Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services de réparation et d'entretien du matériel de sécurité

2021/S 201-524544  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Hongrie-Budapest: Services de réparation et d'entretien du matériel de sécurité 2021/S 201-524544 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: F?városi Vízm?vek Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: 10898824244 Adresse postale: Váci Út 182.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1138 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Korossy Emese Courriel: kozbeszerzes@vizmuvek.hu Téléphone: +36 14652572 Fax: +36 14652945 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.vizmuvek.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.vizmuvek.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Vagyonvédelmi rendszer karbantartása, hibajavítása Numéro de référence: EKR000428022021
II.1.2) Code CPV principal 50610000 Services de réparation et d'entretien du matériel de sécurité
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Vállalkozási keretszerz?dés melynek tárgya, vagyonvédelmi rendszer (SIS) karbantartása, eseti hiba javítása, b?vítése Ajánlatkér székhelyén és telephelyein m?köd integrált beléptet és elektronikus vagyonvédelmi rendszer üzemeltetéséhez szükséges támogatás, a rendszer hardver és szoftver elemeinek ütemezés szerinti karbantartása illetve a rendszer garanciális meghibásodásokon túli javítása, valamint Ajánlatkér egyedi igénye alapján kivitelezend szoftver, hardverfejlesztések, programmódosítások megvalósítása.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 234 053 480.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50600000 Services de réparation et d'entretien des matériels de défense et de sécurité
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU1 Közép-Magyarország Lieu principal d'exécution:
1138 Budapest, Váci út 182., további helyszínek a közbeszerzési dokumentumokban írtak szerint.
II.2.4) Description des prestations:
Integrált beléptet és azonosító vagyonvédelmi rendszer (SIS) üzemeltetéséhez szükséges támogatás, a rendszer hardver- és szoftverelemeinek ütemezés szerinti karbantartása illetve a rendszer garanciális meghibásodásokon túli javítása, valamint Megrendel egyedi igénye alapján kivitelezend szoftver-,hardverfejlesztések, programmódosítások megvalósítása. Beléptet rendszer: SC-1000-RDM modul 125 db SC-1000-MX7 vezérl 32 db SC-550 modul 8 db SW-500 vezérl?terminál 604 db Proximity olvasó 877 db Forgóvilla 1 db Leng?kapu 4 db Vezérl?gép 5 db LAN csatoló 289 db Multiplexer 88 db Repeater 55 db Elektronikus vagyonvédelmi rendszer: DSC központ 17 db Galaxy központ 30 db Premier központ 3 db Resort központ 1 db Mozgásérzékel 1378 db Nyitásérzékel 1294 db Üvegtörés érzékel 52 db Infrasorompó pár 64 db Optikai füstérzékel 285 db Testhang érzékel 5 db Támadásjelz 60 db Rezgésérzékel 125 db A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott m?szaki leírás tartalmazza. Ajánlatkér a m?szaki leírásban foglalt feladatokat kívánja megrendelni, nettó 300 000 000 HUF keretösszeg erejéig, melynek 85%-ig vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkér a keretszerz?dést 48 hónap határozott id?re köti, mely id?tartam 1 alkalommal további 12 hónappal meghosszabbítható, nettó 300 000 000 HUF keretösszegben.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 094-247403
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: SVA 1052370 Intitulé:
Vagyonvédelmi rendszer karbantartása, hibajavítása
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASSA ABLOY Opening Solutions Hungary Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: 10271731207 Adresse postale: Palánkai Út 5 Ville: Székesfehérvár Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 8000 Pays: Hongrie Courriel: sales.seawing@assaabloy.com Téléphone: +36 22510170 Adresse internet: http://www.sewing.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 234 053 480.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Beléptet szerelés, Riasztó egység telepítés
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Az ajánlattételi határid lejártáig 1 ajánlattev nyújtott be ajánlatot az alábbi megajánlásokkal: Ajánlattev neve: ASSA ABLOY Opening Solutions Hungary Korlátolt Felel?sség Társaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár Palánkai Út 5 Ajánlati ár (Nettó HUF): 234 053 480- HUF Adószám: 10271731-2-07 Az ajánlattételi határid után 1 ajánlattev nyújtott be ajánlatot Ajánlattev neve: IMG Solution Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Székhelye: 1023 Budapest Lajos Utca 26. Adószám: 28771315-2-41
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
50600000 - Services de réparation et d'entretien des matériels de défense et de sécurité 
50610000 - Services de réparation et d'entretien du matériel de sécurité