Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption : 11/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Haslev: Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement

2021/S 201-524464  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Danemark-Haslev: Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 2021/S 201-524464 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Faxe forsyning A/S Numéro national d'identification: 31480434 Adresse postale: Jens Chr. Skous Vej 1 Ville: Haslev Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Code postal: 4690 Pays: Danemark Courriel: kontakt@chardam.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.comdia.com/kcs
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Faxe Spildevand A/S Numéro national d'identification: 31498341 Adresse postale: Jens Chr. Skous Vej 1 Ville: Haslev Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Code postal: 4690 Pays: Danemark Courriel: kontakt@chardam.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.comdia.com/kcs
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kalundborg Spildevandsanlæg A/S? Numéro national d'identification: 31774659 Adresse postale: Dokhavnsvej 15 Ville: Kalundborg Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Code postal: 4400 Pays: Danemark Courriel: kontakt@chardam.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.comdia.com/kcs
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Faxe Spildevandscenter A/S Numéro national d'identification: 34885303 Adresse postale: Jens Chr. Skous Vej 1 Ville: Haslev Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Code postal: 4690 Pays: Danemark Courriel: kontakt@chardam.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.comdia.com/kcs
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Odsherred Spildevand A/S Numéro national d'identification: 31616522 Adresse postale: Hovedgaden 39 Ville: Grevinge Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Code postal: 4571 Pays: Danemark Courriel: kontakt@chardam.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.comdia.com/kcs
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ringsted Spildevand A/S Numéro national d'identification: 31152062 Adresse postale: Bragesvej Ville: Ringsted Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Code postal: 4100 Pays: Danemark Courriel: kontakt@chardam.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.comdia.com/kcs
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ringsted Centralrenseanlæg A/S Numéro national d'identification: 33374046 Adresse postale: Bragesvej Ville: Ringsted Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Code postal: 4100 Pays: Danemark Courriel: kontakt@chardam.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.comdia.com/kcs
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kalundborg Renseanlæg A/S? Numéro national d'identification: 31774608 Adresse postale: Dokhavnsvej 15 Ville: Kalundborg Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Code postal: 4400 Pays: Danemark Courriel: kontakt@chardam.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.comdia.com/kcs
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.comdia.com/kcs/tenderinformationshow.aspx?Id=92600 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
TV- og Spuling og brøndinspektioner til KompetenceCenter Sjælland Numéro de référence: TV- og Spuling og brøndinspektioner til KompetenceCenter Sjælland
II.1.2) Code CPV principal 90000000 Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet vedrører indkøb af Tv-spuling og brøndinspektion til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.Den maksimale økonomiske ramme for den samlede kontrakt med alle fire delaftaler udgør 19.650.000 kr. for 3 år samt
   6. 550.000 kr. for optionen.Der vil kunne forekomme akutopgaver, i disse situationer bliver tilbudsgiver kontaktet af ordregiver eller dennes leverandør på kontrakten "Slamsugerspuling og pumpeeftersyn".Opgaverne omfatter: Spuling og TV-inspektion af hovedledninger. Spuling og TV-inspektion af stikledninger inkl. brøndstik. Brøndinspektion og rapportering. Indmåling af brønde og punkter med GPS. Vedligeholdelses- og reparationsopgaver som fx rodskæring, fjernelse af på-hug etc. med industrispul og cutter.Betingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab. Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilagsmappe 3 - Tilbudsliste under delaftalernes faner.Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i "TAG" jf. Bilag
   4.  Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i "TAG", som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 19 650 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
TV-Spuling og brøndinspektioner til Faxe forsyning A/S
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513900 Services d'évacuation des boues
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Lieu principal d'exécution:
Faxe kommune
II.2.4) Description des prestations:
Denne delaftale er frivillig for Faxe Forsyning og er ikke bundet af tildelingen. Udbuddet vedrører indkøb af Tv-spuling og brøndinspektion til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.Den maksimale økonomiske ramme for denne delkontrakt udgør
   5. 250.000 kr. for 3 år samt
   1. 750.000 kr. for optionen.Der vil kunne forekomme akutopgaver, i disse situationer bliver tilbudsgiver kontaktet af ordregiver eller dennes leverandør på kontrakten "Slamsugerspuling og pumpeeftersyn".Opgaverne omfatter: Spuling og TV-inspektion af hovedledninger. Spuling og TV-inspektion af stikledninger inkl. brøndstik. Brøndinspektion og rapportering. Indmåling af brønde og punkter med GPS. Vedligeholdelses- og reparationsopgaver som fx rodskæring, fjernelse af på-hug etc. med industrispul og cutter.Betingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab. Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilagsmappe 3 - Tilbudsliste under delaftalernes faner.Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i "TAG" jf. Bilag
   4.  Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i "TAG", som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Miljø og arbejdsmiljø / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Team og kompetencer / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Kvalitet Case beskrivelser / Pondération: 40 Prix - Pondération: Divideres med kvalitetskriter
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 5 250 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/03/2022 Fin: 31/12/2024 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mulighed for forlængelse i 12 måneder
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Dette er en frivillig rammeaftale for Faxe forsyning
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
TV-Spuling og brøndinspektioner til Kalundborg forsyning A/S
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513900 Services d'évacuation des boues
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Lieu principal d'exécution:
Kalundborg kommune
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet vedrører indkøb af Tv-spuling og brøndinspektion til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag.For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.Den maksimale økonomiske ramme for denne delkontrakt udgør
   5. 250.000 kr. for 3 år samt
   1. 750.000 kr. for optionen.Der vil kunne forekomme akutopgaver, i disse situationer bliver tilbudsgiver kontaktet af ordregiver eller dennes leverandør på kontrakten "Slamsugerspuling og pumpeeftersyn".Opgaverne omfatter: Spuling og TV-inspektion af hovedledninger. Spuling og TV-inspektion af stikledninger inkl. brøndstik. Brøndinspektion og rapportering. Indmåling af brønde og punkter med GPS. Vedligeholdelses- og reparationsopgaver som fx rodskæring, fjernelse af på-hug etc. med industrispul og cutter.Betingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab.Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilagsmappe 3 - Tilbudsliste under delaftalernes faner.Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i "TAG" jf. Bilag
   4.  Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i "TAG", som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kvalitet Case beskrivelser / Pondération: 40 % Critère de qualité - Nom: Miljø og arbejdsmiljø / Pondération: 20 % Critère de qualité - Nom: Team og kompetencer / Pondération: 40 % Prix - Pondération: Divideres med kvalitetskriter
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 5 250 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2022 Fin: 31/12/2024 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mulighed for forlængelse i 12 måneder
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
TV-Spuling og brøndinspektioner til Odsherred forsyning A/S
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513900 Services d'évacuation des boues
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Lieu principal d'exécution:
Odsherred kommune
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet vedrører indkøb af Tv-spuling og brøndinspektion til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag.For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.Den maksimale økonomiske ramme for denne delkontrakt udgør
   3. 900.000 kr. for 3 år samt
   1. 300.000 kr. for optionen.Der vil kunne forekomme akutopgaver, i disse situationer bliver tilbudsgiver kontaktet af ordregiver eller dennes leverandør på kontrakten "Slamsugerspuling og pumpeeftersyn".Opgaverne omfatter: Spuling og TV-inspektion af hovedledninger. Spuling og TV-inspektion af stikledninger inkl. brøndstik. Brøndinspektion og rapportering. Indmåling af brønde og punkter med GPS. Vedligeholdelses- og reparationsopgaver som fx rodskæring, fjernelse af på-hug etc. med industrispul og cutter.Betingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab.Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilagsmappe 3 - Tilbudsliste under delaftalernes faner.Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i "TAG" jf. Bilag
   4.  Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i "TAG", som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kvalitet Case beskrivelser / Pondération: 40 % Critère de qualité - Nom: Miljø og arbejdsmiljø / Pondération: 20 % Critère de qualité - Nom: Team og kompetencer / Pondération: 40 % Prix - Pondération: Divideres med kvalitetskriter
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 3 900 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2022 Fin: 31/12/2024 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mulighed for 12 måneders forlængelse
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
TV-Spuling og brøndinspektioner til Ringsted forsyning A/S
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513900 Services d'évacuation des boues
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Lieu principal d'exécution:
Ringsted kommune
II.2.4) Description des prestations:
Denne aftale er en frivillig rammeaftale for Ringsted. Udbuddet vedrører indkøb af Tv-spuling og brøndinspektion til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag.For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.Den maksimale økonomiske ramme for denne delkontrakt udgør
   5. 250.000 kr. for 3 år samt
   1. 750.000 kr. for optionen.Der vil kunne forekomme akutopgaver, i disse situationer bliver tilbudsgiver kontaktet af ordregiver eller dennes leverandør på kontrakten "Slamsugerspuling og pumpeeftersyn".Opgaverne omfatter: Spuling og TV-inspektion af hovedledninger. Spuling og TV-inspektion af stikledninger inkl. brøndstik. Brøndinspektion og rapportering. Indmåling af brønde og punkter med GPS. Vedligeholdelses- og reparationsopgaver som fx rodskæring, fjernelse af på-hug etc. med industrispul og cutter.Betingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab.Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilagsmappe 3 - Tilbudsliste under delaftalernes faner.Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i "TAG" jf. Bilag
   4.  Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i "TAG", som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kvalitet Case beskrivelser / Pondération: 40 % Critère de qualité - Nom: Miljø og arbejdsmiljø / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Team og kompetencer / Pondération: 40 % Prix - Pondération: Divideres med kvalitetskriter
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 5 250 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2022 Fin: 31/12/2024 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mulighed for 12 måneders forlængelse
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ringsted er med på en frivillig rammeaftale
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
udsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen for tre regnskabsår, jf. udbudslovens § 142: Egenkapital - min. 1 mio. kr. Soliditetsgrad - min. 15%Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD'ets afsnit: "Udvælgelse". Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Egenkapital - min. 1 mio. kr. Soliditetsgrad - min. 15%
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Referencer:Materiel Uddannelse Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbuds-lovens § 143:Referencer: Det er et mindstekrav, at ansøger sender 3 referencer vedrørende:o Spulearbejder på ledninger med en dimension over Ø1000.o Industrispul.o Cutter-arbejder.o Gennemførelse af TV-inspektion af hovedkloakker i dimension op til Ø1000.o Gennemførelse af TV-inspektion af kloakstik for forsyningsselskaber i kommu-ner med minimum 25.000 indbyggere.MaterielSpuling: Det er et mindstekrav, at ansøgeren disponerer over mindst 1 stk. 4-akslede gen-brugsvogne og 1 stk. kombivogne, der alle som minimum, skal overholde Euronorm V pr. delaftale. Gældende serviceattest for kørsel med slam. Mindst 1 uddannet spuleoperatør eller operatør med mindst 5 års erfaring indenfor opgaverne i udbudsmaterialet pr. delaftale.TV-inspektion: Det er et mindstekrav, at ansøgeren pr. delaftale de ønsker at byde på, disponerer over mindst 2 stk. TV-biler med nødvendigt udstyr til, at der kan udføres DTVK TV-inspektion. Mindst én af bilerne skal kunne udføre TV-inspektion af stik på stik.Uddannelse:Spuling: Mindst 1 uddannet spuleoperatør eller operatør med mindst 5 års erfaring indenfor opgaverne i udbudsmaterialet pr. delaftale.TV-inspektion: Mindst 1 uddannet DTVK-operatør med gældende DTVK-certifikat eller lignende for hver delaftale der bydes på.Dokumentationen for ansøgers tekniske og faglige kapacitet behøver ikke at indgå i ansøgningen, men skal fremlægges, når ordregiver anmoder herom.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/11/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 11/11/2021 Heure locale: 10:01
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90000000 - Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 
90513900 - Services d'évacuation des boues