01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2011
Date de péremption : 28/11/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Laser chirurgical

2011/S 225-364120 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, ul. Józefa
Sierakowskiego 13, Dzia ZamówieÄ Publicznych, attn: WiesÂawa Bugalska,
POLOGNE-03-709Warszawa. Tel. +48 225116306. E-mail: zampub@spkso.waw.pl.
Fax +48 225116316.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   5. 11.2011, 2011/S
213-347817)
Au lieu de:
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
ZakoÄczenie 23.12.2011 r.
Lire:
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
ZakoÄczenie 23.3.2012 r. przy czym wymogiem jest aby dostawa sprz™tu
nast…piÂa w nieprzekraczalnym terminie do 23.12.2011r. pod rygorem
rozwi…zania umowy natomiast montaü, instalacja i uruchomienie sprz™tu a
taküe szkolenie pracowników szpitala nast…pi w ci…gu 3 miesi™cy od daty
dostawy.
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
33169100 - Laser chirurgical 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR