01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/04/2011
Date de péremption : 25/05/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Logiciels et systèmes d'information , Logiciels de protection antivirus , Logiciels antivirus

2011/S 78-127042 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Województwo Úl…skie, ul. Ligonia 46, Wydzia ZamówieÄ Publicznych i
Nadzoru WÂaÛcicielskiego, attn: Agnieszka Koczy, Dawid Kupietz,
POLOGNE-40-037Katowice. Tel. +48 322078565 / 322078562. E-mail:
wydzial.zn@slaskie.pl. Fax +48 322078578.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 19.4.2011, 2011/S
76-124451)
Au lieu de:
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 25.5.2011
(10:30)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 25.5.2011 (10:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 25.5.2011 (11:00)
Lire:
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 25.5.2011
(11:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 25.5.2011 (11:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 25.5.2011 (11:30)
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48760000 - Logiciels de protection antivirus 
48761000 - Logiciels antivirus 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR