Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption : 16/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Espoo: Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce au détail

2021/S 201-524430  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Finlande-Espoo: Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce au détail 2021/S 201-524430 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Espoon seurakuntayhtymä Numéro national d'identification: 0200562-2 Adresse postale: Kirkkokatu 1 Ville: Espoo Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Code postal: 02770 Pays: Finlande Point(s) de contact: Marjo Törmänen Courriel: marjo.tormanen@evl.fi Téléphone: +358 505220019 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.espoonseurakunnat.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/espoonseurakunnat?id=368222&tpk=775fe940-1e3a-4069-824e-a52242c86dd1 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/espoonseurakunnat?id=368222&tpk=775fe940-1e3a-4069-824e-a52242c86dd1
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Ev lut kirkko/Seurakuntayhtymä
I.5) Activité principale Autre activité: Virkistys, kulttuuri ja uskonto
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Ulkopuolisten rippikoululeiripaikkojen puitejärjestely 2023 - 2026 Numéro de référence: D/567/02.09.04/2021
II.1.2) Code CPV principal 55000000 Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce au détail
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Espoossa on kuusi seurakuntaa: Espoonlahden seurakunta, Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling. Espoon seurakuntayhtymän virasto hoitaa yhdessä sovittuja asioita kuten seurakuntien virastopalveluja, taloutta ja kiinteistöjä. Hankintayksikkö on Espoon seurakuntayhtymä, jota edustaa kiinteistöpalvelut. Hankinnan kohteena ovat Espoon seurakuntayhtymän ulkopuolisten rippikoulupaikkojen palveluhankinnat puitesopimussopimuskaudelle 2023 - 2026. Espoon seurakunnat järjestävät vuosittain noin 10-60 rippileiriviikkoa ulkopuolisissa leirikeskuksissa, jotka täydentävät omaa leirikeskustarjontaa. Hankittavien leirien sesonki sijoittuu koulujen loma-aikaan. Suositumpia leiriaikoja ovat kesäkuun alku, heinäkuu, elokuun alku ja hiihtolomaviikko. Leirejä pidetään Suomessa, rauhallisessa ja viihtyisässä oppimisympäristössä enintään 500 km päässä Espoon keskuksesta. Pitopaikan on oltava turvallinen ja ryhmällä tulee olla mahdollisuus toimia erillisenä yksikkönä. Kilpailutus koskee 2023 - 2024 viikko 8 ja kesän viikkoja 23-32 sekä optiona samoja leiriviikkoja 2025-2026. Jokaisella kesän leiriviikolla on noin 4-10 leiriä ja jokainen leiri on pituudeltaan 7 vuorokautta, tavanomaisesti maanantaista maanantaihin. Kullakin rippileirillä on keskimäärin 35 henkilöä. Ennakkovarauksesta leiriryhmä voi pienentyä tai suurentua mikäli palveluntuottajalla on vapaata kapasiteettia. Laskutettava henkilömäärän vahvistetaan viimeistään 14 vrk ennen ajankohtaa. Puitejärjestelyyn valitaan tarpeellinen määrä toimijoita, jotta pystytään turvaamaan rippikoulujen onnistuminen vuosittain ja määräostovelvoitetta ei ole. Sopimuskauden kesto on 48 kuukautta. Tarkempi kuvaus ja sopimusehdot ovat tämän tarjouspyynnön tarkentavissa liitteissä sekä Ulkoisten rippikoulupaikkojen puitejärjestely 2023-2026 sopimusluonnoksessa.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 55200000 Campings et autre hébergement non hôtelier
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Lieu principal d'exécution:
Suomessa, enintään 500 km päässä Espoon keskuksesta, Kirkkokatu 1 02770 Espoo.
II.2.4) Description des prestations:
Espoon seurakuntayhtymä hankkii leirikeskuspalveluita seurakuntien rippileireille koulujen lomakaudelle 2023-2024 ja optiona vuodelle 2025-2026. Hankittava leirikeskus tarjoaa leiriläisille majoituksen lisäksi täysihoidon, opetustiloja, saunomis mahdollisuuden, viihtyisän turvallisen ympäristön sekä tarvittaessa muunneltavat puitteet erilaisiin leiriohjelmiin, kuten hartauksiin. Kohteen etäisyys Espoon keskuksesta tulee olla maksimissaan 500 km . Tällä pyritään vähentämään matkakustannuksia sekä matkan vaikutusta ympäristöön. Hankinnassa kustannusten lisäksi ovat tärkeitä myös kohteen laadulliset tekijät, mahdollisuus omaan rauhaan leirikeskuksessa, ryhmätyötilojen saatavuus ja riittävyys, uimarannan läheisyys sekä ulkoliikuntapaikan tarjoaminen. Ympäristötekijöiden huomioiminen sekä sosiaalinen vastuullisuus toiminnassa ovat hankinnan kannalta myös tärkeitä. Tilaaja noudattaa seuraavia peruutusehtoja - tilaisuuden peruutus veloituksetta viimeistään 6 kk ennen ajankohtaa - tilaisuuden peruutus 3 kk ennen ajankohtaa, veloitus 50 % - tilaisuuden peruutus 1 kk ennen ajankohtaa, veloitus 100 % - laskutettava henkilömäärän vahvistetaan viimeistään 14 vrk ennen ajankohtaa Tapahtuman peruutus sopimuksen tavanomaisista varaus - ja peruutus ehdoista poiketen on myös mahdollinen, mikäli koronavirus tai vastaava aiheuttaa riskejä ihmisten terveydelle leirin ajankohtana. Näissä tilanteissa pyritään ensisijaisesti löytämään uusi ajankohta leirille. Jos uutta ajankohtaa ei löydy, osapuolet neuvottelevat maksun tai sen osan hyvittämisestä. Tapahtuman voi peruuttaa ilman kuluja, jos viranomaiset kehoittavat välttämään ko. alueelle matkustamista. Tilanteita seurataan ja päivitetään uusimpien viranomaisohjeiden mukaisesti. HANKINTAMENETTELY Hankinta toteutetaan avoimella menettelyllä, johon kaikki halukkaat toimijat voivat jättää tarjouksensa. Tarjoaja osallistuu hankintamenettelyyn jättämällä tarjouksensa Espoon seurakuntayhtymän Cloudia-tarjousportaaliin (Tarjouspalvelu-portaaliin) kaikkine edellytettyine liitteineen tarjousten jättämiselle varatun määräajan kuluessa. Osatarjoukset tai vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä. Tarjous laaditaan suomen kielellä. HANKINTAMENETTELYN VAIHEET JA KULKU Tarjousten vastaanottamisen jälkeen hankintamenettelyn vaiheet ovat seuraavat. Hankintayksikkö:
   1.  Avaa tarjoukset tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuus ei ole julkinen.
   2.  Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, joita koskee hankintalain 81 §:n mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön tarjoajan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuksia, suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.
   3.  Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden. Hankintayksikön on hylättävä tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset.
   4.  Vertailee tarjoukset.
   5.  Tekee hankintapäätöksen ja antaa sen tiedoksi kaikille tarjoajille. Hankintayksikkö antaa päätöksen tiedoksi sähköisesti.
   6.  Solmii hankintasopimuksen valituksi tulleiden tarjoajien kanssa.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 2 400 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Sopimuksen varsinainen sopimuskausi on kaksi vuotta 2023-2024. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimusta ilman kilpailutusta, korkeintaan kahden vuoden optiokaudella 2025-2026. Optiokausi voidaan ottaa käyttöön, liitteen hankintasopimusluonnos mukaisesti useammassa erässä vuosittaisen tarpeen mukaan.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Mahdollisella optiokaudella valittu palveluntuottaja sitoutuu tarjoamaan lähtökohtaisesti saman leiriviikon kuin mille se on tullut sopimuskaudella valituksi.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Espoon seurakuntayhtymän hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista, sen nojalla annettuja alemman asteisia säädöksiä sekä Espoon seurakuntayhtymän hankintasääntöä. Puitejärjestelyn palvelusopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti kulloinkin voimassa olevia JYSE-sopimusehtoja.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 30
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 16/11/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 15/11/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 16/11/2021 Heure locale: 12:10 Lieu:
Kirkkokatu 1 02770 Espoo Kiinteistöpalveluiden toimisto Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjoukset voidaan avata myös muuna kuin ilmoitettuna ajankohtana tarjousten jättöajan umpeutumisen jälkeen.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
55000000 - Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce au détail 
55200000 - Campings et autre hébergement non hôtelier