Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Holbæk: Services de collecte des ordures

2021/S 201-524711  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Danemark-Holbæk: Services de collecte des ordures 2021/S 201-524711 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Fors A/S Numéro national d'identification: 33032838 Adresse postale: Tåstrup Møllevej 5 Ville: Holbæk Code NUTS: DK02 Sjælland Code postal: 4300 Pays: Danemark Point(s) de contact: Rasmus Ploug Bruun Courriel: RPL@fors.dk Téléphone: +45 30786176 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.fors.dk/ Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/368386
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af indsamling af affald
II.1.2) Code CPV principal 90511000 Services de collecte des ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
På vegne af Fors Affald Holbæk A/S (CVR: 33 03 31 92) udbydes indsamling af følgende affaldsfraktioner: Indsamling af storskrald, haveaffald samt miljøfarligt affald i miljøkasser fra husholdninger. Indsamling af bioaffald, restaffald, papir, pap, glas, metal samt plast og mad- og drikkekarton fra nedgravede beholdere og andre beholdere, der skal tømmes med kran. Kontrakten udbydes for 2 år, med mulighed for forlængelse i op til 2 år yderligere.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 12 202 979.00 DKK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511200 Services de collecte des ordures ménagères 90511000 Services de collecte des ordures
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK02 Sjælland
II.2.4) Description des prestations:
På vegne af Fors Affald Holbæk A/S (CVR: 33 03 31 92) udbydes indsamling af følgende affaldsfraktioner: Indsamling af storskrald, haveaffald samt miljøfarligt affald i miljøkasser fra husholdninger. Indsamling af madaffald, restaffald, papir, pap, glas, metal samt plast og mad- og drikkekarton fra nedgravede beholdere og andre beholdere, der skal tømmes med kran. Kontrakten udbydes for 2 år, med mulighed for forlængelse i op til 2 år yderligere.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Kontrakten kan forlænges i op til 24 måneder.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 129-342669
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Udbud af indsamling af affald
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Urbaser A/S Numéro national d'identification: 32660533 Ville: Gadstrup Code NUTS: DK02 Sjælland Code postal: 4621 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 12 202 979.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 35291000 Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (LBK nr. 593 af
   2. 6.2016), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort. Klage over tildelingen af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (mini-udbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 30 dage efter Ordregiver har givet besked til de berørte tilbudsgivere om tildeling af kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter denne underretning. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90511000 - Services de collecte des ordures 
90511200 - Services de collecte des ordures ménagères