Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Skanderborg: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2021/S 201-524724  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Danemark-Skanderborg: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 2021/S 201-524724 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skanderborg Kommune Numéro national d'identification: 29189633 Adresse postale: Skanderborg Fælled 1 Ville: Skanderborg Code NUTS: DK032 Sydjylland Code postal: 8660 Pays: Danemark Point(s) de contact: Casper Uldbjerg Courriel: kontakt@tohv.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.Skanderborg.dk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af bygherrerådgivning til Skanderborg Kommune
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Nærværende udbud vedrører anskaffelse af bygherrerådgivning til Skanderborg Kommune ved opførsel samt nedrivning af nuværende plejecenter Tjørnehaven i Galten og sammenbygning med eksisterende plejecenter Bøgehaven.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 699 325.00 DKK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71210000 Services de conseil en architecture 71310000 Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction 71311100 Services d'assistance en génie civil 71312000 Services de conseil en ingénierie de la construction 71530000 Services de conseil en construction
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK042 Østjylland Lieu principal d'exécution:
Skanderborg Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Ordregiver har fået udarbejdet en foranalyse, som afklarer de overordnede rammer for projektet. I foranalysen er der udarbejdet ideoplæg, tidsplan, ejendomsstrategi og teknisk finansieringsanalyse for det samlede plejecenterbyggeri i Galten. Med baggrund i analysen skal Ordregiver opføre et nyt sammenhængende plejecenter i Galten, som bliver bygget i området, hvor de nuværende plejecentre Bøgehaven og Tjørnehaven er beliggende. Det nye plejecenter i Galten forventes opført med samlet 87 almene plejeboliger (inkl. 10 eksisterende boliger i Bøgehaven). Der skal ligeledes opføres servicearealer og særlige fællesfaciliteter. Tjørnehaven skal rives ned som led i, at der opføres nye boliger. Der er tale om et etapebyggeri. Ordregiver ønsker ved dette udbud at indgå en rådgiveraftale med en rådgiver som skal varetage rollen som byggeherrerådgiver i projektet. For yderligere detaljer vedrørende krav til anskaffelsen henvises til Rådgiveraftalen med bilag, specifikt Bilag A - Projektbeskrivelse og Bilag B - Ydelsesbeskrivelse. Ordregiver gør opmærksom på, at relevante undersøgelser forud for offentliggørelse af nærværende udbud er vedlagt som bilag til Rådgiveraftalen. Den samlede økonomiske ramme for hele anlægsprojektet inkl. lånefinansiering, beboerindskud mv. er i foranalysen opgjort til 206,2 mio. DKK, hvoraf der er ydelser der er opgjort inkl. moms og ydelser der er opgjort ekskl. moms. Ordregivers budget for opførelse af det nye plejecenter fremgår af Bilag A - Projektbeskrivelse, afsnit 5 samt Bilag G - Foranalyse Plejecenter Galten, afsnit
   7. 
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kompetencer - CV og Team / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Rådgivningens organisering, samarbejde og gennemførelse / Pondération: 35 Coût - Nom: Honorar / Pondération: 35
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Bygherrerådgivning udbydes med option på indretningsforslag, registrering af eksisterende løst inventar og indkøb af nyt løst inventar. For yderligere information henvises til følgende afsnit i Bilag B - Ydelsesbeskrivelsen vedr. Option A:
   7. 16A. (inventarregistrering)
   7. 23A. (indretningsforslag)
   7. 25A. (brugerinddragelse indretningsforslag/registrering/indkøb løst inventar)
   7. 39.
   7. 40.
   7. 41A. (løst inventar)
   7. 42A. (kunstnerisk udsmykning indretningsforslag/registrering/indkøb løst inventar)
   7. 43.
   7. 45.
   7. 46.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 108-285051
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Udbud af bygherrerådgivning til Skanderborg Kommune
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COWI A/S Numéro national d'identification: 44623528 Adresse postale: Jens Chr. Skous Vej 9 Ville: Aarhus Code NUTS: DK Danmark Code postal: 8000 Pays: Danemark Courriel: cowi@cowi.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 3 699 325.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405708 Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Der er pt ikke oprettet et sådant organ i Danmark.
Ville: Finder ikke anvendelse Pays: Danemark
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af
   2.  juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Jf. § 7, stk.
   2.  Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2,
   2.  pkt. § 7, stk.
   3.  Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk.
   1.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk, jf. § 6, stk.
   4.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr.
   2.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk.
   1.  www.retsinfo.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71210000 - Services de conseil en architecture 
71310000 - Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction 
71311100 - Services d'assistance en génie civil 
71312000 - Services de conseil en ingénierie de la construction 
71530000 - Services de conseil en construction