Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Sorø: Services liés aux déchets et aux ordures

2021/S 201-524706  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Danemark-Sorø: Services liés aux déchets et aux ordures 2021/S 201-524706 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Region Sjælland Numéro national d'identification: 29190658 Adresse postale: Alleen 15 Ville: Sorø Code NUTS: DK02 Sjælland Code postal: 4180 Pays: Danemark Point(s) de contact: Stine Holmgang Courriel: sfho@regionsjaelland.dk Téléphone: +45 93576819 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.regionsjaelland.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Region Nordjylland Numéro national d'identification: 2919094 Ville: Aalborg Code NUTS: DK05 Nordjylland Pays: Danemark Courriel: region@rn.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://rn.dk/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Region Midtjylland Numéro national d'identification: 29190925 Ville: Viborg Code NUTS: DK04 Midtjylland Pays: Danemark Courriel: kontakt@regionmidtjylland.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rm.dk/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Region Hovedstaden Numéro national d'identification: 29190623 Ville: Hillerød Code NUTS: DK01 Hovedstaden Pays: Danemark Courriel: regionh@regionh.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.regionh.dk/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Bortskaffelse af brugt IT-udstyr og andet elektronisk udstyr - Genudbud
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Rammeaftale vedrørende bortskaffelse af brugt it-udstyr og andet elektronisk udstyr. Bortskaffelse skal foregå på en grøn og bæredygtig måde og til lavest mulige omkostninger. Samt at videresalg foregår til konkurrencedygtige priser samt med fuld garanti for datasikkerheden.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 10 000 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213200 Ordinateur tablette 48820000 Serveurs 50312000 Maintenance et réparation de matériel informatique 90510000 Élimination et traitement des ordures 90511000 Services de collecte des ordures
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK Danmark Lieu principal d'exécution:
Danmark
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, jf. udbudslovens § § 58-60, hvilket betyder, at enhver økonomisk aktør kan ansøge om at deltage, men kun ansøgere som ordregiver opfordrer hertil, kan deltage i den videre proces. Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 ansøgere. Når prækvalifikationsfasen er afsluttet, underretter ordregiver skriftligt tilbudsgiverne herom med samtidig oplysning om, at udbudsforretningens anden fase - tilbudsfasen - indledes. Herefter opfordres tilbudsgiverne til at afgive det indledende tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontakten på grundlag af det indledende tilbud. Rammeaftalen vedrører bortskaffelse af brugt it-udstyr og andet elektronisk udstyr. Aftalen indeholder desuden en option på bortskaffelse af medicoteknisk udstyr. Den kommende leverandør skal stå for indsamling, afhentning, processer med sletning, test og kategorisering med henblik på gensalg eller salg til skrot. Aftalen skal sikre, at bortskaffelse af udstyr foregår på en grøn og bæredygtig måde, til lavest mulige omkostninger og til konkurrencedygtige markedspriser for gensalg og salg til skrot, samt med fuld garanti for datasikkerheden.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Optioner for regioner Følgende regioner har option på at tiltræde rammeaftalen: - Region Hovedstaden - Region Nordjylland - Region Midtjylland Ovenstående regioner er berettigede til at tiltræde rammeaftalen, men ikke forpligtede. Option - medicoteknisk udstyr Udbuddet omfatter en frivillig option på medicoteknisk udstyr.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele rammeaftalen på grundlag af det første bud uden at indgå forhandling; 2) Forhandlingen forventes gennemført som et kortvarigt forløb, hvor der forhandles om forbedringer og præciseringer på baggrund af de indledende tilbud samt muligheden for at optimere udbudsmaterialet; 3) Ordregiver vil ikke yde vederlag til deltagerne i forhandlingerne.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 223-548667
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Bortskaffelse af brugt IT-udstyr og andet elektronisk udstyr - Genudbud
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tier1Asset A/S Numéro national d'identification: Tier1Asset A/S Adresse postale: Hejrevang 18 Ville: Allerød Code NUTS: DK Danmark Code postal: 3450 Pays: Danemark Courriel: ars-bid@tier1asset.com Téléphone: +45 48132534 Adresse internet: http://www.tier1asset.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 000 000.00 DKK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 1)Kunden forbeholder sig ret til at anvende delydelsesreglen og dermed tildele særskilte delkontrakter iht. udbudslovens § 8, stk.
   2.  2) De udbudte ydelser udbydes på én samlet kontrakt. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i henhold til Udbudslovens § 49, idet det vurderes, at der er en sådan naturlig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, at de mest hensigtsmæssigt varetages af samme leverandør. Tidligere offentliggørelse af samme kontrakt: 2020/S 192-462696 2020/S 192-462696
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnerens Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@erst.dk Téléphone: +45 35291095 Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
30213200 - Ordinateur tablette 
48820000 - Serveurs 
50312000 - Maintenance et réparation de matériel informatique 
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90510000 - Élimination et traitement des ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures