Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Création ou planification d'institutions environnementales

2021/S 201-524755  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Hongrie-Budapest: Création ou planification d'institutions environnementales 2021/S 201-524755 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_96334924 Adresse postale: Horvát Utca 14-26 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1027 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Bede-Fazekas Lóránt Árpád Courriel: bede-fazekas.lorant@bfk.hu Téléphone: +36 204085683 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bfk.hu/ Adresse du profil d'acheteur: https://bfk.hu/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Épület építési projekt szervezése
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Környezetvédelmi vizsgálatok és tervezés Numéro de référence: EKR000621612018
II.1.2) Code CPV principal 90712500 Création ou planification d'institutions environnementales
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
A Déli Városkapu Fejlesztési Program az elmúlt 100 év legnagyobb városrehabilitációja, Budapest legzöldebb fejlesztése. Dél-Pesten és Észak-Csepelen új városrész születik, amely Budapest legnagyobb aktív zöldfelülete lesz. A tervezési keretmegállapodás környezetvédelmi tervezési, felmérési feladatok ellátására szól a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja alapján. Az egyes konkrét feladatok megrendelésére a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelés útján kerül sor. A Tervezési keretmegállapodás keretösszege: nettó 314 600 000 Ft. Ajánlatkér (AK) nem vállal kötelezettséget a keretösszeg kimerítésére, továbbá AK rögzíti, hogy az árazatlan költségvetésben el?zetesen megadott megrendel által becsült feladatvolumen mértéke AK-t nem köti, annak mértékét?l a közvetlen megrendelések során eltérhet. A közbeszerzési eljárás tárgyára figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Kr. szabályai is irányadóak.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 11 980 000.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71220000 Services de création architecturale 71313000 Services de conseil en ingénierie de l'environnement 90712500 Création ou planification d'institutions environnementales
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU1 Közép-Magyarország Lieu principal d'exécution:
Budapest, Magyarország
II.2.4) Description des prestations:
A Déli Városkapu Fejlesztési Program az elmúlt 100 év legnagyobb városrehabilitációja, Budapest legzöldebb fejlesztése. Dél-Pesten és Észak-Csepelen új városrész születik, amely Budapest legnagyobb aktív zöldfelülete lesz. A fejlesztés kiemelked értéket teremt: a HÉV-vonalak megújítása, egy új oktatási célú új városnegyed megvalósulása, az új Ferencvárosi Szabadid?- és Sportpark, az új Csepeli Közpark és az új Duna-híd életre kelti az évtizedek óta lerobbant, elhanyagolt területet. El?térbe kerül a gyalogos- és kerékpáros közlekedés, a terület szíve autómentes övezet lesz, ezzel párhuzamosan megindul az a klímabarát el?városi kötöttpályás vonalak fejlesztése. A Déli Városkapu Fejlesztési Programnak köszönhet?en a Ráckevei (Soroksári)-Duna is közvetlenül elérhet lesz, a budapestiek végre korlátok nélkül élvezhetik a Duna-partot, a folyó élményét. Tervezési keretmegállapodás környezetvédelmi tervezési, felmérési feladatok ellátására a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja alapján. Az egyes konkrét feladatok megrendelésére a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelés útján kerül sor (az Ajánlatkér által rendelkezésre bocsátott Árazatlan Költségvetés beárazásával kialakuló Árazott Költségvetés egyes tételei és a közvetlen megrendelésben megadott paraméterek (feladattípus, teljesítéssel érintett terület, teljesítési határid?, utalás az Árazott Költségvetés megfelel sorára) alapján azzal, hogy el?teljesítés elfogadott és preferált az Ajánlatkér részér?l, ebben az esetben a tényleges korábbi teljesítés az elszámolás alapja). A Tervezési keretmegállapodás keretösszege: nettó 314 600 000,-Ft. Ajánlatkér nem vállal kötelezettséget a keretösszeg kimerítésére. A 2016/2017. (XII.22.) Kormányhatározatban és a M?szaki Leírásban (Ajánlati Dokumentáció III. kötetben) meghatározott, Budapest közigazgatási területén elhelyezked ingatlanokon az ún. Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Program (BDVFP) keretében kollégiumi, sport, rekreációs és egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint kiegészít funkciókat magába foglaló komplex, átfogó városfejlesztési program valósul meg. Jelen közbeszerzési eljárás a BDVFP keretében megvalósuló projekteket támogatja a jogszabályi környezetvédelmi feladatok ellátásával. A Nyertes AT f?bb feladatai (melyek a projektterületek környezeti viszonyait is figyelembe vev tartalommal a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelés útján kerülnek megrendelésre az AK részér?l).
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Szakemberek referencia terén vizsgált többlettapasztalata / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 189-427432
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:

   6.  sz. közv megr Környezetvédelmi vizsgálatok
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Numéro national d'identification: EKRSZ_8682686 4 Adresse postale: Bozókvár Utca 12.
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1118 Pays: Hongrie Courriel: bite@vibrocomp.hu Téléphone: +36 13107292 Fax: +36 13196303 Adresse internet: http://www.vibrocomp.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: UNITEF-83 M?szaki Tervez és Fejleszt Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_6653883 7 Adresse postale: Bornemissza Tér 12.
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1119 Pays: Hongrie Courriel: vallalkozas@unitef.hu Téléphone: +36 12056330 Fax: +36 12056325
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 980 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 11 980 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ajánlattev?k neve, címe és adószáma: VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. - UNITEF-83 M?szaki Tervez és Fejleszt Zártkör?en M?köd Részvénytársaság (közös ajánlattev?k): VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség Társaság Székhelye: 1118 Budapest, Bozókvár Utca 12. Adószáma: 10766323-2-43 UNITEF-83 M?szaki Tervez és Fejleszt Zártkör?en M?köd Részvénytársaság székhelye: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12., adószáma: 12108129-2-43
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828594 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. szakasz szerint
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828594 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71220000 - Services de création architecturale 
71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement 
90712500 - Création ou planification d'institutions environnementales