Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

2021/S 201-524585  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Finlande-Helsinki: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 2021/S 201-524585 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala Numéro national d'identification: 0201256-6 Adresse postale: PL 58226 (Käyntiosoite: Työpajankatu 8, Helsinki) Ville: Helsingin kaupunki Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Code postal: 00099 Pays: Finlande Point(s) de contact: Jouni Palonen Courriel: jouni.palonen@hel.fi Téléphone: +358 931034492 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.att.hel.fi/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Hankesuunittelu ja optio kokonaissuunnittelusta, uudisrakennus, Heka Jakomäki, Jakomäenpolku 5 ER (palvelutalo) Numéro de référence: 2825001913
II.1.2) Code CPV principal 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena on Helsingin JAKOMÄKEEN toteutettavan palvelutalon hankesuunnittelu sisältäen option hankkeen kokonaissuunnittelusta pääsuunnittelijan johtamana suunnitteluryhmänä. Suunnitteluryhmä sisältää arkkitehti-, rakenne-, piha-, LVI-, -sprinkler-, rakennusautomaatio-, sähkö-, akustiikka- ja paloturvallisuussuunnittelutehtävät. Pohjarakenne- ja energiasuunnittelu sekä tietomallikoordinointi toteutetaan tilaajan organisaation toimesta. Suunnittelualat toimivat osana suunnittelutyöryhmää. Suunnittelukokonaisuuteen lukeutuvat seuraavat kohteet: - Tontti 41200/17, Heka Jakomäki Jakomäenpolku 5 ER, ARA:n kustannusvalvoma vuokratalokohde, jossa on myös SOTE-palvelutilaa. Sopimus laaditaan yhtiön nimiin. Hankintaa ei jaeta osiin, sillä usean toimittajan malli tuottaisi epätarkoituksenmukaisen sopimuskokonaisuuden aikataulunhallinan sekä töiden yhteensovittamisen kannalta ja voisi vaarantaa edullisen kustannustason saavuttamisen. Suunnittelun aloituksen ehtona on, että tontti tullaan luovuttamaan Att:lle.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 759 032.00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Tehtävän kulku ja tarkempi sisältö on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa. TIETOJA HANKKEESTA: Tontille 41200/17 toteutetaan ympärivuorokautista hoivaa ikääntyville muistisairaille tarjoava palvelutalo Heka Jakomäki Jakomäenpolku 5 ER. Hankkeeseen toteutetaan yhteensä 100 palveluasuntoa, pienryhmäkotikokonaisuuksina. Ryhmäkodin asunnon minimipinta-ala on 25 m². Lisäksi hankkeeseen suunnitellaan palvelutiloja (mm. tiloja kotihoidolle ja päivätoiminnalle). Suunnittelukohteen huoneistopinta-ala on noin 5 866 htm². Tontilla sijaitsee yksikerroksinen päiväkoti, joka tullaan purkamaan ennen hankkeen rakennustöiden käynnistymistä. Hankesuunnitelma tilaohjelmineen tulee laatia Soten tarvekuvauksen mukaisesti. Rakennussuunnitteluvaiheessa kohde tulee suunnitella siten, että rakennusosa arviolla arvioidut rakennuskustannukset alittavat viitesuunnitelmassa esitettyjen tilojen mukaisen tavoitehinnan. Kustannuslaskelmat tekee rakennuttaja. Suunnittelun tavoitteet: - asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asettamiin hinta-rajoihin mahtuvat kustannukset - Att:n asettamiin hinta-rajoihin mahtuvat kustannukset - hyvä hinta-laatusuhde - turvallinen ja kodinomainen asumisympäristö - julkisivujen, vesikaton, pihojen ja yleisten tilojen pitkä käyttöikä ja helppo huollettavuus - korttelin kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen kokonaisuus Rakennuksen runkoratkaisu: - betonielementtirunko - välipohjat pääosin ontelolaattoja - tasakatto, tai loiva lapekatto (kaavavaatimus) Tontilla on rakennusoikeutta 5 400 kem². Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa asukkaiden yhteiseen käyttöön osoitettavat sauna-, varasto-, huolto- ja vapaa-ajantilat, pesulat ja tekniset tilat sekä palvelutilat. Hankkeessa haetaan kerrosalan ylitystä poikkeamispäätöksellä. Kerrosluku vaihtelee II / VI. Autopaikat tullaan sijoittamaan omalle tontille. Alustava aikataulu: - viitesuunnitelma valmis 15.10.2021 - hankesuunnitelma valmis 11/2021 - ehdotussuunnittelu alkaa 01/2022 - luonnosten esittely ATT:n asuntotuotantopäällikölle 05/2022 (sakollinen välitavoite) - rakennuslupa vireille 09/2022 (sakollinen välitavoite) - urakkalaskentasuunnitelmat projektipankissa työpiirustustasoisina ja yhteensovitettuina 1/2023 (sakollinen välitavoite) - suunnitteluaika n. 10 kk - urakkakilpailun aloitus on helmikuu 2023 - rakentamisen arvioitu aloitus on kesäkuu 2023 - rakennusaika-arvio n. 22 kk
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Laatu / Pondération: 80 Prix - Pondération: 20
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 071-181284
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2825001913 Intitulé:
Hankesuunittelu ja optio kokonaissuunnittelusta, uudisrakennus, Heka Jakomäki, Jakomäenpolku 5 ER (palvelutalo)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Studio Puisto Arkkitehdit Oy Numéro national d'identification: FI25995227 Adresse postale: Mariankatu 7 a 4 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Code postal: 00170 Pays: Finlande Courriel: sampsa@studiopuisto.fi Téléphone: +358 408239359
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 759 032.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification