Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/10/2011
Date de péremption : 30/11/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Essence sans plomb , Carburant diesel (EN 590) , Mazout

2011/S 208-337674 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Biuro Ochrony Rz…du, ul. Podchor…üych 38, attn: Sylwia Morawska,
POLOGNE-00-463Warszawa. Tel. +48 226065404. E-mail:
zamowieniapubliczne@bor.gov.pl. Fax +48 226065408.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 21.10.2011, 2011/S
203-330167)
Au lieu de:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego:

   3.  W celu potwierdzenia, üe oferowana dostawa odpowiada wymaganiom
okreÛlonym przez Zamawiaj…cego, Zamawiaj…cy ü…da:
1) oryginaÂy lub kopii Ûwiadectwa jakoÛci dla kaüdego produktu wydanego
przez jednostki certyfikuj…ce dla oferowanego typu pojazdu przeznaczonego
dla Zamawiaj…cego;
2) informacji o cenie kaüdego produktu u producenta na dzieÄ 16.11.2011 r.
Lire:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego:

   3.  W celu potwierdzenia, üe oferowana dostawa odpowiada wymaganiom
okreÛlonym przez Zamawiaj…cego, Zamawiaj…cy ü…da:
1) oryginaÂy lub kopii Ûwiadectwa jakoÛci dla kaüdego produktu wydanego
przez jednostki certyfikuj…ce dla oferowanego produktu przeznaczonego dla
Zamawiaj…cego;
2) informacji o cenie kaüdego produktu u producenta na dzieÄ 16.11.2011 r.
 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR