01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2009
Date de péremption : 12/11/2009
Type de procédure : Procťdure ouverte
Type de document : Informations complťmentaires
POLOGNE
appel-offre

Location de matťriel de transport par voie d'eau avec ťquipage

2009/S 201-288434 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Polska Organizacja Turystyczna, ul. Cha¬ubińskiego 8, Polska Organizacja
Turystyczna, attn: Maria Lichota, PL-00-613 Warszawa. Tel. +48 225367070.
E-mail: maria.lichota@pot.gov.pl. Fax +48 225367004.
(Supplťment au Journal officiel de l'Union europťenne,
   7. 10.2009, 2009/S
193-277695)
Objet: CPV: 60650000.
Location de matťriel de transport par voie d'eau avec ťquipage.
Au lieu de: II.1.5) Krůtki opis zamůwienia lub zakupu(ůw):
Przedmiotem zamůwienia jest najem Łaglowej jednostki p¬ywajÖcej (czarter
Łaglowca), umoŁliwiajÖcy prowadzenie rejsu promujÖcego Polskô w wybranych
krajach europejskich.
Wykonawca powinien zapewniá jednostkô p¬ywajÖcÖ, spe¬niajÖcÖ nastôpujÖce
wymagania:
a) jednostka musi byá zarejestrowana pod polskÖ banderÖ i mieá polski port
macierzysty,
b) jednostka musi byá wyposaŁona w pomocniczy napôd mechaniczny,
umoŁliwiajÖcy poruszanie siô jednostki w niesprzyjajÖcych warunkach
atmosferycznych i wiatrowych z prôdkoŘciÖ marszowÖ powyŁej 6 wôz¬ůw z
zasiôgiem nie mniejszym niŁ 800 mil morskich
c) jednostka p¬ywajÖca musi spe¬niaá wymogi i przepisy, uprawniajÖce do
Łeglugi po wodach morskich bez ograniczeń w tym posiadaá m.in. waŁne
Řwiadectwo Polskiego Rejestru Statkůw lub růwnowaŁnego towarzystwa
klasyfikacyjnego, a jej za¬oga sta¬a posiadaá odpowiednie uprawnienia
pozwalajÖce na obs¬ugô i prowadzenie jednostki
d) jednostka powinna byá wyposaŁona w indywidualne Řrodki ratunkowe dla
za¬ogi zmiennej i goŘci zamawiajÖcego
e) jednostka winna byá wyposaŁona w ster strumieniowy na dziobie
wspomagajÖcy manewrowanie jednostkÖ w ciasnych akwenach portowych
f) jednostka winna posiadaá powyŁej 45 miejsc za¬ogowych nie liczÖc miejsc
za¬ogi sta¬ej niezbôdnej do prowadzenia jednostki
g) wymagane oŁaglowanie rejowe (ca¬kowite lub czôŘciowe jednakŁe
umoŁliwiajÖce organizacjô parady rejowej)
h) d¬ugoŘá ca¬kowita powyŁej 50,0 metrůw
i) zanurzenie nie wiôksze niŁ 4,00m
j) autonomicznoŘá Łeglugi powyŁej 90 dni
k) powierzchniô oŁaglowania powyŁej 1000 m2
l) komplet map i pomocy nawigacyjnych na obszar Europy Zachodniej

   3. 1.2. Wykonawca winien takŁe zapewniá w ramach realizacji przedmiotu
zamůwienia:
a) uszycie kompletu nowych Łagli z logo wskazanym przez ZamawiajÖcego,
b) organizacjô i transport urzÖdzeń, sprzôtu i ludzi w celu dokonywania
zmian w portach - planowane sÖ dwie wymiany za¬ůg za granicÖ w
miejscowoŘci Hamburg (Niemcy) i Nantes (Francja) wymiana obejmowaá bôdzie
kaŁdorazowo grupô ok. 45 osůb;
c) ubiory okolicznoŘciowe dla ca¬ej za¬ogi (t-shirt, polar, czapka);
d) pomoc w organizacji przedsiôwziôá promocyjnych na pok¬adzie jednostki;
e) pe¬ne wyŁywienie ' 3 posi¬ki dziennie ' zamawiajÖcy zapewnia sobie
prawo wp¬ywu na (zmiany) menu zaproponowanego przez Armatora
f) zaplecze dydaktyczne z wyposaŁeniem audiowizualnym na 45 i gotowoŘá na
kaŁde warunki pogodowe ' moŁliwoŘá zadaszenia pok¬adu
g) warunki do organizacji spotkań promocyjnych na terenie Łaglowca
(Łaglowiec jest osiÖ i pretekstem organizacji imprez promocyjnych na
nabrzeŁu);
h) ubezpieczenie statku Łaglowego, za¬ogi zawodowej i uczestnikůw rejsu,
op¬aty portowe, pilotaŁowe, paliwo, oraz rzeczy i us¬ugi wyszczegůlnione w
SIWZ oraz innych za¬Öcznikach do niniejszego og¬oszenia.
i) zapewnienie autonomicznoŘci Łeglugi w wymiarze nie mniejszym niŁ 90
dni,
j) transport za¬ogi sta¬ej i zmiennej.

   3. 2. NiezaleŁnie od zakresu okreŘlonego w pkt
   3. 1. zakres us¬ug
stanowiÖcych przedmiot zamůwienia obejmuje takŁe wszelkie czynnoŘci
zwiÖzane z obs¬ugÖ rejsu oraz okreŘlone we wzorze umowy (za¬Öczniku nr 6
do siwz).
Planowana trasa (porty g¬ůwne): Szczecin, Sztokholm ' Szwecja, Kopenhaga '
Dania, Oslo ' Norwegia, Hamburg ' Niemcy, Amsterdam ' Holandia, Ostenda '
Belgia, Brest, Bordeaux, Nantes, - Francja, Plymouth ' Wielka Brytania,
Rouen ' Francja, Londyn ' Wielka Brytania, Gdynia.
IV.3.6) Jôzyk(i), w ktůrych moŁna sporzÖdzaá oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udzia¬u w postôpowaniu:
PT.
Lire: II.1.5) II.1.5) Krůtki opis zamůwienia lub zakupu(ůw):
Przedmiotem zamůwienia jest najem Łaglowej jednostki p¬ywajÖcej (czarter
Łaglowca), umoŁliwiajÖcy prowadzenie rejsu promujÖcego Polskô w wybranych
krajach europejskich.
Wykonawca powinien zapewniá jednostkô p¬ywajÖcÖ, spe¬niajÖcÖ nastôpujÖce
wymagania:
a) jednostka jest zarejestrowana pod polskÖ banderÖ i ma polski port
macierzysty,
b) jednostka jest wyposaŁona w pomocniczy napôd mechaniczny, umoŁliwiajÖcy
poruszanie siô jednostki w niesprzyjajÖcych warunkach atmosferycznych i
wiatrowych z prôdkoŘciÖ marszowÖ minimum 6 wôz¬ůw z zasiôgiem nie
mniejszym niŁ 800 mil morskich,
c) jednostka p¬ywajÖca spe¬nia wymogi i przepisy, uprawniajÖce do Łeglugi
po wodach morskich bez ograniczeń w tym posiada m.in. waŁne Řwiadectwo
Polskiego Rejestru Statkůw lub růwnowaŁnego towarzystwa klasyfikacyjnego,
a jej za¬oga sta¬a posiada odpowiednie uprawnienia pozwalajÖce na obs¬ugô
i prowadzenie jednostki,
d) jednostka jest wyposaŁona w indywidualne Řrodki ratunkowe dla za¬ogi
zmiennej i goŘci zamawiajÖcego,
e) jednostka winna byá wyposaŁona w ster strumieniowy na dziobie
wspomagajÖcy manewrowanie jednostkÖ w ciasnych akwenach portowych
f) jednostka posiada powyŁej 45 miejsc za¬ogowych nie liczÖc miejsc za¬ogi
sta¬ej niezbôdnej do prowadzenia jednostki,
g) jednostka posiada oŁaglowanie rejowe (ca¬kowite lub czôŘciowe jednakŁe
umoŁliwiajÖce organizacjô parady rejowej),
h) jednostka posiada d¬ugoŘá ca¬kowitÖ minimum 47, 0 metrůw,
i) jednostka posiada zanurzenie nie wiôksze niŁ 7,00 m,
j) jednostka posiada autonomicznoŘá Łeglugi powyŁej 90 dni,
k) jednostka posiada powierzchniô oŁaglowania powyŁej 900 m2,
l) jednostka wyposaŁona jest w komplet map i pomocy nawigacyjnych na
obszar Europy Zachodniej.

   3. 1.2. Wykonawca winien takŁe zapewniá w ramach realizacji przedmiotu
zamůwienia:
a) uszycie kompletu nowych Łagli z logo wskazanym przez ZamawiajÖcego,
b) organizacjô i transport urzÖdzeń, sprzôtu i ludzi w celu dokonywania
zmian w portach - planowane sÖ dwie wymiany za¬ůg za granicÖ w
miejscowoŘci Hamburg (Niemcy) i Nantes (Francja) wymiana obejmowaá bôdzie
kaŁdorazowo grupô ok. 45 osůb;
c) ubiory okolicznoŘciowe dla ca¬ej za¬ogi (t-shirt, polar, czapka);
d) pomoc w organizacji przedsiôwziôá promocyjnych na pok¬adzie jednostki;
e) pe¬ne wyŁywienie ' 3 posi¬ki dziennie ' zamawiajÖcy zapewnia sobie
prawo wp¬ywu na (zmiany) menu zaproponowanego przez Armatora
f) zaplecze dydaktyczne z wyposaŁeniem audiowizualnym na 45 i gotowoŘá na
kaŁde warunki pogodowe ' moŁliwoŘá zadaszenia pok¬adu
g) warunki do organizacji spotkań promocyjnych na terenie Łaglowca
(Łaglowiec jest osiÖ i pretekstem organizacji imprez promocyjnych na
nabrzeŁu);
h) ubezpieczenie statku Łaglowego, za¬ogi zawodowej i uczestnikůw rejsu,
op¬aty portowe, pilotaŁowe, paliwo, oraz rzeczy i us¬ugi wyszczegůlnione w
SIWZ oraz innych za¬Öcznikach do niniejszego og¬oszenia.
i) zapewnienie autonomicznoŘci Łeglugi w wymiarze nie mniejszym niŁ 90
dni,
j) transport za¬ogi sta¬ej i zmiennej.

   3. 2. NiezaleŁnie od zakresu okreŘlonego w pkt
   3. 1. zakres us¬ug
stanowiÖcych przedmiot zamůwienia obejmuje takŁe wszelkie czynnoŘci
zwiÖzane z obs¬ugÖ rejsu oraz okreŘlone we wzorze umowy (za¬Öczniku nr 6
do siwz).
Planowana trasa (porty g¬ůwne): Szczecin, Sztokholm ' Szwecja, Kopenhaga '
Dania, Oslo ' Norwegia, Hamburg ' Niemcy, Amsterdam ' Holandia, Ostenda '
Belgia, Brest, Bordeaux, Nantes, - Francja, Plymouth ' Wielka Brytania,
Rouen ' Francja, Londyn ' Wielka Brytania, Gdynia.
IV.3.6) Jôzyk(i), w ktůrych moŁna sporzÖdzaá oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udzia¬u w postôpowaniu:
PL.
 
 
C L A S S E    C P V
60650000 - Location de matťriel de transport par voie d'eau avec ťquipage 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / R…SEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR