Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Székesfehérvár: Gaz industriels

2021/S 179-465783  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Hongrie-Székesfehérvár: Gaz industriels 2021/S 179-465783 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Numéro national d'identification: 15360025207 Adresse postale: Seregélyesi Út 3 Ville: Székesfehérvár Code NUTS: HU211 Fejér Code postal: 8000 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Balogh Márton Courriel: gazdig@mail.fmkorhaz.hu Téléphone: +36 22535500 Fax: +36 22535694 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.fmkorhaz.hu/ Adresse du profil d'acheteur: http://www.fmkorhaz.hu/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Kórház
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Orvosi gázok beszerzése Numéro de référence: EKR000184542021
II.1.2) Code CPV principal 24110000 Gaz industriels
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Orvosi gázok beszerzése
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 71 819 236.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24111300 Hélium 24111900 Oxyg 15/09/2021 S179 Hongrie-Székesfehérvár: Gaz industriels 2021/S 179-465783 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Numéro national d'identification: 15360025207 Adresse postale: Seregélyesi Út 3 Ville: Székesfehérvár Code NUTS: HU211 Fejér Code postal: 8000 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Balogh Márton Courriel: gazdig@mail.fmkorhaz.hu Téléphone: +36 22535500 Fax: +36 22535694 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.fmkorhaz.hu/ Adresse du profil d'acheteur: http://www.fmkorhaz.hu/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Kórház
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Orvosi gázok beszerzése Numéro de référence: EKR000184542021
II.1.2) Code CPV principal 24110000 Gaz industriels
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Orvosi gázok beszerzése
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 71 819 236.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24111300 Hélium 24111900 Oxygčne 24112100 Dioxyde de carbone 24112200 Oxydes azotés
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU211 Fejér Lieu principal d'exécution:
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út
   3.  8060 Mór Kórház utca 21 8083 Csákvár Kastélypark
   1. 
II.2.4) Description des prestations:
Megnevezés: Palackos egészségügyi, orvosi gázok, ipari és különleges gázok Térfogat [kg] [m3] Palack nyomás [bar] Palack ?rtartalom [liter] Évente cserélend mennyiség [db/év] Egészségügyi, orvosi palackos oxigén-kombi - 0,4 200 2 1619 Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 0,4 200 2 12 Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 1 200 5 5 Egészségügyi, orvosi palackos oxigén-kombi - 1 200 5 1 Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 1,5 150 10 1761 Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 2 200 10 1561 Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 3,5-4 200 20 34 Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 6 150 40 1118 Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 7,5 150 50 12 Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 10 200 50 110 Orvosi dinitrogén-oxid, altatógáz 7,5 - - - 2 Szén-dioxid orvosi 10 - - - 50 Szén-dioxid orvosi 30 - - - 11 Szén-dioxid élelmezési 20 - - - 16 Széndioxid Merül?csöves palackban Biogon C 20 - - - 6 Szintetikus leveg egészségügyi - 1,5-2 150-200 10 1 Szintetikus leveg egészségügyi - 10 200 50 63 Disszugáz 2-2,8 - - - 4 Disszugáz 6-7,5 - - - 2 Nitrogén
   4. 6 - 2 200 10 1 Nitrogén
   4. 6 - 4 200 20 2 Argon 4,6 - 1,6 150 10 2 Hélium 4,6 - 9,1 200 50 7 Hélium 4,6 - 1,8 200 10 17 Összesen: 6 417 db/év Ajánlatkér nem rendelkezik elegend saját tulajdonú palackkal. Szállítónak Ajánlatkér telephelyén kell biztosítani az alábbi táblázat szerinti palack mennyiséget, melyért Ajánlatkér bérleti díjat fizet. Megnevezés: Palackok bérlete Mennyiség [db/év] Székesfehérvár Mennyiség [db/év] Mór Mennyiség [db/év] Csákvár Össz. mennyiség [db/év] Orvosi palack 428 54 58 540 Kombi típ. Palack 108 7 0 115 Ipari palack 41 0 0 41 Ajánlatkér tulajdonában állnak a táblázatban felsorolt palackok, melyre nem fizet bérleti díjat. Megnevezés: Saját palack készlet Székesfehérvár Térfogat Palack nyomás (bar) Mennyiség (db) liter m3 Egészségügyi, orvosi palackos oxigén 40 79 Egészségügyi, orvosi palackos oxigén 27 5 Egészségügyi, orvosi palackos oxigén 14 90 Egészségügyi, orvosi palackos oxigén 2 18 A szállítások határidejére vonatkozó el?írások: A palackos gázok szállítása hetente minimum egy alkalommal (azonos napokon) a megrendelések függvényében. Vészhelyzet esetén a szállítás ideje, palackos gázok esetén max. 8 óra, a megrendelést?l számítva. (e-mail vagy telefonos bejelentés). Vészhelyzeti szállítás heti minimum 1 alkalom. Megnevezés: Palackok bérlete Mennyiség [db/év] Székesfehérvár Mennyiség [db/év] Mór Mennyiség [db/év] Csákvár Össz mennyiség [db/év] Orvosi palack 428 54 58 540 Kombi típ. Palack 108 7 0 115 Ipari palack 41 0 0 41 Nyertes ajánlattev feladata a palackok és a hozzátartozó esetleges kiegészít berendezések id?leges használatának rendelkezésre bocsátása a megjelölt teljesítési helyeken, valamint a m?szaki tartalomban foglalt követelmények teljesítése továbbá a Közbeszerzési Eljárás során meghatározott kapcsolódó szolgáltatás(ok) nyújtása, így különösen, de nem kizárólag tárolóegységek folyamatos, üzembiztos m?ködésének biztosítása. A teljesítési helyszínenkénti mennyiségi és min?ségi adatait a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. A töltetáraknak az esetleges bérleti díjon kívül a töltettel és szállítással kapcsolatos összes járulékos költséget tartalmaznia kell. A palackok feleljenek meg az MSZ EN 1089-3 el?írásainak. Ajánlatkér a Szerz?dés szerinti keretmennyiség 80 %-át vállalja megrendelni a Szerz?dés hatálya alatt.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján az értékelés a legalacsonyabb ár szempontja szerint történik. Ajánlatkér valamennyi tétel vonatkozásában a megjelölt mennyiség 80%-ig vállal lehívási kötelezettséget.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 094-246341
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1 Intitulé:
Szerz?dés
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: 13241348244 Adresse postale: Váci Út 117 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1044 Pays: Hongrie Courriel: szilvia.kamaran@messergroup.com Téléphone: +36 703351110 Fax: +36 14351270 Adresse internet: http://www.messer.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 71 819 236.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ajánlattev?k neve, címe, adószáma Linde Gáz Magyarország Zártkör?en M?köd Részvénytársaság, 9653 Répcelak Carl von Linde Út
   1. , 11300184-28 Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felel?sség Társaság, 1044 Budapest Váci Út 117, 13241348-2-44
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
24110000 - Gaz industriels 
24111300 - Hélium 
24111900 - Oxygčne 
24112100 - Dioxyde de carbone 
24112200 - Oxydes azotés