01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2016
Date de péremption : 29/12/2016
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Gaz industriels, Hydrogène, argon, gaz rares, azote et oxygène, Argon, Gaz médicaux

2016/S 242-441298 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

15/12/2016
S242
- - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Bydgoszcz: Gaz industriels

2016/S 242-441298

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2016/S 224-408061)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
M. Sk?odowskiej-Curie 9
Bydgoszcz
85-094
Pologne
Point(s) de contact: Marcin Witek
Téléphone: +48 525854097
Courriel: m.witek@jurasza.pl
Fax: +48 525854076
Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.jurasza.pl

www.jurasza.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z transportem i dzier?aw zbiornika tlenu i butli.

Numéro de référence: SU/NLZ/361-1/64-16

II.1.2)
Code CPV principal
24110000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   2. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z transportem i dzier?aw zbiornika tlenu i butli, okre?lonych w za??czniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
   2. 2 Przedmiot zamówienia obejmuje 6 niepodzielnych cz??ci, dla których Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania ofert cz??ciowych, z zastrze?eniem, i oferta w ka?dej z nich winna by pe?na i powinna spe?nia szczegó?owe wymagania okre?lone w formularzach cenowych, stanowi?cych za??cznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
13/12/2016

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2016/S 224-408061

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.4

Au lieu de:


   2. 2 Przedmiot zamówienia obejmuje 6 niepodzielnych cz??ci, dla których Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania ofert cz??ciowych, z zastrze?eniem, i oferta w ka?dej z nich winna by pe?na i powinna spe?nia szczegó?owe wymagania okre?lone w formularzach cenowych, stanowi?cych za??cznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.

Lire:


   2. 2 Przedmiot zamówienia obejmuje 7 niepodzielnych cz??ci, dla których Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania ofert cz??ciowych, z zastrze?eniem, i oferta w ka?dej z nich winna by pe?na i powinna spe?nia szczegó?owe wymagania okre?lone w formularzach cenowych, stanowi?cych za??cznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.

Numéro de section: II.2.4

Lot nº: 6

Au lieu de:

Produkty pozosta?e, dzier?awa butli.

Lire:

Produkty techniczne, dzier?awa butli i sprz?tu.

Numéro de section: III.1.3

Au lieu de:

- gazów medycznych wraz z transportem i dzier?aw zbiornika tlenu i butli o ??cznej warto?ci nie mniejszej ni odpowiednio dla: Cz?? nr 1 - 500 000 PLN Cz?? nr 2 - 94 000 PLN Cz?? nr 3 - 43 000 PLN Cz?? nr 4 - 13 800 PLN Cz?? nr 5 - 9 400 PLN - gazów technicznych wraz z transportem i dzier?aw zbiornika tlenu i butli o ??cznej warto?ci nie mniejszej ni odpowiednio dla: Cz?? nr 6 - 47 400 PLN.

Lire:

- gazów medycznych wraz z transportem i dzier?aw zbiornika tlenu i butli o ??cznej warto?ci nie mniejszej ni odpowiednio dla: Cz?? nr 1 - 500 000 PLN Cz?? nr 2 - 94 000 PLN Cz?? nr 3 - 43 000 PLN Cz?? nr 4 - 13 800 PLN Cz?? nr 5 - 1 100 PLN Cz?? nr 7 - 8 300 PLN - gazów technicznych wraz z transportem i dzier?aw zbiornika tlenu i butli o ??cznej warto?ci nie mniejszej ni odpowiednio dla: Cz?? nr 6 - 47 400 PLN.

Numéro de section: VI.3

Au lieu de:


   2.  Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 1 - 13 200 PLN Cz?? nr 2 - 2 500 PLN Cz?? nr 3 - 1 140 PLN Cz?? nr 4 - 360 PLN Cz?? nr 5 - 220,00 PLN Cz?? nr 6 - 1 220,00 PLN szczegó?owe wymagania dotycz?ce wadium znajduj si w punkcie 9 SIWZ.

Lire:


   2.  Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 1 - 13 200 PLN Cz?? nr 2 - 2 500 PLN Cz?? nr 3 - 1 140 PLN Cz?? nr 4 - 360 PLN Cz?? nr 5 - 70 PLN Cz?? nr 6 - 1 220 PLN Cz?? nr 7 - 150 PLN szczegó?owe wymagania dotycz?ce wadium znajduj si w punkcie 9 SIWZ.

Numéro de section: VI.3

Au lieu de:


   8.  Zamawiaj?cy zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp wymaga w cz??ci nr 3 przed?o?enia przez Wykonawc?, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona, folderu lub prospektu wraz z opisem i rysunkiem lub zdj?ciem oferowanego opakowania bezpo?redniego, celem weryfikacji zgodno?ci zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ.

Lire:


   8.  Zamawiaj?cy zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp wymaga w cz??ci nr 3 przed?o?enia przez Wykonawc?, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona, folderu lub prospektu wraz z opisem i rysunkiem lub zdj?ciem oferowanego opakowania bezpo?redniego, celem weryfikacji zgodno?ci zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ. Je?eli z powy?ej przytoczonych dokumentów to nie wynika, Zamawiaj?cy wymaga tak?e przed?o?enia przez Wykonawc potwierdzenia przez akredytowan jednostk badawcz lub stosown dokumentacj techniczn wagi nape?nionej butli wraz z zaworem, os?on zaworu i systemem podwieszania, zgodnie z wymogami SIWZ (dotyczy butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym do tlenu medycznego).

Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 28/12/2016

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 29/12/2016

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 28/12/2016

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 29/12/2016

Heure locale: 13:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:

   1.  W sekcji II.2) og?oszenia o zamówieniu Zamawiaj?cy poprzez wydzielenie utworzy dodatkow cz?? post?powania: Cz?? nr: 7:
   2. 1)Nazwa: Cz?? nr
   7. 
   2. 2)Dodatkowy kod lub kody CPV 24110000, 24111000
   2. 4)Opis zamówienia: Produkty pozosta?e. Pozosta?e podpunkty dla tej cz??ci (2.3,2.5,
   2. 6,
   2. 7,
   2. 10,
   2. 11,
   2. 12,
   2. 13,
   2. 14 ) identyczne jak w cz??ci nr
   5. 
   2.  Zamawiaj?cy zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp wymaga w cz??ci nr 4 przed?o?enia przez Wykonawc?, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona, stosownej dokumentacji technicznej potwierdzaj?cej zgodno? zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ (dotyczy zintegrowanego zaworu dozuj?cego oraz ustników z filtrem).

 
 
C L A S S E    C P V
24110000 - Gaz industriels 
24111000 - Hydrogène, argon, gaz rares, azote et oxygène 
24111100 - Argon 
24111500 - Gaz médicaux 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR