01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2016
Date de péremption : 20/12/2016
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Antimycosiques à usage systémique, Tous les autres produits thérapeutiques

2016/S 242-441301 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

15/12/2016
S242
- - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Gda?sk: Antimycosiques à usage systémique

2016/S 242-441301

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2016/S 207-374348)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. D?binki 7
Gda?sk
80-952
Pologne
Point(s) de contact: Agata Werchowska
Téléphone: +48 583492238
Courriel: awerchowska@uck.gda.pl
Fax: +48 583492074
Code NUTS: PL634 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.uck.gda.pl

www.uck.gda.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa produktów leczniczych w ramach importu docelowego dla UCK.

Numéro de référence: 160/PN/2016

II.1.2)
Code CPV principal
33651200

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych w ramach importu docelowego dla UCK na okres 12 miesi?cy w ilo?ci, asortymencie oraz wymaganiach okre?lonych w Za??czniku nr 5 do SIWZ.
   2.  Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Pod poj?ciem oferty cz??ciowej rozumie si pojedyncze pozycje ustalone w za??czniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca mo?e z?o?y ofert na jedn lub kilka pozycji.
   3.  Zamawiaj?cy nie wyra?a zgody na dokonywanie zmiany Za??czniku nr 5 do SIWZ - formularz asortymentowo - cenowy pod rygorem odrzucenia oferty.
   4.  Zamawiaj?cy w formularzu asortymentowo-cenowym okre?li sposób pakowania. W pozycjach, w których brak jest takiego opisu Wykonawca mo?e zaoferowa dowolny sposób pakowania. Wykonawca musi wyceni zaproponowany sposób pakowania przy odpowiednim przeliczeniu. W powy?ej opisanym przypadku Zamawiaj?cy wyra?a zgod na dokonywanie zmian w Za??czniku nr 5 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy w kolumnie ilo? (mo?liwo? dodania nowej kolumny z po.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
13/12/2016

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2016/S 207-374348

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4

Lot nº: 3

Au lieu de:

Argipressin inj. 20I.E./2ml*10.

Lire:

Argipressin inj. 40I.E./2ml*10.

Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 15/12/2016

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 20/12/2016

Heure locale: 10:30

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 15/12/2016

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 20/12/2016

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
33651200 - Antimycosiques à usage systémique 
33693000 - Tous les autres produits thérapeutiques 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR