01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2016
Date de péremption : 09/01/2017
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Gants jetables, Papiers usage graphique, ni couchÈs ni enduits, ...tiquettes autocollantes, Films de radiologie, ...quipements mÈdicaux, Consommables mÈdicaux, Consommables mÈdicaux autres que chimiques usage unique et consommables hÈmatologiques, Pansements, Pansements adhÈsifs, Gaze usage mÈdical, Ouate mÈdicale, Tampons et compresses, Compresses, Clips, sutures, ligatures, Sutures chirurgicales, Ligatures, HÈmostatiques rÈsorbables, CathÈters, Seringues, Aiguilles usage mÈdical, Aiguilles de pÈridurale, Gants de chirurgie, Collecteur et poches, drainage et kits, Poches, Poches plasma, Trousses mÈdicales, Kits d'administration, Kits de dosage, Drain, Sondes, Appareils pour fractures, broches et plaques, Masque pour oxygÈnothÈrapie, Kits d'oxygËne, Barboteur pour oxygÈnothÈrapie, Instruments pour bloc opÈratoire, ...clairage opÈratoire, Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie, Paniers usage chirurgical, Masque d'anesthÈsie-rÈanimation, Implants orthopÈdiques, Implants chirurgicaux, Porte-urinaux, ...prouvettes, Brosses dents, PrÈservatifs, Rasoirs Èlectriques, Housses de transport de corps, ThermomËtres, Indicateurs de pression, Tasses jetables, Ciseaux

2016/S 242-441297 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

15/12/2016
S242
- - Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Oborniki: Consommables mÈdicaux autres que chimiques usage unique et consommables hÈmatologiques

2016/S 242-441297

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2016/S 234-426227)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 2
Oborniki
64-600
Pologne
TÈlÈphone: +48 612973600
Courriel: szpital@szpital.oborniki.info
Fax: +48 612960079
Code NUTS: PL41 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.szpital.oborniki.info

www.szpital.oborniki.info
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu 1x u?ytku, opatrunkÛw, szwÛw, implantÛw, narz?dzi chirurgicznych i innych dla SP ZOZ w Obornikach.

NumÈro de rÈfÈrence: ZPD/06/16

II.1.2)
Code CPV principal
33141000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa sprz?tu jednorazowego u?ytku, opatrunkÛw, szwÛw, implantÛw i p?ytek kostnych, narz?dzi chirurgicznych i ortopedycznych, narz?dzi endoskopowych, urz?dze medycznych i drobnego sprz?tu medycznego.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia obejmuje za??cznik nr 2 do SIWZ ñ formularz cenowy.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
13/12/2016

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2016/S 234-426227

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2

Lot n : 93

Au lieu de:

II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 93 Cz?? nr: 93 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33162200 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33162200 II.2.3) Miejsce ?wiadczenia us?ug Kod NUTS: PL41 G?Ûwne miejsce lub lokalizacja realizacji: SP ZOZ ul. Szpitalna 2; 64-600 Oborniki II.2.4) Opis zamÛwienia: Zestaw narz?dzi wielokrotnego u?ytku do zabiegÛw OCP II.2.5) Kryteria udzielenia zamÛwienia Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamÛwienia; wszystkie kryteria s wymienione tylko w dokumentacji zamÛwienia II.2.6) Szacunkowa warto? II.2.7) Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw Okres w miesi?cach: 12 Niniejsze zamÛwienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza si sk?adanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogÛw elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej nie.

Lire:

Pakiet 93 omy?kowo za??czony z poprzedniego post?powania.

NumÈro de section: III.1.2

Lot n : 93

Au lieu de:

Wykonawca musi posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w kwocie co najmniej: Pakiet 93 ñ 4080,00 (...) b) Oraz potwierdzenie ?e jest ubezpieczony od OC na kwot co najmniej: Pakiet 93- 10200,00.

Lire:

Pakiet 93 omy?kowo za??czony z poprzedniego post?powania.

NumÈro de section: III.1.3

Lot n : 93

Au lieu de:

Wykonawca przedstawi wykonane lub wykonywane dostawy na kwot?: Pakiet nr 93 ñ 10200,00.

Lire:

Pakiet nr 93 omy?kowo za??czony z poprzedniego post?powania.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Pakiet nr 93 omy?kowo za??czony.

 
 
C L A S S E    C P V
18424300 - Gants jetables 
22990000 - Papiers à usage graphique, ni couchés ni enduits 
30192800 - Étiquettes autocollantes 
32354100 - Films de radiologie 
33100000 - Équipements médicaux 
33140000 - Consommables médicaux 
33141000 - Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques 
33141110 - Pansements 
33141111 - Pansements adhésifs 
33141114 - Gaze à usage médical 
33141115 - Ouate médicale 
33141116 - Tampons et compresses 
33141119 - Compresses 
33141120 - Clips, sutures, ligatures 
33141121 - Sutures chirurgicales 
33141126 - Ligatures 
33141127 - Hémostatiques résorbables 
33141200 - Cathéters 
33141310 - Seringues 
33141320 - Aiguilles à usage médical 
33141328 - Aiguilles de péridurale 
33141420 - Gants de chirurgie 
33141600 - Collecteur et poches, drainage et kits 
33141610 - Poches 
33141614 - Poches à plasma 
33141620 - Trousses médicales 
33141624 - Kits d'administration 
33141626 - Kits de dosage 
33141640 - Drain 
33141641 - Sondes 
33141770 - Appareils pour fractures, broches et plaques 
33157110 - Masque pour oxygénothérapie 
33157200 - Kits d'oxygène 
33157700 - Barboteur pour oxygénothérapie 
33162200 - Instruments pour bloc opératoire 
33167000 - Éclairage opératoire 
33168000 - Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie 
33169200 - Paniers à usage chirurgical 
33171110 - Masque d'anesthésie-réanimation 
33183100 - Implants orthopédiques 
33184100 - Implants chirurgicaux 
33192320 - Porte-urinaux 
33192500 - Éprouvettes 
33711710 - Brosses à dents 
33712000 - Préservatifs 
33721200 - Rasoirs électriques 
33922000 - Housses de transport de corps 
38412000 - Thermomètres 
38423100 - Indicateurs de pression 
39222120 - Tasses jetables 
39241200 - Ciseaux 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR