01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/08/2011
Date de péremption : 22/09/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Consommables médicaux , Aiguilles à usage médical , Gants de chirurgie , Seringues , Sondes , Cathéters , Canules , Éprouvettes , Vêtements pour personnel médical , Antiseptiques et désinfectants

2011/S 166-273406 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M.
SkÂodowskiej Curie 9, attn: Wioleta Michalska, POLOGNE-85-094Bydgoszcz.
Tel. +48 525854097. Fax +48 525854076.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 11.8.2011, 2011/S
153-254469)
Au lieu de:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego

   7. 5 W celu potwierdzenia, üe oferowane dostawy odpowiadaj… wymaganiom
okreÛlonym w pkt.
   2. 1 SIWZ wykonawcy, którzy oferuj… produkty w pakiecie
1-6 zobowi…zani s… dostarczy‡ wraz z ofert… nast™puj…ce dokumenty:
a) Dokumenty typu karty techniczne oferowanych produktów wystawione przez
ich producentów, z których b™dzie wynika‡, üe oferowany towar speÂnia
wymagania okreÛlone przez Zamawiaj…cego w SIWZ (zaÂ…cznik nr 2 pakiet 1-6)
tj. posiada wymagan… gruboÛ‡ (pakiet 1-3), posiada wymagany poziom AQL
(pakiet 3-5), czy jak w przypadku pakietu 6 posiada przeznaczenie
ambulansowe.
Lire:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego

   7. 5 W celu potwierdzenia, üe oferowane dostawy odpowiadaj… wymaganiom
okreÛlonym w pkt.
   2. 1 SIWZ Wykonawcy, którzy oferuj… produkty w pakiecie
1-6 zobowi…zani s… dostarczy‡ wraz z ofert… nast™puj…ce dokumenty:
a) Dokumenty typu karty techniczne oferowanych produktów wystawione przez
ich producentów, z których b™dzie wynika‡, üe oferowany towar speÂnia
wymagania okreÛlone przez Zamawiaj…cego w SIWZ (zaÂ…cznik nr 2 pakiet 1-6)
tj. posiada wymagan… gruboÛ‡ (pakiet 1-3), posiada wymagany poziom AQL
(pakiet 3-5), czy jak w przypadku pakietu 6 posiada przeznaczenie
ambulansowe. W przypadku, gdy dany produkt nie posiada karty technicznej
wykonawcy zobowi…zani s… do zÂoüenia oÛwiadczenie pisemnego, üe taki
produkt nie posiada karty technicznej wraz z uzasadnieniem. W zamian
Wykonawcy zobowi…zani s… do zÂoüenia ulotek, lub katalogów,
potwierdzaj…cych wymagania SIWZ, o których mowa powyüej.
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux 
33141200 - Cathéters 
33141220 - Canules 
33141310 - Seringues 
33141320 - Aiguilles à usage médical 
33141420 - Gants de chirurgie 
33141641 - Sondes 
33192500 - Éprouvettes 
33199000 - Vêtements pour personnel médical 
33631600 - Antiseptiques et désinfectants 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR