01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2011
Date de péremption : 13/12/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Implants orthopédiques , Prothčses orthopédiques , Consommables médicaux

2011/S 225-364172 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
"Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie" Sp. z o.o., ul. PoznaÄska 125a,
attn: Artur StaÄczyk, POLOGNE-63-300Pleszew. Tel. +48 627420719. E-mail:
przetargi@szpitalpleszew.pl. Fax +48 627420903.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   4. 11.2011, 2011/S
212-346115)
Au lieu de:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

   1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiaÂów medycznych opisanych w
zaÂ…czonych do sPecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 'Formularzach
cenowych'.

   2.  Oferowane artykuÂy musz… by‡ zgodne z opisem przedstawionym w
'Formularzach cenowych'. Jeüeli w ofercie zostan… przedstawione artykuÂy
nie speÂniaj…ce wymagaÄ tam okreŰlonych oferta na caÂ… cz™Ű‡ zostanie
odrzucona, poniewaü jej treۇ b™dzie sprzeczna z treŰci… Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

   3.  Zamawiaj…cy dopuszcza skÂadanie ofert cz™Űciowych. Wykonawca moüe
zÂoüy‡ ofert™ obejmuj…c… dowoln… liczb™ cz™Űci. Oferta dla swej waünoŰci
musi obejmowa‡ wszystkie pozycje wymienione w 'Formularzu cenowym' dla
wybranej cz™Űci.

   4.  Zamówienie podzielono na 10 cz™Űci.

   5.  Podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia iloŰci zamawianych
artykuÂów s… wielkoŰciami szacunkowymi. W trakcie realizacji umowy iloۇ
zamawianych artykuÂów zaleüe‡ b™dzie wyÂ…cznie od rzeczywistych potrzeb
Zamawiaj…cego.

   6.  W przypadkach, w których do okreŰlenia zamówienia uüyto znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia uczyniono to jedynie, aby przybliüy‡
przedmiot zamówienia, zawsze jednak dopuszcza si™ skÂadanie ofert
równowaünych, tzn. na artykuÂy o walorach uüytkowych nie gorszych niü
posiadaj… opisane materiaÂy. Wykonawca, który powoÂuje si™ na rozwi…zania
równowaüne opisywanym, jest obowi…zany wykaza‡, üe oferowane przez niego
dostawy, speÂniaj… okreŰlone wymagania.
Informacje o cz™Űciach zamówienia.
Cz™Ű‡ nr: 1 Nazwa: gwoúdzie Űródszpikowe (a).
1) Krótki opis
Gwoúdzie Űródszpikowe (a).
2) Wspólny SÂownik ZamówieÄ (CPV)
33183100, 33183200, 33140000
3) Wielkoۇ lub zakres
Gwoúdzie Űródszpikowe.
Szacunkowa caÂkowita wartoۇ zakupów w caÂym okresie obowi…zywania umowy
ramowej.
Szacunkowa wartoۇ bez VAT: 78 610,00 PLN.
4) Informacje o róünych datach dotycz…cych czasu trwania lub
rozpocz™cia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat cz™Űci zamówienia
Cz™Ű‡ nr: 2 Nazwa: gwoúdzie Űródszpikowe (b).
1) Krótki opis
Gwoúdzie Űródszpikowe (b).
2) Wspólny SÂownik ZamówieÄ (CPV)
33183100, 33183200, 33140000
3) Wielkoۇ lub zakres
Gwoúdzie Űródszpikowe.
Szacunkowa caÂkowita wartoۇ zakupów w caÂym okresie obowi…zywania umowy
ramowej.
Szacunkowa wartoۇ bez VAT: 158 600,00 PLN.
4) Informacje o róünych datach dotycz…cych czasu trwania lub
rozpocz™cia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat cz™Űci zamówienia
Kryteria oceny ofert (odmiennie niü dla pozostaÂych cz™Űci): Cena 95 %,
Czynniki oceniane 95 %.
Cz™Ű‡ nr: 3 Nazwa: system do rekonstrukcji ACL.
1) Krótki opis
System do rekonstrukcji ACL.
2) Wspólny SÂownik ZamówieÄ (CPV)
33183100, 33183200, 33140000
3) Wielkoۇ lub zakres
System do rekonstrukcji ACL.
Szacunkowa caÂkowita wartoۇ zakupów w caÂym okresie obowi…zywania umowy
ramowej.
Szacunkowa wartoۇ bez VAT: 94 500,00 PLN.
4) Informacje o róünych datach dotycz…cych czasu trwania lub
rozpocz™cia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat cz™Űci zamówienia
Cz™Ű‡ nr: 4 Nazwa: system szycia Â…kotek.
1) Krótki opis
System szycia Â…kotek.
2) Wspólny SÂownik ZamówieÄ (CPV)
33183100, 33183200, 33140000
3) Wielkoۇ lub zakres
System szycia Â…kotek.
Szacunkowa caÂkowita wartoۇ zakupów w caÂym okresie obowi…zywania umowy
ramowej.
Szacunkowa wartoۇ bez VAT: 24 750,00 PLN.
4) Informacje o róünych datach dotycz…cych czasu trwania lub
rozpocz™cia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat cz™Űci zamówienia
Cz™Ű‡ nr: 5 Nazwa: system osteosyntezy maÂych koŰci i miniosteosyntezy z
osteosyntez… koŰci koÄczyny górnej i obr™czy barkowej.
1) Krótki opis
System osteosyntezy maÂych koŰci i miniosteosyntezy z osteosyntez… koŰci
koÄczyny górnej i obr™czy barkowej.
2) Wspólny SÂownik ZamówieÄ (CPV)
33183100, 33183200, 33140000
3) Wielkoۇ lub zakres
System osteosyntezy maÂych koŰci i miniosteosyntezy z osteosyntez… koŰci
koÄczyny górnej i obr™czy barkowej.
Szacunkowa caÂkowita wartoۇ zakupów w caÂym okresie obowi…zywania umowy
ramowej.
Szacunkowa wartoۇ bez VAT: 218 940,00 PLN.
4) Informacje o róünych datach dotycz…cych czasu trwania lub
rozpocz™cia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat cz™Űci zamówienia
Cz™Ű‡ nr: 6 Nazwa: ostrza do shavera (1 rok).
1) Krótki opis
Ostrza do shavera (1 rok).
2) Wspólny SÂownik ZamówieÄ (CPV)
33183100, 33183200, 33140000
3) Wielkoۇ lub zakres
Ostrza do shavera.
Szacunkowa caÂkowita wartoۇ zakupów w caÂym okresie obowi…zywania umowy
ramowej.
Szacunkowa wartoۇ bez VAT: 45 000,00 PLN.
4) Informacje o róünych datach dotycz…cych czasu trwania lub
rozpocz™cia/realizacji zamówienia
Okres w miesi…cach: 12 (od udzielenia zamówienia).
5) Informacje dodatkowe na temat cz™Űci zamówienia
Termin wykonywania zamówienia, odmiennie niü dla caÂoŰci zamówienia: 12
miesi™cy.
Cz™Ű‡ nr: 7 Nazwa: pÂytki i Űruby kostne systemów DSB i DCS.
1) Krótki opis
PÂytki i Űruby kostne systemów DSB i DCS.
2) Wspólny SÂownik ZamówieÄ (CPV)
33183100, 33183200, 33140000
3) Wielkoۇ lub zakres
PÂytki i Űruby kostne systemów DSB i DCS.
Szacunkowa caÂkowita wartoۇ zakupów w caÂym okresie obowi…zywania umowy
ramowej.
Szacunkowa wartoۇ bez VAT: 20 168,00 PLN.
4) Informacje o róünych datach dotycz…cych czasu trwania lub
rozpocz™cia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat cz™Űci zamówienia
Cz™Ű‡ nr: 8 Nazwa: pÂytki, wkr™ty i gwoúdzie do koŰci.
1) Krótki opis
PÂytki, wkr™ty i gwoúdzie do koŰci.
2) Wspólny SÂownik ZamówieÄ (CPV)
33183100, 33183200, 33140000
3) Wielkoۇ lub zakres
PÂytki, wkr™ty i gwoúdzie do koŰci.
Szacunkowa caÂkowita wartoۇ zakupów w caÂym okresie obowi…zywania umowy
ramowej.
Szacunkowa wartoۇ bez VAT: 9 520,60 PLN.
4) Informacje o róünych datach dotycz…cych czasu trwania lub
rozpocz™cia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat cz™Űci zamówienia
Cz™Ű‡ nr: 9 Nazwa: pÂytki do koŰci.
1) Krótki opis
PÂytki do koŰci.
2) Wspólny SÂownik ZamówieÄ (CPV)
33183100, 33183200, 33140000
3) Wielkoۇ lub zakres
PÂytki do koŰci.
Szacunkowa caÂkowita wartoۇ zakupów w caÂym okresie obowi…zywania umowy
ramowej.
Szacunkowa wartoۇ bez VAT: 3 438,06 PLN.
4) Informacje o róünych datach dotycz…cych czasu trwania lub
rozpocz™cia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat cz™Űci zamówienia
Cz™Ű‡ nr: 10 Nazwa: kotwica do obr…bka stawu barkowego (1 rok).
1) Krótki opis
Kotwica do obr…bka stawu barkowego (1 rok).
2) Wspólny SÂownik ZamówieÄ (CPV)
33183100, 33183200, 33140000
3) Wielkoۇ lub zakres
Kotwica do obr…bka stawu barkowego (1 rok).
Szacunkowa caÂkowita wartoۇ zakupów w caÂym okresie obowi…zywania umowy
ramowej.
Szacunkowa wartoۇ bez VAT: 19 500,00 PLN.
4) Informacje o róünych datach dotycz…cych czasu trwania lub
rozpocz™cia/realizacji zamówienia
Okres w miesi…cach: 12 (od udzielenia zamówienia).
5) Informacje dodatkowe na temat cz™Űci zamówienia
Termin wykonywania zamówienia, odmiennie niü dla caÂoŰci zamówienia: 12
miesi™cy.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Wykonawca wnosi wadium w kwocie okreŰlonej odr™bnie dla kaüdej z cz™Űci,
tj:

   1.  gwoúdzie Űródszpikowe (a) - 1 000,00 PLN,

   2.  gwoúdzie Űródszpikowe (b) - 2 500,00 PLN,

   3.  system do rekonstrukcji ACL - 900,00 PLN,

   4.  system szycia Â…kotek - 200,00 PLN,

   5.  system osteosyntezy maÂych koŰci i miniosteosyntezy z osteosyntez…
koŰci koÄczyny górnej i obr™czy barkowej - 3 000,00 PLN,

   6.  ostrza do shavera (1 rok) - 300,00 PLN,

   7.  pÂytki i Űruby kostne systemów DSB i DCS - 250,00 PLN,

   8.  pÂytki, wkr™ty i gwoúdzie do koŰci - 100,00 PLN,

   9.  pÂytki do koŰci - 30,00 PLN,
10. kotwica do obr…bka stawu barkowego (1 rok) - 200,00 PLN
Lire:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

   1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiaÂów medycznych opisanych w
zaÂ…czonych do sPecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 'Formularzach
cenowych'.

   2.  Oferowane artykuÂy musz… by‡ zgodne z opisem przedstawionym w
'Formularzach cenowych'. Jeüeli w ofercie zostan… przedstawione artykuÂy
nie speÂniaj…ce wymagaÄ tam okreŰlonych oferta na caÂ… cz™Ű‡ zostanie
odrzucona, poniewaü jej treۇ b™dzie sprzeczna z treŰci… Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

   3.  Zamawiaj…cy dopuszcza skÂadanie ofert cz™Űciowych. Wykonawca moüe
zÂoüy‡ ofert™ obejmuj…c… dowoln… liczb™ cz™Űci. Oferta dla swej waünoŰci
musi obejmowa‡ wszystkie pozycje wymienione w 'Formularzu cenowym' dla
wybranej cz™Űci.

   4.  Zamówienie podzielono na 7 cz™Űci.

   5.  Podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia iloŰci zamawianych
artykuÂów s… wielkoŰciami szacunkowymi. W trakcie realizacji umowy iloۇ
zamawianych artykuÂów zaleüe‡ b™dzie wyÂ…cznie od rzeczywistych potrzeb
Zamawiaj…cego.

   6.  W przypadkach, w których do okreŰlenia zamówienia uüyto znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia uczyniono to jedynie, aby przybliüy‡
przedmiot zamówienia, zawsze jednak dopuszcza si™ skÂadanie ofert
równowaünych, tzn. na artykuÂy o walorach uüytkowych nie gorszych niü
posiadaj… opisane materiaÂy. Wykonawca, który powoÂuje si™ na rozwi…zania
równowaüne opisywanym, jest obowi…zany wykaza‡, üe oferowane przez niego
dostawy, speÂniaj… okreŰlone wymagania.
Informacje o cz™Űciach zamówienia.
Cz™Ű‡ nr: 1 Nazwa: gwoúdzie Űródszpikowe (a).
1) Krótki opis
Gwoúdzie Űródszpikowe (a).
2) Wspólny SÂownik ZamówieÄ (CPV)
33183100, 33183200, 33140000
3) Wielkoۇ lub zakres
Gwoúdzie Űródszpikowe.
Szacunkowa caÂkowita wartoۇ zakupów w caÂym okresie obowi…zywania umowy
ramowej.
Szacunkowa wartoۇ bez VAT: 78 610,00 PLN.
4) Informacje o róünych datach dotycz…cych czasu trwania lub
rozpocz™cia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat cz™Űci zamówienia
Cz™Ű‡ nr: 2 Nazwa: gwoúdzie Űródszpikowe (b).
1) Krótki opis
Gwoúdzie Űródszpikowe (b).
2) Wspólny SÂownik ZamówieÄ (CPV)
33183100, 33183200, 33140000
3) Wielkoۇ lub zakres
Gwoúdzie Űródszpikowe.
Szacunkowa caÂkowita wartoۇ zakupów w caÂym okresie obowi…zywania umowy
ramowej.
Szacunkowa wartoۇ bez VAT: 158 600,00 PLN.
4) Informacje o róünych datach dotycz…cych czasu trwania lub
rozpocz™cia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat cz™Űci zamówienia
Kryteria oceny ofert (odmiennie niü dla pozostaÂych cz™Űci): Cena 95 %,
Czynniki oceniane 95 %.
Cz™Ű‡ nr: 3 Nazwa: system do rekonstrukcji ACL.
1) Krótki opis
System do rekonstrukcji ACL.
2) Wspólny SÂownik ZamówieÄ (CPV)
33183100, 33183200, 33140000
3) Wielkoۇ lub zakres
System do rekonstrukcji ACL.
Szacunkowa caÂkowita wartoۇ zakupów w caÂym okresie obowi…zywania umowy
ramowej.
Szacunkowa wartoۇ bez VAT: 94 500,00 PLN.
4) Informacje o róünych datach dotycz…cych czasu trwania lub
rozpocz™cia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat cz™Űci zamówienia
Cz™Ű‡ nr: 4 Nazwa: system szycia Â…kotek.
1) Krótki opis
System szycia Â…kotek.
2) Wspólny SÂownik ZamówieÄ (CPV)
33183100, 33183200, 33140000
3) Wielkoۇ lub zakres
System szycia Â…kotek.
Szacunkowa caÂkowita wartoۇ zakupów w caÂym okresie obowi…zywania umowy
ramowej.
Szacunkowa wartoۇ bez VAT: 24 750,00 PLN.
4) Informacje o róünych datach dotycz…cych czasu trwania lub
rozpocz™cia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat cz™Űci zamówienia
Cz™Ű‡ nr: 5 Nazwa: system osteosyntezy maÂych koŰci i miniosteosyntezy z
osteosyntez… koŰci koÄczyny górnej i obr™czy barkowej.
1) Krótki opis
System osteosyntezy maÂych koŰci i miniosteosyntezy z osteosyntez… koŰci
koÄczyny górnej i obr™czy barkowej.
2) Wspólny SÂownik ZamówieÄ (CPV)
33183100, 33183200, 33140000
3) Wielkoۇ lub zakres
System osteosyntezy maÂych koŰci i miniosteosyntezy z osteosyntez… koŰci
koÄczyny górnej i obr™czy barkowej.
Szacunkowa caÂkowita wartoۇ zakupów w caÂym okresie obowi…zywania umowy
ramowej.
Szacunkowa wartoۇ bez VAT: 218 940,00 PLN.
4) Informacje o róünych datach dotycz…cych czasu trwania lub
rozpocz™cia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat cz™Űci zamówienia
Cz™Ű‡ nr: 6 Nazwa: ostrza do shavera (1 rok).
1) Krótki opis
Ostrza do shavera (1 rok).
2) Wspólny SÂownik ZamówieÄ (CPV)
33183100, 33183200, 33140000
3) Wielkoۇ lub zakres
Ostrza do shavera.
Szacunkowa caÂkowita wartoۇ zakupów w caÂym okresie obowi…zywania umowy
ramowej.
Szacunkowa wartoۇ bez VAT: 45 000,00 PLN.
4) Informacje o róünych datach dotycz…cych czasu trwania lub
rozpocz™cia/realizacji zamówienia
Okres w miesi…cach: 12 (od udzielenia zamówienia).
5) Informacje dodatkowe na temat cz™Űci zamówienia
Termin wykonywania zamówienia, odmiennie niü dla caÂoŰci zamówienia: 12
miesi™cy.
Cz™Ű‡ nr: 10 Nazwa: kotwica do obr…bka stawu barkowego (1 rok).
1) Krótki opis
Kotwica do obr…bka stawu barkowego (1 rok).
2) Wspólny SÂownik ZamówieÄ (CPV)
33183100, 33183200, 33140000
3) Wielkoۇ lub zakres
Kotwica do obr…bka stawu barkowego (1 rok).
Szacunkowa caÂkowita wartoۇ zakupów w caÂym okresie obowi…zywania umowy
ramowej.
Szacunkowa wartoۇ bez VAT: 19 500,00 PLN.
4) Informacje o róünych datach dotycz…cych czasu trwania lub
rozpocz™cia/realizacji zamówienia
Okres w miesi…cach: 12 (od udzielenia zamówienia).
5) Informacje dodatkowe na temat cz™Űci zamówienia
Termin wykonywania zamówienia, odmiennie niü dla caÂoŰci zamówienia: 12
miesi™cy.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Wykonawca wnosi wadium w kwocie okreŰlonej odr™bnie dla kaüdej z cz™Űci,
tj:

   1.  gwoúdzie Űródszpikowe (a) - 1 000,00 PLN,

   2.  gwoúdzie Űródszpikowe (b) - 2 500,00 PLN,

   3.  system do rekonstrukcji ACL - 900,00 PLN,

   4.  system szycia Â…kotek - 200,00 PLN,

   5.  system osteosyntezy maÂych koŰci i miniosteosyntezy z osteosyntez…
koŰci koÄczyny górnej i obr™czy barkowej - 3 000,00 PLN,

   6.  ostrza do shavera (1 rok) - 300,00 PLN,
10. kotwica do obr…bka stawu barkowego (1 rok) - 200,00 PLN
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux 
33183100 - Implants orthopédiques 
33183200 - Prothčses orthopédiques 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR