01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/05/2011
Date de péremption : 25/05/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Appareils d'anesthésie

2011/S 85-138434 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. D™binki 7, attn: Pawe FaczyÄski,
POLOGNE-80-952GdaÄsk. Tel. +48 583491248. E-mail: pfaczynski@uck.gda.pl.
Fax +48 583492074.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 16.4.2011, 2011/S
75-123019)
Au lieu de:
III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna:
Informacje i formalnoÛci konieczne do dokonania oceny speÂniania wymogów:

   1.  W post™powaniu mog… wzi…‡ udzia wykonawcy, którzy speÂniaj… warunki
udziaÂu w post™powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.
dotycz…ce:
1) posiadania uprawnieÄ do wykonywania okreÛlonej dziaÂalnoÛci lub
czynnoÛci, jeüeli przepisy prawa nakÂadaj… obowi…zek ich posiadania.
Warunek ten zostanie speÂniony jeüeli Wykonawca zÂoüy oÛwiadczenie o
speÂnianiu warunków udziaÂu w post™powaniu o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy;
2) posiadania wiedzy i doÛwiadczenia.
Warunek ten zostanie speÂniony jeüeli Wykonawca wykaüe, üe w okresie
ostatnich 3 lat przed upÂywem terminu skÂadania ofert, a jeüeli okres
prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy to w tym okresie wykona co najmniej
2 dostawy tomografów komputerowych o wartoÛci 275 000,00 PLN brutto kaüda;
3) dysponowania odpowiednim potencjaÂem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie speÂniony jeüeli Wykonawca zÂoüy oÛwiadczenie o
speÂnianiu warunków udziaÂu w post™powaniu o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy.

   2.  W celu potwierdzenia speÂniania warunków udziaÂu w post™powaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do oferty naleüy zaÂ…czy‡:
a. oÛwiadczenie wykonawcy o speÂnianiu warunków udziaÂu w post™powaniu '
wg wzoru na zaÂ…czniku nr 2 do SIWZ.
b. wykaz wykonanych a w przypadku ÛwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych, taküe
wykonywanych dostaw w zakresie wskazanym w pkt V ppkt.
   1. 2) w okresie
ostatnich 3 lat przed upÂywem terminu skÂadania ofert, a jeüeli okres
prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy ' w tym okresie, z podaniem ich
wartoÛci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz zaÂ…czeniem
dokumentów potwierdzaj…cych, üe usÂugi te zostaÂy wykonane naleüycie '
wedÂug wzoru zaÂ…cznika nr 5 do SIWZ.
Lire:
III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna:
Informacje i formalnoÛci konieczne do dokonania oceny speÂniania wymogów:

   1.  W post™powaniu mog… wzi…‡ udzia wykonawcy, którzy speÂniaj… warunki
udziaÂu w post™powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.
dotycz…ce:
1) posiadania uprawnieÄ do wykonywania okreÛlonej dziaÂalnoÛci lub
czynnoÛci, jeüeli przepisy prawa nakÂadaj… obowi…zek ich posiadania.
Warunek ten zostanie speÂniony jeüeli Wykonawca zÂoüy oÛwiadczenie o
speÂnianiu warunków udziaÂu w post™powaniu o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy;
2) posiadania wiedzy i doÛwiadczenia.
Warunek ten zostanie speÂniony jeüeli Wykonawca wykaüe, üe w okresie
ostatnich 3 lat przed upÂywem terminu skÂadania ofert, a jeüeli okres
prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy to w tym okresie wykona co najmniej
2 dostawy kolumn sufitowych o wartoÛci 275 000,00 PLN brutto kaüda;
3) dysponowania odpowiednim potencjaÂem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie speÂniony jeüeli Wykonawca zÂoüy oÛwiadczenie o
speÂnianiu warunków udziaÂu w post™powaniu o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy.

   2.  W celu potwierdzenia speÂniania warunków udziaÂu w post™powaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do oferty naleüy zaÂ…czy‡:
a. oÛwiadczenie wykonawcy o speÂnianiu warunków udziaÂu w post™powaniu '
wg wzoru na zaÂ…czniku nr 2 do SIWZ;
b. wykaz wykonanych a w przypadku ÛwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych, taküe
wykonywanych dostaw w zakresie wskazanym w pkt V ppkt
   1. 2) w okresie
ostatnich 3 lat przed upÂywem terminu skÂadania ofert, a jeüeli okres
prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy ' w tym okresie, z podaniem ich
wartoÛci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz zaÂ…czeniem
dokumentów potwierdzaj…cych, üe usÂugi te zostaÂy wykonane naleüycie '
wedÂug wzoru zaÂ…cznika nr 5 do SIWZ.
 
 
C L A S S E    C P V
33172100 - Appareils d'anesthésie 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR