01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2016
Date de péremption : 30/01/2017
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Machines diverses à usage spécifique

2016/S 242-441065 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/12/2016 S242  - - Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-E?k: Machines diverses à usage spécifique 2016/S 242-441065 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Przedsi?biorstwo Produkcyjno-Handlowe Motoryzacji "EXMOT" Eugeniusz Bogdan Sulewski PL8480003579 E?k 19-300 Pologne Point(s) de contact: Waldemar Witkowski Téléphone: +48 876218458 Courriel: exmot@exmot.pl Code NUTS: PL623 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.exmot.pl www.exmot.pl
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.exmot.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: www.exmot.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Przedsi?biorstwo Produkcyjno-Handlowe Motoryzacji "Exmot" Eugeniusz Bogdan Sulewski PL8480003579 ul. Przemys?owa 6B E?k 19-300 Pologne Point(s) de contact: Waldemar Witkowski Téléphone: +48 876218458 Courriel: w.witkowski@exmot.pl Code NUTS: PL623 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.exmot.pl www.exmot.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: osoba fizyczna prowadz?ca dzia?alno? gospodarcz
I.5) Activité principale Autre activité: produkcja filtrów i wk?adów filtracyjnych
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Urz?dzenie do produkcji os?on filtrów.
Numéro de référence: 8-POIR-2016
II.1.2) Code CPV principal 42990000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Linia do produkcji zewn?trznych os?on wk?adów filtracyjnych z materia?ów syntetycznych przez perforacj ta?my materia?u, helikalne zwijanie, zgrzewanie i ci?cie tub na wymagan d?ugo??.
   1.  Opis przedmiotu
:

   1. 1. jednostka odwijania materia?u z rolki;
   1. 2. jednostka perforuj?ca;
   1. 3. system odsysania skrawków / materia?u z perforacji;
   1. 4. jednostka zgrzewaj?ca;
   1. 5. jednostka ci?cia tub na d?ugo??;
   1. 6. panel sterowania;
   1. 7. bariera bezpiecze?stwa.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL623 Lieu principal d'exécution:
Kraj: Polska Województwo: warmi?sko-mazurskie Powiat: e?cki Miejscowo??: E?k, ul. Przemys?owa 6B.
II.2.4) Description des prestations:
Linia do produkcji zewn?trznych os?on wk?adów filtracyjnych z materia?ów syntetycznych przez perforacj ta?my materia?u, helikalne zwijanie, zgrzewanie i ci?cie tub na wymagan d?ugo??.
   1.  Opis przedmiotu
:

   1. 1. jednostka odwijania materia?u z rolki;
   1. 2. jednostka perforuj?ca;
   1. 3. system odsysania skrawków / materia?u z perforacji;
   1. 4. jednostka zgrzewaj?ca;
   1. 5. jednostka ci?cia tub na d?ugo??;
   1. 6. panel sterowania;
   1. 7. bariera bezpiecze?stwa.
   2.  Wymagania ogólne:
   2. 1. Widok przedmiotu zamówienia z góry z istotnymi detalami, wymiarami i opisem;
   2. 2. Wyszczególnienie poboru mocy i zapotrzebowania na spr??one powietrze;
   2. 3. Film z pracy przedmiotu zamówienia lub równowa?na prezentacja (np. symulacja komputerowa 3D);
   2. 4. Przedmiot zamówienia musi by fabrycznie nowy;
   3.  Minimalne wymagania dla parametrów technicznych:
   3. 1. Zewn?trzna ?rednica rolek materia?u [mm]: do 800;
   3. 2. Wewn?trzna ?rednica rolek materia?u [mm]: 76±1;
   3. 3. Szeroko? ta?my materia?u [mm]: 150, geometria perforacji b?dzie okre?lona przy zamówieniu;
   3. 4. Materia?: poliester (próbka b?dzie dostarczona);
   3. 5. Zakres d?ugo?ci tub [mm]: 75÷1000;
   3. 6. Zakres ?rednic tub [mm]: 75÷300;
   3. 7. Produkcja ci?g?a jako linia
   3. 8. J?zyk angielski w interfejsie panelu sterowania i podr?czniku operatora;
   3. 9. Inna dokumentacja w j?zyku polskim lub angielskim;
   3. 10. Urz?dzenia powinny spe?nia zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej normy bezpiecze?stwa CE.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 30/01/2017 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet: POIR.03.02.02-00-0246/16.
II.2.14) Informations complémentaires Celem zamówienia jest zakup urz?dzenia do produkcji os?on filtrów, które b?dzie s?u?y do realizacji projektu pod nazw "Wdro?enie nowej technologii produkcji dwustopniowych filtrów paliwa" realizowanego przez zamawiaj?cego.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst?pienia co najmniej jednej z okoliczno?ci wymienionych poni?ej:
   1.  Je?eli powstan okoliczno?ci b?d?ce nast?pstwem zmiany obowi?zuj?cych przepisów, w tym dzia?ania organów administracji.
   2.  Nast?pi zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, opisanego w projekcie realizowanym przez zamawiaj?cego pod nazw "Wdro?enie nowej technologii produkcji dwustopniowych filtrów paliwa", w przypadku wyst?pienia obiektywnych okoliczno?ci, nie spowodowanych dzia?alno?ci Wykonawcy, skutkuj?cych konieczno?ci zmiany w trakcie realizacji umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 30/01/2017 Heure locale: 23:59
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Anglais, Polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 28/02/2017
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 31/01/2017 Heure locale: 09:00 Lieu:
19-300 E?k, ul. Przemys?owa 6B.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Informacje na temat zakresu wykluczenia
   1.  W celu unikni?cia konfliktu interesów, z niniejszego zamówienia wyklucza si podmioty powi?zane osobowo lub kapita?owo z zamawiaj?cym, co oznacza, ?e podmioty powi?zane z zamawiaj?cym nie mog sk?ada oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie, a w przypadku z?o?enia oferty b?d one odrzucane.
   2.  Przez powi?zania kapita?owe lub osobowe rozumie si wzajemne powi?zania mi?dzy zamawiaj?cym lub osobami upowa?nionymi do zaci?gania zobowi?za w imieniu zamawiaj?cego lub osobami wykonuj?cymi w imieniu zamawiaj?cego czynno?ci zwi?zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawc?, polegaj?ce w szczególno?ci na:
   2. 1. uczestniczeniu w spó?ce jako wspólnik spó?ki cywilnej lub spó?ki osobowej,
   2. 2. posiadaniu co najmniej 10 % udzia?ów lub akcji,
   2. 3. pe?nieniu funkcji cz?onka organu nadzorczego lub zarz?dzaj?cego, prokurenta, pe?nomocnika,
   2. 4. pozostawaniu w zwi?zku ma??e?skim, w stosunku pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie?stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Przedsi?biorstwo Produkcyjno-Handlowe Motoryzacji "EXMOT" Eugeniusz Bogdan Sulewski E?k Pologne
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
14/12/2016
 
 
C L A S S E    C P V
42990000 - Machines diverses à usage spécifique 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR