Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services de conception technique

2021/S 201-524715  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Hongrie-Budapest: Services de conception technique 2021/S 201-524715 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Magyar Közút Nonprofit Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_35618302 Adresse postale: Fényes Elek Utca 7-13 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1024 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Antal Brigitta Courriel: antal.brigitta@kozut.hu Téléphone: +36 703769087 Fax: +36 18199540 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://internet.kozut.hu/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: országos közutak üzemeltetése
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Tervezési keretszerz?dés 2020-2024 évekhez Numéro de référence: EKR000286972020
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
A 2020-2024 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történ fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátására keretmegállapodások megkötése 3 részben.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 369 359 535.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

   4. sz.f?út 232+880 km sz. csomópont
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU321 Hajdú-Bihar Lieu principal d'exécution:
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága (4025 Debrecen, Barna u. 15.) A tervezési feladatokkal érintett helyszín(ek) felsorolását a II.2.4. pont tartalmazza.
II.2.4) Description des prestations:
Tervezési szolgáltatás. A
   4.  sz. Budapest - Debrecen - Záhony I. r. f?út 232+880 km szelvény környezetébe
   4.  ágú osztályozós csomópont tervezése. A részletes m?szaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képez tervezési diszpozíció tartalmazza. II.2.9) További információk pont folytatása: A teljesítési határid vonatkozásában ajánlatkér tájékoztatja az ajánlattev?ket, hogy hatósági engedélyköteles tervezés esetében a teljesítési határid az ajánlatkér által jóváhagyott kiviteli szint terv engedélyezésre való benyújtására vonatkozik, azaz az engedélyezési eljárás (ok) id?tartama a teljesítési határid?be nem számít bele. A teljesítési határid vonatkozásában a részletes el?írásokat a szerz?déstervezet tartalmazza. Ajánlatkér az
   1.  sz. értékelési szempont körében a következ?ket értékeli: Tervez?i díj (nettó Ft). Ajánlatkér a
   2.  sz. értékelési szempont körében a következ?ket értékeli: Ajánlattev rendelkezik-e a KM1 eljárásban be nem mutatott, az M.2. alkalmassági követelményen felüli további 1 f szakemberrel,aki a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet
   1.  melléklete szerinti KÉ-K vagy azzal egyenérték jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal bír. ÉS/VAGY Ajánlattev rendelkezik-e a KM1 eljárásban be nem mutatott, az M.2. alkalmassági követelményen felüli további 1 f szakemberrel, aki a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet
   1.  melléklete szerinti VZ-TER vagy azzal egyenérték jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal bír. ÉS/VAGY Ajánlattev rendelkezik-e a KM1 eljárásban be nem mutatott, az M.2. alkalmassági követelményen felüli további 1 f szakemberrel, aki a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti SZKV (1. számú melléklet
   1. 1.-1.4. pontok) vagy azzal egyenérték jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal bír. Valamennyi el?írt jogosultságra csak egy szakember mutatható be. Ugyanazon szakember egy versenyújranyitás több részében is bemutatható, de egy szakemberrel az adott részben - ajánlattev választása szerint - csak egy el?írt jogosultság igazolható. Ajánlattev nem mutathat be olyan szakembert, akit a KM1 eljárás azon részében bemutatott, amely részben keretmegállapodást kötött vele az ajánlatkér?. Az ilyen megajánlást ajánlatkér nem veszi figyelembe az értékelés során. A fentieknek megfelel szakemberek számát összesítve kell megajánlani a Felolvasólapon a
   2.  sz. értékelési szempontra, a szakemberekre vonatkozó adatokat pedig elektronikus ?rlapon kell megadni. A pontozás módszere a dokumentációban.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2.  A keretmegállapodásos eljárás els részében be nem mutatott további szakemberek száma (f?, min. 0 f - max. 3 f?) / Pondération: 35 Critčre de qualité - Nom:
   3.  A tervezési helyszínre/projektre meghatározott tervezési határid?höz képest megajánlott el?teljesítés id?tartama (naptári nap) / Pondération: 15 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Gyöngyöshalász beköt út 0+000-1+944 km sz.

Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU312 Heves Lieu principal d'exécution:
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatósága (3300 Eger, Mátyás király út 136/a.) A tervezési feladatokkal érintett helyszín(ek) felsorolását a II.2.4. pont tartalmazza.
II.2.4) Description des prestations:
Tervezési szolgáltatás. "Gyöngyöshalász beköt út" 0+000-1+944 km szelvények közötti szakasz útfelújítás, útkorszer?sítés tervezése 1 944 m hosszban. A részletes m?szaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képez tervezési diszpozíció tartalmazza. II.2.9) További információk pont folytatása: A teljesítési határid vonatkozásában ajánlatkér tájékoztatja az ajánlattev?ket, hogy hatósági engedélyköteles tervezés esetében a teljesítési határid az ajánlatkér által jóváhagyott kiviteli szint terv engedélyezésre való benyújtására vonatkozik, azaz az engedélyezési eljárás (ok) id?tartama a teljesítési határid?be nem számít bele. A teljesítési határid vonatkozásában a részletes el?írásokat a szerz?déstervezet tartalmazza. Ajánlatkér az
   1.  sz. értékelési szempont körében a következ?ket értékeli: Tervez?i díj (nettó Ft). Ajánlatkér a
   2.  sz. értékelési szempont körében a következ?ket értékeli: Ajánlattev rendelkezik-e a KM1 eljárásban be nem mutatott, az M.2. alkalmassági követelményen felüli további 1 f szakemberrel,aki a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet
   1.  melléklete szerinti KÉ-K vagy azzal egyenérték jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal bír. ÉS/VAGY Ajánlattev rendelkezik-e a KM1 eljárásban be nem mutatott, az M.2. alkalmassági követelményen felüli további 1 f szakemberrel, aki a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet
   1.  melléklete szerinti VZ-TER vagy azzal egyenérték jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal bír. ÉS/VAGY Ajánlattev rendelkezik-e a KM1 eljárásban be nem mutatott olyan szakemberrel, aki a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet
   1.  melléklet szerinti HT vagy azzal egyenérték jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal bír. Valamennyi el?írt jogosultságra csak egy szakember mutatható be. Ugyanazon szakember egy versenyújranyitás több részében is bemutatható, de egy szakemberrel az adott részben - ajánlattev választása szerint - csak egy el?írt jogosultság igazolható. Ajánlattev nem mutathat be olyan szakembert, akit a KM1 eljárás azon részében bemutatott, amely részben keretmegállapodást kötött vele az ajánlatkér?. Az ilyen megajánlást ajánlatkér nem veszi figyelembe az értékelés során. A fentieknek megfelel szakemberek számát összesítve kell megajánlani a Felolvasólapon a
   2.  sz. értékelési szempontra, a szakemberekre vonatkozó adatokat pedig elektronikus ?rlapon kell megadni. A pontozás módszere a dokumentációban.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2.  A keretmegállapodásos eljárás els részében be nem mutatott további szakemberek száma (f?, min. 0 f - max. 3 f?) / Pondération: 35 Critčre de qualité - Nom:
   3.  A tervezési helyszínre/projektre meghatározott tervezési határid?höz képest megajánlott el?teljesítés id?tartama (naptári nap) / Pondération: 15 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

   4. sz.f?út Kassai út
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU321 Hajdú-Bihar Lieu principal d'exécution:
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága (4025 Debrecen, Barna u. 15.) A tervezési feladatokkal érintett helyszín(ek) felsorolását a II.2.4. pont tartalmazza.
II.2.4) Description des prestations:
Tervezési szolgáltatás. A
   4.  sz. Budapest - Debrecen - Záhony els?rend f?út 227+260 - 227+495 km szelvény közötti szakasz Kassai út - Baksay Sándor csomópont balra kanyarodó sáv kapacitásb?vítésének tervezése 235 méter beavatkozási hosszban. A részletes m?szaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képez tervezési diszpozíció tartalmazza. II.2.9) További információk pont folytatása: A teljesítési határid vonatkozásában ajánlatkér tájékoztatja az ajánlattev?ket, hogy hatósági engedélyköteles tervezés esetében a teljesítési határid az ajánlatkér által jóváhagyott kiviteli szint terv engedélyezésre való benyújtására vonatkozik, azaz az engedélyezési eljárás (ok) id?tartama a teljesítési határid?be nem számít bele. A teljesítési határid vonatkozásában a részletes el?írásokat a szerz?déstervezet tartalmazza. Ajánlatkér az
   1.  sz. értékelési szempont körében a következ?ket értékeli: Tervez?i díj (nettó Ft). Ajánlatkér a
   2.  sz. értékelési szempont körében a következ?ket értékeli: Ajánlattev rendelkezik-e a KM1 eljárásban be nem mutatott, az M.2. alkalmassági követelményen felüli további 1 f szakemberrel,aki a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet
   1.  melléklete szerinti KÉ-K vagy azzal egyenérték jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal bír. ÉS/VAGY Ajánlattev rendelkezik-e a KM1 eljárásban be nem mutatott, az M.2. alkalmassági követelményen felüli további 1 f szakemberrel, aki a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet
   1.  melléklete szerinti VZ-TER vagy azzal egyenérték jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal bír. Valamennyi el?írt jogosultságra csak egy szakember mutatható be. Ugyanazon szakember egy versenyújranyitás több részében is bemutatható, de egy szakemberrel az adott részben - ajánlattev választása szerint - csak egy el?írt jogosultság igazolható. Ajánlattev nem mutathat be olyan szakembert, akit a KM1 eljárás azon részében bemutatott, amely részben keretmegállapodást kötött vele az ajánlatkér?. Az ilyen megajánlást ajánlatkér nem veszi figyelembe az értékelés során. A fentieknek megfelel szakemberek számát összesítve kell megajánlani a Felolvasólapon a
   2.  sz. értékelési szempontra, a szakemberekre vonatkozó adatokat pedig elektronikus ?rlapon kell megadni. A pontozás módszere a dokumentációban.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2.  A keretmegállapodásos eljárás els részében be nem mutatott további szakemberek száma (f?, min. 0 f - max. 2 f?) / Pondération: 35 Critčre de qualité - Nom:
   3.  A tervezési helyszínre/projektre meghatározott tervezési határid?höz képest megajánlott el?teljesítés id?tartama (naptári nap) / Pondération: 15 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Gyöngyös-Gyöngyöspata
Lot nş: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU312 Heves Lieu principal d'exécution:
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatósága (3300 Eger, Mátyás király út 136/a.) tervezési feladatokkal érintett helyszín(ek) felsorolását a II.2.4. pont tartalmazza.
II.2.4) Description des prestations:
Tervezési szolgáltatás. Az Abasár-Gyöngyös közötti szakaszon kerékpárút tervezése 7,170 km beavatkozási hosszban. A részletes m?szaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képez tervezési diszpozíció tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2.  A keretmegállapodásos eljárás els részében be nem mutatott további szakemberek száma (f?, min. 0 f - max. 3 f?) / Pondération: 35 Critčre de qualité - Nom:
   3.  A tervezési helyszínre/projektre meghatározott tervezési határid?höz képest megajánlott el?teljesítés id?tartama (naptári nap) / Pondération: 15 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Abasár-Gyöngyös
Lot nş: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU312 Heves Lieu principal d'exécution:
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatósága (3300 Eger, Mátyás király út 136/a.) A tervezési feladatokkal érintett helyszín(ek) felsorolását a II.2.4. pont tartalmazza.
II.2.4) Description des prestations:
Tervezési szolgáltatás. A Gyöngyös-Gyöngyöspata közötti szakaszon kerékpárút tervezése, 14,340 km hosszban. A részletes m?szaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képez tervezési diszpozíció tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2.  A keretmegállapodásos eljárás els részében be nem mutatott további szakemberek száma (f?, min. 0 f - max. 3 f?) / Pondération: 35 Critčre de qualité - Nom:
   3.  A tervezési helyszínre/projektre meghatározott tervezési határid?höz képest megajánlott el?teljesítés id?tartama (naptári nap) / Pondération: 15 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Tervezési KM 2020-2024. NyMo. 21.versenyújranyitás
Lot nş: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Ajánlatkér székhelye (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.). A tervezési feladatokkal érintett helyszín (ek) felsorolását a felhívás II.2.4. pontja tartalmazza.
II.2.4) Description des prestations:
Tervezési szolgáltatás. Az 5613 j. Mecseknádasd-Pécsvárad összeköt út 0+085 km szelvény és Mecseknádasd, Pet?fi Sándor utcában található kerékpáros létesítmény végszelvénye közötti szakaszon kerékpárút tervezése 3000 m hosszban. A részletes m?szaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képez tervezési diszpozíció tartalmazza. A II.2.7) pontban megadott teljesítési határid?höz képest kell a
   3.  értékelési részszempont szerinti megajánlást megtenni. A teljesítési határid vonatkozásában ajánlatkér tájékoztatja az ajánlattev?ket, hogy hatósági engedélyköteles tervezés esetében a teljesítési határid az ajánlatkér által jóváhagyott kiviteli szint terv engedélyezésre való benyújtására vonatkozik, azaz az engedélyezési eljárás (ok) id?tartama a teljesítési határid?be nem számít bele. A teljesítési határid vonatkozásában a részletes el?írásokat a szerz?déstervezet tartalmazza. Ajánlatkér az
   1.  sz. értékelési szempont körében a következ?ket értékeli: Tervez?i díj (nettó Ft). Ajánlatkér a
   2.  sz. értékelési szempont körében a következ?ket értékeli: Ajánlattev rendelkezik-e a KM1 eljárásban be nem mutatott, az M.2. alkalmassági követelményen felüli további 1 f szakemberrel, aki a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet
   1.  melléklete szerinti KÉ-K vagy azzal egyenérték jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal bír. ÉS/VAGY Ajánlattev rendelkezik-e a KM1 eljárásban be nem mutatott, az M.2. alkalmassági követelményen felüli további 1 f szakemberrel, aki a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet
   1.  melléklete szerinti VZ-TER vagy azzal egyenérték jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal bír. ÉS/VAGY Ajánlattev rendelkezik-e a KM1 eljárásban be nem mutatott, az M.2. alkalmassági követelményen felüli további 1 f szakemberrel, aki a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti SZKV (1. számú melléklet
   1. 1.-1.4. pontok) vagy azzal egyenérték jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal bír. ÉS/VAGY Ajánlattev rendelkezik-e a KM1 eljárásban be nem mutatott olyan szakemberrel, aki a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet
   1.  melléklet szerinti HT vagy azzal egyenérték jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal bír. Valamennyi el?írt jogosultságra csak egy szakember mutatható be. Ajánlattev nem mutathat be olyan szakembert, akit a KM1 eljárás azon részében bemutatott, amely részben keretmegállapodást kötött vele az ajánlatkér?. Az ilyen megajánlást ajánlatkér nem veszi figyelembe az értékelés során. A fentieknek megfelel szakemberek számát összesítve kell megajánlani a Felolvasólapon a
   2.  sz. értékelési szempontra, a szakemberekre vonatkozó adatokat pedig elektronikus ?rlapon kell megadni. A pontozás módszere a dokumentációban.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2.  A keretmegállapodásos eljárás els részében be nem mutatott további szakemberek száma (f?, min. 0 f - max. 4 f?) / Pondération: 35 Critčre de qualité - Nom:
   3.  A tervezési helyszínre/projektre meghatározott tervezési határid?höz képest megajánlott el?teljesítés id?tartama (naptári nap) / Pondération: 15 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 34.versenyújranyitás
Lot nş: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
Magyar Közút N. Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága (3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 173.) A tervezési feladatokkal érintett helyszín(ek) felsorolását a II.2.4. pont tartalmazza.
II.2.4) Description des prestations:
Tervezési szolgáltatás. A következ hidak átépítésének tervezése: - 37135 j. Háromhuta beköt út, Középhutai
   2.  Tolcsva-patak-híd (Törzsszám: 7423) 2+150 km sz. - 37135 j. Háromhuta beköt út, Középhutai
   3.  Tolcsva-patak-híd (Törzsszám: 7424) 2+538 km sz. - 37135 j. Háromhuta beköt út, Középhutai
   4.  Tolcsva-patak-híd (Törzsszám: 7425) 2+880 km sz. A részletes m?szaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képez tervezési diszpozíció tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2.  A keretmegállapodásos eljárás els részében be nem mutatott további szakemberek száma (f?, min. 0 f - max. 4 f?) / Pondération: 35 Critčre de qualité - Nom:
   3.  A tervezési helyszínre/projektre meghatározott tervezési határid?höz képest megajánlott el?teljesítés id?tartama (naptári nap) / Pondération: 15 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
8_37126 j. Füzérradvány beköt?út
Lot nş: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
Magyar Közút N. Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága (3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 173.) A tervezési feladatokkal érintett helyszín(ek) felsorolását a II.2.4. pont tartalmazza.
II.2.4) Description des prestations:
Tervezési szolgáltatás. A 37126 j. Füzérradvány beköt?út 0+000-2+434 km. szelvények közötti szakaszon burkolatfelújítás tervezése 2434 m hosszban. A részletes m?szaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képez tervezési diszpozíció tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2.  A keretmegállapodásos eljárás els részében be nem mutatott további szakemberek száma (f?, min. 0 f - max. 2 f?) / Pondération: 35 Critčre de qualité - Nom:
   3.  A tervezési helyszínre/projektre meghatározott tervezési határid?höz képest megajánlott el?teljesítés id?tartama (naptári nap) / Pondération: 15 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
9_37125 j. Nagyhuta beköt?út
Lot nş: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
Magyar Közút N. Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága (3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 173.) A tervezési feladatokkal érintett helyszín(ek) felsorolását a II.2.4. pont tartalmazza.
II.2.4) Description des prestations:
Tervezési szolgáltatás. A 37125 j. Nagyhuta beköt?út 0+000-5+815 km. szelvények közötti szakaszon burkolatfelújítás tervezése 5815 m hosszban. A részletes m?szaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képez tervezési diszpozíció tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2.  A keretmegállapodásos eljárás els részében be nem mutatott további szakemberek száma (f?, min. 0 f - max. 4 f?) / Pondération: 35 Critčre de qualité - Nom:
   3.  A tervezési helyszínre/projektre meghatározott tervezési határid?höz képest megajánlott el?teljesítés id?tartama (naptári nap) / Pondération: 15 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
10_37121 j. Füzér beköt?út
Lot nş: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
Magyar Közút N. Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága (3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 173.) A tervezési feladatokkal érintett helyszín(ek) felsorolását a II.2.4. pont tartalmazza.
II.2.4) Description des prestations:
Tervezési szolgáltatás. A 37121 j. Füzér beköt?út 0+000-2+150 km. szelvények közötti szakaszon burkolatfelújítás tervezése 2150 m hosszban. A részletes m?szaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képez tervezési diszpozíció tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2.  A keretmegállapodásos eljárás els részében be nem mutatott további szakemberek száma (f?, min. 0 f - max. 2 f?) / Pondération: 35 Critčre de qualité - Nom:
   3.  A tervezési helyszínre/projektre meghatározott tervezési határid?höz képest megajánlott el?teljesítés id?tartama (naptári nap) / Pondération: 15 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
11_38115 j. Makkoshotyka beköt?út
Lot nş: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
Magyar Közút N. Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága (3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 173.) A tervezési feladatokkal érintett helyszín(ek) felsorolását a II.2.4. pont tartalmazza.
II.2.4) Description des prestations:
Tervezési szolgáltatás. A 38115 j. Makkoshotyka beköt?út 0+000-5+212 km. szelvények közötti szakaszon burkolatfelújítás tervezése 5212 m hosszban. A részletes m?szaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képez tervezési diszpozíció tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2.  A keretmegállapodásos eljárás els részében be nem mutatott további szakemberek száma (f?, min. 0 f - max. 4 f?) / Pondération: 35 Critčre de qualité - Nom:
   3.  A tervezési helyszínre/projektre meghatározott tervezési határid?höz képest megajánlott el?teljesítés id?tartama (naptári nap) / Pondération: 15 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
12 3801 j. Bodrogkeresztúr-Sárospatak összeköt út
Lot nş: 12_
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
Magyar Közút N. Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága (3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 173.) A tervezési feladatokkal érintett helyszín(ek) felsorolását a II.2.4. pont tartalmazza.
II.2.4) Description des prestations:
Tervezési szolgáltatás. A 3801 j. Bodrogkeresztúr-Sárospatak összeköt út 14+600-17+860 km. szelvények közötti szakaszon burkolatfelújítás tervezése 3260 m hosszban. A részletes m?szaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képez tervezési diszpozíció tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2.  A keretmegállapodásos eljárás els részében be nem mutatott további szakemberek száma (f?, min. 0 f - max. 2 f?) / Pondération: 35 Critčre de qualité - Nom:
   3.  A tervezési helyszínre/projektre meghatározott tervezési határid?höz képest megajánlott el?teljesítés id?tartama (naptári nap) / Pondération: 15 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
13_3718 j. Károlyafalva-Rudabányácska összeköt út
Lot nş: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
Magyar Közút N. Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága (3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 173.) A tervezési feladatokkal érintett helyszín(ek) felsorolását a II.2.4. pont tartalmazza.
II.2.4) Description des prestations:
A 3718 j. Károlyafalva - Rudabányácska összeköt út 0+580-1+830 km. szelvények közötti szakaszon burkolatfelújítás tervezése 1250 m hosszban. A részletes m?szaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képez tervezési diszpozíció tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2.  A keretmegállapodásos eljárás els részében be nem mutatott további szakemberek száma (f?, min. 0 f - max. 2 f?) / Pondération: 35 Critčre de qualité - Nom:
   3.  A tervezési helyszínre/projektre meghatározott tervezési határid?höz képest megajánlott el?teljesítés id?tartama (naptári nap) / Pondération: 15 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
14_3718 j. Károlyafalva-Rudabányácska összeköt 2
Lot nş: 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
Magyar Közút N. Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága (3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 173.) A tervezési feladatokkal érintett helyszín(ek) felsorolását a II.2.4. pont tartalmazza.
II.2.4) Description des prestations:
Tervezési szolgáltatás. A 3718 j. Károlyafalva - Rudabányácska összeköt út 2+900-9+835 km. szelvények közötti szakaszon burkolatfelújítás tervezése 6935 m hosszban. A részletes m?szaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képez tervezési diszpozíció tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2.  A keretmegállapodásos eljárás els részében be nem mutatott további szakemberek száma (f?, min. 0 f - max. 4 f?) / Pondération: 35 Critčre de qualité - Nom:
   3.  A tervezési helyszínre/projektre meghatározott tervezési határid?höz képest megajánlott el?teljesítés id?tartama (naptári nap) / Pondération: 15 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
15 3711 j. Legyesbénye - Golop összeköt út
Lot nş: 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
Magyar Közút N. Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága (3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 173.) A tervezési feladatokkal érintett helyszín(ek) felsorolását a II.2.4. pont tartalmazza.
II.2.4) Description des prestations:
Tervezési szolgáltatás. A 3711 j. Legyesbénye - Golop összeköt út 0+000-11+570 km. szelvények közötti szakaszon burkolatfelújítás tervezése 11570 m hosszban. A részletes m?szaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képez tervezési diszpozíció tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2.  A keretmegállapodásos eljárás els részében be nem mutatott további szakemberek száma (f?, min. 0 f - max. 2 f?) / Pondération: 35 Critčre de qualité - Nom:
   3.  A tervezési helyszínre/projektre meghatározott tervezési határid?höz képest megajánlott el?teljesítés id?tartama (naptári nap) / Pondération: 15 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
16 3712 j. Szerencs - Tállya összeköt út
Lot nş: 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
Magyar Közút N. Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága (3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 173.) A tervezési feladatokkal érintett helyszín(ek) felsorolását a II.2.4. pont tartalmazza.
II.2.4) Description des prestations:
Tervezési szolgáltatás. A 3712 j. Szerencs - Tállya összeköt út 0+000-8+649 km. szelvények közötti szakaszon burkolatfelújítás tervezése 8469 m hosszban. A részletes m?szaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képez tervezési diszpozíció tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2.  A keretmegállapodásos eljárás els részében be nem mutatott további szakemberek száma (f?, min. 0 f - max. 2 f?) / Pondération: 35 Critčre de qualité - Nom:
   3.  A tervezési helyszínre/projektre meghatározott tervezési határid?höz képest megajánlott el?teljesítés id?tartama (naptári nap) / Pondération: 15 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
17_3717 j. Erd?bénye - Tolcsva összeköt út
Lot nş: 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
Magyar Közút N. Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága (3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 173.) A tervezési feladatokkal érintett helyszín(ek) felsorolását a II.2.4. pont tartalmazza.
II.2.4) Description des prestations:
Tervezési szolgáltatás. A 3717 j. Erd?bénye - Tolcsva összeköt út 1+500-6+000 km. szelvények közötti szakaszon burkolatfelújítás tervezése 4500 m hosszban. A részletes m?szaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képez tervezési diszpozíció tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2.  A keretmegállapodásos eljárás els részében be nem mutatott további szakemberek száma (f?, min. 0 f - max. 4 f?) / Pondération: 35 Critčre de qualité - Nom:
   3.  A tervezési helyszínre/projektre meghatározott tervezési határid?höz képest megajánlott el?teljesítés id?tartama (naptári nap) / Pondération: 15 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 077-182137
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:

   4. sz.f?út 232+880 km sz. csomópont
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPECIÁLTERV Épít?mérnöki Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_33214120 Adresse postale: Kassák Lajos Utca 81 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1134 Pays: Hongrie Courriel: specialterv@specialterv.hu Téléphone: +36 13689107 Fax: +36 17901178 Adresse internet: http://www.specialterv.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 935 400.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 8 849 400.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 2
Lot nş: 2 Intitulé:
Gyöngyöshalász beköt út 0+000-1+944 km sz.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: F?MTERV Mérnöki Tervez Zrt.
Numéro national d'identification: EKRSZ_69479771 Adresse postale: Löv?ház Utca 37.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1024 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@fomterv.hu Téléphone: +36 13459588 Fax: +36 13459550 Adresse internet: http://www.fomterv.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 12 209 660.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 12 151 680.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 3
Lot nş: 3 Intitulé:

   4. sz.f?út Kassai út
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPECIÁLTERV Épít?mérnöki Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_33214120 Adresse postale: Kassák Lajos Utca 81 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1134 Pays: Hongrie Courriel: specialterv@specialterv.hu Téléphone: +36 13689107 Fax: +36 17901178 Adresse internet: http://www.specialterv.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 16 731 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 16 635 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 4
Lot nş: 4 Intitulé:
Gyöngyös-Gyöngyöspata
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_96417306 Adresse postale: Villám Utca 13.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1089 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@roden.hu Téléphone: +36 18149700 Fax: +36 18149703
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_53711607 Adresse postale: Bogdáni Út
   5.  III/7 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1033 Pays: Hongrie Courriel: bokut@bokut.t-online.hu Téléphone: +36 205791590 Fax: +36 13361791
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 42 453 640.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 45 084 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 5
Lot nş: 5 Intitulé:
Abasár-Gyöngyös
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_96417306 Adresse postale: Villám Utca 13.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1089 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@roden.hu Téléphone: +36 18149700 Fax: +36 18149703
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_53711607 Adresse postale: Bogdáni Út
   5.  III/7 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1033 Pays: Hongrie Courriel: bokut@bokut.t-online.hu Téléphone: +36 205791590 Fax: +36 13361791
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 16 005 760.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 16 867 250.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 6
Lot nş: 6 Intitulé:
Tervezési KM 2020-2024. NyMo. 21.versenyújranyitás
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_13227054 Adresse postale: Zenta Utca 1 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1111 Pays: Hongrie Courriel: viafutura@viafutura.hu Téléphone: +36 13360587 Fax: +36 13360588 Adresse internet: http://www.viafutura.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_11752336 Adresse postale: Gyarmat Utca 30 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1145 Pays: Hongrie Courriel: tura-terv@tura-terv.hu Téléphone: +36 309707281 Fax: +36 15999807
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 504 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 3 529 161.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 7
Lot nş: 7 Intitulé:
Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 34.versenyújranyitás
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPECIÁLTERV Épít?mérnöki Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_33214120 Adresse postale: Kassák Lajos Utca 81 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1134 Pays: Hongrie Courriel: specialterv@specialterv.hu Téléphone: +36 13689107 Fax: +36 17901178 Adresse internet: http://www.specialterv.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 27 664 200.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 27 664 200.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 8
Lot nş: 8 Intitulé:
8 37126 j. Füzérradvány beköt?út
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felel?sség Társaság Adresse postale: 1089 Budapest, Villám Utca 13.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1089 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felel?sség Társaság ( Adresse postale: Bogdáni út
   5. 
   3.  em.
   7. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1033 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 9 582 260.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 10 063 900.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 9
Lot nş: 9 Intitulé:
9 37125 j. Nagyhuta beköt?út
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: UVATERV Út-, Vasúttervez Zrt., Adresse postale: Dombóvári Út 17-19. B. épület Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1117 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 22 893 685.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 41 413 320.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 10
Lot nş: 10 Intitulé:
10_ 37121 j. Füzér beköt?út
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felel?sség Társaság Adresse postale: 1089 Budapest, Villám Utca 13.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1089 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felel?sség Társaság Adresse postale: Bogdáni út
   5. 
   3.  em.
   7. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1033 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 464 550.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 7 955 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 11
Lot nş: 11 Intitulé:
11_38115 j. Makkoshotyka beköt?út
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: F?MTERV Mérnöki Tervez Zrt., Adresse postale: Löv?ház Utca 37.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1024 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 20 522 174.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 23 405 350.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 12
Lot nş: 12 Intitulé:
12 3801 j. Bodrogkeresztúr-Sárospatak összeköt út
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FLAVUS Mérnökiroda Kft.
Adresse postale: Nagytétényi Út 254.B. ép.
   1.  em.
Ville: Budapest, Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1225 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 12 833 740.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 12 341 908.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 13
Lot nş: 13 Intitulé:
13 3718 j. Károlyafalva-Rudabányácska összeköt út 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: F?MTERV Mérnöki Tervez Zrt.
Adresse postale: Löv?ház Utca 37.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1024 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 921 830.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 5 301 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 14
Lot nş: 14 Intitulé:
14 3718 j. Károlyafalva-Rudabányácska összeköt út 2
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: F?MTERV Mérnöki Tervez Zrt.
Adresse postale: Löv?ház Utca 37.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1024 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 27 305 533.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 28 493 800.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 15
Lot nş: 15 Intitulé:
15 3711 j. Legyesbénye - Golop összeköt út
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: F?MTERV Mérnöki Tervez Zrt.
Adresse postale: Löv?ház Utca 37.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1024 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 45 549 693.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 46 818 500.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 16
Lot nş: 16 Intitulé:
16 3712 j. Szerencs - Tállya összeköt út
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FLAVUS Mérnökiroda Kft.
Adresse postale: Nagytétényi út 254.B.ép.
   1. em.
Ville: Budpest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1225 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 34 051 645.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 38 723 816.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 17
Lot nş: 17 Intitulé:
17 3717 j. Erd?bénye - Tolcsva összeköt út
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felel?sség Társaság Adresse postale: Villám Utca 13.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1089 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felel?sség Társa Adresse postale: Bogdáni Út
   5.  III/7 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1033 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 17 715 176.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 24 062 250.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Kelet-Magyarország régió:
   1. Roden Mérnöki Iroda Korlátolt Felel?sség Társaság (1089 Budapest, Villám utca 13., Adószám: 10624672-2-42) Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felel?sség Társaság (1033 Budapest, Bogdáni út
   5.  III/7., Adószám: 13188409-2-41) közös ajánlattev?k
   2.  Speciálterv Épít?mérnöki Korlátolt Felel?sség Társaság (1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81., Adószám: 11901486-2-41)
   3.  Uvaterv Út-, Vasúttervez Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület, Adószám: 10867156-2-43)
   4.  FLAVUS Mérnökiroda Kft. (1225 Budapest Nagytétényi Út 254.B. ép.
   1.  em., Adószám: 25312652243)
   5.  F?MTERV Mérnöki Tervez Zrt.(1024 Budapest, Löv?ház utca 37., Adószám:13842217-2-41) Nyugat-Magyarország régió:
   1.  TURA-Terv Mérnökiroda Kft. (1145 Budapest Gyarmat Utca 30 Adószám: 12602908242), Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1111 Budapest Zenta Utca 1 Adószám: 13260534-2-43) közös ajánlattev?k
   2.  UTIBER Közúti Beruházó Kft (1115 Budapest Csóka Utca 7-13 Adószám: 10554885-2-43), PARTNER Mérnöki Iroda Tervez?, Kivitelez Szolgáltató Kft. (2800 Tatabánya Bárdos lakópark 2/c. fsz.
   3.  Adószám: 11475464-2-11) közös ajánlattev?k
   3.  Pannonway Épít Kft. (8900 Zalaegerszeg Batsányi J. u.
   9.  Adószám: 13099581220)
   4.  FLAVUS Mérnökiroda Kft. (1225 Budapest Nagytétényi Út 254.B. ép.
   1.  em.Adószám: 25312652243)
   5.  UNITEF'83 M?szaki Tervez és Fejleszt Zrt. (1119 Budapest Bornemissza Tér 12. Adószám: 12108129243) Alvállalkozókra vonatkozó információk: 1-17. részekben valószín?síthet alvállalkozók igénybevétele, de még nem ismert.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique