Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/10/2011
Date de péremption : 10/11/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire

2011/S 208-337789 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Miejskie Przedsi™biorstwo Wodoci…gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S…dowym w S…dzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S…dowego
pod numerem KRS 0000146138, Pl. Starynkiewicza 5, Biuro ZamówieÄ
Publicznych, attn: Marzena Krasowska, POLOGNE-02-015Warszawa. Tel. +48
224455342. Fax +48 224455315.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   5. 10.2011, 2011/S
191-311881)
Au lieu de:
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji.
Rozpocz™cie
   1. 1.2012.
ZakoÄczenie 31.12.2012.
VI.3) Informacje dodatkowe
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia
   1. 1.2012 r. do dnia
31.12.2012 r. lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia umownego
okreÛlonego w projekcie umowy w zaleünoÛci od tego, które ze zdarzeÄ
nast…pi jako pierwsze.
Lire:
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji.
Okres w miesi…cach: 12 (od udzielenia zamówienia).
VI.3) Informacje dodatkowe
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: '12 miesi™cy od daty zawarcia
umowy, nie wczeÛniej jednak niü od dnia skutecznego rozwi…zania dotychczas
obowi…zuj…cych umów kompleksowych i pozytywnej weryfikacji zgÂoszenia
umowy sprzedaüy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, lub do
wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia umownego okreÛlonego w projekcie
umowy w zaleünoÛci od tego, które ze zdarzeÄ nast…pi jako pierwsze'.
 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR