Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Paks: Services de développement de logiciels personnalisés

2021/S 201-524535  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Hongrie-Paks: Services de développement de logiciels personnalisés 2021/S 201-524535 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MVM Informatika Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_79228174 Adresse postale: Vasút Utca 1 Ville: Paks Code NUTS: HU233 Tolna Code postal: 7030 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Darnai András Courriel: darnai.andras@mvm.hu Téléphone: +36 202048739 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mvmi.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Gazdasági társaság
I.5) Activité principale Autre activité: Informatikai szolgáltatás
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Treasury Inforex rendszer fejlesztése Numéro de référence: EKR000940052020
II.1.2) Code CPV principal 72230000 Services de développement de logiciels personnalisés
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Keretmegállapodás keretében Treasury Inforex rendszer fejlesztése
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 13 760 000.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72230000 Services de développement de logiciels personnalisés
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1031 Budapest, Szentendrei u 207-209.
II.2.4) Description des prestations:
Bloomberg dealing rendszerhez kapcsolódó új típusú (API megoldás) interface bevezetése és a Bloomberg oldalon módosított ügyletek automatikus feldolgozása az Inforexben. Az Inforex Deal API általános, bármely más ügyleti (dealing) rendszer is csatlakoztatható hozzá az átadott dokumentáció (Swagger UI) alapján. Az ajánlat tárgya az általános Inforex Deal API bevezetése és a Bloomberg dealing kapcsolat implementálása.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel ŕ la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Ajánlatkér igazolta, hogy a szerz?dés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szerepl?vel köthet meg. Ajánlatkér igazolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya tekintetében. Ajánlatkér bemutatta, hogy szervezeténél 2013-ban került bevezetésre az Inforex Integrált Treasury rendszer (a továbbiakban: alaprendszer). Ajánlatkér nyilatkozata szerint jelen eljárás tárgyát képez fejlesztések az alaprendszert érintik, ezért minden - a jelen beszerzés tárgyát képez - feladat tekintetében az alaprendszer forráskódja szükséges. Tekintettel arra, hogy az alaprendszerre vonatkozó forráskód az ajánlattételre felkért gazdasági szerepl tulajdonát képezi, más gazdasági szerepl a fejlesztést nem tudja elvégezni. A reális alternatíva hiánya körében el?adta továbbá ajánlatkér?, hogy a piacon jelenleg nincs olyan "dobozos" késztermék, amellyel kiváltható lenne az alaprendszer. Egy teljesen új rendszer bevezetésének fejlesztési költsége, valamint id?vonzata többszöröse lenne a jelen beszerzés becsült értékének. A fentiekb?l megállapítható, hogy Ajánlatkér részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, valamint a verseny hiánya nem annak következménye, hogy Ajánlatkér a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul sz?kít módon határozta meg. A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat elvégezte, a vizsgálata során megállapította, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának megalapozottsága megállapítható.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 228-562591
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 4000520046
Lot nş: 1 Intitulé:
Inforex-Bloomberg ügyleti interface fejlesztése
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FX Software Zrt.
Numéro national d'identification: EKRSZ_38358962 Adresse postale: Weiner Leó utca 16.
   7.  em.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1066 Pays: Hongrie Courriel: fx@fx.hu Adresse internet: http://www.fx.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 13 760 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 13 760 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Jelen hirdetmény közzétételére a Kbt. 37. § (4) bekezdésében el?írt negyedéves közzétételi kötelezettségre tekintettel kerül sor. Nyertes ajánlattev adószáma: 12503263-2-42
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
72230000 - Services de développement de logiciels personnalisés