Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 14/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Skive: Serrures de portes

2021/S 179-465355  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Danemark-Skive: Serrures de portes 2021/S 179-465355 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skive Kommune Numéro national d'identification: 29189579 Adresse postale: Torvegade 10 Ville: Skive Code NUTS: DK04 Midtjylland Code postal: 7800 Pays: Danemark Point(s) de contact: Jeanette Andersen Courriel: jand@skivekommune.dk Téléphone: +45 99155622 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/159822478.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.skive.dk/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Norddjurs Kommune Numéro national d'identification: 29189986 Adresse postale: Torvet 3 Ville: Grenaa Code NUTS: DK04 Midtjylland Code postal: 8500 Pays: Danemark Courriel: jand@skivekommune.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.norddjurs.dk
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://permalink.mercell.com/159822478.aspx Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://permalink.mercell.com/159822478.aspx
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
EU- udbud på indkøb og levering af elektronisk låsesystem til Jysk Fællesindkøb
II.1.2) Code CPV principal 44521110 Serrures de portes
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet vedrører indkøb og levering af elektronisk låsesystem til Jysk Fællesindkøb, herunder Norddjurs Kommune og Skive Kommune. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens §56-57 (lov nr. 1564 af 15.12.2015).
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 5 500 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet vedrører indkøb og levering af elektronisk låsesystem henholdsvis ét til Norddjurs Kommune og ét til Skive Kommune. Udbuddet omfatter levering af elektroniske låse, et IT-system bestående af et administrationssystem og en app til den adgangsgivende enhed, samt servicering og hosting af IT-systemet. Ordregiver står selv for opsætning, montering og nedtagning af låseenhederne. Låsesystemet skal give ordregivers medarbejdere og samarbejdspartnere en sikker adgang, oplåsning og låsning af indgangsdøren og opgangsdøren, primært hjemme hos de borgere, som får bevilget ydelsen fra kommunen enten direkte som et tryghedsforanstaltende tiltag, eller indirekte i forbindelse med visitering af nødkald. Den forventede omsætningen er estimeret til
   5. 500.000 kr. over kontraktperioden inkl. forlængelser og den samlede maksimumsværdi er forventede omsætning + 20 % jf. udbudsbetingelserne pkt.
   3. 2 Omfang af kontrakten. Ordregiver er forpligtet til at anvende den indgåede kontrakt til at dække sit forbrug af de produkter, der er omfattet af aftalen Det er dog frivilligt for ordregiver at anvende den indgåede kontrakt på indkøb af tilpasningsdele. Ordregiver er samtidig berettiget til at anvende delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2 og kan derfor indkøbe af op til 20 % af sit samlede forbrug ved andre leverandører.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Funktionalitet / Pondération: 25 Critère de qualité - Nom: Brugervenlighed / Pondération: 25 Prix - Pondération: 50
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 5 500 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2022 Fin: 31/12/2025 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Kontrakten kan forlænges i 4 x op til 12 måneder på uændrede vilkår. Kontrakten er uopsigelig for begge parter i forlængelsesperioden. De enkelte deltagende kommuner kan benytte optionen individuelt, uden at dette påvirker kontraktvilkårene.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for seneste 2 afsluttede regnskabsår. Hvis tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 2 år, må tilbudsgiver ikke have haft en negativ egenkapital i de regnskaber, som er afsluttet siden tilbudsgivers stiftelse. Har tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra tilbudsgivers bogholderi, at tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal ikke havde en negativ egenkapital. Balancen skal være attesteret af en uafhængig revisor. Tilbudsgiver skal også oplyse sin soliditetsgrad for de seneste 2 afsluttede regnskabsår. Hvis tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 2 år eller ikke har afsluttet noget regnskabsår, er det et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere samme krav til soliditetsgraden i henholdsvis seneste regnskabsår eller sidste kvartal. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Tilbudsgivers egenkapital: Tilbudsgiver må ikke have haft en negativ egenkapital i tilbudsgivers seneste 2 afsluttede regnskabsår. Hvis tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 2 år, må tilbudsgiver ikke have haft en negativ egenkapital i de regnskaber, som er afsluttet siden tilbudsgivers stiftelse. Har tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra tilbudsgivers bogholderi, at tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal ikke havde en negativ egenkapital. Balancen skal være attesteret af en uafhængig revisor. Tilbudsgivers soliditetsgrad: Tilbudsgiver skal kunne påvise, at den har haft en soliditetsgrad på mindst 25 % i gennemsnit de seneste 2 afsluttede regnskabsår. Hvis tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 2 år eller ikke har afsluttet noget regnskabsår, er det et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere samme krav til soliditetsgraden i henholdsvis seneste regnskabsår eller sidste kvartal.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Referencer: Tilbudsgiver skal have 3 sammenlignelige referencer for opgaver, der er igangværende eller afsluttet indenfor de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering og servicering af et låsesystem med minimum 600 låseenheder, og hvor IT-systemet er hosted af tilbudsgiver. Referencelisten skal indeholde: referencen, kontaktperson med navn og telefonnummer, perioden samt antallet af låseenheder.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Vilkårene for kontrakten fremgår af nærværende udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser samt tilhørerende bilag og udkast til kontrakten samt tilhørerende bilag. Den vindende leverandør skal før indgåelse af kontrakt fremlægge dokumentation for de oplysninger som er afgivet i Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD). Leverandøren er i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang. I forbindelse med opfyldelse af kontrakten, modtager leverandøren personoplysninger, som leverandøren bliver databehandler for. Der indgås derfor databehandleraftale mellem parterne.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 14/10/2021 Heure locale: 23:59
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 9 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 14/10/2021 Heure locale: 23:59
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §135, stk. 1-3 og § 136. Derudover må tilbudsgiver ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7. Før beslutning om tildeling af kontrakten vil ordregiver indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD, i henhold til udbudslovens § 151, fra den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten. Ordregiver vil indhente følgende dokumentation: Gyldig serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere, jf. udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen. Ordregiver kontrollerer tilbudsgivers oplysninger i ESPDet vedrørende egenkapital og soliditetsgrad ved gennemgang af tilbudsgivers offentliggjorte årsrapporter. Hvis tilbudsgiver ikke er forpligtet til at offentliggøre sine årsregnskaber eller har gyldig grund til ikke at oplyse de krævede informationer, skal tilbudsgiver endeligt dokumentere egenkapital og soliditetsgrad på anden passende måde, jf. Udbudslovens § 154, stk.
   2.  Referencelisten fra ESPDet betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr.
   2.  Krav vedrørende dokumentation af ESPD gælder ligeledes for konsortiedeltagere og støttende virksomheder.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
44521110 - Serrures de portes