Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2011
Date de péremption : 15/04/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ESTONIE
appel-offre

Centre d'usinage pour le travail des métaux

2011/S 51-082625 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Pargi 1, attn: Elve Lääts,
ESTONIE-80010Pärnu. Tel. +372 4427879. E-mail:
elve.laats@hariduskeskus.ee. Fax +372 4427889.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   1. 3.2011, 2011/S
41-066824)
Au lieu de:
III.2.1) Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse-
või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja
nende vorminõuded:

   1.  Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest
mis tahes ajal Pakkuja, kelle puhul esineb üks või mitu käesolevas punktis
nimetatud asjaolu:

   1.  keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või
väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või
sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või
ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise
eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri
seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi
õigusaktide alusel kehtiv;

   2.  kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või
kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt;

   3.  kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane
menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt;

   4.  kes on samas riigihankes esitanud ühtlasi pakkumuse üksi, esitanud mitu
ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega või andnud teistele
pakkujatele kirjaliku nõusoleku enda nimetamiseks pakkumuses alltöövõtjana
hankelepingu täitmisel;

   5.  kes on esitanud valeandmeid riigihangete seaduse § 38'42 sätestatud
nõuetele vastavuse kohta või nimetatud sätete alusel Hankija kehtestatud
nõuetele vastavuse kohta;

   6.  kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha
kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks
tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress hankemenetluse algamise
päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui
kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul kui
maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud;

   7.  kes on jätnud hankija poolt pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise
aluste puudumise kohta nõutud andmed või dokumendid esitamata ja need
andmed või dokumendid on hankijale küll kättesaadavad, kuid nõuavad
olulisi kulutusi; Punktides 1'3 nimetatud asjaolude puudumise kohta esitab
Pakkuja hankedokumentide lisas 4 toodud vormi kohase kinnituse. Punktis 6
nimetatud asjaolude puudumise kohta esitab Pakkuja elu- või asukohajärgse
kohalike maksude maksuhalduri või Pakkuja asukohariigi vastava pädevusega
ametiasutuse tõendi.

   8.  Õigusaktidest tulenevate riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse
maksete võlga või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud
intressi hankemenetluse algamise päeva seisuga kontrollib Hankija
iseseisvalt tehes vastava päringu Maksu- ja Tolliametile.

   9.  Pakkujal peab olema tegevusluba elektri tugev- ja nõrkvoolutööde alal
(EMTAK kood 4222) ning gaasitrasside ehituse ning paigaldamise alal (EMTAK
kood 4221). Hankija kontrollib iseseisvalt EV Pakkuja puhul tegevuslubade
olemasolu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Majandustegevuse
Registri kaudu. Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole EV, peab omama
ülalmärgitud valdkonnas oma asukohamaa õigusaktide kohast tegevusõigust ja
see Pakkuja esitab tõendid selle kohta, et omab vastavalt oma asukohamaa
seadustele õigust tegutseda nimetatud valdkonnas.
10. Pakkuja peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud
äriregistris. Pakkuja esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või
kehtiva koopia vastavast registritunnistusest (Juriidilisest isikust Eesti
Vabariigi pakkuja B'kaardi kehtivust ja olemasolu kontrollib Hankija
iseseisvalt e-äriregistri kaudu).
11. Pakkuja poolt koostatud ja esitatud kõik Pakkuja hankemenetlusest
kõrvaldamise ja kvalifitseerimise alased kinnitused, tõendused ja muud
dokumendid peavad olema vormistatud Pakkuja rekvisiitidega varustatud
lehel ja allkirjastatud Pakkuja seadusliku või volitatud esindaja poolt,
volitatud esindajal peab olema lisatud allkirjastamise õiguse kohta
volikiri.
12. Ühispakkujatel esitada koos nende kvalifikatsiooni tõendamiseks
esitatavate dokumentidega nende esindajate antud volikiri.
Lire:
III.2.1) Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse-
või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja
nende vorminõuded:

   1.  Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest
mis tahes ajal Pakkuja, kelle puhul esineb üks või mitu käesolevas punktis
nimetatud asjaolu:

   1.  keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või
väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või
sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või
ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise
eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri
seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi
õigusaktide alusel kehtiv;

   2.  kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või
kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt;

   3.  kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane
menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt;

   4.  kes on samas riigihankes esitanud ühtlasi pakkumuse üksi, esitanud mitu
ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega või andnud teistele
pakkujatele kirjaliku nõusoleku enda nimetamiseks pakkumuses alltöövõtjana
hankelepingu täitmisel;

   5.  kes on esitanud valeandmeid riigihangete seaduse § 38'42 sätestatud
nõuetele vastavuse kohta või nimetatud sätete alusel Hankija kehtestatud
nõuetele vastavuse kohta;

   6.  kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha
kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks
tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress hankemenetluse algamise
päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui
kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul kui
maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud;

   7.  kes on jätnud hankija poolt pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise
aluste puudumise kohta nõutud andmed või dokumendid esitamata ja need
andmed või dokumendid on hankijale küll kättesaadavad, kuid nõuavad
olulisi kulutusi.
Punktides 1'3 nimetatud asjaolude puudumise kohta esitab Pakkuja
hankedokumentide lisas 4 toodud vormi kohase kinnituse.
Punktis 6 nimetatud asjaolude puudumise kohta esitab Pakkuja elu- või
asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või Pakkuja asukohariigi
vastava pädevusega ametiasutuse tõendi.

   8.  Õigusaktidest tulenevate riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse
maksete võlga või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud
intressi hankemenetluse algamise päeva seisuga kontrollib Hankija
iseseisvalt tehes vastava päringu Maksu- ja Tolliametile.

   9.  Pakkuja peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud
äriregistris. Pakkuja esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või
kehtiva koopia vastavast registritunnistusest (Juriidilisest isikust Eesti
Vabariigi pakkuja B-kaardi kehtivust ja olemasolu kontrollib Hankija
iseseisvalt e-äriregistri kaudu.
10. Pakkuja poolt koostatud ja esitatud kõik Pakkuja hankemenetlusest
kõrvaldamise ja kvalifitseerimise alased kinnitused, tõendused ja muud
dokumendid peavad olema vormistatud Pakkuja rekvisiitidega varustatud
lehel ja allkirjastatud Pakkuja seadusliku või volitatud esindaja poolt,
volitatud esindajal peab olema lisatud allkirjastamise õiguse kohta
volikiri.
11. Ühispakkujatel esitada koos nende kvalifikatsiooni tõendamiseks
esitatavate dokumentidega nende esindajate antud volikiri.
 
 
C L A S S E    C P V
42638000 - Centre d'usinage pour le travail des métaux 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR