01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2011
Date de péremption : 17/05/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Location de machines et de matériel de construction et de génie civil avec opérateur. Location de véhicules de transport de marchandises avec chauffeur.

2011/S 68-111135 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Services
 
 
SECTION I: ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1)NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT Lubelski W™giel Bogdanka S.A. w Bogdance Bogdanka Attn: Dariusz Stawowy 21-013 Puchaczów POLOGNE Téléphone +48 814625647 Courrier électronique (e-mail): dstawowy@lw.com.pl Fax +48 814625647 Adresse(s) internet Adresse générale de l'entité adjudicatrice www.lw.com.pl Adresse du profil d'acheteur http://www.lw.com.pl Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: Lubelski W™giel Bogdanka S.A. w Bogdance Bogdanka Attn: Krzysztof Kolada 21-013 Puchaczów POLOGNE Téléphone +48 814625576 Fax +48 814625647 Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Lubelski W™giel Bogdanka S.A. w Bogdance Bogdanka Attn: Magdalena Skowronek 21-013 Puchaczów POLOGNE Téléphone +48 814625286 Fax +48 814625265 Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Point(s) de contact susmentionné(s)
 
 
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1)DESCRIPTION
II.1.6)Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics) 45500000, 60180000 Description Location de machines et de matériel de construction et de génie civil avec opérateur. Location de véhicules de transport de marchandises avec chauffeur. INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT n° 1 INTITULÉ Zadanie 1 UsÂugi zwaÂowania i zbierania w™gla na skÂadowiskach Zamawiaj…cego.
 1)DESCRIPTION SUCCINCTE
 
1.Zakres rzeczowy: przemieszczanie mas w™gla, formowanie skÂadowiska miaÂu oraz zaÂadunek miaÂu na urz…dzenia transportowe (przenoÛniki, podajniki) zgodnie z dokumentacj…, instrukcjami i poleceniami dozoru ruchu kopalni.
 
2.Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2014, jednak nie wczeÛniej niü od
   1. 1.2012 lub od dnia wykorzystania maksymalnej wartoÛci obecnie obowi…zuj…cej u Zamawiaj…cego umowy w zaleünoÛci co nast…pi wczeÛniej.
 2)CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45500000
 3)QUANTITÉ OU ÉTENDUE Szacunkowy Â…czny maksymalny czas pracy Âadowarek w okresie trwania umowy wynosi 18 000 rbh.
 4)INDICATION QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU À UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D'ACHÈVEMENT à compter du
   1. 7.2011 jusqu'au 31.12.2014 LOT n° 2 INTITULÉ Zadanie 2 UsÂugi zwaÂowania odpadów na zwaÂach kamienia Zamawiaj…cego.
 1)DESCRIPTION SUCCINCTE
 
1.Zakres rzeczowy: przemieszczanie mas odpadów pogórniczych oraz formowanie zwaÂowiska odpadów zgodnie z dokumentacj…, instrukcjami i poleceniami dozoru ruchu kopalni.
 
2.Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2014.
 2)CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45500000
 3)QUANTITÉ OU ÉTENDUE Szacunkowy Â…czny maksymalny czas pracy spycharek w okresie trwania umowy wynosi 65 000 rbh.
 4)INDICATION QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU À UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D'ACHÈVEMENT à compter du
   1. 7.2011 jusqu'au 31.12.2014 LOT n° 3 INTITULÉ Zadanie 3 UsÂugi przeÂadunkowe na powierzchni kopalni.
 1)DESCRIPTION SUCCINCTE
 
1.Zakres rzeczowy:  - rozÂadunek materiaÂów, maszyn i urz…dzeÄ z dostaw wagonowych i samochodowych na place skÂadowe i magazynowe,  - przewóz materiaÂów, maszyn i urz…dzeÄ wewn…trz zakÂadu na terenie w Bogdance, Nadrybiu, Stefanowie i Zawadowie na odlegÂoÛ‡ do 20 km,  - zaÂadunek materiaÂów, maszyn i urz…dzeÄ na Ûrodki transportowe koÂowe i w…skotorowe,  - zaÂadunek materiaÂów sypkich, wykonywanie wykopów oraz robót ziemnych róünych.
 
2.Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2014.
 2)CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45500000, 60180000
 3)QUANTITÉ OU ÉTENDUE Szacunkowy Â…czny maksymalny czas pracy dla poszczególnych samochodów i sprz™tu w okresie trwania umowy wynosi:
 
1.samochód samowyÂadowczy o ÂadownoÛci 12 ton z metalow… skrzyni… i tylnym wywrotem, - 18 000 rbh;
 
2.samochód samowyÂadowczy o ÂadownoÛci 12 ton z trójstronnym wywrotem, ' 2 000 rbh;
 
3.samochód samowyÂadowczy o ÂadownoÛci 26 ton, ' 1 000 rbh;
 
4.samochód skrzyniowy o ÂadownoÛci 8 ton z pÂask… podÂog… umieszczon… na wysokoÛci do 1,0 m od podÂoüa, ' 10 000 rbh;
 
5.samochód skrzyniowy ' dÂuüyca o ÂadownoÛci 15 ton, ' 1 000 rbh;
 
6.dúwig samochodowy o udúwigu 32 ton z wysi™gnikiem do 26 mb, ' 9 000 rbh;
 
7.dúwig samochodowy o udúwigu 20 ton z wysi™gnikiem do 20 mb, ' 1 500 rbh;
 
8.dúwig samochodowy o udúwigu 28 ton z wysi™gnikiem do 26 mb, ' 6 000 rbh;
 
9.koparko-Âadowarka o pojemnoÛci Âyüki 0,7 m3, ' 9 000 rbh; 10 koparka o pojemnoÛci Âyüki 0,8 m3, ' 2 400 rbh;
 
11.spycharka g…sienicowa o mocy min. 75 KM i szerokoÛci pÂuga do 2,5 m. ' 2 400 rbh.
 4)INDICATION QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU À UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D'ACHÈVEMENT à compter du
   1. 7.2011 jusqu'au 31.12.2014 LOT n° 4 INTITULÉ Zadanie 4 UsÂugi zaÂadunku w™gla ze skÂadowisk Zamawiaj…cego na Ûrodki transportu.
 1)DESCRIPTION SUCCINCTE
 
1.Zakres rzeczowy: zaÂadunek w™gla ze skÂadowisk Zamawiaj…cego na podstawione Ûrodki transportu.
 
2.Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2014, jednak nie wczeÛniej niü od
   1. 1.2012 lub od dnia wykorzystania maksymalnej wartoÛci obecnie obowi…zuj…cej u Zamawiaj…cego umowy w zaleünoÛci co nast…pi wczeÛniej.
 2)CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45500000
 3)QUANTITÉ OU ÉTENDUE Szacunkowa Â…czna maksymalna iloÛ‡ w™gla do zaÂadunku w okresie trwania umowy ' 800 000 Mg.
 4)INDICATION QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU À UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D'ACHÈVEMENT à compter du
   1. 7.2011 jusqu'au 31.12.2014
 
 
SECTION IV: PROCÉDURE
IV.3)RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents 16.5.2011 - 14:00
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 17.5.2011 - 08:00
IV.3.5)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation polonais.
 
 
C L A S S E    C P V
45500000 - Location de machines et de matériel de construction et de génie civil avec opérateur 
60180000 - Location de véhicules de transport de marchandises avec chauffeur 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR