01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2016
Date de péremption : 24/01/2017
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Matériel et fournitures informatiques

2016/S 242-441062 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/12/2016 S242  - - Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Pozna?: Matériel et fournitures informatiques 2016/S 242-441062 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Wieniawskiego 1 Pozna 61-712 Pologne Point(s) de contact: Dzia G?ównego In?yniera, ul. Umultowska 89B, 61-614 Pozna?, pok.
   4. 119 Courriel: przetargisdzp@amu.edu.pl Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.amu.edu.pl http://www.amu.edu.pl
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://zamowienia.amu.edu.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) Activité principale Autre activité: uczelnia publiczna
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa sprz?tu komputerowego - IV Partie.
Numéro de référence: 907/PN/53/16
II.1.2) Code CPV principal 30200000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa sprz?tu komputerowego - IV Partie.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 51 830.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa sprz?tu komputerowego
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa sprz?tu komputerowego.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin realizacji / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 15 000.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 21 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa sprz?tu komputerowego
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa sprz?tu komputerowego.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin realizacji / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 14 400.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 21 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa sprz?tu komputerowego
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa sprz?tu komputerowego.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin realizacji / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 19 300.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 21 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa sprz?tu komputerowego
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa sprz?tu komputerowego.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin realizacji / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 3 130.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 21 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzia w post?powaniu mog ubiega si Wykonawcy, którzy:
   1. 1 nie podlegaj wykluczeniu; Brak podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówie publicznych zostanie wst?pnie zweryfikowany na podstawie przed?o?onego wraz z ofert Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ) o tre?ci zgodnej ze wzorem stanowi?cym za??cznik nr 3 do SIWZ
   1. 2 spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce: a. kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów. Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w pa?stwie cz?onkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania; b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e posiada na rachunku bankowym ?rodki finansowe lub posiada zdolno? kredytow w wysoko?ci nie mniejszej ni?: dla partii I - 15 000 PLN, partii II - 17 000 PLN, partii III - 24 000 PLN, partii IV- 4 000 PLN, c. zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonali, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonuj?, co najmniej: jedn dostaw odpowiadaj?c swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o warto?ci brutto co najmniej dla partii I - 15 000 PLN, partii II - 17 000 PLN, partii III - 24 000 PLN, partii IV- 4 000 PLN.
   1. 3 Zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie post?powania uzna?, ?e wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli zaanga?owanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze b?dzie mie negatywny wp?yw na realizacj zamówienia.
   1. 4 Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunków, o których mowa w Rozdziale V. pkt 2 lit. a, b, c niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunków prawnych.
   1. 5 Zamawiaj?cy jednocze?nie informuje, i "stosowana sytuacja" o której mowa w sekcji V pkt. 4 niniejszej SIWZ wyst?pi wy??cznie w przypadku kiedy: a. Wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotów, w szczególno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; b. Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5; c. W odniesieniu do warunków dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, wykonawcy mog polega na zdolno?ciach innych podmiotów, je?li podmioty te zrealizuj roboty budowlane lub us?ugi, do realizacji których te zdolno?ci s wymagane.
   2.  Ocena spe?nienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formu? "spe?nia - nie spe?nia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o?wiadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Nie spe?nienie chocia?by jednego z w/w warunków skutkowa b?dzie wykluczeniem Wykonawcy z post?powania. Zamawiaj?cy odrzuci ofert?, je?eli wyst?pi okoliczno?ci wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
B) informacja banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?ca wysoko? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert - informacja potwierdzaj?ca posiadanie ?rodków w kwocie co najmniej: dla partii I - 15 000 PLN, partii II - 17 000 PLN, partii III - 24 000 PLN, partii IV- 4 000 PLN.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
C) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przy-czyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu - co najmniej: jedn dostaw odpowiadaj?c swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o warto?ci brutto co najmniej dla partii I - 15 000 PLN, partii II - 17 000 PLN, partii III - 24 000 PLN, partii IV- 4 000.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 24/01/2017 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 24/01/2017 Heure locale: 12:00 Lieu:
Dzia G?ównego In?yniera UAM, ul. Umultowska 89B, 61-614 Pozna?, pok.
   4. 119.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Termin realizacji zamówienia: Sprz?t ze stawka VAT 23 % i VAT odwrócony - max. do 21 dni od daty zawarcia umowy, Sprz?t ze stawk VAT 0 % - dotyczy partii I; partia IV poz. 1 i 2 - max do 21 dni od daty zawarcia umowy i otrzymania przez Wykonawc odpowiedniego zamówienia wraz z potwierdzeniem w?a?ciwego organu nadzoruj?cego Zamawiaj?cego zgodnie z art. 83 ust. 14 pkt 1 w zwi?zku z art. 83 ust.1 pkt 26 lit.a) ustawy z dnia 11.3.2004 o podatku od towarów i us?ug (tekst jednolity Dz.U. 2011 nr 177, poz. 1054 z pó?n. zm.).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa o warto?ci równej lub przekraczaj?cej kwot okre?lon w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Urz?d Zamówie Publicznych ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
13/12/2016
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR