Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/08/2009
Date de péremption : 10/09/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Antinéoplasiques

2009/S 155-225142 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, Str. B-Dul Traian, nr. 1-3,
Niculina-Mihaela Maresiu, RO-610136 Piatra-Neamt. Tel. +40 233213470.
E-mail: sjapro@sant.ro. Fax +40 233232050.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 30.7.2009, 2009/S
144-211200)
Objet: CPV: 33652100.
Antinéoplasiques.
Au lieu de: III.1.1) Depozite valorice ßi garanãii solicitate:
Garantie particip 157 986,202 conform caiet sarcini.
III.2.1) Situaãia personalƒ a operatorilor economici, inclusiv cerinãele
referitoare la înscrierea în registrul comerãului sau al profesiei:
Certificat atest fiscala priv achit oblig exigibile catre bugetul de stat
(sanatate, pensie, somaj), elib de DGFP (copie conf cu originalul).
- certificat priv plata taxelor si imp locale elib de primaria locala
(copie conf cu originalul).
Certificat constatator, in original, emis, cu cel mult 30 de zile inainte
de data deschiderii ofertelor, de Oficiul Registrului Comertului;
- autorizatie de functionare/aviz de functionare emis de Ministerul
Sanatatii, in copie,
- documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca
persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori aparenta profesionala,
in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este
rezident(documentul se va anexa in copie cu mentiunea " conform cu
originalul", anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana).
III.2.3) Capacitatea tehnicƒ:
Experienta similara / principalele livrari de produse in ultimii 3 ani /
recomandari din partea altor beneficiari scrise si parafate privind
calitatea produselor similare livrate - min
   3. 
Se vor prezenta, în copie, certificate care atesta implementarea
sistemului de calitate ISO sau echivalent, la producator.
Informatii privind loturile, lot 12, pct
   5. 
Garantie de participare 381.
VI.1) Contractul este periodic:
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare: Calendar estimativ
de atribuire a contractelor subsecvente: în functie de bugetele aprobate
cu aceasta destinatie se vor atribui contracte subsecvente cu durata de
1-2 luni.
VI.3) Alte informaãii:
VI.4.2) Utilizarea cƒilor de atac:
Se depun in termen de 10 zile.
Lire: III.1.1) Depozite valorice ßi garanãii solicitate:
Garantie particip 157 986,202 conform caiet sarcini si garantia de buna
executie in cuantum de 10 % din valoarea contractului.
III.2.1) Situaãia personalƒ a operatorilor economici, inclusiv cerinãele
referitoare la înscrierea în registrul comerãului sau al profesiei:
Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiiloe exigibile
catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat
(sanatate, pensii, somaj,elib de Directia Generala a Finantelor Publice si
Controlul Finantelor de Stat si Certificat priv plata taxelor si imp
locale elib de primaria locala - se solicita in original in termenul de
valabilitate prevazut in procedura fiscala si operatorii economici cu
datorii fiscale vor fi respinsi la procedura.
Pentru persoane juridice romane se solicita Certificat constatator emis de
Of Reg Comertului, prezentat in original avand ca termen de valabilitate
30 de zile de la data emiterii si Cert de inregistrare (CUI) prez in
copie; ptr pers fizice romane se solicita autorizatie de functionare
prezentata in copie legalizata; ptr pers fizice romane si pers juridice
romane se solicita Aviz de funct elib de Ministerul Sanatatii; ptr pers
straine se solicita prezentarea de documente care sa dovedeasca o forma de
inreg si exercitare a activitatii prof in conf cu prevederile din tara de
provenienta, prez in copie legalizata.
III.2.3) Capacitatea tehnicƒ:
Lista princ livrari de produse similare efectuate in ultimii ani va fi
insotita de 3 recomandari indiferent de numarul de loturi ofertat.
Se solicita prezentarea certif ISO 9001 sau echivalent la producator.
Informatii privind loturile, lot 12, pct
   5. 
Garantie de participare 1065.6 lei.
Acordul de asociere se solicita la capacitatea tehnica si sau
profesionala-incheiat in forma autentica.
VI.1) Contractul este periodic:
Primul contract subsecvent este valabil pana la data de 31.12.2009,
urmatoarele contracte subsecvente se vor incheia in functie de bugetele
aprobate cu aceasta destinatie cu durata de 1-2 luni.
VI.3) Alte informaãii:
Se accepta oferte pentru produse cu aceeasi substanta activa si aceeasi
forma farmaceutica dar cu alte denumiri comerciale.
VI.4.2) Utilizarea cƒilor de atac:
Termenul de depunere a contestatiei este de cel mult 10 zile de la data
luarii la cunostinta de catre contestatar despre actul pe care acesta il
considera nelegal. In cazul in care contestatia priveste continutul
documentatiei de atribuire, publicata in SEAP, data luarii la cunostinta
este data publicarii documentatiei de atribuire.
 
 
C L A S S E    C P V
33652100 - Antinéoplasiques 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR