Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/08/2011
Date de péremption : 23/09/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Glissières de sécurité

2011/S 161-264673 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia w Rzeszowie, ul.
Legionów 20, attn: Jolanta Roüek, POLOGNE-35-959Rzeszów. Tel. +48
178537395. E-mail: jrozek@gddkia.gov.pl. Fax +48 178537395.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 17.8.2011, 2011/S
156-259834)
Au lieu de:
III.2.2) ZdolnoÛ‡ ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

   1.  O udzielenie zamówienia mog… ubiega‡ si™ Wykonawcy, którzy speÂniaj…
warunki dotycz…ce:
   1. 1)sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawca musi
wykaza‡ posiadanie Ûrodków finansowych lub zdolnoÛci kredytowej w
wysokoÛci nie mniejszej niü 2 196 000 PLN.
   2.  Wykonawca moüe polega‡ na
zdolnoÛciach finansowych innych podmiotów niezaleünie od charakteru
prawnego Â…cz…cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sutuacji
zobowi…zany jest udowodni‡, iü b™dzie dysponowa zasobami niezb™dnymi do
realizacji zamówienia.
   3.  Wykonawcy wspólnie ubiegaj…cy si™ o udzielenie
niniejszego zamówienia, speÂnianie warunków wskazanych w art. 22 ust1
ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny speÂnienia zostaÂ
zamieszczony w pkt
   1. 1) powyüej wykazuj… Â…cznie.
Lire:
III.2.2) ZdolnoÛ‡ ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

   1.  O udzielenie zamówienia mog… ubiega‡ si™ Wykonawcy, którzy speÂniaj…
warunki dotycz…ce:
   1. 1) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawca musi
wykaza‡ posiadanie Ûrodków finansowych lub zdolnoÛci kredytowej w
wysokoÛci nie mniejszej niü 1 786 000 PLN.
   2.  Wykonawca moüe polega‡ na
zdolnoÛciach finansowych innych podmiotów niezaleünie od charakteru
prawnego Â…cz…cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sutuacji
zobowi…zany jest udowodni‡, iü b™dzie dysponowa zasobami niezb™dnymi do
realizacji zamówienia.
   3.  Wykonawcy wspólnie ubiegaj…cy si™ o udzielenie
niniejszego zamówienia, speÂnianie warunków wskazanych w art. 22 ust1
ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny speÂnienia zostaÂ
zamieszczony w pkt
   1. 1) powyüej wykazuj… Â…cznie.
 
 
C L A S S E    C P V
34928100 - Glissières de sécurité 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR