Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/09/2010
Date de péremption : 28/09/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Haveuses à charbon ou à roche

2010/S 175-266427 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Kompania W™glowa SA, PowstaÄców 30, KW SA Centrum Wydobywcze Zachód ZespóÂ
ZamówieÄ i Przetargów, attn: Anna Zapiór, POLOGNE-40-039Katowice. Tel. +48
327161557. E-mail: a.zapior@kwsa.pl. Fax +48 327161556.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 14.8.2010, 2010/S
157-243232)
Au lieu de:
III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna:

   1.  Posiadania wiedzy i doÛwiadczenia to znaczy:
W okresie ostatnich 3 lat przed upÂywem terminu skÂadania ofert, a jeüeli
okres dziaÂalnoÛci jest krótszy ' w tym okresie wykonali/wykonuj… dostawy
w zakresie niezb™dnym do wykazania speÂniania warunku wiedzy i
doÛwiadczenia, o wartoÛci brutto nie mniejszej niü 3 000 000,00 PLN. Przez
dostawy w zakresie niezb™dnym do wykazania speÂniania warunku wiedzy i
doÛwiadczenia Zamawiaj…cy rozumie:
- dostawy lub dzierüawy kombajnów wraz z zabezpieczeniem serwisowej
obsÂugi gwarancyjnej w caÂym okresie dzierüawy.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
   3. 9.2010
(15:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu
   6. 9.2010 (09:30)
IV.3.7) Warunki otwierania ofert
   6. 9.2010 (10:00)
Lire:
III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna:

   1.  Posiadania wiedzy i doÛwiadczenia to znaczy:
W okresie ostatnich 3 lat przed upÂywem terminu skÂadania ofert, a jeüeli
okres dziaÂalnoÛci jest krótszy ' w tym okresie wykonali/wykonuj… dostawy
w zakresie niezb™dnym do wykazania speÂniania warunku wiedzy i
doÛwiadczenia, o wartoÛci brutto nie mniejszej niü 3 000 000,00 PLN.
Przez dostawy w zakresie niezb™dnym do wykazania speÂniania warunku wiedzy
i doÛwiadczenia Zamawiaj…cy rozumie:
- dostawy kombajnów wraz z udzielon… gwarancj…, lub
- dzierüawy kombajnów wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsÂugi
gwarancyjnej w caÂym okresie dzierüawy.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych 27.9.2010
(15:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 28.9.2010 (09:30)
IV.3.7) Warunki otwierania ofert 28.9.2010 (10:00)
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
43122000 - Haveuses à charbon ou à roche 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR