Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/03/2011
Date de péremption : 15/03/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Journaux

2011/S 50-080910 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, attn: de heer R. Rheiter,
PAYS-BAS-3640 AGMijdrecht. E-mail: r.rheiter@ibmn.eu. Fax +31 297284281.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   5. 2.2011, 2011/S
25-040118)
Au lieu de:
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de versiten in
verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
De inschrijver dient - indien wettelijk voorgeschreven - ingeschreven te
zijn in het beroeps- of handelsregister volgens de eisen van de wetgeving
van het land waar hij is gevestigd.Ten bewijze van de inschrijving
voornoemd dient een kopie van de betreffende inschrijving bij inschrijving
te worden overlegd. Vorenbedoeld kopie mag niet ouder zijn dan zes
(6)maanden te rekenen vanaf aanbestedingsdatum.Uit vorenbedoeld kopie moet
ondermeer blijken wie de inschrijver terzake van de inschrijving
rechtsgeldig vertegenwoordigt. In geval geen wettelijke plicht tot
inschrijving in het beroeps- of handelsregister als vorenbedoeld bestaat,
dient een verklaring te worden overlegd, waaruit blijkt wie de inschrijver
terzake van de inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigd.Het niet
(tijdig) aanleveren van de in deze paragraaf bedoelde gegevens, leidt er
toe dat de inschrijver niet of onvoldoende heeft aangetoond, geschikt te
zijn voor (eventuele) gunning van de opdracht. De inschrijver komt
derhalve niet in aanmerking voor (eventuele) gunning van de opdracht.
III.2.2) Economische en financiele draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan: De inschrijver dient conform artikel 48 van het 'Besluit
aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten' (Staatsblad 2005, nummer
408) de financiële en economische draagkracht aan te tonen door het
toevoegen bij de aanbieding van de jaarrekening(en) met betrekking tot
boekjaar 2007, 2008, en 2009. De inschrijver dient over een gezonde
financiële en economische draagkracht te beschikken en de continuïteit
dient over een langere periode gewaarborgd te zijn (artikel 48 Bao
(Staatsblad 2005, nummer 408)). Inschrijver verklaart dat hij over
voldoende financiële en economische draagkracht beschikt om de
dienstverlening als vermeld in deze inschrijving uit te voeren. Dit kan
aangetoond worden door een omzetverklaring over de laatste drie boekjaren
van de bedrijfsactiviteit(en) die het voorwerp is van deze
aanbesteding.Indien uw financiële gegevens zijn geconsolideerd met de
financiële gegevens van uw holding-/ moedermaatschappij is het toegestaan
de financiële gegevens van de holding-/ moedermaatschappij te overleggen.
Dit dient expliciet vermeld te worden bij de inschrijving, waarbij de
holding-/ moedermaatschappij dan dient te verklaren dat zij zich, in het
geval van gunning van de onderhavige opdracht aan haar
dochtermaatschappij, volledig en onvoorwaardelijk garant stelt voor de
nakoming van de verplichtingen die uit de af te sluiten overeenkomst
voortvloeien.Ten bewijze hiervan dient de accountant (RA / AA) van de
inschrijver de volgende financiële gegevens over de laatste drie boekjaren
op te stellen:- Voor uitvoering van onderhavige opdracht wordt een
minimale omzet van 175.000,- euro (honderd vijfenzeventigduizend euro) per
jaar van de bedrijfsactiviteit Uitgeverij die het voorwerp van deze
overheidsopdracht is over het boekjaar 2007, 2008 en 2009.Het niet
(tijdig) aanleveren van de in deze paragraaf bedoelde gegevens
(standaardverklaring) leidt er toe dat de inschrijver niet of onvoldoende
heeft aangetoond, geschikt te zijn voor gunning van de opdracht. De
inschrijver komt derhalve niet in aanmerking voor gunning van de opdracht.
III.2.3) Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan: Om in aanmerking te (kunnen) komen voor eventuele gunning van de
opdracht, dient conform artikel 49 van het 'Besluit aanbestedingsregels
voor overheidsopdrachten' (Staatsblad 2005, nummer 408), een
ondernemer/gegadigde te beschikken over aantoonbare ervaring met het
opmaken, drukken en huis aan huis verspreiden van informatie in gedrukte
vorm van tenminste drie (3) opdrachtgevers in de afgelopen drie (3) jaar
(voorafgaande aan datum aanmelding) die betrekking hebben (hadden) op:De
betreffende gegadigde inschrijvers kunnen voornoemde ervaring (-en) op
elke door hen geschikt geachte wijze (n) aantonen. Een en ander dient
(overigens wel steeds) deugdelijk, schriftelijk en bij aanmelding te
gebeuren en het gevraagde bewijs dient onomstotelijk volledig blijk te
geven van voornoemde ervaring (-en).De aanbestedende dienst behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor om aan hem overlegde informatie, gegevens en
bescheiden (op juistheid) te controleren en te verifiëren.Het niet
(tijdig) aanleveren van de in deze paragraaf bedoelde gegevens
(standaardverklaringen referenties) bij inschrijving, leidt er toe dat de
inschrijver niet of onvoldoende heeft aangetoond, geschikt te zijn voor
(eventuele) gunning van de opdracht. De inschrijver komt derhalve niet in
aanmerking voor (eventuele) gunning van de opdracht. Eventueel vereiste
minimumeisen: Nederlandse taalInschrijver dient te garanderen dat
gedurende de uitvoering van de opdracht door alle werknemers en ingezette
derden welke zorg dragen voor de uitvoering van de opdracht in de
contacten met de aanbestedende dienst en zijn medewerkers, alsmede in de
contacten met derden, de Nederlandse taal in woord en geschrift zal worden
gebruikt. Hiervoor dient de als bijlage 3 aan het aanbestedingsdocument
gehechte verklaring te worden ingevuld en ingediend bij inschrijving. Het
ontbreken van de in deze paragraaf bedoelde verklaring bij inschrijving
leidt tot directe uitsluiting van de aanbestedingsprocedure. Aanvulling na
aanbestedingsdatum en -tijdstip wordt niet toegestaan.Verklaring
rechtmatigheid inschrijvingBij inschrijving dient de inschrijver een
schriftelijke verklaring te overleggen waaruit blijkt dat de inschrijving
op onderhavige opdracht, niet tot stand is gekomen onder invloed van een
overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of
Europese mededingingsrecht. Deze verklaring dient ondertekend te zijn door
een bestuurder die de inschrijver terzake rechtsgeldig
vertegenwoordigt.Hiervoor dient de als bijlage 3 aan het
aanbestedingsdocument gehechte verklaring te worden ingevuld en ingediend
bij inschrijving.De inschrijving is ongeldig indien de Verklaring
rechtmatigheid inschrijving niet wordt overlegd bij inschrijving.
Lire:
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de versiten in
verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
De inschrijver dient - indien wettelijk voorgeschreven - ingeschreven te
zijn in het beroeps- of handelsregister volgens de eisen van de wetgeving
van het land waar hij is gevestigd. Ten bewijze van de inschrijving
voornoemd dient een kopie van de betreffende inschrijving door de
inschrijver met de laagste inschrijfsom binnen 5 werkdagen na
aanbestedingsdatum te worden overlegd. Vorenbedoeld kopie mag niet ouder
zijn dan zes (6) maanden te rekenen vanaf aanbestedingsdatum. Uit
vorenbedoeld kopie moet ondermeer blijken wie de inschrijver terzake van
de inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigt. In geval geen wettelijke
plicht tot inschrijving in het beroeps- of handelsregister als
vorenbedoeld bestaat, dient een verklaring te worden overlegd, waaruit
blijkt wie de inschrijver terzake van de inschrijving rechtsgeldig
vertegenwoordigd.Het niet (tijdig) aanleveren door de inschrijver met de
laagste inschrijfsom van de in deze paragraaf bedoelde gegevens, leidt er
toe dat de inschrijver met de laagste inschrijfsom niet of onvoldoende
heeft aangetoond, geschikt te zijn voor (eventuele) gunning van de
opdracht. De inschrijver komt derhalve niet in aanmerking voor (eventuele)
gunning van de opdracht.
III.2.2) Economische en financiele draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan: De inschrijver dient over een gezonde financiële en economische
draagkracht te beschikken en de continuïteit dient over een langere
periode gewaarborgd te zijn (artikel 48 Bao (Staatsblad 2005, nummer
408)). Inschrijver met de laagste inschrijfsom verklaart binnen 5
werkdagen na aanbestedingsdatum dat hij over voldoende financiële en
economische draagkracht beschikt om de dienstverlening als vermeld in deze
inschrijving uit te voeren. Dit kan aangetoond worden door een
omzetverklaring over de laatste 3 boekjaren van de bedrijfsactiviteit(en)
die het voorwerp is van deze aanbesteding. Indien uw financiële gegevens
zijn geconsolideerd met de financiële gegevens van uw holding-/
moedermaatschappij is het toegestaan de financiële gegevens van de
holding-/ moedermaatschappij te overleggen. Dit dient expliciet vermeld te
worden, waarbij de holding-/ moedermaatschappij dan dient te verklaren dat
zij zich, in het geval van gunning van de onderhavige opdracht aan haar
dochtermaatschappij, volledig en onvoorwaardelijk garant stelt voor de
nakoming van de verplichtingen die uit de af te sluiten overeenkomst
voortvloeien. Ten bewijze hiervan dient de accountant (RA / AA) van de
inschrijver de volgende financiële gegevens over de laatste 3 boekjaren op
te stellen:- Voor uitvoering van onderhavige opdracht wordt een minimale
omzet van 175 000,- EUR (honderd vijfenzeventigduizend euro) per jaar van
de bedrijfsactiviteit Uitgeverij die het voorwerp van deze
overheidsopdracht is over het boekjaar 2007, 2008 en 2009. Het niet
(tijdig) aanleveren door de inschrijver met de laagste inschrijfsomvan de
in deze paragraaf bedoelde gegevens leidt er toe dat de inschrijver met de
laagste inschrijfsom niet of onvoldoende heeft aangetoond, geschikt te
zijn voor gunning van de opdracht. De inschrijver komt derhalve niet in
aanmerking voor gunning van de opdracht.
III.2.3) Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan: Om in aanmerking te (kunnen) komen voor eventuele gunning van de
opdracht, dient conform artikel 49 van het 'Besluit aanbestedingsregels
voor overheidsopdrachten' (Staatsblad 2005, nummer 408), een
ondernemer/gegadigde te beschikken over aantoonbare ervaring met het
opmaken, drukken en huis aan huis verspreiden van informatie in gedrukte
vorm van tenminste drie (3) opdrachtgevers in de afgelopen drie (3) jaar
(voorafgaande aan datum aanmelding) die betrekking hebben (hadden) op: De
inschrijver met de laagste inschrijfsom dient binnen 5 werkdagen na
aanbestedingsdatum de voornoemde ervaring (-en) op elke door hem geschikt
geachte wijze (n) aantonen. Een en ander dient (overigens wel steeds)
deugdelijk, schriftelijk en het gevraagde bewijs dient onomstotelijk
volledig blijk te geven van voornoemde ervaring (-en).De aanbestedende
dienst behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aan hem overlegde
informatie, gegevens en bescheiden (op juistheid) te controleren en te
verifiëren. Het niet (tijdig) aanleveren door de inschrijver met de
laagste inschrijfsomvan de in deze paragraaf bedoelde gegevens, leidt er
toe dat de inschrijver met de laagste inschrijfsom niet of onvoldoende
heeft aangetoond, geschikt te zijn voor (eventuele) gunning van de
opdracht. De inschrijver komt derhalve niet in aanmerking voor (eventuele)
gunning van de opdracht. Eventueel vereiste minimumeisen: Nederlandse taal
Inschrijver dient te garanderen dat gedurende de uitvoering van de
opdracht door alle werknemers en ingezette derden welke zorg dragen voor
de uitvoering van de opdracht in de contacten met de aanbestedende dienst
en zijn medewerkers, alsmede in de contacten met derden, de Nederlandse
taal in woord en geschrift zal worden gebruikt. Hiervoor dient de als
bijlage 3 aan het aanbestedingsdocument gehechte verklaring te worden
ingevuld en ingediend bij inschrijving. Het ontbreken van deze verklaring
bij inschrijving leidt tot directe uitsluiting van de
aanbestedingsprocedure. Aanvulling na aanbestedingsdatum en -tijdstip
wordt niet toegestaan. Verklaring rechtmatigheid inschrijving. Bij
inschrijving dient de inschrijver een schriftelijke verklaring te
overleggen waaruit blijkt dat de inschrijving op onderhavige opdracht,
niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of
gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht.
Deze verklaring dient ondertekend te zijn door een bestuurder die de
inschrijver terzake rechtsgeldig vertegenwoordigt. Hiervoor dient de als
bijlage 3 aan het aanbestedingsdocument gehechte verklaring te worden
ingevuld en ingediend bij inschrijving. De inschrijving is ongeldig indien
de Verklaring rechtmatigheid inschrijving niet wordt overlegd bij
inschrijving.
 
 
C L A S S E    C P V
22210000 - Journaux 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR