Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/06/2009
Date de péremption : 17/07/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Énergie et services connexes

2009/S 120-174093 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Vattenfall Distribution Poland S.A., ul. Portowa 14a, ul. Portowa 14,
attn: Dariusz Rocznik, PL-44-100 Gliwice. Tel. +48 323032418. E-mail:
dariusz.rocznik@vattenfall.pl. Fax +48 323032425.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 26.5.2009, 2009/S
99-143786)
Objet: CPV: 71314000.
Énergie et services connexes.
Au lieu de: III.2.3) Zdolnoۇ techniczna
Informacje i formalnoŰci konieczne do dokonania oceny speÂniania wymogów:
W celu potwierdzenia, üe wykonawca posiada niezb™dn… wiedz™ i
doŰwiadczenie oraz dysponuje potencjaÂem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, zamawiaj…cy ü…da nast™puj…cych dokumentów. W
zakresie Cz™Űci 1 zamówienia:
1) Wykazu wykonanych, a w przypadku ŰwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych
równieü wykonywanych, usÂug w okresie ostatnich trzech lat (od 2006 roku),
a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoŰci jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadaj…cych swoim rodzajem i wartoŰci… usÂugom stanowi…cym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich wartoŰci, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz zaÂ…czenia dokumentów potwierdzaj…cych, üe te usÂugi
zostaÂy wykonane naleüycie. O udzielenie zamówienia mog… ubiega‡ si™
wykonawcy, którzy wykaü…, üe w powyüszym okresie zrealizowali (realizuj…)
umowy na obsÂug™ bezpoŰrednich ukÂadów pomiarowych energii elektrycznej,
dla przedsi™biorstwa b™d…cego operatorem systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego Wymagana Â…czna liczba wymienionych poniüej usÂug z
zakresu obsÂugi bezpoŰrednich ukÂadów pomiarowych dotycz…cych wymian
liczników, wybudów lub skutecznych wyÂ…czeÄ liczników, zabudów liczników
lub podÂ…czeÄ odbiorców - nie moüe by‡ mniejsza niü 100 000 szt.;
2) Wykazu minimum 40 osób, którymi dysponuje lub b™dzie dysponowaÂ
wykonawca i które b™d… uczestniczy‡ w wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doŰwiadczenia i
wyksztaÂcenia, niezb™dnych do wykonania zamówienia, a taküe zakresu
wykonywanych przez nie czynnoŰci. Wykazane osoby musz… posiada‡:
a) uprawnienia do zajmowania si™ eksploatacj… urz…dzeÄ, instalacji i sieci
na stanowisku eksploatacji (Rozporz…dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki SpoÂecznej z dnia 28.4.2003 roku w sprawie szczegóÂowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj…ce si™
eksploatacj… urz…dzeÄ, instalacji i sieci ' Dziennik Ustaw 2003 nr 89
pozycja 828 z póúniejszymi zmianami) w zakresie: obsÂugi, konserwacji,
remontów, montaüu, kontrolno pomiarowym dla nast™puj…cych urz…dzeÄ,
instalacji i sieci ' urz…dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o
napi™ciu nie wyüszym niü 1kV;
b) minimum 6 - miesi™czne doŰwiadczenie zawodowe przy obsÂudze
bezpoŰrednich ukÂadów pomiarowych energii elektrycznej. W zakresie Cz™Űci
2 zamówienia:
1) Wykazu wykonanych, a w przypadku ŰwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych
równieü wykonywanych, usÂug w okresie ostatnich trzech lat (od 2006 roku),
a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoŰci jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadaj…cych swoim rodzajem i wartoŰci… usÂugom stanowi…cym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich wartoŰci, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz zaÂ…czenia dokumentów potwierdzaj…cych, üe te usÂugi
zostaÂy wykonane naleüycie. O udzielenie zamówienia mog… ubiega‡ si™
wykonawcy, którzy wykaü…, üe w powyüszym okresie zrealizowali (realizuj…)
umowy na obsÂug™ bezpoŰrednich ukÂadów pomiarowych energii elektrycznej,
dla przedsi™biorstwa b™d…cego operatorem systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego Wymagana Â…czna liczba wymienionych poniüej usÂug z
zakresu obsÂugi bezpoŰrednich ukÂadów pomiarowych dotycz…cych wymian
liczników, wybudów lub skutecznych wyÂ…czeÄ liczników, zabudów liczników
lub podÂ…czeÄ odbiorców - nie moüe by‡ mniejsza niü 50 000 szt.;
2) Wykazu minimum 20 osób, którymi dysponuje lub b™dzie dysponowaÂ
wykonawca i które b™d… uczestniczy‡ w wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doŰwiadczenia i
wyksztaÂcenia, niezb™dnych do wykonania zamówienia, a taküe zakresu
wykonywanych przez nie czynnoŰci. Wykazane osoby musz… posiada‡:
a) uprawnienia do zajmowania si™ eksploatacj… urz…dzeÄ, instalacji i sieci
na stanowisku eksploatacji (Rozporz…dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki SpoÂecznej z dnia 28.4.2003 roku w sprawie szczegóÂowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj…ce si™
eksploatacj… urz…dzeÄ, instalacji i sieci ' Dziennik Ustaw 2003 nr 89
pozycja 828 z póúniejszymi zmianami) w zakresie: obsÂugi, konserwacji,
remontów, montaüu, kontrolno pomiarowym dla nast™puj…cych urz…dzeÄ,
instalacji i sieci ' urz…dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o
napi™ciu nie wyüszym niü 1kV; b) minimum 6 - miesi™czne doŰwiadczenie
zawodowe przy obsÂudze bezpoŰrednich ukÂadów pomiarowych energii
elektrycznej.

   9. 2.3. W zakresie Cz™Űci 3 zamówienia:
1) Wykazu wykonanych, a w przypadku ŰwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych
równieü wykonywanych, usÂug w okresie ostatnich trzech lat (od 2006 roku),
a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoŰci jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadaj…cych swoim rodzajem i wartoŰci… usÂugom stanowi…cym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich wartoŰci, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz zaÂ…czenia dokumentów potwierdzaj…cych, üe te usÂugi
zostaÂy wykonane naleüycie. O udzielenie zamówienia mog… ubiega‡ si™
wykonawcy, którzy wykaü…, üe w powyüszym okresie zrealizowali (realizuj…)
umowy na obsÂug™ bezpoŰrednich ukÂadów pomiarowych energii elektrycznej,
dla przedsi™biorstwa b™d…cego operatorem systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego Wymagana Â…czna liczba wymienionych poniüej usÂug z
zakresu obsÂugi bezpoŰrednich ukÂadów pomiarowych dotycz…cych wymian
liczników, wybudów lub skutecznych wyÂ…czeÄ liczników, zabudów liczników
lub podÂ…czeÄ odbiorców - nie moüe by‡ mniejsza niü 5 000 szt.;
2) Wykazu minimum 10 osób, którymi dysponuje lub b™dzie dysponowaÂ
wykonawca i które b™d… uczestniczy‡ w wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doŰwiadczenia i
wyksztaÂcenia, niezb™dnych do wykonania zamówienia, a taküe zakresu
wykonywanych przez nie czynnoŰci. Wykazane osoby musz… posiada‡:
a) uprawnienia do zajmowania si™ eksploatacj… urz…dzeÄ, instalacji i sieci
na stanowisku eksploatacji (Rozporz…dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki SpoÂecznej z dnia 28.4.2003 roku w sprawie szczegóÂowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj…ce si™
eksploatacj… urz…dzeÄ, instalacji i sieci ' Dziennik Ustaw 2003 nr 89
pozycja 828 z póúniejszymi zmianami) w zakresie: obsÂugi, konserwacji,
remontów, montaüu, kontrolno pomiarowym dla nast™puj…cych urz…dzeÄ,
instalacji i sieci ' urz…dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o
napi™ciu nie wyüszym niü 1kV; b) minimum 6 - miesi™czne doŰwiadczenie
zawodowe przy obsÂudze bezpoŰrednich ukÂadów pomiarowych energii
elektrycznej.
UWAGA!!!
W przypadku skÂadania oferty jednoczeŰnie na 2 cz™Űci zamówienia, iloŰci
okreŰlone dla kaüdej z tych cz™Űci zamówienia naleüy wykaza‡ odr™bnie.
IV.3.3)
   3. 7.2009
IV.3.4)
   3. 7.2009 (09:00)
IV.3.7)
   3. 7.2009 (09:30)
Lire: III.2.3) Zdolnoۇ techniczna
Informacje i formalnoŰci konieczne do dokonania oceny speÂniania wymogów:
W celu potwierdzenia, üe wykonawca posiada niezb™dn… wiedz™ i
doŰwiadczenie oraz dysponuje potencjaÂem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, zamawiaj…cy ü…da nast™puj…cych dokumentów. W
zakresie Cz™Űci 1 zamówienia:
1) Wykazu wykonanych, a w przypadku ŰwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych
równieü wykonywanych, usÂug w okresie ostatnich trzech lat (od 2006 roku),
a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoŰci jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadaj…cych swoim rodzajem i wartoŰci… usÂugom stanowi…cym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich wartoŰci, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz zaÂ…czenia dokumentów potwierdzaj…cych, üe te usÂugi
zostaÂy wykonane naleüycie. O udzielenie zamówienia mog… ubiega‡ si™
wykonawcy, którzy wykaü…, üe w powyüszym okresie zrealizowali (realizuj…)
umowy na obsÂug™ bezpoŰrednich ukÂadów pomiarowych energii elektrycznej,
dla przedsi™biorstwa b™d…cego operatorem systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego Wymagana Â…czna liczba wymienionych poniüej usÂug z
zakresu obsÂugi bezpoŰrednich ukÂadów pomiarowych dotycz…cych wymian
liczników, wybudów lub skutecznych wyÂ…czeÄ liczników, zabudów liczników
lub podÂ…czeÄ odbiorców - nie moüe by‡ mniejsza niü 60 000 szt.;
2) Wykazu minimum 40 osób, którymi dysponuje lub b™dzie dysponowaÂ
wykonawca i które b™d… uczestniczy‡ w wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doŰwiadczenia i
wyksztaÂcenia, niezb™dnych do wykonania zamówienia, a taküe zakresu
wykonywanych przez nie czynnoŰci. Wykazane osoby musz… posiada‡:
a) uprawnienia do zajmowania si™ eksploatacj… urz…dzeÄ, instalacji i sieci
na stanowisku eksploatacji (Rozporz…dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki SpoÂecznej z dnia 28.4.2003 roku w sprawie szczegóÂowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj…ce si™
eksploatacj… urz…dzeÄ, instalacji i sieci ' Dziennik Ustaw 2003 nr 89
pozycja 828 z póúniejszymi zmianami) w zakresie: obsÂugi, konserwacji,
remontów, montaüu, kontrolno pomiarowym dla nast™puj…cych urz…dzeÄ,
instalacji i sieci ' urz…dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o
napi™ciu nie wyüszym niü 1kV;
b) minimum 6 - miesi™czne doŰwiadczenie zawodowe przy obsÂudze
bezpoŰrednich ukÂadów pomiarowych energii elektrycznej. W zakresie Cz™Űci
2 zamówienia:
1) Wykazu wykonanych, a w przypadku ŰwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych
równieü wykonywanych, usÂug w okresie ostatnich trzech lat (od 2006 roku),
a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoŰci jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadaj…cych swoim rodzajem i wartoŰci… usÂugom stanowi…cym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich wartoŰci, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz zaÂ…czenia dokumentów potwierdzaj…cych, üe te usÂugi
zostaÂy wykonane naleüycie. O udzielenie zamówienia mog… ubiega‡ si™
wykonawcy, którzy wykaü…, üe w powyüszym okresie zrealizowali (realizuj…)
umowy na obsÂug™ bezpoŰrednich ukÂadów pomiarowych energii elektrycznej,
dla przedsi™biorstwa b™d…cego operatorem systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego Wymagana Â…czna liczba wymienionych poniüej usÂug z
zakresu obsÂugi bezpoŰrednich ukÂadów pomiarowych dotycz…cych wymian
liczników, wybudów lub skutecznych wyÂ…czeÄ liczników, zabudów liczników
lub podÂ…czeÄ odbiorców - nie moüe by‡ mniejsza niü 22 000 szt.;
2) Wykazu minimum 20 osób, którymi dysponuje lub b™dzie dysponowaÂ
wykonawca i które b™d… uczestniczy‡ w wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doŰwiadczenia i
wyksztaÂcenia, niezb™dnych do wykonania zamówienia, a taküe zakresu
wykonywanych przez nie czynnoŰci. Wykazane osoby musz… posiada‡:
a) uprawnienia do zajmowania si™ eksploatacj… urz…dzeÄ, instalacji i sieci
na stanowisku eksploatacji (Rozporz…dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki SpoÂecznej z dnia 28.4.2003 roku w sprawie szczegóÂowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj…ce si™
eksploatacj… urz…dzeÄ, instalacji i sieci ' Dziennik Ustaw 2003 nr 89
pozycja 828 z póúniejszymi zmianami) w zakresie: obsÂugi, konserwacji,
remontów, montaüu, kontrolno pomiarowym dla nast™puj…cych urz…dzeÄ,
instalacji i sieci ' urz…dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o
napi™ciu nie wyüszym niü 1kV;
b) minimum 6 - miesi™czne doŰwiadczenie zawodowe przy obsÂudze
bezpoŰrednich ukÂadów pomiarowych energii elektrycznej. W zakresie Cz™Űci
3 zamówienia:
1) Wykazu wykonanych, a w przypadku ŰwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych
równieü wykonywanych, usÂug w okresie ostatnich trzech lat (od 2006 roku),
a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoŰci jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadaj…cych swoim rodzajem i wartoŰci… usÂugom stanowi…cym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich wartoŰci, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz zaÂ…czenia dokumentów potwierdzaj…cych, üe te usÂugi
zostaÂy wykonane naleüycie. O udzielenie zamówienia mog… ubiega‡ si™
wykonawcy, którzy wykaü…, üe w powyüszym okresie zrealizowali (realizuj…)
umowy na obsÂug™ bezpoŰrednich ukÂadów pomiarowych energii elektrycznej,
dla przedsi™biorstwa b™d…cego operatorem systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego Wymagana Â…czna liczba wymienionych poniüej usÂug z
zakresu obsÂugi bezpoŰrednich ukÂadów pomiarowych dotycz…cych wymian
liczników, wybudów lub skutecznych wyÂ…czeÄ liczników, zabudów liczników
lub podÂ…czeÄ odbiorców - nie moüe by‡ mniejsza niü 5 000 szt.;
2) Wykazu minimum 10 osób, którymi dysponuje lub b™dzie dysponowaÂ
wykonawca i które b™d… uczestniczy‡ w wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doŰwiadczenia i
wyksztaÂcenia, niezb™dnych do wykonania zamówienia, a taküe zakresu
wykonywanych przez nie czynnoŰci. Wykazane osoby musz… posiada‡:
a) uprawnienia do zajmowania si™ eksploatacj… urz…dzeÄ, instalacji i sieci
na stanowisku eksploatacji (Rozporz…dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki SpoÂecznej z dnia 28.4.2003 roku w sprawie szczegóÂowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj…ce si™
eksploatacj… urz…dzeÄ, instalacji i sieci ' Dziennik Ustaw 2003 nr 89
pozycja 828 z póúniejszymi zmianami) w zakresie: obsÂugi, konserwacji,
remontów, montaüu, kontrolno pomiarowym dla nast™puj…cych urz…dzeÄ,
instalacji i sieci ' urz…dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o
napi™ciu nie wyüszym niü 1kV;
b) minimum 6 - miesi™czne doŰwiadczenie zawodowe przy obsÂudze
bezpoŰrednich ukÂadów pomiarowych energii elektrycznej.
UWAGA!!!
W przypadku skÂadania oferty jednoczeŰnie na 2 cz™Űci zamówienia, iloŰci
okreŰlone dla kaüdej z tych cz™Űci zamówienia naleüy wykaza‡ odr™bnie.
IV.3.3) 17.7.2009
IV.3.4) 17.7.2009 (09:00)
IV.3.7) 17.7.2009 (09:30)
 
 
C L A S S E    C P V
71314000 - Énergie et services connexes 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR