Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/06/2009
Date de péremption : 17/07/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Circulation extracorporelle (CEC)

2009/S 109-156403 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Váeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2/499, Odd›lení
veÙejných zakázek, K rukám: Mgr. Lucie Bajerová, CZ-128 08 Praha
   2.  Tel.
+420 224963282. E-mail: bajerova.lucie@vfn.cz. Fax +420 224962198.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 30.5.2009, 2009/S
103-148367)
Objet: CPV: 33186000.
Circulation extracorporelle (CEC)
Au lieu de: III.2.3) Minimální úroveÈ pÙípadn› poþadovaných norem.
a) pÙedloþení seznamu alespoÈ 5-ti odb›ratelï oxygenátorï, u kterých
dodavatel realizoval v posledních 3 letech významné dodávky, s uvedením
jejich rozsahu a doby pln›ní. Za významnou dodávku je povaþována dodávka v
cenové výái odpovídající minimáln› 1 milionu K; f) pÙedloþení prohlááení
o shod›, CE certifikátu, popÙ. daláích certifikátï deklarujících kvalitu
výrobku (kopie originálu v jazyce certifikaní autority s eským úÙedním
pÙekladem); podrobn› viz zadávací dokumentace.
IV.3.4) Datum 20.7.2009 11:00.
IV.3.8) Datum 20.7.2009.
Lire: III.2.3) Minimální úroveÈ pÙípadn› poþadovaných norem.
a) pÙedloþení seznamu alespoÈ 3 odb›ratelï oxygenátorï, u kterých
dodavatel realizoval v posledních 3 letech významné dodávky, s uvedením
jejich rozsahu a doby pln›ní. Za významnou dodávku je povaþována dodávka v
cenové výái odpovídající minimáln› 1 000 000 CZK; f) pÙedloþení prohlááení
o shod›, CE certifikátu, popÙ. daláích certifikátï deklarujících kvalitu
výrobku (kopie originálu v jazyce certifikaní autority s eským úÙedním
pÙekladem); podrobn› viz zadávací dokumentace.
IV.3.4) Datum 17.7.2009 11:00.
IV.3.8) Datum 17.7.2009.
 
 
C L A S S E    C P V
33186000 - Circulation extracorporelle (CEC) 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR