Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/10/2011
Date de péremption : 24/11/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Machines-outils à laser et centres d'usinage

2011/S 208-337704 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Politechnika Úl…ska, ul. Akademicka 2A, Politechnika Úl…ska Dzia ZamówieÄ
Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18 pok. 511,
attn: Katarzyna Podgórni, POLOGNE-44-100Gliwice. Tel. +48 322371334 /
322372660. E-mail: oz@polsl.pl. Fax +48 322372660 / 322372194 / 322371334.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 18.10.2011, 2011/S
200-325865)
Au lieu de:
VI.3) Informacje dodatkowe:
(...) F) Nie b™d… moüliwe istotne zmiany postanowieÄ zawartej umowy w
stosunku do treÛci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
za wyj…tkiem nast™puj…cych przypadków:

   1.  zmiany terminu realizacji zamówienia ze wzgl™du na:
- warunki atmosferyczne,
- przyczyny leü…ce po stronie Zamawiaj…cego dotycz…ce np. braku
przygotowania/przekazania miejsca realizacji/ dostawy,
- inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. si™ wyüsz… np.
poüar, zalanie itp.

   2.  wydÂuüenia terminu gwarancji, w sytuacji przedÂuüenia jej przez
producenta/Wykonawc™,

   3.  poprawy jakoÛci lub innych parametrów charakterystycznych dla danego
elementu dostawy lub zmiany technologii na równowaün… lub lepsz…,
podniesienia wydajnoÛci urz…dzeÄ oraz bezpieczeÄstwa, w sytuacji wycofania
z rynku przez producenta lub zakoÄczenia produkcji zaoferowanego przez
wykonawc™ przedmiotuzamówienia,

   4.  aktualizacji rozwi…zaÄ projektowych z uwagi na post™p technologiczny
lub zmiany obowi…zuj…cych przepisów,

   5.  zmiany w kolejnoÛci i terminach realizacji zamówienia, zmiany w
kolejnoÛci i terminach pÂatnoÛci (w tym pÂatnoÛci cz™Ûciowe) za realizacj™
zamówienia w sytuacji, kiedy s… one korzystne dla Zamawiaj…cego,

   6.  zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiaj…cego (osoby
upowaünione do reprezentowania stron w sprawach zwi…zanych z realizacj…
zamówienia), ze wzgl™dów losowych, zdrowotnych lub innych,

   7.  zmiany podwykonawcy ze wzgl™dów losowych lub innych korzystnych dla
Zamawiaj…cego ' w przypadku zadeklarowania przez Wykonawc™ realizacji
zamówienia przy pomocy podwykonawców,

   8.  obniüenie iloÛci/wielkoÛci przedmiotu zamówienia i tym samym
wynagrodzenia Wykonawcy, wynikaj…ce z zaistnienia obiektywnych przesÂanek
koniecznoÛci takiej zmiany.
Lire:
VI.3) Informacje dodatkowe:
(...) F) Nie b™d… moüliwe istotne zmiany postanowieÄ zawartej umowy w
stosunku do treÛci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
za wyj…tkiem nast™puj…cych przypadków:

   1.  zmiany terminu realizacji zamówienia ze wzgl™du na:
- warunki atmosferyczne,
- przyczyny leü…ce po stronie Zamawiaj…cego dotycz…ce np. braku
przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy,
- inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. si™ wyüsz… np.
poüar, zalanie itp.

   2.  obniüenia kosztu ponoszonego przez Zamawiaj…cego na eksploatacj™ i
konserwacj™ w sytuacji zmiany ceny materiaÂów eksploatacyjnych i/lub
Ûwiadczenia usÂug,

   3.  wydÂuüenia terminu gwarancji, w sytuacji przedÂuüenia jej przez
producenta/Wykonawc™,

   4.  poprawy jakoÛci lub innych parametrów charakterystycznych dla danego
elementu dostawy lub zmiany technologii na równowaün… lub lepsz…,
podniesienia wydajnoÛci urz…dzeÄ oraz bezpieczeÄstwa, w sytuacji wycofania
z rynku przez producenta lub zakoÄczenia produkcji zaoferowanego przez
wykonawc™ przedmiotu zamówienia,

   5.  aktualizacji rozwi…zaÄ projektowych z uwagi na post™p technologiczny
lub zmiany obowi…zuj…cych przepisów,

   6.  zmiany w kolejnoÛci i terminach realizacji zamówienia, zmiany w
kolejnoÛci i terminach pÂatnoÛci (w tym pÂatnoÛci cz™Ûciowe) za realizacj™
zamówienia w sytuacji, kiedy s… one korzystne dla Zamawiaj…cego,

   7.  zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiaj…cego (osoby
upowaünione do reprezentowania stron w sprawach zwi…zanych z realizacj…
zamówienia), ze wzgl™dów losowych, zdrowotnych lub innych,

   8.  zmiany podwykonawcy ze wzgl™dów losowych lub innych korzystnych dla
Zamawiaj…cego ' w przypadku zadeklarowania przez Wykonawc™ realizacji
zamówienia przy pomocy podwykonawców,

   9.  obniüenie iloÛci/wielkoÛci przedmiotu zamówienia i tym samym
wynagrodzenia Wykonawcy, wynikaj…ce z zaistnienia obiektywnych przesÂanek
koniecznoÛci takiej zmiany.
 
 
C L A S S E    C P V
42610000 - Machines-outils à laser et centres d'usinage 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR