Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption : 11/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Nyborg: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

2021/S 201-524403  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Danemark-Nyborg: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) 2021/S 201-524403 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nyborg Kommune Numéro national d'identification: 29189722 Adresse postale: Torvet 1 Ville: Nyborg Code NUTS: DK031 Fyn Code postal: 5800 Pays: Danemark Point(s) de contact: Anders Jakobsen Courriel: ajn@horten.dk Téléphone: +45 33344309 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e137a121-efb9-4544-9067-d0932c0727af/homepage
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e137a121-efb9-4544-9067-d0932c0727af/publicMaterial Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e137a121-efb9-4544-9067-d0932c0727af/homepage
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e137a121-efb9-4544-9067-d0932c0727af/homepage
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af visiteret personbefordring Numéro de référence: 192642
II.1.2) Code CPV principal 60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Kontrakten vedrører visiteret personbefordring, herunder kørsel til og fra nedenstående institutioner, til og fra Sundhed- og Træningscenter, til og fra læge, samt svømmekørsel. Kontrakten er opdelt i en række delaftaler. Det bemærkes, at delaftale 1 - 9 er offentlige kontrakter, mens delaftale 10 er en rammeaftale. Der indgås aftale med én leverandør pr. delaftale.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 45 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour un seul lot
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
Der vil blive taget højde for kombinationspriser, idet formålet med evalueringen er at identificere den samlet set økonomisk mest fordelagtige kombination af tilbud på tværs af alle delaftaler. Tildeling sker altså ikke nødvendigvis til den tilbudsgiver, som på den enkelte delaftale har afgivet laveste pris.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Heldagsskolen - Nyborg
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60120000 Services de taxi 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers 60140000 Transport non régulier de passagers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK031 Fyn
II.2.4) Description des prestations:
Kørslen omfatter kørsel af børn med bopælsadresse i Nyborg by til og fra: Nyborg Heldagsskole Pårupvej 25B, Skellerup 5540 Ullerslev Nyborg Heldagsskole er et tilbud til normalt begavede børn og unge i alderen 6 til 18 år, som har faglige og sociale indlæringsvanskeligheder samt psykiske problemer og derfor, for nuværende, ikke kan følge skolegangen i den almindelige folkeskole. Kontrakten omfatter for nuværende kørsel af 26 elever.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 2 825 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
2 x 12 måneder.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Delaftalen er offentlig kontrakt.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Heldagsskolen - Frørup, Ullerslev og Ørbæk
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60120000 Services de taxi 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers 60140000 Transport non régulier de passagers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK031 Fyn
II.2.4) Description des prestations:
Kørslen omfatter kørsel af elever med bopælsadresse i Frørup, Ørbæk og Ullerslev fra elevernes bopælsadresser til og fra Nyborg Heldagsskole Pårupvej 25B, Skellerup 5540 Ullerslev Nyborg Heldagsskole er et tilbud til normaltbegavede børn og unge i alderen fra 6 til 18 år, som har faglige og sociale indlæringsvanskeligheder samt psykiske problemer, og derfor for nuværende ikke kan følge skolegang i den almindelige folkeskole. Kontrakten omfatter for nuværende kørsel af 28 børn.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 3 725 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
2 x 12 måneder.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Delaftalen er offentlig kontrakt.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Rævebakkeskolen
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60120000 Services de taxi 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers 60140000 Transport non régulier de passagers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK031 Fyn
II.2.4) Description des prestations:
Kørslen omfatter kørsel af børn med bopælsadresse i og udenfor Nyborg Kommune til og fra Rævebakkeskolen Skaboeshusevej 96 5800 Nyborg samt til og fra Birkhovedskolen Svanedamsgade 2 5800 Nyborg Rævebakkeskolen er en kommunal specialskole, der underviser elever med generelle eller vidtgående indlæringsvanskeligheder samt elever med multiple funktionsnedsættelser. Rævebakkeskolen er opdelt i to afdelinger: Lindholm: en afdeling for børn og unge med særlige behov. Her tilbydes også pladser til børn fra andre kommuner. I øjeblikket er der 36 elever, der har behov for kørsel, jf. bilag
   1. 3.1 - Køreliste. Herudover har afdelingen én bonusklasse med 5 elever med multiple funktionsnedsættelser. Skovparken: en afdeling for kommunens specialklasser. I øjeblikket er der 26 elever, der er bevilliget kørsel jf. bilag
   1. 3.1 - Køreliste. I tilknytning til Skovparken er der en taleklasse, som er et særligt tilrettelagt undervisningstilbud for normalt begavede børn med svære tale-/sprogvanskeligheder. I øjeblikket er der 8 elever, der er bevilliget kørsel, jf. bilag
   1. 3.1 - Køreliste. Birkhovedskolen har et særlig tilrettelagt undervisningstilbud til børn med læsevanskeligheder. Der visiteres halvårligt, hvilket betyder, at der ændres i bopælsadresser 2 gange årligt. I øjeblikket er der 5 elever, som er bevilliget kørsel. Denne delaftale omfatter for nuværende kørsel af 67 børn. Der må maksimalt være 12 børn i bussen ad gangen. Hvert barn kan have flere bopælsadresser, f. eks ved mor, far og eventuel aflastning. Der skal påregnes medtagning af hjælpemidler såsom rollatorer og/ eller kørestole for nogle af de elever, der går i bonusklassen. Særligt gældende for 3 elever i bonusklassen skal der forventes ekstra bagage og hjælpemidler til og fra skole og videre frem og tilbage fra aflastningsinstitution, hvorfor der kan være behov for mere plads i bilerne de dage.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 11 500 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
2 x 12 måneder.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Delaftalen er offentlig kontrakt.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
STU/VSU, Klub 17 og Nyborgværkstedet
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60120000 Services de taxi 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers 60140000 Transport non régulier de passagers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK031 Fyn
II.2.4) Description des prestations:
Personbefordring af borgere fra bopælsadresse til og fra Nyborgværkstedet Alsvej 10 5800 Nyborg Nyborgværkstedet er et beskæftigelsestilbud under Nyborg kommune. Tilbuddet er fortrinsvis for borgere mellem 18 og 67 år med - varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, - borgere, som har behov for særlig støtte, - senhjerneskade eller - primært yngre borgere med en demenssygdom / et demenshandicap. Nyborgværkstedet er normeret til 58 pladser. Nyborgværkstedet holder lukket 2 uger i sommerferien, 1 uge omkring jul samt på helligdage.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 5 275 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
2 x 12 måneder.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Delaftalen er offentlig kontrakt.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Svømmekørsel
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60120000 Services de taxi 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers 60140000 Transport non régulier de passagers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK031 Fyn
II.2.4) Description des prestations:
Kørslen omfatter kørsel af skolebørn fra Nyborg Kommunes skoler til og fra Nyborg Svømme- og Badeland Storebæltsvej 13 5800 Nyborg Elever på Nyborg Kommunes skoler tilbydes svømmeundervisning i Nyborg Svømme- og Badeland. I forbindelse hermed tilbyder Nyborg Kommune eleverne transport fra skolen til svømmehallen og retur.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 650 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
2 x 12 måneder.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Delaftalen er offentlig kontrakt.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Klubben Tårnparken
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60120000 Services de taxi 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers 60140000 Transport non régulier de passagers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK031 Fyn
II.2.4) Description des prestations:
Kørslen omfatter personbefordring til og fra Klubben Tårnparken Tårnparken 1 5800 Nyborg Kørslen omfatter visiteret kørsel af ældre borgere med et demenshandicap/en demenssygdom. En del af borgerne er ikke, i samme grad som andre, i stand til at overskue nye situationer eller handle egenhændigt. Således kan enkelte borgere udvise aparte eller forvirret adfærd, hvorfor den enkelte kan være afhængig af regelmæssig og direkte hjælp. Der kan være udfordringer med mangelfuldt sprog eller forståelse. Der kan forekomme enkelte tilfælde af konfliktadfærd. Sådanne tilfælde håndteres af chaufføren ved at udvise ro og tålmodighed. Borgerne kan være kørestolsbrugere, hvorfor det kræves, at Leverandøren stiller en liftbil til rådighed for kørslen. Andre borgere medbringer ganghjælpemidler, såsom rollatorer, hvorfor Leverandøren må påregne at skulle medbringe disse. Klubben Tårnparken har en normeringsbevilling på op til 33 borgere, der kan køres tur/ retur dagligt. Antallet af borgere, der er visiteret til kørsel, vil variere, og der vil løbende ske til- og frameldinger af visiterede borgere med ændrede kørselsruter til følge. Der kan være særlige arrangementer, hvor der er behov for ændringer i tidspunkt for kørslen eller behov for yderligere kørsel.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 4 350 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
2 x 12 måneder.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Delaftalen er offentlig kontrakt.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Aktivcenter Egeparken, Nyborg og Ørbæk
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60120000 Services de taxi 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers 60140000 Transport non régulier de passagers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK031 Fyn
II.2.4) Description des prestations:
Kørslen omfatter personbefordring til og fra: Aktivcenter Egeparken, Egeparken 94, 5800 Nyborg. Aktivcenter Nyborg, Nydamsvej 1, 5800 Nyborg. Aktivcenter Ørbæk, Kløvervej 1B, 5853 Ørbæk. Klubben Ørbæk, Kløvervej 3, 5853 Ørbæk. Aktivcenter Egeparken, Nyborg og Ørbæk er et åbent dagtilbud til ældre. Aktivcenter Egeparken, Nyborg og Ørbæk har samlet en normeringsbevilling på op til 45 borgere, der kan køres tur/ retur dagligt. Klubben Ørbæk er et dagtilbud til hjemmeboende borgere med et demenshandicap, hvor der er en normeringsbevilling på op til 7 borgere, der kan køres tur/ retur dagligt. Kørslen omfatter visiteret kørsel af - ældre borgere og - borgere med et demenshandicap / en demenssygdom En del af borgerne er ikke, i samme grad som andre, i stand til at overskue nye situationer eller handle egenhændigt. Således kan enkelte borgere udvise aparte eller forvirret adfærd, hvorfor den enkelte kan være afhængig af regelmæssig og direkte hjælp. Der kan være udfordringer med mangelfuldt sprog eller forståelse. Der kan forekomme enkelte tilfælde af konfliktadfærd. Sådanne tilfælde håndteres af chaufføren ved at udvise ro og tålmodighed. Borgerne kan være kørestolsbrugere, hvor det kræves, at Leverandøren stiller en liftbil til rådighed for kørslen. Andre borgere medbringer ganghjælpemidler i form af for eksempel rollatorer, hvorfor Leverandøren må påregne at skulle medbringe disse. Antallet af borgere, der er visiteret til kørsel, vil variere og der vil løbende ske til- og frameldinger af visiterede borgere med ændrede kørselsruter til følge. Antallet kan dog ikke overstige ovennævnte angivelser pr. dag. Der kan være særlige arrangementer, hvor der er behov for ændringer i tidspunkt for kørslen eller behov for yderligere kørsel.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 7 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
2 x 12 måneder.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Delaftalen er offentlig kontrakt.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Aktivcenter Ullerslev
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60120000 Services de taxi 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers 60140000 Transport non régulier de passagers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK031 Fyn
II.2.4) Description des prestations:
Kørslen omfatter personbefordring til og fra Aktivcenter Ullerslev Egevangsvej 1A 5540 Ullerslev Aktivcenteret er et åbent dagtilbud til ældre. Aktivcenter Ullerslev har samlet en normeringsbevilling på op til 15 borgere, der kan køres tur/ retur dagligt. Kørslen omfatter visiteret kørsel af ældre borgere og ældre borgere med et demenshandicap/en demenssygdom. En del af borgerne er ikke, i samme grad som andre, i stand til at overskue nye situationer eller handle egenhændigt. Således kan enkelte borgere udvise aparte eller forvirret adfærd, hvorfor den enkelte kan være afhængig af regelmæssig og direkte hjælp. Der kan være udfordringer med mangelfuldt sprog eller forståelse. Der kan forekomme enkelte tilfælde af konfliktadfærd. Sådanne tilfælde håndteres af chaufføren ved at udvise ro og tålmodighed. Borgerne kan være kørestolsbrugere, hvorfor det kræves, at Leverandøren stiller en liftbil til rådighed for kørslen. Andre borgere medbringer ganghjælpemidler i form af for eksempel rollatorer, hvorfor Leverandøren må påregne at skulle medbringe disse. Antallet af borgere, der er visiteret til kørsel, vil variere, og der vil løbende ske til- og frameldinger af visiterede borgere med ændrede kørselsruter til følge. Antallet kan dog ikke overstige ovennævnte angivelser pr. dag. Der kan være særlige arrangementer, hvor der er behov for ændringer i tidspunkt for kørslen eller behov for yderligere kørsel.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 2 075 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
2 x 12 måneder.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Delaftalen er offentlig kontrakt.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sundhed- og Træningskørsel
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60120000 Services de taxi 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers 60140000 Transport non régulier de passagers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK031 Fyn
II.2.4) Description des prestations:
Kørslen omfatter befordring fra borgerens bopælsadresse i forbindelse med genoptræning efter endt behandling på sygehus. Kørslen til almen genoptræning skal ske til Nyborg Kommunes Sundhed og Træning Skaboeshusevej 100D 5800 Nyborg. Afhentning af borgere vil være fra hele Nyborg Kommune. Kørslen skal forgå som samkørsel, medmindre andet er aftalt i forbindelse med visiteringen af borgeren. Mødetid til genoptræning vil foregå i dagtimerne mellem kl.
   8. 00 - 15.30. Der afholdes holdtræning et antal gange hver dag pr. uge året rundt. Til hold træningen vil der være op til 5 borgere pr. hold, der skal køres samtidig til træning med bopæl fra hele Nyborg Kommune. Borgeren afhentes og afleveres ved bopælens/opholdsstedets hoveddør. Der skal som udgangspunkt kun medtages udstyr/hjælpemidler, som er nødvendige for borgeren. Den daglige bestilling og afmelding af kørsel til almen genoptræning skal ske direkte til Leverandørens kontaktperson/kørselskontor, der forestår den samlede daglige kørselsplanlægning. Ved akut opstået sygdom eller andet afbestilles kørslen så tidligt som muligt, dog senest 2 timer før aftalt afhentningstidspunkt. I henhold til servicelovens § 86 er der et mindre antal borgere, som skal opkræves egenbetaling for hver kørt tur. Borgere, der er bevilget befordring efter serviceloven § 86, er typisk borgere, der er tilknyttet holdtræning i Træningscenteret. Det estimeres, at mængden af borgere, der skal opkræves egenbetaling er omkring 5% af det forventede årlige antal personture til genoptræning.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 4 250 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
2 x 12 måneder.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Delaftalen er offentlig kontrakt.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lægekørsel
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60120000 Services de taxi 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers 60140000 Transport non régulier de passagers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK031 Fyn
II.2.4) Description des prestations:
Lægekørslen omfatter kørsel af borgere med bopæl i Nyborg Kommune til almen praktiserende læge eller speciallæger med adresse i Nyborg Kommune. Der forventes årligt ca.
   5. 000 personture til praktiserende læge og speciallæge. Befordringen gælder for borgere bosat i Nyborg Kommune eller midlertidigt opholdssted beliggende i Nyborg Kommune. Afhentning af borgere må påregnes at kunne ske i hele Nyborg Kommune. Visitering af kørsel til læge foretages af Borgerservice, Torvet 1, 5800 Nyborg, og gælder kun den visiterede borger. Visiteringen indeholder bl.a. oplysning om, hvorvidt borgeren er kørestolsbruger, og om der er behov for trappelift. Borgeren bestiller herefter selv kørslen direkte ved Leverandøren, når borgeren er blevet oprettet som bruger ved Leverandøren. Kørslen skal forgå som samkørsel med mindre andet er aftalt i forbindelse med visiteringen af borgeren. Mødetid til læge vil så vidt muligt foregå i dagtimerne mellem kl.
   9. 30 - 13.00. Der vil kunne forekomme kørsler frem til kl. 17.00. Borgeren afhentes og afleveres ved bopælens/opholdsstedets hoveddør. Som udgangspunkt skal der kun medtages udstyr/hjælpemidler, som er nødvendige for borgeren.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 2 200 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
2 x 12 måneder.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Delaftalen er rammeaftalen. Den maksimale værdi (herefter "Rammen") af Kontrakten er opgjort til DKK
   2. 500.000 ekskl. moms. Ordregiver kan frem til seks (6) måneder før Kontraktens udløb forhøje Rammen med 50 % af førnævnte beløb, det vil sige en forhøjelse af Rammen til i alt DKK
   3. 750.000.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Tilbudsgiver skal være i besiddelse af autorisation og dermed ret til at udføre det pågældende erhverv, jf. udbudslovens § 141, stk. 2: Tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring, jf. lov nr. 1538 af 19. december 2017, Taxiloven, med senere ændringer og/eller tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, jf. lov. nr. 1050 af 12. november 2012 om buskørsel med senere ændringer, afhængig af, hvilken lovgivning Tilbudsgiver er underlagt. Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, nr. (1), (2), (3), (4), (5), (6) og (7), blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
For det seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et give oplysninger om følgende: - Tilbudsgivers bruttoomsætning i DKK - Tilbudsgivers egenkapital i DKK - Tilbudsgivers soliditestgrad i procent Med "det seneste afsluttede regnskabsår" forstås det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab. Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren. Hvis tilbudsgiver ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi tilbudsgiver er etableret inden for det seneste år, skal tilbudsgiver anføre dette i ESPD'et. Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for Ordregiver. For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under den udbudte kontrakt. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Tilbudsgiver skal for alle delaftaler opfylde følgende mindstekrav: - Bruttofortjeneste på minimum DKK 500.000 kr. i det seneste afsluttede regnskabsår - Egenkapital på minimum DKK 500.000 kr. i det seneste afsluttede regnskabsår. - Soliditetsgrad på mindst 20 % i det seneste afsluttede regnskabsår
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Tilbudsgiver skal i ESPD oplyse: Kontraktpart (kontaktoplysninger på kontaktperson), kontraktperioden, kontraktværdi pr. år og en kort beskrivelse af befordringen (kørselstype og målgruppe). Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren. Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers faglige og tekniske kapacitet. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Tilbudsgiver skal have udført mindst én (1) tilsvarende opgave inden for de seneste 3 år for hver delaftale, der afgives tilbud på. Med "tilsvarende opgave" forstås, at (I) opgaven er udført for en offentlig myndighed, og at (II) referencen vedrører samme målgruppe som den delaftale, der afgives tilbud på.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/11/2021 Heure locale: 23:59
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 12/11/2021 Heure locale: 00:00
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbuddet.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
60000000 - Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) 
60120000 - Services de taxi 
60130000 - Services spécialisés de transport routier de passagers 
60140000 - Transport non régulier de passagers