01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 18/09/2010
Date de péremption : 12/10/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Implants chirurgicaux , Trousses médicales , Ciments de reconstruction osseuse

2010/S 182-277001 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ul.
Ujejskiego 75, Samodzielna Sekcja ZamówieÄ Publicznych i Zaopatrzenia w
siedzibie Zamawiaj…cego przy ul. Ujejskiego 75, attn: PrzemysÂaw
ÚciesiÄski, POLOGNE-85-168Bydgoszcz. Tel. +48 523655495. E-mail:
przetargi@biziel.pl. Fax +48 523655752.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   3. 9.2010, 2010/S
171-261890)
Au lieu de:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego

   6. 5. w przypadku gdy kilku Wykonawców skÂada ofert™ wspóln…, do oferty
naleüy zaÂ…czy‡:
a) dokumenty i oÛwiadczenia wymienione w SIWZ w rozdziale III pkt 2, ppkt

   2. 1.,
   2. 2.,
   2. 3.,
   2. 4.,
   2. 5.,
   2. 6.,wystawione indywidualnie dla kaüdego z
Wykonawców,
b) wspólny formularz ofertowy oraz dokumenty wymienione w SIWZ w rozdziale
III. pkt.1. ppkt.
   1. 1 (lub kaüdy indywidualnie),
   1. 2,
   1. 3 i pkt 3 ppkt

   3. 1, podpisane przez ustanowionego peÂnomocnika;
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin skÂadania wniosków dotycz…cych uzyskania dokumentów lub dost™pu do
dokumentów 11.10.2010 (10:00).
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu akapit 1 11.10.2010 (10:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 11.10.2010 (11:00).
Sala narad w siedzibie Zamawiaj…cego przy ul. Ujejskiego 75.
VI.3) Informacje dodatkowe
(...).
f) zmiany ceny w przypadku zmiany stawek celnych
g) zast…pienia produktów b™d…cych przedmiotem dostawy, produktami
zamiennymi, przy zachowaniu ich parametrów, w przypadku czasowej lub
trwaÂej niedost™pnoÛci produktów okreÛlonych w umowie,
h) przedÂuüenia czasu trwania umowy, nie dÂuüej niü o jedn… czwart… okresu
jej trwania okreÛlonego w umowie,w przypadku nie zrealizowania przedmiotu
umowy w caÂoÛci w okresie okreÛlonym w umowie.
(...).

   3.  Miejsce i termin skÂadania ofert:
Oferty naleüy zÂoüy‡ w siedzibie Zamawiaj…cego przy ul. Ujejskiego 75 w
Kancelarii Szpitala lok nr 46A. Oferty naleüy zÂoüy‡ do dnia: 11.10.2010
r. do godziny: 10:00.
Lire:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego

   6. 5. w przypadku gdy kilku Wykonawców skÂada ofert™ wspóln…, do oferty
naleüy zaÂ…czy‡:
a) dokumenty i oÛwiadczenia wymienione w SIWZ w rozdziale III pkt 2, ppkt

   2. 1.,
   2. 2.,
   2. 3.,
   2. 4.,
   2. 5.,
   2. 6.,wystawione indywidualnie dla kaüdego z
Wykonawców,
b) wspólny formularz ofertowy oraz dokumenty wymienione w SIWZ w rozdziale
III. pkt.1. ppkt.
   1. 1 (lub kaüdy indywidualnie),
   1. 2,
   1. 3 i pkt 3 ppkt

   3. 1.
   3. 2, podpisane przez ustanowionego peÂnomocnika;
Dodaje si™ tekst:
Opis sposobu dokonywania oceny speÂniania warunków udziaÂu w post™powaniu:
Zamawiaj…cy uzna, üe warunki s… speÂnione jeüeli Wykonawca przedstawi
oÛwiadczenie i dokumenty wymienione w SIWZ w Rozdziale III pkt.
   1.  Ocena
speÂnienia warunków udziaÂu w post™powaniu zostanie dokonana na zasadzie
Wykonawca speÂnia/nie speÂnia poszczególne warunki w oparciu o informacje
zawarte w oÛwiadczeniu i dokumentach. Z treÛci dokumentów i oÛwiadczenia
musi jednoznacznie wynika‡, iü wymagane warunki Wykonawca speÂniÂ.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin skÂadania wniosków dotycz…cych uzyskania dokumentów lub dost™pu do
dokumentów 12.10.2010 (10:00).
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu akapit 1 12.10.2010 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert akapit 1: Data 12.10.2010 (11:00)
Úwietlica w siedzibie Zamawiaj…cego przy ul. Ujejskiego 75.
VI.3) Informacje dodatkowe
(...).
f) zast…pienia produktów b™d…cych przedmiotem dostawy, produktami
zamiennymi, przy zachowaniu ich parametrów, w przypadku czasowej lub
trwaÂej niedost™pnoÛci produktów okreÛlonych w umowie,
g) przedÂuüenia czasu trwania umowy, nie dÂuüej niü o jedn… czwart… okresu
jej trwania okreÛlonego w umowie,w przypadku nie zrealizowania przedmiotu
umowy w caÂoÛci w okresie okreÛlonym w umowie.
(...).

   3.  Miejsce i termin skÂadania ofert:
Oferty naleüy zÂoüy‡ w siedzibie Zamawiaj…cego przy ul. Ujejskiego 75 w
Kancelarii Szpitala lok nr 46A. Oferty naleüy zÂoüy‡ do dnia: 12.10.2010
r. do godziny: 10:00.
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
33141620 - Trousses médicales 
33184100 - Implants chirurgicaux 
33697110 - Ciments de reconstruction osseuse 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR