01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2016
Date de péremption : 16/01/2017
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Chemin de fer interurbain

2016/S 242-440957 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

15/12/2016
S242
- - Marché de travaux - Informations complémentaires - Procédure ouverte
République tchèque-Prague: Chemin de fer interurbain

2016/S 242-440957

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2016/S 189-339785)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Správa zelezni?ní dopravní cesty, státní organizace
70994234
Dlázd?ná 1003/7
Praha 1
110 00
République Tchèque
Point(s) de contact: Ing. Radomíra Re?ková
Téléphone: +420 725744197
Courriel: Reckova@szdc.cz
Fax: +420 585754276
Code NUTS: CZ01 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.szdc.cz/index.html Adresse du profil d'acheteur: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234

http://www.szdc.cz/index.html
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Optimalizace trati ?eský T?sín - D?tmarovice.

II.1.2)
Code CPV principal
45234110

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je liniová zelezni?ní stavba, která je umíst?ná ve stávající stop zelezni?ní trat ?eský T?sín (mimo) od km 320,126 - Chot?buz - Louky nad Olsí - Karviná Darkov - Karviná - D?tmarovice (v?etn?) do km 341,076, v celkové délce cca 20,95 km. V úseku km 326,200 az km 333,076 tzv. propojovací úsek, budou v rámci stavby provedeny pouze práce sm??ující k zajist?ní správné funk?nosti vsech liniových rozvod?, ?i správné funk?nosti obou krajních pln optimalizovaných ?ástí stavby.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
12/12/2016

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2016/S 189-339785

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.3.3.

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalsích dokument?:

Au lieu de:

Date: 13/01/2017

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 16/01/2017

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.3.4.

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast:

Au lieu de:

Date: 13/01/2017

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 16/01/2017

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.3.7.

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek:

Au lieu de:

Date: 13/01/2017

Heure locale: 10:15

Lire:

Date: 16/01/2017

Heure locale: 10:15

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45234110 - Chemin de fer interurbain 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR