01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2016
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

-Aarhus Kommune (55133018) : Tracteurs routiers

2016/S 242-441228 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/12/2016 S242  - - Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Danemark-Aarhus: Tracteurs routiers 2016/S 242-441228 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Aarhus Kommune 55133018 Bautavej 1 Aarhus V 8210 Danemark Point(s) de contact: Frands Vidstein Petersen Téléphone: +45 29209193 Courriel: fvp@aarhus.dk Code NUTS: DK042 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://permalink.mercell.com/62804217.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.aarhus.dk/kommune http://permalink.mercell.com/62804217.aspx http://www.aarhus.dk/kommune
I.2) Procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Leje af traktorer til vintertjeneste på fortove og stier.
II.1.2) Code CPV principal 34138000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Foranlediget af spørgsmål som er stillet til udbudsmaterialet, har vi revideret kravspecifikationen på især de 36 minitraktorer i en sådan grad, at vi for sikre ligebehandlingsprincippet ser os nødsaget til at annullere udbuddet og genudbyde indkøbet. Nyt udbud, omfattende den samme mængde af køretøjer, vil være tilgængeligt hurtigst. Genudbuddet vil forrykke alle frister mv. ca. 1 måned. Vi beklager besværet, men håber på, at I med de reviderede kravspecifikationer lettere vil kunne tilbyde egnet materiel.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK042 Lieu principal d'exécution:
Edwin Rahrs Vej 64, 8220 Brabrand.
II.2.4) Description des prestations:
Til levering vinteren 2017/18 ønsker Natur og Vej Service at indgå lejeaftale på traktorer til vintertjeneste på fortove og stier i Aarhus Kommune. Traktorerne skal være til disposition den 1/10 hvert år. Den årlige lejeperiode vil være fra d. 1/10 til den 31/3 det følgende år. Udbuddet omfatter: 3 stk. større traktorer, 36 stk. små traktorer samt 6 stk. knækstyrede redskabsbærere.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Pris / Pondération: 70 % Critère de qualité - Nom: Ergonomi / Pondération: 15 % Critère de qualité - Nom: Service / Pondération: 15 % Prix - Pondération: 70 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2016/S 223-406163
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Leje af traktorer til vintertjeneste på fortove og stier
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Klagenævnet for Udbud Nævnenes Hus, Toldboden 2 Viborg 8800 Danemark Téléphone: +45 35291000 Courriel: klfu@erst.dk Fax: +45 33307799 Adresse internet:http://www.klfu.dk http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk www.retsinformation.dk www.klfu.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 Valby 2500 Danemark Téléphone: +45 41715000 Courriel: kfst@kfst.dk Fax: +45 41715100 Adresse internet:http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
13/12/2016
 
 
C L A S S E    C P V
34138000 - Tracteurs routiers 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR