01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/10/2009
Date de péremption : 22/10/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Appareils de radiographie, Appareils d'angiographie

2009/S 191-274029 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. D™binki 7, attn: Kinga Za™cka,
PL-80-952 GdaÄsk. Tel. +48 583491248. E-mail: kzalecka@ack.gdansk.pl. Fax
+48 583492074.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 27.8.2009, 2009/S
164-237768)
Objet: CPV: 33111720, 33111000.
Appareils d'angiographie.
Appareils de radiographie.
Au lieu de: II.2.1)
Szacunkowa wartoÛ‡ bez VAT 3 020 000,00 PLN.
III.2.2) ZdolnoÛ‡ ekonomiczna i finansowa
Informacji banku lub spóÂdzielczej kasy oszcz™dnoÛciowo ' kredytowej, w
którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj…cej wysokoÛ‡ posiadanych
Ûrodków finansowych lub zdolnoÛ‡ kredytow… Wykonawcy, % ceny (wartoÛci brutto) oferty>, wystawionej nie wczeÛniej niü 3 miesi…ce
przed upÂywem terminu do skÂadana ofert.
/§ 1 ust. 3 pkt. 2 rozporz…dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.5.2006
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moüe ü…da‡ Zamawiaj…cy od
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog… by‡ skÂadane (Dz. U. z
24.5.2006 r. Nr 87, Poz. 605 ze zm.)/.
Zamawiaj…cy dokona oceny speÂniania przez Wykonawców warunków udziaÂu w
post™powaniu na zasadzie 'speÂnia/nie speÂnia'.
III.2.3)ZdolnoÛ‡ techniczna
Wykazu wykonanych, a w przypadku ÛwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych równieü
wykonywanych dostaw w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem wszcz™cia post™powania o udzielenie
zamówienia, a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy ' w tym
okresie, odpowiadaj…cych swoim rodzajem i wartoÛci… dostawom stanowi…cym
przedmiot zamówienia ceny brutto oferty>, z podaniem ich wartoÛci, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców oraz zaÂ…czania dokumentów potwierdzaj…cych, üe dostawy te
zostaÂy wykonane naleüycie. Druk wykazu dostaw stanowi zaÂ…cznik nr 3 do
SIWZ.
/§ 1 ust. 2 pkt. 2 rozporz…dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.5.2006
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moüe ü…da‡ Zamawiaj…cy od
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog… by‡ skÂadane (Dz. U. z
24.5.2006 r. Nr 87, Poz. 605 ze zm.)/.
Zamawiaj…cy dokona oceny speÂniania przez Wykonawców warunków udziaÂu w
post™powaniu na zasadzie 'speÂnia/nie speÂnia'.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert
   5. 10.2009 (10:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
   5. 10.2009 (11:00)
Lire: II.2.1)
Szacunkowa wartoÛ‡ bez VAT 3 450 000,00 PLN.
III.2.2) ZdolnoÛ‡ ekonomiczna i finansowa
Informacji banku lub spóÂdzielczej kasy oszcz™dnoÛciowo ' kredytowej, w
którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj…cej wysokoÛ‡ posiadanych
Ûrodków finansowych lub zdolnoÛ‡ kredytow… Wykonawcy, Pakiet 1 ' 536 000,00 PLN, Pakiet 2 ' 154 000,00 PLN>; Jeüeli wykonawca
skÂada ofert™ na wi™cej niü 1 pakiet to zobowi…zany jest do wykazania
zdolnoÛci kredytowej lub wysokoÛci posiadanych Ûrodków finansowych w
wysokoÛci równej sumie wartoÛci przypisanych dla pakietów na jakie skÂada
ofert™>, wystawionej nie wczeÛniej niü 3 miesi…ce przed upÂywem terminu do
skÂadana ofert.
/§ 1 ust. 3 pkt. 2 rozporz…dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.5.2006
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moüe ü…da‡ Zamawiaj…cy od
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog… by‡ skÂadane (Dz. U. z
24.5.2006 r. Nr 87, Poz. 605 ze zm)/.
Zamawiaj…cy dokona oceny speÂniania przez Wykonawców warunków udziaÂu w
post™powaniu na zasadzie 'speÂnia/nie speÂnia'.
III.2.3)ZdolnoÛ‡ techniczna
Wykazu wykonanych, a w przypadku ÛwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych równieü
wykonywanych dostaw w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem wszcz™cia post™powania o udzielenie
zamówienia, a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy ' w tym
okresie, odpowiadaj…cych swoim rodzajem i wartoÛci… dostawom stanowi…cym
przedmiot zamówienia 1 - 1 340 000,00 PLN, Pakiet 2 -385 000,00 PLN>; Jeüeli wykonawca skÂada
ofert™ na wi™cej niü 1 pakiet to zobowi…zany jest do zÂoüenia wykazu
dostaw zawieraj…cego co najmniej 2 dostawy o wartoÛci (kaüda z dostaw)
równej sumie wartoÛci przypisanych dla pakietów na jakie skÂada ofert™>, z
podaniem ich wartoÛci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz
zaÂ…czania dokumentów potwierdzaj…cych, üe dostawy te zostaÂy wykonane
naleüycie. Druk wykazu dostaw stanowi zaÂ…cznik nr 3 do SIWZ.
/§ 1 ust. 2 pkt. 2 rozporz…dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.5.2006
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moüe ü…da‡ Zamawiaj…cy od
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog… by‡ skÂadane (Dz. U. z
24.5.2006 r. Nr 87, Poz. 605 ze zm.)/.
Zamawiaj…cy dokona oceny speÂniania przez Wykonawców warunków udziaÂu w
post™powaniu na zasadzie 'speÂnia/nie speÂnia'.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert 22.10.2009 (10:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 22.10.2009 (11:00)
 
 
C L A S S E    C P V
33111000 - Appareils de radiographie 
33111720 - Appareils d'angiographie 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR