Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/10/2010
Date de péremption : 22/11/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ESTONIE
appel-offre

Construction de bâtiments universitaires

2010/S 211-322032 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, attn: Egon Müür,
ESTONIE-19086Tallinn. Tel. +372 6203465. E-mail: egon.muur@ttu.ee. Fax
+372 6203466.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   3. 8.2010, 2010/S
148-228451)
Au lieu de:
III.2.1) Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse-
või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja
nende vorminõuded:
Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest
pakkuja või taotleja:
1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või
väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või
sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või
ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise
eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri
seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi
õigusaktide alusel kehtiv; (RHS § 38 lg 1 p 1) Pakkujal tuleb esitada
käesolevas punktis nimetatud asjaolude puudumise kohta hankedokumentide
lisa 1 vormi VI punkti 1 kohane kirjalik kinnitus (RHS § 38 lg 1 ja lg 3).
2) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või
kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt,
välja arvatud asjade ostmisel käesoleva seaduse § 28 lõike 4 punktis 4
sätestatud juhul ja tingimustel; (RHS § 38 lg 1 p 2) Pakkujal tuleb
esitada käesolevas punktis nimetatud asjaolude puudumise kohta
hankedokumentide lisa 1 vormi VI punkti 1 kohane kirjalik kinnitus (RHS §
38 lg 1 ja lg 3).
3) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane
menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt; (RHS § 38 lg 1 p 3) Pakkujal
tuleb esitada käesolevas punktis nimetatud asjaolude puudumise kohta
hankedokumentide lisa 1 vormi VI punkti 1 kohane kirjalik kinnitus (RHS §
38 lg 1 ja lg 3).
4) kelle õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha
kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused ei
ole nõuetekohaselt täidetud; (RHS § 38 lg 1 p 4).
Esitada:
- Maksu- ja Tolliameti või pakkuja või taotleja asukohariigi vastava
pädevusega ametiasutuse tõend mis kinnitab RHS § 38 lõike 1 punktis 4
nimetatud asjaolude puudumist, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik
kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või
taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit
lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või
taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei
tohi olla hanketeate riigihangete registris avaldamise kuupäevast
varasem),
- Taotleja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või
pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend,
mis kinnitab RHS § 38 paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude
puudumist, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida
andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või taotleja
asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit lõike 1
punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja
selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla
hanketeate riigihangete registris avaldamise kuupäevast varasem).
5) kes on samas riigihankes või ühe hankemenetluse raames osadeks jaotatud
riigihanke korral sama osa suhtes esitanud ühise pakkumuse, olles ühtlasi
esitanud pakkumuse üksi, esitanud mitu ühist pakkumust koos erinevate
teiste ühispakkujatega või andnud teisele pakkujale kirjaliku nõusoleku
enda nimetamiseks pakkumuses alltöövõtjana hankelepingu täitmisel; (RHS §
38 lg 1 p 5) Pakkujal tuleb esitada käesolevas punktis nimetatud asjaolude
puudumise kohta hankedokumentide lisa 1 vormi VI punkti 1 kohane kirjalik
kinnitus (RHS § 38 lg 1 ja lg 3).
6) kes on esitanud valeandmeid käesolevas jaos sätestatud või käesolevas
jaos sätestatu alusel hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta. (RHS §
38 lg 1 p 6) Pakkujal tuleb esitada käesolevas punktis nimetatud asjaolude
puudumise kohta hankedokumentide lisa 1 vormi VI punkti 1 kohane kirjalik
kinnitus (RHS § 38 lg 1 ja lg 3).
7) Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest Pakkuja, kes on jätnud Hankija
teavitamata RHS § 38 lõikes 1 nimetatud asjaolude olulisest muutumisest
(RHS § 38 lg 2).

   2.  Pakkujale esitatavad nõuded äri- või erialases registris
registreerituse kohta ning nõutavad dokumendid

   2. 1 Pakkuja peab olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa vastavas
registris. Hankija kontrollib Eestis asuva pakkuja registreeritust
äriregistris (tõendit ei pea esitama). Kui välisleping ei sätesta teisiti,
tuleb välisriigis registreeritud pakkujal esitada registreerituse kohta
asukohariigi pädeva registri apostilliga kinnitatud või legaliseeritud
tõend, mis ei tohi olla hanketeate riigihangete registris avaldamise
kuupäevast varasem (RHS § 41 lg 3).

   2. 2. Hankija kontrollib Eestis asuva äriühingu registreeritust MTR-is
(tõendit ei pea esitama). Kui välisleping ei sätesta teisiti, tuleb
välisriigis registreeritud Pakkujal esitada erialases registris
registreerituse kohta asukohariigi pädeva registri apostilliga kinnitatud
või legaliseeritud tõend, mis ei tohi olla hanketeate riigihangete
registris avaldamise kuupäevast varasem (RHS § 41 lg 3)
Pakkuja peab omama tehnilist ja kutsealast pädevust kõigis teostamisele
tulevates töölõikudes (ehitus, teede ehitus, eritööd) ja peab selleks
esitama riigihangete seaduse § 41 kohaselt kõigi vastavate MTR
registreeringute või tegevuslubade koopiad sealhulgas:
Ehitamine, sealhulgas:
- muinsuskaitseameti tegevusluba remondiks, restaureerimiseks,
- teehoiutööde tegevusluba.
Elektritööd (B pädevusklass).
- lifti paigaldamine ja tõsteseadmetööd,
- tuleohutuspaigaldiste projekteerimine ja ehitamine,
- valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine (Politsei-
ja Piirivalveameti poolt väljastatud tegevusluba),
- ehituslik projekteerimine.

   2. 3. Pakkuja peab vormistama Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste
puudumist kinnitavad dokumendid, kvalifitseerimistõendused (andmed) ja
muud dokumendid enda rekvisiitidega lehel ning need dokumendid peab
allkirjastama Pakkuja seaduslik või volitatud esindaja. Volitatud
esindajal tuleb lisada allkirjaõigust tõendav volikiri. Ühispakkujad
peavad arvestama RHS § 12 lõigetes 4'5 ja § 38 lõikes 6 esitatud nõudeid,
muuhulgas tuleb koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega esitada
ühispakkujate esindajale antud volikiri.
III.2.3) Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja
nende vorminõuded:

   4. 1. Pakkuja peab olema 2007'2009 aastal teostanud peatöövõtjana vähemalt
2 (kahe) sarnase hoone ehitustööd mille kummagi maksumus on vähemalt 75
000 000 (seitsekümmend viis miljonit) EEK. Pakkuja peab olema nimetatud
tööd teostanud korrektselt ja hea ehitustava kohaselt. Sarnaseks
ehitustööks loetakse haridus-, teadus-, büroo- ja tervishoiuhoonete
ehitus-, laiendus- ja/või rekonstrueerimistööd. Pakkuja peab olema
nimetatud tööd teostanud peatöövõtjana sõlmitud lepingute ja hea
ehitustava kohaselt. Pakkuja esitab käesolevas punktis nõutud tingimustele
vastavuse tõenduseks teostatud sarnaste ehitustööde nimekirja koos
andmetega ehitustööde maksumuse, tegemise aja, koha ja tellija andmete
kohta.
Selle tõenduseks esitada loetelu vastavalt HD Lisa 1 vormile VIII (RHS §
39 lg 1 ja § 41 lg 1).

   4. 2. Ehitustööde nõuetekohase teostamise eest vastutavad isikud ja
spetsialistid peavad omama minimaalselt järgmist erialast
kvalifikatsiooni:
Projektijuht kvalifikatsioon peab vastama vähemalt diplomeeritud
ehitusinsener V kutsekvalifikatsiooni nõuetele. Esitada ehitusinsener V
kutsetunnistuse koopia või pädeva ametiasutuse poolt välja antud tõend,
mis kinnitab, et projektijuhi kvalifikatsioon vastab diplomeeriud
ehitusinsener V kutsekvalifikatsiooni nõuetele.
Objektijuht kvalifikatsioon peab vastama vähemalt ehitusjuhi III
kutsekvalifikatsiooni nõuetele. Esitada kutsetunnistuse koopia või pädeva
ametiasutuse poolt välja antud tõend, mis kinnitab, et objektijuhti
kvalifikatsioon vastab ehitusjuht III kutsekvalifikatsiooni nõuetele.
Pakkuja esitab pakkumuses õiendi, kui suures osas hankelepingu mahust
kavatseb pakkuja sõlmida allhankelepinguid koos kavandatavate
alltöövõtjate nimedega, kes osalevad vahetult hankelepingu täitmises, ja
teabega hankelepingu osa suuruse ja iseloomu kohta, milles pakkuja
kavatseb nendega allhankelepingud sõlmida ning pakkuja võib kaasata
hankelepingu mahust olulise osa täitmisel muid alltöövõtjaid üksnes
hankija nõusolekul pärast nende suhtes hankemenetlusest kõrvaldamise
aluste puudumise kohta kinnituse saamist. Esitada Vorm V.

   4. 3. Tunnustatud ettevõtjate ametlikku nimekirja kantud või tunnustatud
ettevõtjana sertifitseeritud isik võib esitada oma kvalifikatsiooni
tõendamiseks tunnustatud ettevõtjate ametliku nimekirja pidaja tõendi tema
nimekirja kandmise kohta või akrediteeritud sertifitseerimisasutuse tõendi
tema sertifitseerimise kohta tunnustatud ettevõtjana. Nimetatud tõendites
märgitakse andmed, mille alusel isik nimekirja kanti või talle tõend
väljastati ning nimekirjas isikule antud klassifikatsioon. Tunnustatud
ettevõtjate ametlikku nimekirja kantud või tunnustatud ettevõtjana
sertifitseeritud isik esitab tõendi tema asukohariigis kohustuslike
riiklike või kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise
kohta.

   4. 4. Pakkujal peab olema vähemalt 5 (viie) aastane töökogemus ehituse
valdkonnas. Pakkuja esitab sellekohase tõestuse, et on tegutsenud
ehitusvaldkonnas vähemalt 5 (viis) aastat.

   4. 5. Pakkujal või arhitektuur-ehituslike tööde alltöövõtjatel peab olema
Muinsuskaitseameti tegevusluba remondi-restaureerimistööde teostamiseks
muinsuskaitse all olevatel objektidel.
Lire:
III.2.1) Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse-
või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest
kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja
nende vorminõuded:

   1.  Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest
pakkuja või taotleja:
1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või
väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või
sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või
ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise
eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri
seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi
õigusaktide alusel kehtiv (RHS § 38 lg 1 p 1). Pakkujal tuleb esitada
käesolevas punktis nimetatud asjaolude puudumise kohta hankedokumentide
lisa 1 vormi VI punkti 1 kohane kirjalik kinnitus (RHS § 38 lg 1 ja lg 3);
2) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või
kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt,
välja arvatud asjade ostmisel käesoleva seaduse § 28 lõike 4 punktis 4
sätestatud juhul ja tingimustel (RHS § 38 lg 1 p 2). Pakkujal tuleb
esitada käesolevas punktis nimetatud asjaolude puudumise kohta
hankedokumentide lisa 1 vormi VI punkti 1 kohane kirjalik kinnitus (RHS §
38 lg 1 ja lg 3);
3) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane
menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt (RHS § 38 lg 1 p 3). Pakkujal
tuleb esitada käesolevas punktis nimetatud asjaolude puudumise kohta
hankedokumentide lisa 1 vormi VI punkti 1 kohane kirjalik kinnitus (RHS §
38 lg 1 ja lg 3);
4) kelle õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha
kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused ei
ole nõuetekohaselt täidetud (RHS § 38 lg 1 p 4).
Esitada:
Maksu- ja Tolliameti või pakkuja või taotleja asukohariigi vastava
pädevusega ametiasutuse tõend mis kinnitab RHS § 38 lõike 1 punktis 4
nimetatud asjaolude puudumist, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik
kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või
taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit
lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või
taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei
tohi olla hanketeate riigihangete registris avaldamise kuupäevast
varasem).
Taotleja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja
või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend,mis
kinnitab RHS § 38 paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude
puudumist, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida
andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või taotleja
asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit lõike 1
punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja
selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla
hanketeate riigihangete registris avaldamise kuupäevast varasem);
5) kes on samas riigihankes või ühe hankemenetluse raames osadeks jaotatud
riigihanke korral sama osa suhtes esitanud ühise pakkumuse, olles ühtlasi
esitanud pakkumuse üksi, esitanud mitu ühist pakkumust koos erinevate
teiste ühispakkujatega või andnud teisele pakkujale kirjaliku nõusoleku
enda nimetamiseks pakkumuses alltöövõtjana hankelepingu täitmisel (RHS §
38 lg 1 p 5). Pakkujal tuleb esitada käesolevas punktis nimetatud
asjaolude puudumise kohta hankedokumentide lisa 1 vormi VI punkti 1 kohane
kirjalik kinnitus (RHS § 38 lg 1 ja lg 3);
6) kes on esitanud valeandmeid käesolevas jaos sätestatud või käesolevas
jaos sätestatu alusel hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta (RHS §
38 lg 1 p 6). Pakkujal tuleb esitada käesolevas punktis nimetatud
asjaolude puudumise kohta hankedokumentide lisa 1 vormi VI punkti 1 kohane
kirjalik kinnitus (RHS § 38 lg 1 ja lg 3);
7) Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest Pakkuja, kes on jätnud Hankija
teavitamata RHS § 38 lõikes 1 nimetatud asjaolude olulisest muutumisest
(RHS § 38 lg 2).

   2.  Pakkujale esitatavad nõuded äri- või erialases registris
registreerituse kohta ning nõutavad dokumendid

   2. 1. Pakkuja peab olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa
vastavas registris. Hankija kontrollib Eestis asuva pakkuja
registreeritust äriregistris (tõendit ei pea esitama). Kui välisleping ei
sätesta teisiti, tuleb välisriigis registreeritud pakkujal esitada
registreerituse kohta asukohariigi pädeva registri apostilliga kinnitatud
või legaliseeritud tõend, mis ei tohi olla hanketeate riigihangete
registris avaldamise kuupäevast varasem (RHS § 41 lg 3).

   2. 2. Hankija kontrollib Eestis asuva äriühingu registreeritust MTR-is
(tõendit ei pea esitama). Kui välisleping ei sätesta teisiti, tuleb
välisriigis registreeritud Pakkujal esitada erialases registris
registreerituse kohta asukohariigi pädeva registri apostilliga kinnitatud
või legaliseeritud tõend, mis ei tohi olla hanke-teate riigihangete
registris avaldamise kuupäevast varasem (RHS § 41 lg 3).
Pakkuja või tema alltöövõtja peab omama tehnilist ja kutsealast pädevust
kõigis teostamisele tulevates töölõikudes (ehitus, teede ehitus, eritööd)
ja peab selleks esitama riigihangete seaduse §41 kohaselt kõigi vastavate
MTR registreeringute või tegevuslubade koopiad sealhulgas:
- ehitamine,
- ehitusjuhtimine,
- projekteerimine,
- elektritööd (B pädevusklass),
- gaasipaigaldise ehitamine,
- osoonikihti kahandavate materjalidega tegelemine,
- muinsuskaitseameti tegevusluba remondiks, restaureerimiseks,
- teehoiutööde tegevusluba,
- lifti paigaldamine,
- tõsteseadmetööd,
- tulekahjusignalisatsioonisüsteemide, sprinklertulekustutussüteemid,
gaaskustutussüsteemid ehitamine ja hooldamine,
- valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine (Politsei-
ja Piirivalveameti poolt väljastatud tegevusluba).

   2. 3. Pakkuja peab vormistama Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste
puudumist kinnitavad dokumendid, kvalifitseerimistõendused (andmed) ja
muud dokumendid enda rekvisiitidega lehel ning need dokumendid peab
allkirjastama Pakkuja seaduslik või volitatud esindaja. Volitatud
esindajal tuleb lisada allkirjaõigust tõendav volikiri. Ühispakkujad
peavad arvestama RHS § 12 lõigetes 4'5 ja § 38 lõikes 6 esitatud nõudeid,
muuhulgas tuleb koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega esitada
ühispakkujate esindajale antud volikiri.
III.2.3) Tehniline ja kutsealane pädevus Kvalifitseerimise tingimustele
vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded:

   4. 1. Pakkuja peab olema 2007'2009 aastal teostanud peatöövõtjana vähemalt
2 (kahe) sarnase hoone ehitustööd, mille kummagi maksumus on vähemalt 75
000 000 EEK. Pakkuja peab olema nimetatud tööd teostanud korrektselt ja
hea ehitustava kohaselt. Sarnaseks ehitustööks loetakse haridus-, teadus-,
büroo- ja tervishoiuhoonete ehitus-, laiendus- ja/või
rekonstrueerimistööd. Pakkuja peab olema nimetatud tööd teostanud
peatöövõtjana sõlmitud lepingute ja hea ehitustava kohaselt. Pakkuja
esitab käesolevas punktis nõutud tingimustele vastavuse tõenduseks
teostatud sarnaste ehitustööde nimekirja koos andmetega ehitustööde
maksumuse, tegemise aja, koha ja tellija andmete kohta.
Selle tõenduseks esitada loetelu vastavalt HD Lisa 1 vormile VIII (RHS §
39 lg 1 ja § 41 lg 1).

   4. 2. Ehitustööde nõuetekohase teostamise eest vastutavad isikud ja
spetsialistid peavad omama minimaalselt järgmist erialast
kvalifikatsiooni:
Projektijuhi kvalifikatsioon peab vastama vähemalt diplomeeritud
ehitusinseneri V kutsekvalifikatsiooni nõuetele. Esitada ehitusinseneri V
kutsetunnistuse koopia või pädeva ametiasutuse poolt välja antud tõend,
mis kinnitab, et projektijuhi kvalifikatsioon vastab diplomeeriud
ehitusinseneri V kutsekvalifikatsiooni nõuetele.
Pakkuja esitab pakkumuses õiendi, kui suures osas hankelepingu mahust
kavatseb pakkuja sõlmida allhankelepinguid koos kavandatavate
alltöövõtjate nimedega, kes osalevad vahetult hankelepingu täitmises, ja
teabega hankelepingu osa suuruse ja iseloomu kohta, milles pakkuja
kavatseb nendega allhankelepingud sõlmida ning pakkuja võib kaasata
hankelepingu mahust olulise osa täitmisel muid alltöövõtjaid üksnes
hankija nõusolekul pärast nende suhtes hankemenetlusest kõrvaldamise
aluste puudumise kohta kinnituse saamist. Esitada Vorm V.

   4. 3. Tunnustatud ettevõtjate ametlikku nimekirja kantud või tunnustatud
ettevõtjana sertifitseeritud isik võib esitada oma kvalifikatsiooni
tõendamiseks tunnustatud ettevõtjate ametliku nimekirja pidaja tõendi tema
nimekirja kandmise kohta või akrediteeritud sertifitseerimisasutuse tõendi
tema sertifitseerimise kohta tunnustatud ettevõtjana. Nimetatud tõendites
märgitakse andmed, mille alusel isik nimekirja kanti või talle tõend
väljastati ning nimekirjas isikule antud klassifikatsioon. Tunnustatud
ettevõtjate ametlikku nimekirja kantud või tunnustatud ettevõtjana
sertifitseeritud isik esitab tõendi tema asukohariigis kohustuslike
riiklike või kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise
kohta.

   4. 4. Pakkujal peab olema vähemalt 5 (viie) aastane töökogemus ehituse
valdkonnas. Pakkuja esitab sellekohase tõestuse, et on tegutsenud
ehitusvaldkonnas vähemalt 5 (viis) aastat.

   4. 5. Pakkujal või arhitektuur-ehituslike tööde alltöövõtjatel peab olema
Muinsuskaitseameti tegevusluba remondi-restaureerimistööde teostamiseks
muinsuskaitse all olevatel objektidel.
 
 
C L A S S E    C P V
45214400 - Construction de bâtiments universitaires 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR