Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption : 11/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Haslev: Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement

2021/S 201-524467  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Danemark-Haslev: Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 2021/S 201-524467 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Faxe forsyning A/S Numéro national d'identification: 31480434 Adresse postale: Jens Chr. Skous Vej 1 Ville: Haslev Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Code postal: 4690 Pays: Danemark Courriel: kontakt@chardam.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.comdia.com/kcs
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Faxe Spildevand A/S Numéro national d'identification: 31498341 Adresse postale: Jens Chr. Skous Vej 1 Ville: Haslev Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Code postal: 4690 Pays: Danemark Courriel: kontakt@chardam.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.comdia.com/kcs
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kalundborg Spildevandsanlæg A/S? Numéro national d'identification: 31774659 Adresse postale: Dokhavnsvej 15 Ville: Kalundborg Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Code postal: 4400 Pays: Danemark Courriel: kontakt@chardam.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.comdia.com/kcs
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Faxe Spildevandscenter A/S Numéro national d'identification: 34885303 Adresse postale: Jens Chr. Skous Vej 1 Ville: Haslev Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Code postal: 4690 Pays: Danemark Courriel: kontakt@chardam.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.comdia.com/kcs
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ringsted Spildevand A/S Numéro national d'identification: 31152062 Adresse postale: Bragesvej Ville: Ringsted Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Code postal: 4100 Pays: Danemark Courriel: kontakt@chardam.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.comdia.com/kcs
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ringsted Centralrenseanlæg A/S Numéro national d'identification: 33374046 Adresse postale: Bragesvej Ville: Ringsted Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Code postal: 4100 Pays: Danemark Courriel: kontakt@chardam.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.comdia.com/kcs
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kalundborg Renseanlæg A/S? Numéro national d'identification: 31774608 Adresse postale: Dokhavnsvej 15 Ville: Kalundborg Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Code postal: 4400 Pays: Danemark Courriel: kontakt@chardam.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.comdia.com/kcs
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.comdia.com/kcs/tenderinformationshow.aspx?Id=92585 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Slamsugerspuling og pumpeeftersyn - KompetenceCenter Sjælland Numéro de référence: Slamsugerspuling og pumpeeftersyn - KompetenceCenter Sjælland
II.1.2) Code CPV principal 90000000 Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet vedrører indkøb af slamsugerspuling og pumpeeftersyn til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal op-fylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.Den maksimale økonomiske ramme for den samlede kontrakt med alle tre delaftaler udgør 10.500.000 kr. for 3 år samt
   3. 500.000 kr. for optionen.Opgaverne omfatter: Spuling og oprensning af hovedledninger, stikledninger, brønde, bygværker og be-ton- og underjordiske-bassiner. Tømning af vejafvandingsbrønd, sandfangbrønde og olieudskiller Rengøring af pumpestationer og pumpesumpe Vagtordning til akutte opgaverBetingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab. Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilag 3 - Tilbudsliste under del aftalernes faner.Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i "TAG" jf. Bilag 4 Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i "TAG", som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 10 500 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Slamsugerspuling og pumpeeftersyn til Faxe forsyning A/S
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513900 Services d'évacuation des boues 76600000 Services de contrôle de pipelines 90470000 Services de curage des égouts 90912000 Services de nettoyage par soufflage de structures tubolaires
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Lieu principal d'exécution:
Faxe kommune
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet vedrører indkøb af slamsugerspuling og pumpeeftersyn til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.Den maksimale økonomiske ramme for denne delkontrakt med Faxe forsyning udgør
   3. 900.000 kr. for 3 år samt
   1. 300.000 kr. for optionen.Opgaverne omfatter: Spuling og oprensning af hovedledninger, stikledninger, brønde, bygværker og beton- og underjordiske-bassiner. Tømning af vejafvandingsbrønd, sandfangbrønde og olieudskiller Rengøring af pumpestationer og pumpesumpe Vagtordning til akutte opgaverBetingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab. Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilag 3 - Tilbudsliste under delaftalernes faner.Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i "TAG" jf. Bilag 4 Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i "TAG", som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Vagtberedskab / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Miljø og arbejdsmiljø / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Kvalitetsbeskrivelser / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Team og kompetencer / Pondération: 30 Prix - Pondération: Divideres med kvalitetskriter
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 3 900 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2022 Fin: 31/12/2024 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mulighed for forlængelse i 12 måneder.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires "I den såkaldte "Kommissionsmodel", tildeles opgaven til det tilbud, som har det bedste forhold mellem pris og kvalitet (Helt bogstaveligt). Der fastsættes et minimumsniveau for kvaliteten så tilbuddene skal opnå mindst 60 % i point ud af det maximale mulige for kvaliteten i tilbuddet. For tilbud, som lever op til dette, beregnes forholdet mellem pris og kvalitet, dvs. at prisen divideres med det antal kvalitetspoint, som tilbuddet har fået. Derved får tilbuddet et tal, der angiver, hvor meget et "kvalitetspoint" koster. Det tilbud, som både lever op til minimumskravet om kvalitetspoint, og har den laveste pris pr. kvalitetspoint, vinder."
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Slamsugerspuling og pumpeeftersyn til Kalundborg forsyning A/S
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513900 Services d'évacuation des boues 76600000 Services de contrôle de pipelines 90470000 Services de curage des égouts 90912000 Services de nettoyage par soufflage de structures tubolaires
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Lieu principal d'exécution:
Kalundborg kommune
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet vedrører indkøb af slamsugerspuling og pumpeeftersyn til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag.For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.Den maksimale økonomiske ramme for denne delkontrakt med Kalundborg forsyning udgør
   3. 600.000 kr. for 3 år samt
   1. 200.000 kr. for optionen.Opgaverne omfatter: Spuling og oprensning af hovedledninger, stikledninger, brønde, bygværker og beton- og underjordiske-bassiner. Tømning af vejafvandingsbrønd, sandfangbrønde og olieudskiller Rengøring af pumpestationer og pumpesumpe Vagtordning til akutte opgaverBetingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab.Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilag 3 - Tilbudsliste under delaftalernes faner.Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i "TAG" jf. Bilag 4 Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i "TAG", som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Vagtberedskab / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Miljø og arbejdsmiljø / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Kvalitetsbeskrivelser / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Team og kompetencer / Pondération: 30 Prix - Pondération: Divideres med kvalitetskriter
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 3 600 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2022 Fin: 31/12/2024 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mulighed for 12 måneders forlængelse
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires "I den såkaldte "Kommissionsmodel", tildeles opgaven til det tilbud, som har det bedste forhold mellem pris og kvalitet (Helt bogstaveligt). Der fastsættes et minimumsniveau for kvaliteten så tilbuddene skal opnå mindst 60 % i point ud af det maximale mulige for kvaliteten i tilbuddet. For tilbud, som lever op til dette, beregnes forholdet mellem pris og kvalitet, dvs. at prisen divideres med det antal kvalitetspoint, som tilbuddet har fået. Derved får tilbuddet et tal, der angiver, hvor meget et "kvalitetspoint" koster. Det tilbud, som både lever op til minimumskravet om kvalitetspoint, og har den laveste pris pr. kvalitetspoint, vinder."
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Slamsugerspuling og pumpeeftersyn til Ringsted forsyning A/S
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513900 Services d'évacuation des boues 76600000 Services de contrôle de pipelines 90470000 Services de curage des égouts 90912000 Services de nettoyage par soufflage de structures tubolaires
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Lieu principal d'exécution:
Ringsted kommune
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet vedrører indkøb af slamsugerspuling og pumpeeftersyn til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag.For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.Den maksimale økonomiske ramme for denne delkontrakt med Ringsted forsyning udgør
   3. 000.000 kr. for 3 år samt
   1. 000.000 kr. for optionen.Opgaverne omfatter: Spuling og oprensning af hovedledninger, stikledninger, brønde, bygværker og beton- og underjordiske-bassiner. Tømning af vejafvandingsbrønd, sandfangbrønde og olieudskiller Rengøring af pumpestationer og pumpesumpe Vagtordning til akutte opgaverBetingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab.Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilag 3 - Tilbudsliste under delaftalernes faner.Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i "TAG" jf. Bilag 4 Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i "TAG", som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Vagtberedskab / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Miljø og arbejdsmiljø / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Kvalitetsbeskrivelser / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Team og kompetencer / Pondération: 30 Prix - Pondération: Divideres med kvalitetskriter
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2022 Fin: 31/12/2024 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mulighed for 12 måneders forlængelse
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires "I den såkaldte "Kommissionsmodel", tildeles opgaven til det tilbud, som har det bedste forhold mellem pris og kvalitet (Helt bogstaveligt). Der fastsættes et minimumsniveau for kvaliteten så tilbuddene skal opnå mindst 60 % i point ud af det maximale mulige for kvaliteten i tilbuddet. For tilbud, som lever op til dette, beregnes forholdet mellem pris og kvalitet, dvs. at prisen divideres med det antal kvalitetspoint, som tilbuddet har fået. Derved får tilbuddet et tal, der angiver, hvor meget et "kvalitetspoint" koster. Det tilbud, som både lever op til minimumskravet om kvalitetspoint, og har den laveste pris pr. kvalitetspoint, vinder."
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: Egenkapital Soliditetsgrad Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Egenkapital - min. 1 mio. kr. for 3 regnskabsårSoliditetsgrad - min. 15% for 3 regnskabsår
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslo-vens § 143:Referencer: Det er et mindstekrav, at ansøger sender 3 referencer vedrørende:o Spulearbejder på ledninger med en dimension over Ø1000o IndustrispulMateriel: Det er et mindstekrav, at ansøgeren disponerer over mindst 1 stk. 4-akslede gen-brugsvogne og 1 stk. kombivogne, der alle som minimum, skal overholde Euronorm V pr. delaftale. Gældende serviceattest for kørsel med slam. Mindst 1 uddannet spuleoperatør eller 1 med min. 5 års anciennitet pr. delaftale.Dokumentationen for ansøgers tekniske og faglige kapacitet behøver ikke at indgå i ansøgningen, men skal fremlægges, når ordregiver anmoder herom.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans:
Denne rammeaftale har 4 delaftaler med en kaskademodel ifølge udbudsmaterialet
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/11/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 11/11/2021 Heure locale: 10:01
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Hele rammeaftalen indgås som en frivillig rammeaftale i alle delaftalerne.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
76600000 - Services de contrôle de pipelines 
90000000 - Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 
90470000 - Services de curage des égouts 
90513900 - Services d'évacuation des boues 
90912000 - Services de nettoyage par soufflage de structures tubolaires