Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/03/2011
Date de péremption : 18/04/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Huile diesel. Essence sans plomb.

2011/S 49-080787 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Fournitures
 
 
SECTION I: ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1)NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzib… w BeÂchatowie, ul. 1-go Maja 63, 97-400 BeÂchatów - Oddzia Kopalnia W™gla Brunatnego BeÂchatów dziaÂaj…cy jako Organizator Post™powania w imieniu OddziaÂów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz PGE Elektrownia Opole S.A. Skr. poczt. 100, Rogowiec ul. Úw. Barbary 3, NIP: PL 769-050-24-95, Regon: 00560207, KRS: 0000032334, kapita zakÂadowy wpÂacony: 6 511 612 360 PLN Attn: Grzegorz WlazÂo 97-400 Rogowiec POLOGNE Téléphone +48 447374407 Courrier électronique (e-mail): grzegorz.wlazlo@kwbbelchatow.gkpge.pl Fax +48 447374404 Adresse(s) internet Adresse générale de l'entité adjudicatrice www.kwbbelchatow.pgegiek.pl Adresse du profil d'acheteur www.kwbbelchatow.pgegiek.pl Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: Point(s) de contact susmentionné(s) Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Point(s) de contact susmentionné(s) Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Point(s) de contact susmentionné(s)
 
 
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1)DESCRIPTION
II.1.6)Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics) 09134100, 09132100 Description Huile diesel. Essence sans plomb. INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT n° 1 INTITULÉ Cz™Û‡ I ' Olej nap™dowy letni, przejÛciowy i zimowy
 1)DESCRIPTION SUCCINCTE CaÂkowita iloÛ‡: 22 730,00 m³. Przedmiotem zamówienia s… dostawy oleju nap™dowego, zgodnego z norm… PN-EN 590, gatunku odpowiedniego dla okresu letniego (gat. B), przejÛciowego (gat. D) i zimowego (gat. F). Zamawiaj…cy b™dzie zleca dostaw™ danego gatunku oleju nap™dowego w zaleünoÛci od aktualnej temperatury otoczenia. W przypadku spadków temperatury poniüej '10 0C dostarczany olej nap™dowy musi odpowiada‡ paliwu zimowemu. SzczegóÂowe zapotrzebowanie poszczególnych Zamawiaj…cych w zakresie iloÛci, rodzaju transportu, minimalnych zamówieÄ, czasu realizacji itp., okreÛla Formularz techniczny (zaÂ…cznik do SIWZ). Gatunek zamawianego oleju nap™dowego Zamawiaj…cy uzaleünia od warunków atmosferycznych. Realizacja zamówienia odbywa‡ si™ b™dzie sukcesywnie, w uzgodnionych z zamawiaj…cymi terminach.
 2)CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 09134100 LOT n° 2 INTITULÉ Cz™Û‡ II ' Olej nap™dowy 'arktyczny'
 1)DESCRIPTION SUCCINCTE CaÂkowita iloÛ‡: 14 000,00 m³. Przedmiotem zamówienia s… dostawy oleju nap™dowego o polepszonych wÂaÛciwoÛciach niskotemperaturowych, tzw 'arktycznego'. Olej nap™dowy ma speÂnia‡ minimalne parametry dla oleju nap™dowego 'o polepszonych wÂaÛciwoÛciach niskotemperaturowych' okreÛlone w zaÂ…czniku nr 2 rozporz…dzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagaÄ jakoÛciowych dla paliw ciekÂych (Dz. U. Nr 221 poz. 1441 z dnia 16.12.2008 r.), a ponadto charakteryzowa‡ si™ parametrami nie gorszymi od poniüszych:  - temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP) max 0 C: - 34,  - temperatura m™tnienia max 0 C: - 28. Olej nap™dowy 'arktyczny' b™dzie dostarczany w okresie od 1 listopada do 28 lutego, z tym, üe ze wzgl™du na warunki atmosferyczne (ujemna temperatura) moüe by‡ dostarczany taküe w innych terminach. SzczegóÂowe zapotrzebowanie poszczególnych Zamawiaj…cych w zakresie iloÛci, rodzaju transportu, minimalnych zamówieÄ, czasu realizacji itp., okreÛla Formularz techniczny (zaÂ…cznik do SIWZ). Realizacja zamówienia odbywa‡ si™ b™dzie sukcesywnie, w uzgodnionych z Zamawiaj…cymi terminach.
 2)CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 09134100 LOT n° 3 INTITULÉ Cz™Û‡ III ' Benzyna bezoÂowiowa PB-95
 1)DESCRIPTION SUCCINCTE CaÂkowita iloÛ‡: 265,00 m³. Przedmiotem zamówienia s… dostawy benzyny bezoÂowiowej zgodnej z norm… PN-EN 228. SzczegóÂowe zapotrzebowanie poszczególnych Zamawiaj…cych w zakresie iloÛci, rodzaju transportu, minimalnych zamówieÄ, czasu realizacji itp., okreÛla Formularz techniczny (zaÂ…cznik do SIWZ). Realizacja zamówienia odbywa‡ si™ b™dzie sukcesywnie, w uzgodnionych z zamawiaj…cymi terminach.
 2)CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 09132100
 
 
SECTION IV: PROCÉDURE
IV.3)RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents 15.4.2011 - 14:00
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 18.4.2011 - 10:00
IV.3.5)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation polonais.
 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR