Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2009
Date de péremption : 02/11/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Équipement de contrôle des parcs de stationnement, Travaux de construction, Travaux de préparation et de dégagement de chantier, Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil, Travaux de construction de bâtiments, Travaux de construction de parkings à étages, Travaux de construction de bâtiments liés aux transports ferroviaires, Travaux de construction de lignes téléphoniques, Travaux routiers, Ouvrages de modération du trafic, Travaux de construction de routes d'accès, Travaux de marquage d'emplacements de parking, Installation de panneaux de signalisation, Travaux d'équipement électrique, Travaux de câblage et d'installations électriques, Installation d'appareils d'éclairage extérieur, Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation

2009/S 187-268297 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Zarz…d Transportu Miejskiego w Warszawie, ul. Senatorska 37, attn: Dorota
MarszaÂ, PL-00-099 Warszawa. Tel. +48 228267006. E-mail:
zamowienia@ztm.waw.pl. Fax +48 228267006.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 25.9.2009, 2009/S
185-266252)
Objet: CPV: 34926000, 45000000, 45111200, 45200000, 45210000, 45213312,
45213320, 45232310, 45233140, 45233150, 45233226, 45233270, 45233290,
45310000, 45311000, 45316100, 45331200.
Équipement de contrôle des parcs de stationnement.
Travaux de construction.
Travaux de préparation et de dégagement de chantier.
Au lieu de: III.2.2 ZdolonoÛ‡ ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalnoÛci konieczne do dokonania oceny speÂniania wymogów:
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem
wszcz™cia post™powania o udzielenie zamówienia, a jeüeli okres prowadzenia
dziaÂalnoÛci jest krótszy ' w tym okresie, odpowiadaj…cych swoim rodzajem
i wartoÛci… robotom budowlanym stanowi…cym przedmiot zamówienia, z
podaniem ich wartoÛci oraz daty i miejsca wykonania oraz zaÂ…czeniem
dokumentów potwierdzaj…cych, üe roboty te zostaÂy wykonane naleüycie
(zgodny z zaÂ…cznikiem nr 3 do SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykona w okresie
ostatnich 5 lat co najmniej 2 obiekty kubaturowe w technologii üelbetowej
o wartoÛci minimum 20 000 000 PLN (dwadzieÛcia milionów) kaüdy (w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj…cych si™ o udzielenie zamówienia,
warunek ten mog… speÂnia‡ Â…cznie).
III.2.3 ZdolonoÛ‡ techniczna
Informacje i formalnoÛci konieczne do dokonania oceny speÂniania wymogów:
Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj…cy, üe wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnoÛci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziaÂalnoÛci.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Jest ubezpieczony od odpowiedzialnoÛci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziaÂalnoÛci gospodarczej na kwot™ nie mniejsz… niü 2 000 000 PLN (dwa
miliony zÂotych).
IV.3.1 Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj™ zamawiajac…
31/2009
IV.3.3 Warunki uzyskania specyfiakcji i dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego
Dokumenty odpÂatne: nie.
Lire: III.2.2 ZdolonoÛ‡ ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalnoÛci konieczne do dokonania oceny speÂniania wymogów:
Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj…cy, üe wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnoÛci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziaÂalnoÛci.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Jest ubezpieczony od odpowiedzialnoÛci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziaÂalnoÛci gospodarczej na kwot™ nie mniejsz… niü 2 000 000 PLN (dwa
miliony zÂotych).
III.2.3 ZdolonoÛ‡ techniczna
Informacje i formalnoÛci konieczne do dokonania oceny speÂniania wymogów:
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem
wszcz™cia post™powania o udzielenie zamówienia, a jeüeli okres prowadzenia
dziaÂalnoÛci jest krótszy ' w tym okresie, odpowiadaj…cych swoim rodzajem
i wartoÛci… robotom budowlanym stanowi…cym przedmiot zamówienia, z
podaniem ich wartoÛci oraz daty i miejsca wykonania oraz zaÂ…czeniem
dokumentów potwierdzaj…cych, üe roboty te zostaÂy wykonane naleüycie
(zgodny z zaÂ…cznikiem nr 3 do SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykona w okresie
ostatnich 5 lat co najmniej 2 obiekty kubaturowe w technologii üelbetowej
o wartoÛci minimum 20 000 000 PLN (dwadzieÛcia milionów) kaüdy (w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj…cych si™ o udzielenie zamówienia,
warunek ten mog… speÂnia‡ Â…cznie).
IV.3.1 Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj™ zamawiajac…
37/2009
IV.3.3 Warunki uzyskania specyfiakcji i dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego
Dokumenty odpÂatne: tak.
2 500 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
34926000 - Équipement de contrôle des parcs de stationnement 
45000000 - Travaux de construction 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45213312 - Travaux de construction de parkings à étages 
45233290 - Installation de panneaux de signalisation 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques 
45316100 - Installation d'appareils d'éclairage extérieur 
45331200 - Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation 
45213320 - Travaux de construction de bâtiments liés aux transports ferroviaires 
45232310 - Travaux de construction de lignes téléphoniques 
45233140 - Travaux routiers 
45233150 - Ouvrages de modération du trafic 
45233226 - Travaux de construction de routes d'accès 
45233270 - Travaux de marquage d'emplacements de parking 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR