01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/08/2009
Date de péremption : 31/08/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Matériel de photocopie, Encre pour imprimantes laser/télécopieurs, Encre pour photocopieurs, Rubans pour imprimantes, Matériel et fournitures informatiques, Ordinateurs personnels, Ordinateurs portables, Scanners informatiques, Lecteurs de codes-barres, Écrans de visualisation, Imprimantes laser, Imprimantes matricielles, Routeurs, Matériel de réseau, Systčme d'exploitation de réseau, Logiciels de création de documents, Logiciels de scanner, Systčmes d'exploitation, Serveurs de réseau, Serveurs d'imprimantes, Maintenance et réparation de matériel informatique

2009/S 155-225188 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w BiaÂymstoku, ul. M.
SkÂodowskiej-Curie 23, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
BiaÂymstoku, Sekretariat pok. 203, ul. M. SkÂodowskiej-Curie 23, 15-950
BiaÂystok, attn: Elübieta Samsonowicz - Á™czycka, PL-15-950 BiaÂystok.
Tel. +48 857447002. E-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl. Fax +48
857447133.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 25.7.2009, 2009/S
141-206187)
Objet: CPV: 30200000, 30213000, 30213100, 30231300, 30216130, 30216110,
30232110, 30232120, 30121200, 32413100, 32420000, 32425000, 48620000,
48310000, 48821000, 48824000, 48318000, 30125110, 30125120, 30192320,
50312000.
Matériel et fournitures informatiques.
Ordinateurs personnels.
Ordinateurs portables.
Au lieu de: Sekcja II.2.1.
Zadanie nr
   1. 

   1.  Jednostka systemowa - typ 1 - 145 szt.
Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów.
1 Obudowa Desktop lub mini tower, wszystkie niezb™dne elementy
umoüliwiaj…ce prac™ stacji roboczej w pozycji pionowej lub poziomej.
Zasilacz min. 250W o wydajnoŰci min. 85 %. Pobór mocy zgodny z norm…
Energy Star
   4. 0, 2 wyjŰcia USB w górnej lub Űrodkowej cz™Űci przedniej
Űciany obudowy.
2 Procesor Procesor 4 rdzeniowy klasy x86, dedykowany do pracy w
komputerach PC, taktowany zegarem co najmniej 2,83GHz, cz™stotliwoۇ szyny
systemowej min. 1333MHz pami™‡ L2 12MB, lub równowaüny osi…gaj…cy min. 170
punktów w teŰcie SYSmark 2007 Previev Rating.
3 PÂyta gÂówna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej
komputera, wyposaüona w min. 1 zÂ…cze PCI Express x16, 3 zÂ…cze PCI (min 2
x PCI32 bit, zamawiaj…cy dopuszcza PCI-ex), min. 3 zÂ…cza SATA, 4 zÂ…cza
DIMM, obsÂuga do 8GB pami™ci RAM.
4 Pami™‡ operacyjna 4GB DDR2 800MHz (2x2048MB)
5 Dysk twardy Min. 250 GB SATA 7200rpm, 8MB pami™ci Cache
6 Nap™d optyczny Nagrywarka DVD dual layer wraz z oprogramowaniem do
nagrywania pÂyt
7 Stacja dyskietek
   3. 5"
   1. 44 MB wewn™trzna
8 Karta graficzna 1280xl024 @75Hz, wyjŰcie: 15 pin VGA, DVI (kompatybilne
z oferowanym monitorem). Moüliwoۇ dynamicznego przydzielenia pami™ci w
obr™bie pami™ci systemowej do 256MB
9 Karta dúwi™kowa Karta dúwi™kowa zintegrowana z pÂyt… gÂówn…
10 Porty zewn™trzne 1 x port równolegÂy
1 x port szeregowy min. 8 x USB, w tym min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyÂu.
Wymagana iloۇ i rozmieszczenie (na zewn…trz obudowy komputera) portów USB
nie moüe by‡ osi…gni™ta w wyniku stosowania konwerterów, przejŰciówek itp.
VGA,DVI, port sÂuchawek i mikrofonu
RJ-45.
PS2 dla myszy.
PS2 dla klawiatury.
11 Karta sieciowa Fast Ethernet 10/100/1000, RJ45 z funkcj… Wake on LAN,
kabel do poÂ…czenia do gniazdka sieciowego UTP (przewód o dl. min. 3 m,
min. kategorii 6)
12 Wentylatory Wentylatory w ukÂadach chÂodzenia podzespoÂów komputera
powinny by‡ Âoüyskowane Âoüyskami kulkowymi.
13 BIOS Typu FLASH EPROM z funkcj… plug & play i moüliwoŰci…
zabezpieczenia hasÂem
14 Klawiatura Klawiatura US 102 klawisze, PS/2 lub USB
15 Wskaúnik myszy Mysz optyczna z dwoma przyciskami i z kóÂkiem do
przewijania, PS/2 lub USB
16 Oprogramowanie: a) rekomendowany Microsoft Windows Vista Business
(32-bit) z opcj… downgradu do Microsoft Windows XP Professional PL
(32-bit) z Service Pack 3, zainstalowany system operacyjny nie wymagaj…cy
aktywacji za pomoc… telefonu lub Internetu w firmie Microsoft +
b) MS IE 7 PL lub Mozilla FireFox lub Opera
c) Adobe Acrobat Reader PL (lub równowaüny).
Zamawiaj…cy dopuszcza zaoferowanie oprogramowania w wersji OEM.
17 BezpieczeÄstwo i zarz…dzanie Zintegrowany z pÂyt… gÂówn… dedykowany
ukÂad sprz™towy sÂuü…cy do tworzenia i zarz…dzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada‡ moüliwoۇ
szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy
uüyciu klucza sprz™towego.
Zintegrowana sprz™towa technologia umoüliwiaj…ca zdalny dost™p do
komputerów podÂ…czonych do sieci LAN niezaleünie od stanu wÂ…czenia lub
wyÂ…czenia komputera oraz niezaleünie od stanu czy obecnoŰci systemu
operacyjnego (nawet gdy nie maj… systemu operacyjnego).
· monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pami™‡, HDD wersje BIOS
pÂyty gÂównej,
· zdalna konfiguracja BIOS'u, zdalny update BIOS'u, zdalne przej™cie
konsoli tekstowej komputera, przekierowanie procesu Âadowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD w serwerze zarz…dzaj…cym,
· w/w funkcje dost™pne przy wyÂ…czonym komputerze oraz przy
nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym.
Komputer posiadaj…cy zintegrowane funkcje ochrony zasobów sprz™towych
przed atakami wirusów i innymi zagroüeniami.
18 Dodatkowe oprogramowanie Oprogramowanie dostarczone przez producenta
komputera pozwalaj…ce na zdaln… inwentaryzacj™ komputerów w sieci, lokaln…
i zdaln… inwentaryzacj™ komponentów komputera, umoüliwiaj…ce co najmniej:
- Informowanie administratora o otwarciu obudowy,
- Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a taküe na
grupie komputerów w tym samym czasie,
- Zdalne wyÂ…czanie oraz restart komputera w sieci,
- Otrzymywanie informacji WMI ' Windows Management Interface,
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pami™‡ RAM, HDD, wersje BIOS,
- Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na
dyskach twardych,
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pami™‡ RAM, HDD, wersje BIOS przy
wyÂ…czonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,
- Zdalne przej™cie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyÂ…czonym
komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym.
19 Wsparcie techniczne producenta - Moüliwoۇ telefonicznego sprawdzenia
konfiguracji sprz™towej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu
numeru seryjnego bezpoŰrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
- Dost™p do najnowszych sterowników i uaktualnieÄ na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera ' do oferty naleüy
doÂ…czy‡ link strony.
20 Zainstalowany system Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z
Service Pack 3
21 Úwiadectwa i certyfikaty - Deklaracja zgodnoŰci na oznaczenie sprz™tu
znakiem CE;- Certyfikat ISO 9001/2000 dla producenta sprz™tu, lub
równowaüny certyfikat jakoŰci;- Úwiadectwo zgodnoŰci firmy Microsoft z
systemem Windows Vista ' wydruk z Windows Vista Hardware Compatibility
List;- Komputer musi speÂnia‡ wymogi normy Energy Star
   4. 0- GÂoŰnoۇ
jednostki centralnej mierzona zgodnie z norm… ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norm… ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jaÂowym (IDLE)
wynosz…ca maksymalnie 24 dB.

   2.  Jednostka systemowa - typ 2 - 45 szt.
Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów.
1 Obudowa Desktop lub mini tower, wszystkie niezb™dne elementy
umoüliwiaj…ce prac™ stacji roboczej w pozycji pionowej lub poziomej.
Zasilacz min. 250W o wydajnoŰci min. 85 %. Pobór mocy zgodny z norm…
Energy Star
   4. 0, 2 wyjŰcia USB w górnej lub Űrodkowej cz™Űci przedniej
Űciany obudowy.
2 Procesor Procesor 4 rdzeniowy klasy x86, dedykowany do pracy w
komputerach PC, taktowany zegarem co najmniej 2,83GHz, cz™stotliwoۇ szyny
systemowej min. 1333MHz pami™‡ L2 12MB, lub równowaüny osi…gaj…cy min. 170
punktów w teŰcie SYSmar 2007 Previev Rating.
3 PÂyta gÂówna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej
komputera, wyposaüona w min. 1 zÂ…cze PCI Express x16, 3 zÂ…cze PCI (min 2
x PCI32 bit, zamawiaj…cy dopuszcza PCI-ex), min. 3 zÂ…cza SATA, 4 zÂ…cza
DIMM, obsÂuga do 8GB pami™ci RAM.
4 Pami™‡ operacyjna 4GB DDR2 800MHz (2x2048MB)
5 Dysk twardy Min. 250 GB SATA 7200rpm, 8MB pami™ci Cache
6 Nap™d optyczny Nagrywarka DVD dual layer wraz z oprogramowaniem do
nagrywania pÂyt
7 Stacja dyskietek
   3. 5"
   1. 44 MB wewn™trzna
8 Karta graficzna 1280xl024 @75Hz, wyjŰcie: 15 pin VGA, DVI (kompatybilne
z oferowanym monitorem). Moüliwoۇ dynamicznego przydzielenia pami™ci w
obr™bie pami™ci systemowej do 256MB
9 Karta dúwi™kowa Karta dúwi™kowa zintegrowana z pÂyt… gÂówn…
10 Porty zewn™trzne 1 x port równolegÂy
1 x port szeregowy min. 8 x USB, w tym min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyÂu.
Wymagana iloۇ i rozmieszczenie (na zewn…trz obudowy komputera) portów USB
nie moüe by‡ osi…gni™ta w wyniku stosowania konwerterów, przejŰciówek itp.
VGA,DVI. port sÂuchawek i mikrofonu
RJ-45.
PS2 dla myszy.
PS2 dla klawiatury.
11 Karta sieciowa Fast Ethernet 10/100/1000, RJ45 z funkcj… Wake on LAN,
kabel do poÂ…czenia do gniazdka sieciowego UTP (przewód o dl. min. 3 m,
min. kategorii 6)
12 Wentylatory Wentylatory w ukÂadach chÂodzenia podzespoÂów komputera
powinny by‡ Âoüyskowane Âoüyskami kulkowymi.
13 BIOS Typu FLASH EPROM z funkcj… plug & play i moüliwoŰci…
zabezpieczenia hasÂem
14 Klawiatura Klawiatura US 102 klawisze, PS/2 lub USB
15 Wskaúnik myszy Mysz optyczna z dwoma przyciskami i z kóÂkiem do
przewijania, PS/2 lub USB
16 Oprogramowanie: a) rekomendowany Microsoft Windows Vista Business
(32-bit) z opcj… downgradu do Microsoft Windows XP Professional PL
(32-bit) z Service Pack 3, zainstalowany system operacyjny nie wymagaj…cy
aktywacji za pomoc… telefonu lub Internetu w firmie Microsoft +
b) MS IE 7 PL lub Mozilla FireFox lub Opera
c) Adobe Acrobat Reader PL (lub równowaüny).
Zamawiaj…cy dopuszcza zaoferowanie oprogramowania w wersji OEM.
17 BezpieczeÄstwo i zarz…dzanie Zintegrowany z pÂyt… gÂówn… dedykowany
ukÂad sprz™towy sÂuü…cy do tworzenia i zarz…dzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada‡ moüliwoۇ
szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy
uüyciu klucza sprz™towego.
Zintegrowana sprz™towa technologia umoüliwiaj…ca zdalny dost™p do
komputerów podÂ…czonych do sieci LAN niezaleünie od stanu wÂ…czenia lub
wyÂ…czenia komputera oraz niezaleünie od stanu czy obecnoŰci systemu
operacyjnego (nawet gdy nie maj… systemu operacyjnego).
· monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pami™‡, HDD wersje BIOS
pÂyty gÂównej,
· zdalna konfiguracja BIOS'u, zdalny update BIOS'u, zdalne przej™cie
konsoli tekstowej komputera, przekierowanie procesu Âadowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD w serwerze zarz…dzaj…cym,
· ww. funkcje dost™pne przy wyÂ…czonym komputerze oraz przy
nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym.
Komputer posiadaj…cy zintegrowane funkcje ochrony zasobów sprz™towych
przed atakami wirusów i innymi zagroüeniami.
18 Dodatkowe oprogramowanie Oprogramowanie dostarczone przez producenta
komputera pozwalaj…ce na zdaln… inwentaryzacj™ komputerów w sieci, lokaln…
i zdaln… inwentaryzacj™ komponentów komputera, umoüliwiaj…ce co najmniej:
- Informowanie administratora o otwarciu obudowy,
- Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a taküe na
grupie komputerów w tym samym czasie,
- Zdalne wyÂ…czanie oraz restart komputera w sieci,
- Otrzymywanie informacji WMI ' Windows Management Interface,
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pami™‡ RAM, HDD, wersje BIOS,
- Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na
dyskach twardych,
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pami™‡ RAM, HDD, wersje BIOS przy
wyÂ…czonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,
- Zdalne przej™cie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyÂ…czonym
komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym.
19 Wsparcie techniczne producenta - Moüliwoۇ telefonicznego sprawdzenia
konfiguracji sprz™towej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu
numeru seryjnego bezpoŰrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
- Dost™p do najnowszych sterowników i uaktualnieÄ na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera ' do oferty naleüy
doÂ…czy‡ link strony.
20 Zainstalowany system Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z
Service Pack 3
21 Zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office 2007 SB PL
22 Úwiadectwa i certyfikaty - Deklaracja zgodnoŰci na oznaczenie sprz™tu
znakiem CE;- Certyfikat ISO 9001/2000 dla producenta sprz™tu, lub
równowaüny certyfikat jakoŰci,- Úwiadectwo zgodnoŰci firmy Microsoft z
systemem Windows Vista ' wydruk z Windows Vista Hardware Compatibility
List;- Komputer musi speÂnia‡ wymogi normy Energy Star
   4. 0- GÂoŰnoۇ
jednostki centralnej mierzona zgodnie z norm… ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norm… ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jaÂowym (IDLE)
wynosz…ca maksymalnie 24 dB.

   3.  Jednostka systemowa - typ 3 - 16 szt.
Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów.
1 Obudowa Desktop lub mini tower, wszystkie niezb™dne elementy
umoüliwiaj…ce prac™ stacji roboczej w pozycji pionowej lub poziomej.
Zasilacz min. 250W o wydajnoŰci min. 85 %. Pobór mocy zgodny z norm…
Energy Star
   4. 0, 2 wyjŰcia USB w górnej lub Űrodkowej cz™Űci przedniej
Űciany obudowy.
2 Procesor Procesor 4 rdzeniowy klasy x86, dedykowany do pracy w
komputerach PC, taktowany zegarem co najmniej 2,83GHz, cz™stotliwoۇ szyny
systemowej min. 1333MHz pami™‡ L2 12MB, lub równowaüny osi…gaj…cy min. 170
punktów w teŰcie SYSmark 2007 Previev Rating.
3 PÂyta gÂówna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej
komputera, wyposaüona w min. 1 zÂ…cze PCI Express x16, 3 zÂ…cze PCI (min 2
x PCI32 bit, zamawiaj…cy dopuszcza PCI-ex), min. 3 zÂ…cza SATA, 4 zÂ…cza
DIMM, obsÂuga do 8GB pami™ci RAM.
4 Pami™‡ operacyjna 4GB DDR2 800MHz (2x2048MB)
5 Dysk twardy Min. 250 GB SATA 7200rpm, 8MB pami™ci Cache
6 Nap™d optyczny Nagrywarka DVD dual layer wraz z oprogramowaniem do
nagrywania pÂyt
7 Stacja dyskietek
   3. 5"
   1. 44 MB wewn™trzna
8 Karta graficzna 1280xl024 @75Hz, wyjŰcie: 15 pin VGA, DVI (kompatybilne
z oferowanym monitorem). Moüliwoۇ dynamicznego przydzielenia pami™ci w
obr™bie pami™ci systemowej do 256MB
9 Karta dúwi™kowa Karta dúwi™kowa zintegrowana z pÂyt… gÂówn…
10 Porty zewn™trzne 1 x port równolegÂy
1 x port szeregowy min. 8 x USB, w tym min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyÂu.
Wymagana iloۇ i rozmieszczenie (na zewn…trz obudowy komputera) portów USB
nie moüe by‡ osi…gni™ta w wyniku stosowania konwerterów, przejŰciówek itp.
VGA,DVI, port sÂuchawek i mikrofonu.
RJ-45.
PS2 dla myszy.
PS2 dla klawiatury.
11 Karta sieciowa Fast Ethernet 10/100/1000, RJ45 z funkcj… Wake on LAN,
kabel do poÂ…czenia do gniazdka sieciowego UTP (przewód o dl. min. 3 m,
min. kategorii 6)
12 Wentylatory Wentylatory w ukÂadach chÂodzenia podzespoÂów komputera
powinny by‡ Âoüyskowane Âoüyskami kulkowymi.
13 BIOS Typu FLASH EPROM z funkcj… plug & play i moüliwoŰci…
zabezpieczenia hasÂem
14 Klawiatura Klawiatura US 102 klawisze, PS/2 lub USB
15 Wskaúnik myszy Mysz optyczna z dwoma przyciskami i z kóÂkiem do
przewijania, PS/2 lub USB
16 Oprogramowanie: a) rekomendowany Microsoft Windows Vista Business
(32-bit) z opcj… downgradu do Microsoft Windows XP Professional PL
(32-bit) z Service Pack 3, zainstalowany system operacyjny nie wymagaj…cy
aktywacji za pomoc… telefonu lub Internetu w firmie Microsoft +
b) MS IE 7 PL lub Mozilla FireFox lub Opera
c) Adobe Acrobat Reader PL (lub równowaüny).
Zamawiaj…cy dopuszcza zaoferowanie oprogramowania w wersji OEM.
17 BezpieczeÄstwo i zarz…dzanie Zintegrowany z pÂyt… gÂówn… dedykowany
ukÂad sprz™towy sÂuü…cy do tworzenia i zarz…dzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada‡ moüliwoۇ
szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy
uüyciu klucza sprz™towego.
Zintegrowana sprz™towa technologia umoüliwiaj…ca zdalny dost™p do
komputerów podÂ…czonych do sieci LAN niezaleünie od stanu wÂ…czenia lub
wyÂ…czenia komputera oraz niezaleünie od stanu czy obecnoŰci systemu
operacyjnego (nawet gdy nie maj… systemu operacyjnego).
· monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pami™‡, HDD wersje BIOS
pÂyty gÂównej,
· zdalna konfiguracja BIOS'u, zdalny update BIOS'u, zdalne przej™cie
konsoli tekstowej komputera, przekierowanie procesu Âadowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD w serwerze zarz…dzaj…cym,
· w/w funkcje dost™pne przy wyÂ…czonym komputerze oraz przy
nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym.
Komputer posiadaj…cy zintegrowane funkcje ochrony zasobów sprz™towych
przed atakami wirusów i innymi zagroüeniami.
18 Dodatkowe oprogramowanie Oprogramowanie dostarczone przez producenta
komputera pozwalaj…ce na zdaln… inwentaryzacj™ komputerów w sieci, lokaln…
i zdaln… inwentaryzacj™ komponentów komputera, umoüliwiaj…ce co najmniej:
- Informowanie administratora o otwarciu obudowy,
- Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a taküe na
grupie komputerów w tym samym czasie,
- Zdalne wyÂ…czanie oraz restart komputera w sieci,
- Otrzymywanie informacji WMI ' Windows Management Interface,
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pami™‡ RAM, HDD, wersje BIOS,
- Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na
dyskach twardych,
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pami™‡ RAM, HDD, wersje BIOS przy
wyÂ…czonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,
- Zdalne przej™cie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyÂ…czonym
komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym.
19 Wsparcie techniczne producenta - Moüliwoۇ telefonicznego sprawdzenia
konfiguracji sprz™towej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu
numeru seryjnego bezpoŰrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
- Dost™p do najnowszych sterowników i uaktualnieÄ na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera ' do oferty naleüy
doÂ…czy‡ link strony.
20 Zainstalowany system Microsoft Windows Vista Business PL
21 Zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office 2007 SB PL
22 Úwiadectwa i certyfikaty - Deklaracja zgodnoŰci na oznaczenie sprz™tu
znakiem CE;- Certyfikat ISO 9001/2000 dla producenta sprz™tu, lub
równowaüny certyfikat jakoŰci,- Úwiadectwo zgodnoŰci firmy Microsoft z
systemem Windows Vista ' wydruk z Windows Vista Hardware Compatibility
List;- Komputer musi speÂnia‡ wymogi normy Energy Star
   4. 0- GÂoŰnoۇ
jednostki centralnej mierzona zgodnie z norm… ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norm… ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jaÂowym (IDLE)
wynosz…ca maksymalnie 24 dB.

   4.  Monitor - 216 szt.
Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora.
1 Typ ekranu Ekran ciekÂokrystaliczny z aktywn… matryc… TFT 19', format
4:3
2 Rozmiar plamki max 0,294 mm
3 Jasnoۇ 300 cd/m2
4 Kontrast 800:1
5 K…ty widzenia (pion/poziom) 160/160 stopni
Czas reakcji matrycy max 5ms.
7 Rozdzielczoۇ maksymalna 1280 x 1024 przy 75Hz
8 Cz™stotliwoۇ odŰwieüania poziomego 30 ' 80 kHz
9 Cz™stotliwoۇ odŰwieüania pionowego 56 ' 75 Hz
10 PIVOT Tak
11 BezpieczeÄstwo Monitor musi by‡ wyposaüony w tzw. Kensington Slot
12 ZÂ…cze 15-stykowe zÂ…cze D-Sub, zÂ…cze DVI

   5.  Laptop typ 1 - 10 szt.
Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne.
1 Ekran min 15": WXGA+ 1440x900
2 Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora
3 Procesor Procesor 2 rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w
komputerach przenoŰnych zaprojektowany do pracy w ukÂadach
jednoprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej
   2. 40GHz, cz™stotliwoۇ
szyny systemowej min. 1066MHz pami™‡ L2 3MB lub równowaüny osi…gaj…cy min.
130 punktów w teŰcie SYSmark 2007 Previev Rating.
4 Pami™‡ RAM 2GB DDR2 800MHz (1x2048MB) z moüliwoŰci… rozszerzenia do 8GB
5 Dysk twardy Min. 160 GB SATA, 7200 obr./min.
6 Karta graficzna Zintegrowana z pÂyt… gÂówn…, moüliwoۇ zarezerwowania
pami™ci do 256 Mb
7 Audio Zintegrowana z pÂyt… gÂówn… typu AC97, wbudowany mikrofon,
wbudowane gÂoŰniki (stereo)
8 Karta sieciowa 10/100/1000 ' RJ 45
9 Porty/zÂ…cza 1xVGA, IEEE1394, 3 x USB
   2. 0 + 1xUSB/eSATA, RJ-11, RJ-45,
zÂ…cze sÂuchawkowe, zÂ…cze mikrofonowe, 1 zÂ…cze PC-Card type I/II i 1
zÂacze ExpressCard34/54, Serial (RS-232), LPT (w przypadku nie posiadania
portu LPT i Serial RS 232 - wbudowanych - dopuszcza si™ dostarczenie
notebook'a razem ze stacj… dokuj…c… korzystaj…c… z dedykowanego portu
replikatora, wyposaüon… w port LPT i Serial RS 232).
10 Klawiatura Klawiatura (ukÂad US -QWERTY)
Touchpad z wydzielon… stref… przewijania w pionie.
11 Modem Modem zgodny V92 MDC - RJ11
12 WiFi Wbudowany Wireless 802.11 b/g (dedykowany przeÂ…cznik
umoüliwiaj…cy wÂ…czenie/wyÂ…czenie Â…cznoŰci bezprzewodowej.
13 Bluetooth Wbudowany modu Bluetooth
   2. 1
14 Nap™d optyczny DVD +/- RW (dual layer) wewn™trzny. DoÂ…czone
oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.
15 Bateria Li-Ion, czas pracy na baterii min. 4 godz. (z wyÂ…czon… sieci…
bezprzewodow…)
16 Zasilacz Min. 90W.
17 System operacyjny Microsoft Windows Vista Business (32-bit) z opcj…
downgradu do Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z Service Pack
3, zainstalowany system operacyjny nie wymagaj…cy aktywacji za pomoc…
telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + noŰniki do obu systemów.
18 BIOS Typu FLASH EPROM z funkcj… plug & play i moüliwoŰci…
zabezpieczenia hasÂem
19 BezpieczeÄstwo Zgodnoۇ z TPM
   1. 2
20 Oprogramowanie a) MS IE 7 PL lub Mozilla FireFox lub Opera
b) Adobe Acrobat Reader PL (lub równowaüny).
Zamawiaj…cy dopuszcza zaoferowanie oprogramowania w wersji OEM.
21 Torba Dwukomorowa
22 Waga Max
   2. 7 kg
23 Inne Moüliwoۇ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprz™towej
komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpoŰrednio
u producenta lub jego przedstawiciela.
DoÂ…czony noŰnik ze sterownikami.
24 Zainstalowany system Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z
Service Pack 3

   6.  Laptop typ 2 - 8 szt.
Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne.
1 Ekran min 15": WXGA+ 1440x900
2 Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora
3 Procesor Procesor 2 rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w
komputerach przenoŰnych zaprojektowany do pracy w ukÂadach
jednoprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej
   2. 40GHz, cz™stotliwoۇ
szyny systemowej min. 1066MHz pami™‡ L2 3MB lub równowaüny osi…gaj…cy min.
130 punktów w teŰcie SYSmark 2007 Previev Rating.
4 Pami™‡ RAM 2GB DDR2 800MHz (1x2048MB) z moüliwoŰci… rozszerzenia do 8GB
5 Dysk twardy Min. 160 GB SATA, 7200 obr./min.
6 Karta graficzna Zintegrowana z pÂyt… gÂówn…, moüliwoۇ zarezerwowania
pami™ci do 256 Mb
7 Audio Zintegrowana z pÂyt… gÂówn… typu AC97, wbudowany mikrofon,
wbudowane gÂoŰniki (stereo)
8 Karta sieciowa 10/100/1000 ' RJ 45
9 Porty/zÂ…cza 1xVGA, IEEE1394, 3 x USB
   2. 0 + 1xUSB/eSATA, RJ-11, RJ-45,
zÂ…cze sÂuchawkowe, zÂ…cze mikrofonowe, 1 zÂ…cze PC-Card type I/II i 1
zÂacze ExpressCard34/54, Serial (RS-232), LPT (w przypadku nie posiadania
portu LPT i Serial RS 232 - wbudowanych - dopuszcza si™ dostarczenie
notebook'a razem ze stacj… dokuj…c… korzystaj…c… z dedykowanego portu
replikatora, wyposaüon… w port LPT i Serial RS 232).
10 Klawiatura Klawiatura (ukÂad US -QWERTY)
Touchpad z wydzielon… stref… przewijania w pionie.
11 Modem Modem zgodny V92 MDC - RJ11
12 WiFi Wbudowany Wireless 802.11 b/g (dedykowany przeÂ…cznik
umoüliwiaj…cy wÂ…czenie/wyÂ…czenie Â…cznoŰci bezprzewodowej.
13 Bluetooth Wbudowany modu Bluetooth
   2. 1
14 Nap™d optyczny DVD +/- RW (dual layer) wewn™trzny. DoÂ…czone
oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.
15 Bateria Li-Ion, czas pracy na baterii min. 4 god
Lire: Sekcja II.2.1.
Zadanie nr 1 - Dostawa, instalacja i konfiguracja sprz™tu komputerowego
oraz oprogramowania.

   1.  Jednostka systemowa - typ 1 - 145 szt.
Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów.
1 Obudowa Desktop lub mini tower, wszystkie niezb™dne elementy
umoüliwiaj…ce prac™ stacji roboczej w pozycji pionowej lub poziomej.
Zasilacz min. 250W o wydajnoŰci min. 85 %. Pobór mocy zgodny z norm…
Energy Star
   4. 0, 2 wyjŰcia USB w górnej lub Űrodkowej cz™Űci przedniej
Űciany obudowy.
2 Procesor Procesor 4 rdzeniowy klasy x86, dedykowany do pracy w
komputerach PC, taktowany zegarem co najmniej 2,83GHz, cz™stotliwoۇ szyny
systemowej min. 1333MHz pami™‡ L2 12MB, lub równowaüny osi…gaj…cy min. 170
punktów w teŰcie SYSmark 2007 Previev Rating.
3 PÂyta gÂówna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej
komputera, wyposaüona w min. 1 zÂ…cze PCI Express x16, 3 zÂ…cze PCI (min 2
x PCI32 bit, zamawiaj…cy dopuszcza PCI-ex), min. 3 zÂ…cza SATA, 4 zÂ…cza
DIMM, obsÂuga do 8GB pami™ci RAM.
4 Pami™‡ operacyjna 4GB DDR2 800MHz (2x2048MB)
5 Dysk twardy Min. 250 GB SATA 7200rpm, 8MB pami™ci Cache
6 Nap™d optyczny Nagrywarka DVD dual layer wraz z oprogramowaniem do
nagrywania pÂyt
7 Stacja dyskietek
   3. 5"
   1. 44 MB wewn™trzna
8 Karta graficzna 1280xl024 @75Hz, wyjŰcie: 15 pin VGA, DVI (kompatybilne
z oferowanym monitorem). Moüliwoۇ dynamicznego przydzielenia pami™ci w
obr™bie pami™ci systemowej do 256MB
9 Karta dúwi™kowa Karta dúwi™kowa zintegrowana z pÂyt… gÂówn…
10 Porty zewn™trzne 1 x port równolegÂy
1 x port szeregowy min. 8 x USB, w tym min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyÂu.
Wymagana iloۇ i rozmieszczenie (na zewn…trz obudowy komputera) portów USB
nie moüe by‡ osi…gni™ta w wyniku stosowania konwerterów, przejŰciówek itp.
VGA,DVI, port sÂuchawek i mikrofonu.
RJ-45.
PS2 dla myszy.
PS2 dla klawiatury.
11 Karta sieciowa Fast Ethernet 10/100/1000, RJ45 z funkcj… Wake on LAN,
kabel do poÂ…czenia do gniazdka sieciowego UTP (przewód o dl. min. 3 m,
min. kategorii 6)
12 Wentylatory Wentylatory w ukÂadach chÂodzenia podzespoÂów komputera
powinny by‡ Âoüyskowane Âoüyskami kulkowymi.
13 BIOS Typu FLASH EPROM z funkcj… plug & play i moüliwoŰci…
zabezpieczenia hasÂem
14 Klawiatura Klawiatura US 102 klawisze, PS/2 lub USB
15 Wskaúnik myszy Mysz optyczna z dwoma przyciskami i z kóÂkiem do
przewijania, PS/2 lub USB
16 Oprogramowanie:
a) rekomendowany Microsoft Windows Vista Business (32-bit) z opcj…
downgradu do Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z Service Pack
3, zainstalowany system operacyjny nie wymagaj…cy aktywacji za pomoc…
telefonu lub Internetu w firmie Microsoft +
b) MS IE 7 PL lub Mozilla FireFox lub Opera
c) Adobe Acrobat Reader PL (lub równowaüny).
Zamawiaj…cy dopuszcza zaoferowanie oprogramowania w wersji OEM.
17 BezpieczeÄstwo i zarz…dzanie Zintegrowany z pÂyt… gÂówn… dedykowany
ukÂad sprz™towy sÂuü…cy do tworzenia i zarz…dzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada‡ moüliwoۇ
szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy
uüyciu klucza sprz™towego.
Zintegrowana sprz™towa technologia umoüliwiaj…ca zdalny dost™p do
komputerów podÂ…czonych do sieci LAN niezaleünie od stanu wÂ…czenia lub
wyÂ…czenia komputera oraz niezaleünie od stanu czy obecnoŰci systemu
operacyjnego (nawet gdy nie maj… systemu operacyjnego).
· monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pami™‡, HDD wersje BIOS
pÂyty gÂównej,
· zdalna konfiguracja BIOS'u, zdalny update BIOS'u, zdalne przej™cie
konsoli tekstowej komputera, przekierowanie procesu Âadowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD w serwerze zarz…dzaj…cym,
· w/w funkcje dost™pne przy wyÂ…czonym komputerze oraz przy
nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym.
Komputer posiadaj…cy zintegrowane funkcje ochrony zasobów sprz™towych
przed atakami wirusów i innymi zagroüeniami.
18 Dodatkowe oprogramowanie Oprogramowanie dostarczone przez producenta
komputera pozwalaj…ce na zdaln… inwentaryzacj™ komputerów w sieci, lokaln…
i zdaln… inwentaryzacj™ komponentów komputera, umoüliwiaj…ce co najmniej:
- Informowanie administratora o otwarciu obudowy,
- Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a taküe na
grupie komputerów w tym samym czasie,
- Zdalne wyÂ…czanie oraz restart komputera w sieci,
- Otrzymywanie informacji WMI ' Windows Management Interface,
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pami™‡ RAM, HDD, wersje BIOS,
- Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na
dyskach twardych,
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pami™‡ RAM, HDD, wersje BIOS przy
wyÂ…czonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,
- Zdalne przej™cie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyÂ…czonym
komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym.
19 Wsparcie techniczne producenta - Moüliwoۇ telefonicznego sprawdzenia
konfiguracji sprz™towej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu
numeru seryjnego bezpoŰrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
- Dost™p do najnowszych sterowników i uaktualnieÄ na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera ' do oferty naleüy
doÂ…czy‡ link strony.
20 Zainstalowany system Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z
Service Pack 3
21 Úwiadectwa i certyfikaty - Deklaracja zgodnoŰci na oznaczenie sprz™tu
znakiem CE;- Certyfikat ISO 9001/2000 dla producenta sprz™tu, lub
równowaüny certyfikat jakoŰci;- Úwiadectwo zgodnoŰci firmy Microsoft z
systemem Windows Vista ' wydruk z Windows Vista Hardware Compatibility
List;- Komputer musi speÂnia‡ wymogi normy Energy Star
   4. 0- GÂoŰnoۇ
jednostki centralnej mierzona zgodnie z norm… ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norm… ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jaÂowym (IDLE)
wynosz…ca maksymalnie 24 dB.

   2.  Jednostka systemowa - typ 2 - 45 szt.
Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów.
1 Obudowa Desktop lub mini tower, wszystkie niezb™dne elementy
umoüliwiaj…ce prac™ stacji roboczej w pozycji pionowej lub poziomej.
Zasilacz min. 250W o wydajnoŰci min. 85 %. Pobór mocy zgodny z norm…
Energy Star
   4. 0, 2 wyjŰcia USB w górnej lub Űrodkowej cz™Űci przedniej
Űciany obudowy.
2 Procesor Procesor 4 rdzeniowy klasy x86, dedykowany do pracy w
komputerach PC, taktowany zegarem co najmniej 2,83GHz, cz™stotliwoۇ szyny
systemowej min. 1333MHz pami™‡ L2 12MB, lub równowaüny osi…gaj…cy min. 170
punktów w teŰcie SYSmar 2007 Previev Rating.
3 PÂyta gÂówna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej
komputera, wyposaüona w min. 1 zÂ…cze PCI Express x16, 3 zÂ…cze PCI (min 2
x PCI32 bit, zamawiaj…cy dopuszcza PCI-ex), min. 3 zÂ…cza SATA, 4 zÂ…cza
DIMM, obsÂuga do 8GB pami™ci RAM.
4 Pami™‡ operacyjna 4GB DDR2 800MHz (2x2048MB)
5 Dysk twardy Min. 250 GB SATA 7200rpm, 8MB pami™ci Cache
6 Nap™d optyczny Nagrywarka DVD dual layer wraz z oprogramowaniem do
nagrywania pÂyt
7 Stacja dyskietek
   3. 5"
   1. 44 MB wewn™trzna
8 Karta graficzna 1280xl024 @75Hz, wyjŰcie: 15 pin VGA, DVI (kompatybilne
z oferowanym monitorem). Moüliwoۇ dynamicznego przydzielenia pami™ci w
obr™bie pami™ci systemowej do 256MB
9 Karta dúwi™kowa Karta dúwi™kowa zintegrowana z pÂyt… gÂówn…
10 Porty zewn™trzne 1 x port równolegÂy
1 x port szeregowy min. 8 x USB, w tym min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyÂu.
Wymagana iloۇ i rozmieszczenie (na zewn…trz obudowy komputera) portów USB
nie moüe by‡ osi…gni™ta w wyniku stosowania konwerterów, przejŰciówek itp.
VGA,DVI. port sÂuchawek i mikrofonu.
RJ-45.
PS2 dla myszy.
PS2 dla klawiatury.
11 Karta sieciowa Fast Ethernet 10/100/1000, RJ45 z funkcj… Wake on LAN,
kabel do poÂ…czenia do gniazdka sieciowego UTP (przewód o dl. min. 3 m,
min. kategorii 6)
12 Wentylatory Wentylatory w ukÂadach chÂodzenia podzespoÂów komputera
powinny by‡ Âoüyskowane Âoüyskami kulkowymi.
13 BIOS Typu FLASH EPROM z funkcj… plug & play i moüliwoŰci…
zabezpieczenia hasÂem
14 Klawiatura Klawiatura US 102 klawisze, PS/2 lub USB
15 Wskaúnik myszy Mysz optyczna z dwoma przyciskami i z kóÂkiem do
przewijania, PS/2 lub USB
16 Oprogramowanie:
a) rekomendowany Microsoft Windows Vista Business (32-bit) z opcj…
downgradu do Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z Service Pack
3, zainstalowany system operacyjny nie wymagaj…cy aktywacji za pomoc…
telefonu lub Internetu w firmie Microsoft +
b) MS IE 7 PL lub Mozilla FireFox lub Opera
c) Adobe Acrobat Reader PL (lub równowaüny).
Zamawiaj…cy dopuszcza zaoferowanie oprogramowania w wersji OEM.
17 BezpieczeÄstwo i zarz…dzanie Zintegrowany z pÂyt… gÂówn… dedykowany
ukÂad sprz™towy sÂuü…cy do tworzenia i zarz…dzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada‡ moüliwoۇ
szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy
uüyciu klucza sprz™towego.
Zintegrowana sprz™towa technologia umoüliwiaj…ca zdalny dost™p do
komputerów podÂ…czonych do sieci LAN niezaleünie od stanu wÂ…czenia lub
wyÂ…czenia komputera oraz niezaleünie od stanu czy obecnoŰci systemu
operacyjnego (nawet gdy nie maj… systemu operacyjnego).
· monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pami™‡, HDD wersje BIOS
pÂyty gÂównej,
· zdalna konfiguracja BIOS'u, zdalny update BIOS'u, zdalne przej™cie
konsoli tekstowej komputera, przekierowanie procesu Âadowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD w serwerze zarz…dzaj…cym,
· ww. funkcje dost™pne przy wyÂ…czonym komputerze oraz przy
nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym.
Komputer posiadaj…cy zintegrowane funkcje ochrony zasobów sprz™towych
przed atakami wirusów i innymi zagroüeniami.
18 Dodatkowe oprogramowanie Oprogramowanie dostarczone przez producenta
komputera pozwalaj…ce na zdaln… inwentaryzacj™ komputerów w sieci, lokaln…
i zdaln… inwentaryzacj™ komponentów komputera, umoüliwiaj…ce co najmniej:
- Informowanie administratora o otwarciu obudowy,
- Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a taküe na
grupie komputerów w tym samym czasie,
- Zdalne wyÂ…czanie oraz restart komputera w sieci,
- Otrzymywanie informacji WMI ' Windows Management Interface,
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pami™‡ RAM, HDD, wersje BIOS,
- Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na
dyskach twardych,
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pami™‡ RAM, HDD, wersje BIOS przy
wyÂ…czonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,
- Zdalne przej™cie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyÂ…czonym
komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym.
19 Wsparcie techniczne producenta - Moüliwoۇ telefonicznego sprawdzenia
konfiguracji sprz™towej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu
numeru seryjnego bezpoŰrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
- Dost™p do najnowszych sterowników i uaktualnieÄ na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera ' do oferty naleüy
doÂ…czy‡ link strony.
20 Zainstalowany system Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z
Service Pack 3
21 Zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office 2007 SB PL
22 Úwiadectwa i certyfikaty - Deklaracja zgodnoŰci na oznaczenie sprz™tu
znakiem CE;- Certyfikat ISO 9001/2000 dla producenta sprz™tu, lub
równowaüny certyfikat jakoŰci,- Úwiadectwo zgodnoŰci firmy Microsoft z
systemem Windows Vista ' wydruk z Windows Vista Hardware Compatibility
List;- Komputer musi speÂnia‡ wymogi normy Energy Star
   4. 0- GÂoŰnoۇ
jednostki centralnej mierzona zgodnie z norm… ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norm… ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jaÂowym (IDLE)
wynosz…ca maksymalnie 24 dB.

   3.  Jednostka systemowa - typ 3 - 16 szt.
Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów.
1 Obudowa Desktop lub mini tower, wszystkie niezb™dne elementy
umoüliwiaj…ce prac™ stacji roboczej w pozycji pionowej lub poziomej.
Zasilacz min. 250W o wydajnoŰci min. 85 %. Pobór mocy zgodny z norm…
Energy Star
   4. 0, 2 wyjŰcia USB w górnej lub Űrodkowej cz™Űci przedniej
Űciany obudowy.
2 Procesor Procesor 4 rdzeniowy klasy x86, dedykowany do pracy w
komputerach PC, taktowany zegarem co najmniej 2,83GHz, cz™stotliwoۇ szyny
systemowej min. 1333MHz pami™‡ L2 12MB, lub równowaüny osi…gaj…cy min. 170
punktów w teŰcie SYSmark 2007 Previev Rating.
3 PÂyta gÂówna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej
komputera, wyposaüona w min. 1 zÂ…cze PCI Express x16, 3 zÂ…cze PCI (min 2
x PCI32 bit, zamawiaj…cy dopuszcza PCI-ex), min. 3 zÂ…cza SATA, 4 zÂ…cza
DIMM, obsÂuga do 8GB pami™ci RAM.
4 Pami™‡ operacyjna 4GB DDR2 800MHz (2x2048MB)
5 Dysk twardy Min. 250 GB SATA 7200rpm, 8MB pami™ci Cache
6 Nap™d optyczny Nagrywarka DVD dual layer wraz z oprogramowaniem do
nagrywania pÂyt
7 Stacja dyskietek
   3. 5"
   1. 44 MB wewn™trzna
8 Karta graficzna 1280xl024 @75Hz, wyjŰcie: 15 pin VGA, DVI (kompatybilne
z oferowanym monitorem). Moüliwoۇ dynamicznego przydzielenia pami™ci w
obr™bie pami™ci systemowej do 256MB
9 Karta dúwi™kowa Karta dúwi™kowa zintegrowana z pÂyt… gÂówn…
10 Porty zewn™trzne 1 x port równolegÂy
1 x port szeregowy min. 8 x USB, w tym min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyÂu.
Wymagana iloۇ i rozmieszczenie (na zewn…trz obudowy komputera) portów USB
nie moüe by‡ osi…gni™ta w wyniku stosowania konwerterów, przejŰciówek itp.
VGA,DVI, port sÂuchawek i mikrofonu.
RJ-45.
PS2 dla myszy.
PS2 dla klawiatury.
11 Karta sieciowa Fast Ethernet 10/100/1000, RJ45 z funkcj… Wake on LAN,
kabel do poÂ…czenia do gniazdka sieciowego UTP (przewód o dl. min. 3 m,
min. kategorii 6)
12 Wentylatory Wentylatory w ukÂadach chÂodzenia podzespoÂów komputera
powinny by‡ Âoüyskowane Âoüyskami kulkowymi.
13 BIOS Typu FLASH EPROM z funkcj… plug & play i moüliwoŰci…
zabezpieczenia hasÂem
14 Klawiatura Klawiatura US 102 klawisze, PS/2 lub USB
15 Wskaúnik myszy Mysz optyczna z dwoma przyciskami i z kóÂkiem do
przewijania, PS/2 lub USB
16 Oprogramowanie: a) rekomendowany Microsoft Windows Vista Business
(32-bit) z opcj… downgradu do Microsoft Windows XP Professional PL
(32-bit) z Service Pack 3, zainstalowany system operacyjny nie wymagaj…cy
aktywacji za pomoc… telefonu lub Internetu w firmie Microsoft +
b) MS IE 7 PL lub Mozilla FireFox lub Opera
c) Adobe Acrobat Reader PL (lub równowaüny).
Zamawiaj…cy dopuszcza zaoferowanie oprogramowania w wersji OEM.
17 BezpieczeÄstwo i zarz…dzanie Zintegrowany z pÂyt… gÂówn… dedykowany
ukÂad sprz™towy sÂuü…cy do tworzenia i zarz…dzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada‡ moüliwoۇ
szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy
uüyciu klucza sprz™towego.
Zintegrowana sprz™towa technologia umoüliwiaj…ca zdalny dost™p do
komputerów podÂ…czonych do sieci LAN niezaleünie od stanu wÂ…czenia lub
wyÂ…czenia komputera oraz niezaleünie od stanu czy obecnoŰci systemu
operacyjnego (nawet gdy nie maj… systemu operacyjnego).
· monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pami™‡, HDD wersje BIOS
pÂyty gÂównej,
· zdalna konfiguracja BIOS'u, zdalny update BIOS'u, zdalne przej™cie
konsoli tekstowej komputera, przekierowanie procesu Âadowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD w serwerze zarz…dzaj…cym,
· w/w funkcje dost™pne przy wyÂ…czonym komputerze oraz przy
nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym.
Komputer posiadaj…cy zintegrowane funkcje ochrony zasobów sprz™towych
przed atakami wirusów i innymi zagroüeniami.
18 Dodatkowe oprogramowanie Oprogramowanie dostarczone przez producenta
komputera pozwalaj…ce na zdaln… inwentaryzacj™ komputerów w sieci, lokaln…
i zdaln… inwentaryzacj™ komponentów komputera, umoüliwiaj…ce co najmniej:
- Informowanie administratora o otwarciu obudowy,
- Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a taküe na
grupie komputerów w tym samym czasie,
- Zdalne wyÂ…czanie oraz restart komputera w sieci,
- Otrzymywanie informacji WMI ' Windows Management Interface,
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pami™‡ RAM, HDD, wersje BIOS,
- Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na
dyskach twardych,
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pami™‡ RAM, HDD, wersje BIOS przy
wyÂ…czonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,
- Zdalne przej™cie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyÂ…czonym
komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym.
19 Wsparcie techniczne producenta - Moüliwoۇ telefonicznego sprawdzenia
konfiguracji sprz™towej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu
numeru seryjnego bezpoŰrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
- Dost™p do najnowszych sterowników i uaktualnieÄ na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera ' do oferty naleüy
doÂ…czy‡ link strony.
20 Zainstalowany system Microsoft Windows Vista Business PL
21 Zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office 2007 SB PL
22 Úwiadectwa i certyfikaty - Deklaracja zgodnoŰci na oznaczenie sprz™tu
znakiem CE;- Certyfikat ISO 9001/2000 dla producenta sprz™tu, lub
równowaüny certyfikat jakoŰci,- Úwiadectwo zgodnoŰci firmy Microsoft z
systemem Windows Vista ' wydruk z Windows Vista Hardware Compatibility
List;- Komputer musi speÂnia‡ wymogi normy Energy Star
   4. 0- GÂoŰnoۇ
jednostki centralnej mierzona zgodnie z norm… ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norm… ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jaÂowym (IDLE)
wynosz…ca maksymalnie 24 dB.

   4.  Monitor - 216 szt.
Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora.
1 Typ ekranu Ekran ciekÂokrystaliczny z aktywn… matryc… TFT 19', format
4:3
2 Rozmiar plamki max 0,294 mm
3 Jasnoۇ 300 cd/m2
4 Kontrast 800:1
5 K…ty widzenia (pion/poziom) 160/160 stopni
Czas reakcji matrycy max 5ms.
7 Rozdzielczoۇ maksymalna 1280 x 1024 przy 75Hz
8 Cz™stotliwoۇ odŰwieüania poziomego 30 ' 80 kHz
9 Cz™stotliwoۇ odŰwieüania pionowego 56 ' 75 Hz
10 PIVOT Tak
11 BezpieczeÄstwo Monitor musi by‡ wyposaüony w tzw. Kensington Slot
12 ZÂ…cze 15-stykowe zÂ…cze D-Sub, zÂ…cze DVI

   5.  Laptop typ 1 - 10 szt.
Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne.
1 Ekran min 15": WXGA+ 1440x900
2 Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora
3 Procesor Procesor 2 rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w
komputerach przenoŰnych zaprojektowany do pracy w ukÂadach
jednoprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej
   2. 40GHz, cz™stotliwoۇ
szyny systemowej min. 1066MHz pami™‡ L2 3MB lub równowaüny osi…gaj…cy min.
130 punktów w teŰcie SYSmark 2007 Previev Rating.
4 Pami™‡ RAM 2GB DDR2 800MHz (1x2048MB) z moüliwoŰci… rozszerzenia do 8GB
5 Dysk twardy Min. 160 GB SATA, 7200 obr./min.
6 Karta graficzna Zintegrowana z pÂyt… gÂówn…, moüliwoۇ zarezerwowania
pami™ci do 256 Mb
7 Audio Zintegrowana z pÂyt… gÂówn… typu AC97, wbudowany mikrofon,
wbudowane gÂoŰniki (stereo)
8 Karta sieciowa 10/100/1000 ' RJ 45
9 Porty/zÂ…cza 1xVGA, IEEE1394, 3 x USB
   2. 0 + 1xUSB/eSATA, RJ-11, RJ-45,
zÂ…cze sÂuchawkowe, zÂ…cze mikrofonowe, 1 zÂ…cze PC-Card type I/II i 1
zÂacze ExpressCard34/54, Serial (RS-232), LPT (w przypadku nie posiadania
portu LPT i Serial RS 232 - wbudowanych - dopuszcza si™ dostarczenie
notebook'a razem ze stacj… dokuj…c… korzystaj…c… z dedykowanego portu
replikatora, wyposaüon… w port LPT i Serial RS 232).
10 Klawiatura Klawiatura (ukÂad US -QWERTY)
Touchpad z wydzielon… stref… przewijania w pionie.
11 Modem Modem zgodny V92 MDC - RJ11
12 WiFi Wbudowany Wireless 802.11 b/g (dedykowany przeÂ…cznik
umoüliwiaj…cy wÂ…czenie/wyÂ…czenie Â…cznoŰci bezprzewodowej.
13 Bluetooth Wbudowany modu Bluetooth
   2. 1
14 Nap™d optyczny DVD +/- RW (dual layer) wewn™trzny. DoÂ…czone
oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.
15 Bateria Li-Ion, czas pracy na baterii min. 4 godz. (z wyÂ…czon… sieci…
bezprzewodow…)
16 Zasilacz Min. 90W.
17 System operacyjny Microsoft Windows Vista Business (32-bit) z opcj…
downgradu do Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z Service Pack
3, zainstalowany system operacyjny nie wymagaj…cy aktywacji za pomoc…
telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + noŰniki do obu systemów.
18 BIOS Typu FLASH EPROM z funkcj… plug & play i moüliwoŰci…
zabezpieczenia hasÂem
19 BezpieczeÄstwo Zgodnoۇ z TPM
   1. 2
20 Oprogramowanie a) MS IE 7 PL lub Mozilla FireFox lub Opera
b) Adobe Acrobat Reader PL (lub równowaüny).
Zamawiaj…cy dopuszcza zaoferowanie oprogramowania w wersji OEM.
21 Torba Dwukomorowa
22 Waga Max
   2. 7 kg
23 Inne Moüliwoۇ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprz™towej
komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpoŰrednio
u producenta lub jego przedstawiciela.
DoÂ…czony noŰnik ze sterownikami.
24 Zainstalowany system Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z
Service Pack 3

   6.  Laptop typ 2 - 8 szt.
Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne.
1 Ekran min 15": WXGA+ 1440x900
2 Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora
3 Procesor Procesor 2 rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w
komputerach przenoŰnych zaprojektowany do pracy w ukÂadach
jednoprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej
   2. 40GHz, cz™stotliwoۇ
szyny systemowej min. 1066MHz pami™‡ L2 3MB lub równowaüny osi…gaj…cy min.
130 punktów w teŰcie SYSmark 2007 Previev Rating.
4 Pami™‡ RAM 2GB DDR2 800MHz (1x2048MB) z moüliwoŰci… rozszerzenia do 8GB
5 Dysk twardy Min. 160 GB SATA, 7200 obr./min.
6 Karta graficzna Zintegrowana z pÂyt… gÂówn…, moüliwoۇ zarezerwowania
pami™ci do 256 Mb
7 Audio Zintegrowana z pÂyt… gÂówn… typu AC97, wbudowany mikrofon,
wbudowane gÂoŰniki (stereo)
8 Karta sieciowa 10/100/1000 ' RJ 45
9 Porty/zÂ…cza 1xVGA, IEEE1394, 3 x USB
   2. 0 + 1xUSB/eSATA, RJ-11, RJ-45,
zÂ…cze sÂuchawkowe, zÂ…cze mikrofonowe, 1 zÂ…cze PC-Card type I/II i 1
zÂacze ExpressCard34/54, Serial (RS-232), LPT (w przypadku nie posiadania
portu LPT i Serial RS 232 - wbudowanych - dopuszcza si™ dostarczenie
notebook'a razem ze stacj… dokuj…c… korzystaj…c… z dedykowanego portu
replikatora, wyposaüon… w port LPT i Serial RS 232).
10 Klawiatura Klawiatura (ukÂad US -QWERTY)
Touchpad z wydzielon… stref… przewijania w pionie.
11 Modem Modem zgodny V92 MDC - RJ11
12 WiFi Wbudowany Wireless 802.11 b/g (dedykowany przeÂ…cznik
umoüliwiaj…cy wÂ…czenie/wyÂ…czenie Â…cznoŰci bezprzewodowej.
13 Bluetooth Wbudowany modu Bluetooth
   2. 1
14 Nap™d optyczny DVD +/- RW (dual layer) wewn™trzny. DoÂ…czone
oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.
15 Bateria Li-Ion, czas pracy na baterii min. 4 godz., (z wyÂ…czon… sieci…
bezprzewodow…)
16 Zasilacz Min. 90W.
17 System operacyjny Microsoft Windows Vista Business (32-bit) z opcj…
downgradu do Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z Service Pack
3, zainstalowany system operacyjny nie wymagaj…cy aktywacji za pomoc…
telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + noŰniki do obu systemów.
18 BIOS Typu FLASH EPROM z funkcj… plug & play i moüliwoŰci…
zabezpieczenia hasÂem
19 BezpieczeÄstwo Zgodnoۇ z TPM
   1. 2
20 Oprogramowanie a) MS IE 7 PL lub Mozilla FireFox lub Opera
b) Adobe Acrobat Reader PL (lub równowaüny).
Zamawiaj…cy dopuszcza zaoferowanie oprogramowania w wersji OEM.
21 Torba Dwukomorowa
22 Waga Max
   2. 7 kg
23 Inne Moüliwoۇ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprz™towej
komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpoŰrednio
u producenta lub jego przedstawiciela.
DoÂ…czony noŰnik ze sterownikami.
24 Zainstalowany system Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z
Service Pack 3
25 Zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office 2007 SB

   7.  Laptop typ 3 - 26 szt.
Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne.
1 Ekran min 15": WXGA+ 1440x900
2 Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora
3 Procesor Procesor 2 rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w
komputerach przenoŰnych zaprojektowany do pracy w ukÂadach
jednoprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej
   2. 40GHz, cz™stotliwoۇ
szyny systemowej min. 1066MHz pami™‡ L2 3MB lub równowaüny osi…gaj…cy min.
130 punktów w teŰcie SYSmark 2007 Previev Rating.
4 Pami™‡ RAM 2GB DDR2 800MHz (1x2048MB) z moüliwoŰci… rozszerzenia do 8GB
5 Dysk twardy Min. 160 GB SATA, 7200 obr./min.
6 Karta graficzna Zintegrowana z pÂyt… gÂówn…, moüliwoۇ zarezerwowania
pami™ci do 256 Mb
7 Audio Zintegrowana z pÂyt… gÂówn… typu AC97, wbudowany mikrofon,
wbudowane gÂoŰniki (stereo)
8 Karta sieciowa 10/100/1000 ' RJ 45
9 Porty/zÂ…cza 1xVGA, IEEE1394, 3 x USB
   2. 0 + 1xUSB/eSATA, RJ-11, RJ-45,
zÂ…cze sÂuchawkowe, zÂ…cze mikrofonowe, 1 zÂ…cze PC-Card type I/II i 1
zÂacze ExpressCard34/54.
10 Klawiatura Klawiatura (ukÂad US -QWERTY)
Touchpad z wydzielon… stref… przewijania w pionie.
11 Modem Modem zgodny V92 MDC - RJ11
12 WiFi Wbudowany Wireless 802.11 b/g (dedykowany przeÂ…cznik
umoüliwiaj…cy wÂ…czenie/wyÂ…czenie Â…cznoŰci bezprzewodowej.
13 Bluetooth Wbudowany modu Bluetooth
   2. 1
14 Nap™d optyczny DVD +/- RW (dual layer) wewn™trzny. DoÂ…czone
oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.
15 Bateria Li-Ion, czas pracy na baterii min. 4 godz. (z wyÂ…czon… sieci…
bezprzewodow…)
16 Zasilacz Min. 90W.
17 System operacyjny Microsoft Windows Vista Business (32-bit) z opcj…
downgradu do Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z Service Pack
3, zainstalowany system operacyjny nie wymagaj…cy aktywacji za pomoc…
telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + noŰniki do obu systemów.
18 BIOS Typu FLASH EPROM z funkcj… plug & play i moüliwoŰci…
zabezpieczenia hasÂem
19 BezpieczeÄstwo Zgodnoۇ z TPM
   1. 2
20 Oprogramowanie a) MS IE 7 PL lub Mozilla FireFox lub Opera
b) Adobe Acrobat Reader PL (lub równowaüny).
Zamawiaj…cy dopuszcza zaoferowanie oprogramowania w wersji OEM.
21 Torba Dwukomorowa
22 Waga Max
   2. 7 kg
23 Inne Moüliwoۇ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprz™towej
komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpoŰrednio
u producenta lub jego przedstawiciela.
DoÂ…czony noŰnik ze sterownikami.
24 Zainstalowany system Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z
Service Pack 3

   8.  Laptop typ 4 - 1 szt.
Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne.
1 Ekran min 15": WXGA+ 1440x900
2 Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora
3 Procesor Procesor 2 rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w
komputerach przenoŰnych zaprojektowany do pracy w ukÂadach
jednoprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej
   2. 40GHz, cz™stotliwoۇ
szyny systemowej min. 1066MHz pami™‡ L2 3MB lub równowaüny osi…gaj…cy min.
130 punktów w teŰcie SYSmark 2007 Previev Rating.
4 Pami™‡ RAM 2GB DDR2 800MHz (1x2048MB) z moüliwoŰci… rozszerzenia do 8GB
5 Dysk twardy Min. 160 GB SATA, 7200 obr./min.
6 Karta graficzna Zintegrowana z pÂyt… gÂówn…, moüliwoۇ zarezerwowania
pami™ci do 256 Mb
7 Audio Zintegrowana z pÂyt… gÂówn… typu AC97, wbudowany mikrofon,
wbudowane gÂoŰniki (stereo)
8 Karta sieciowa 10/100/1000 ' RJ 45
9 Porty/zÂ…cza 1xVGA, IEEE1394, 3 x USB
   2. 0 + 1xUSB/eSATA, RJ-11, RJ-45,
zÂ…cze sÂuchawkowe, zÂ…cze mikrofonowe, 1 zÂ…cze PC-Card type I/II, 1
zÂacze ExpressCard34/54 i Serial (RS-232), czytnik SC (Smart Card)
wbudowany.
10 Klawiatura Klawiatura (ukÂad US -QWERTY)
Touchpad z wydzielon… stref… przewijania w pionie.
11 Modem Modem zgodny V92 MDC - RJ11
12 WiFi Wbudowany Wireless 802.11 b/g (dedykowany przeÂ…cznik
umoüliwiaj…cy wÂ…czenie/wyÂ…czenie Â…cznoŰci bezprzewodowej.
13 Bluetooth Wbudowany modu Bluetooth
   2. 1
14 Nap™d optyczny DVD +/- RW (dual layer) wewn™trzny. DoÂ…czone
oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.
15 Bateria Li-Ion, czas pracy na baterii min. 4 godz. (z wyÂ…czon… sieci…
bezprzewodow…)
16 Zasilacz Min. 90W.
17 System operacyjny Microsoft Windows Vista Business (32-bit) z opcj…
downgradu do Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z Service Pack
3, zainstalowany system operacyjny nie wymagaj…cy aktywacji za pomoc…
telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + noŰniki do obu systemów.
18 BIOS Typu FLASH EPROM z funkcj… plug & play i moüliwoŰci…
zabezpieczenia hasÂem
19 BezpieczeÄstwo Zgodnoۇ z TPM
   1. 2
20 Oprogramowanie a) MS IE 7 PL lub Mozilla FireFox lub Opera
b) Adobe Acrobat Reader PL (lub równowaüny).
Zamawiaj…cy dopuszcza zaoferowanie oprogramowania w wersji OEM.
21 Torba Dwukomorowa
22 Waga Max
   2. 7 kg
23 Inne Moüliwoۇ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprz™towej
komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpoŰrednio
u producenta lub jego przedstawiciela.
DoÂ…czony noŰnik ze sterownikami.
24 Zainstalowany system Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z
Service Pack 3

   9.  Czytniki kodów kreskowych - 137 szt.
Lp. Parametr Minimalne wymagania.
1 ůródÂo ŰwiatÂa: laser, dÂugoۇ fali 650 +/-10nm
2 KsztaÂt promienia: 1 linia skanuj…ca
3 Zakres odczytu (DOF): max 200mm
4 Minimalna szerokoۇ elementu kodu: 0,13mm
5 Pr™dkoۇ odczytu: 70 skanów/sek.
6 Zasilacz w zestawie: TAK
7 Sygnalizacja: dúwi™kowa i optyczna
8 Waga: Nie przekraczaj…ca 150g bez przewodu
9 Bezpieczny upadek: z 1,5m
10 Temperatura pracy: od 0°C do 40°C
11 DÂugoۇ przewodu 120 cm
12 Dost™pne interfejsy: RS-232,IBM 468x/469x, USB, PS/2
13 Odczytywane kody kreskowe: wszystkie standardowe kody kreskowe handlowe
i przemysÂowe (Code 128, UCC/EAN-128, UPC-A, EAN/JAN-13, Codabar, Code
39/Code 32, Code 93, Standard/Industrial/Interleaved/Matrix 2 of 5, IATA,
Code 11, MSI/Plessey, Telepen, German Postal Code), ISBT128
14 Aktywacja lasera i odczyt Automatyczna
15 Firmware - oprogramowanie wewn™trzne steruj…ce skanerem. Tak
16 ObsÂuga standardu ISBT128 Tak
17 WspóÂpraca czytnik ' klawiatura (porty USB-PS2) Dopuszczalne
moüliwoŰci: w przypadku klawiatury PS2 - czytnik z portem PS2 lub USB; W
przypadku klawiatury USB ' czytnik tylko USB. Niedopuszczalny wariant
klawiatura USB, czytnik PS2.
18 Inne Ustawienia trybów pracy przechowywane w pami™ci flash.
10. UPS - 27 szt.
Lp. Parametr Minimalne wymagania.
1 Rodzaj Wolnostoj…cy
2 Moc skuteczna 400 W
3 Moc pozorna 650 VA
4 Napi™cie wejŰciowe 230 V
5 Napi™cie wyjŰciowe 230V
6 Topologia Off line
7 Moüliwoۇ bezpoŰredniego podÂ…czenia (iloۇ gniazd wyjŰciowych) 3
gniazda IEC 320 C13 z podtrzymaniem zasilania1 gniazdo IEC 320 C13 z
ochron… antyprzepi™ciow…
8 Czas podtrzymania przy 50 % obci…üeniu min. 14,0 min
9 Czas podtrzymania przy 100 % obci…üeniu min. 4,0 min
10 Zimny start tak
11 Sygnalizacja pracy Diody LED
12 Interfejs USB
13 Port zabezpieczaj…cy lini™ danych RJ45
14 Oprogramowanie DoÂ…czone oprogramowanie do zarz…dzania UPS
11. Skaner A3 - 9 szt.
Lp. Parametr Minimalne wymagania.
1 Typ skanera stolikowy A3
2 Rozdzielczoۇ skanowania optyczny 3600 x 1800 dpi
3 Rozdzielczoۇ skanowania interpolowana 19200 x 19200 dpi
4 G™bia bitowa 48 bitów
5 Skala szaroŰci 256
6 Format dokumentu A8 do A3
7 Format pliku skanowania Windows® TIFF, TIFF z kompresj…, mapa bitowa,
JPEG, GIF, zwykÂy tekst, PDF, RTF.
8 DoÂ…czone oprogramowanie sterowniki dla Windows®, program umoüliwiaj…cy
wysokonakÂadow… konwersj™ zeskanowanych dokumentów, plików graficznych
zawieraj…cych tekst, a taküe plików PDF do postaci edytowalnego dokumentu
tekstowego, arkusza kalkulacyjnego, pliku HTML, XML itp.
9 ObsÂugiwane systemy operacyjne Windows® 98 SE, 2000, Me, XP
Professional; Vista
10 Interfejsy Standardowo USB
   2. 0
11 Dodatkowe wyposaüenie kabel USB zgodny ze specyfikacj… USB
   2. 0 dÂugoۇ
3 m oraz , kabel zasilaj…cy.
12a. Dostawa oprogramowania dla jednostek systemowych i laptop'ów:
Licencje wraz z noŰnikiem.
Lp. Nazwa oprogramowania Iloۇ szt. Licencji.
1) Microsoft Windows Vista Business (32-bit) z opcj… downgradu do
Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z Service Pack 3 2
2) MS Office 2007 SB 8
3) System antywirusowy NOD32 97
12b. Dostawa oprogramowania dla serwera RCKiK Lublin:
Licencje wraz z noŰnikiem (jeŰli dotyczy).
Lp. Nazwa oprogramowania Iloۇ szt. Licencji.
1) SBS 2008 w Open GOV z 5CAL (T72-02576) 1
2) 20 CAL do SBS Open GOV (6UA-01398) 2
3) 5 CAL do SBS Open GOV (6UA-0229) 1
4) SQL STD Open GOV (228-08706) 1
5) CAL Open GOV do SQL (359-05073) 15
6) Visual Studio Pro 2008 Win32 (C5E-00245) 1
12c. Dostawa oprogramowania dla serwera RCKiK Kielce (IBM i5 model 520 o
numerze seryjnym S652803E):
Licencje wraz z noŰnikiem (jeŰli dotyczy).
Lp. Nazwa oprogramowania Iloۇ szt. Licencji.
1) 5733-MAL Software Maintenance After License Fee for iSeries 1
2) 5733-SPP IBM Software Maintenance for IBM i and Selected Products,
1-Year Registration 1
3) 5733-QU2 IBM Web Query for System i 1
Zadanie nr 2 - Dostawa, instalacja i konfiguracja drukarek igÂowych,
laserowych, urz…dzenia kserograficznego oraz dostawa materiaÂów
eksploatacyjnych.

   1.  Drukarki igÂowe - 24 szt.
Lp. Parametr Minimalne wymagania.
1 Mechanizm drukuj…cy Min. 9 igÂowa
2 Pr™dkoۇ druku co najmniej 430 znaków na sekund™ w trybie najszybszym
(12 znaków na cal) oraz co najmniej 70 znaków na sek. w trybie NLQ lub
jego odpowiednikiem (10 znaków na cal).
3 Szerokoۇ wydruku: 136 kolumn (10cpi)
4 Rozdzielczoۇ w pionie i poziomie 240 x 144 dpi
5 Rozmiar obsÂugiwanego papieru od 4 do co najmniej 10 cali
6 Gramatura papieru 38 ' 90 g/m2
7 Liczba drukowanych kopi co najmniej 1 orygina + 4 kopie
8 Standardowy podajnik papieru Traktor tylny pchaj…cy do podawania od tyÂu
, Funkcja parkowania papieru, R™czne podawanie pojedynczych kartek
9 Porty USB
   2. 0 i LPT
10 Emulacja Epson FX , IBM ProPrinter, Oki ML-Standard
11 Wydruk polskich znaków diakrytycznych tak
12 TrwaÂoۇ gÂowicy co najmniej 200 mln uderzeÄ
13 TrwaÂoۇ taŰmy barwi…cej co najmniej 3 mln znaków
14 Sterowniki ZaÂ…czone na pÂycie sterowniki umoüliwiaj…ce prac™ drukarki
w systemach MS Windows 98/XP/Vista
15 Wyposaüenie Komplet okablowania zasilaj…cego i do podÂ…czenia do
komputera (odpowiedni do zastosowanego interface'u o dÂugoŰci 3 m),
oprogramowania, zestaw startowych taŰm(y) doÂ…czanych przez producenta do
nowej drukarki.
16 Dodatkowe wyposaüenie w materiaÂy eksploatacyjne Zestaw oryginalnych
taŰm* barwi…cych do drukarek igÂowych zapewniaj…cy wydruk co najmniej 120
mln znaków.

   2.  Drukarki laserowe mono z interfejsem sieciowym - 70 szt.
Lp. Parametr Minimalne wymagania.
1 Technologia druku Monochromatyczny druk laserowy lub LED.
2 Rzeczywista rozdzielczoۇ druku 1200x1200 dpi.
3 Szybkoۇ drukowania co najmniej. 33 stron/min formatu A4
4 ZespóÂ tonera i b™bna Zintegrowany. Przy wymianie niezb™dna wymiana obu
elementów jako caÂoŰci.
5 Czas wydruku pierwszej strony w trybie gotowoŰci nie dÂuüszy niü 10
sekund
6 Normatywny cykl pracy (miesi™cznie, format A4) 50000 stron
7 Iloۇ podajników papieru 2
8 Wymiary noŰników A4, A5, A6, B5, koperty (C5, B5, DL)
9 Gramatura noŰników (wg Űcieüki podawania papieru) od 60 do 160 g/m˛
10 Druk dwustronny automatyczny
11 Porty USB
   2. 0 i/lub LPT, Ethernet 10/100 Mbps
12 Pami™‡ 64MB
13 J™zyki drukowania PCL 6, PCL 5e, Postscript 3 lub ich emulacje
14 Format wydruku A4
15 Pojemnoۇ gÂównego podajnika papieru 250 arkuszy
16 Pojemnoۇ uniwersalngo podajnika papieru 50 arkuszy
17 ObsÂugiwane systemy operacyjne Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP
Professional, XP Professional x64, Server 2003, Windows Vista®, x64
18 Wyposaüenie kabel USB zgodny ze specyfikacj… USB
   2. 0 dÂugoۇ 3 m oraz
kabel sieciowy kat. 6 o dÂugoŰci 5 m., kabel zasilaj…cy, startowy toner
doÂ…czany przez producenta do nowej drukarki.
19 Dodatkowe wyposaüenie materiaÂy eksploatacyjne Zestaw oryginalnych
tonerów* do drukarek laserowych monochromatycznych zapewniajacy wydruk co
najmniej 80 000 stron formatu A4 z 5 % pokryciem czerni….

   3.  Drukarki laserowe mono bez interfejsu sieciowego - 29 szt.
Lp. Parametr Minimalne wymagania.
1 Technologia druku Monochromatyczny druk laserowy lub LED.
2 Rzeczywista rozdzielczoۇ druku 1200x1200 dpi.
3 Szybkoۇ drukowania co najmniej. 33 stron/min formatu A4
4 ZespóÂ tonera i b™bna Zintegrowany, Przy wymianie niezb™dna wymiana obu
elementów jako caÂoŰci.
5 Czas wydruku pierwszej strony w trybie gotowoŰci nie dÂuüszy niü 10
sekund
6 Normatywny cykl pracy (miesi™cznie, format A4) 50000 stron
7 Iloۇ podajników papieru 2
8 Wymiary noŰników A4, A5, A6, B5, koperty (C5, B5, DL)
9 Gramatura noŰników (wg Űcieüki podawania papieru) od 60 do 160 g/m˛
10 Druk dwustronny automatyczny
11 Porty USB
   2. 0 i/lub LPT
12 Pami™‡ 32MB
13 J™zyki drukowania PCL 6, PCL 5e, Postscript 3 lub ich emulacje
14 Format wydruku A4
15 Pojemnoۇ gÂównego podajnika papieru 250 arkuszy
16 Pojemnoۇ uniwersalngo podajnika papieru 50 arkuszy
17 ObsÂugiwane systemy operacyjne Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP
Professional, XP Professional x64, Server 2003, Windows Vista®, x64
18 Wyposaüenie kabel USB zgodny ze specyfikacj… USB
   2. 0 dÂugoۇ 3, kabel
zasilaj…cy, startowy toner doÂ…czany przez producenta do nowej drukarki.
19 Dodatkowe wyposaüenie materiaÂy eksploatacyjne Zestaw oryginalnych
tonerów* do drukarek laserowych monochromatycznych zapewniajacy wydruk co
najmniej 80 000 stron formatu A4 z 5 % pokryciem czerni….

   4.  Drukarki laserowe kolor z interfejsem sieciowym - 11 szt.
Lp. Parametr Minimalne wymagania.
1 Technologia druku Kolorowy druk laserowy lub LED.
2 Procesor cz™stotliwoۇ 500 MHz
3 Panel sterowania i oprogramowanie zarz…dzaj…ce Przyciski steruj…ce na
panelu , w peÂni przetÂumaczony na j™zyk polski sterownik oraz doÂ…czone
do drukarki oprogramowanie zarz…dzaj…ce.
4 ZespóÂ tonera i b™bna Zintegrowany, przy wymianie niezb™dna wymiana obu
elementów jako caÂoŰci.
5 Rozdzielczoۇ druku rzeczywista 1200 dpi x 600 dpi
6 Szybkoۇ drukowania w trybie mono co najmniej 30 stron/min formatu A4
7 Szybkoۇ drukowania w kolorze co najmniej 30 stron/min formatu A4
8 Normatywny cykl pracy (miesi™cznie, format A4) 75000 stron
9 Gramatura noŰników (wg Űcieüki podawania papieru) od 60 do 160 g/m˛
10 Druk dwustronny automatyczny
11 Iloۇ podajników papieru 2
12 Pojemnoۇ gÂównego podajnika papieru 350 arkuszy
13 Pojemnoۇ uniwersalngo podajnika papieru 100 arkuszy
14 Porty USB
   2. 0, zÂ…cze sieci Ethernet 10/100 Base TX
15 Czas wydruku pierwszej strony w czerni w trybie gotowoŰci nie dÂuüszy
niü 11 sekund
16 Pami™‡ 256 MB
17 Sprz™towy modu druku dwustronnego Tak
18 J™zyki drukowania PCL 6, PCL 5c, Postscript 3 lub ich emulacje
19 Format wydruku A4
20 ObsÂugiwane systemy operacyjne Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP
Professional, XP Professional x64, Server 2003, Windows Vista®, x64
21 Wyposaüenie kabel USB zgodny ze specyfikacj… USB
   2. 0 dÂugoۇ 3 m oraz
kabel sieciowy kat. 6 o dÂugoŰci 5 m., kabel zasilaj…cy, zestaw startowych
tonerów doÂ…czany przez producenta do nowej drukarki.
Dodatkowe wyposaüenie wmateriaÂy eksploatacyjne Zestaw oryginalnych
tonerów* do drukarek laserowych kolorowych zapewniajacy wydruk co najmniej
40 000 stron formatu A4 z 5 % pokryciem czerni…, oraz co najmniej 40 000
stron formatu A4 z 5 % pokryciem kolorem (dotyczy poszczególnych wkÂadów
kolorowych).

   5.  Drukarki laserowe kolor bez interfejsu sieciowego - 10 szt.
Lp. Parametr Minimalne wymagania.
1 Technologia druku Kolorowy druk laserowy lub LED.
2 Procesor cz™stotliwoۇ 500 MHz
3 Panel sterowania i oprogramowanie zarz…dzaj…ce Przyciski steruj…ce na
panelu , w peÂni przetÂumaczony na j™zyk polski sterownik oraz doÂ…czone
do drukarki oprogramowanie zarz…dzaj…ce.
4 ZespóÂ tonera i b™bna Zintegrowany, Przy wymianie niezb™dna wymiana obu
elementów jako caÂoŰci.
5 Rozdzielczoۇ druku rzeczywista 1200 dpi x 600 dpi
6 Szybkoۇ drukowania w trybie mono co najmniej 30 stron/min formatu A4
7 Szybkoۇ drukowania w kolorze co najmniej 30 stron/min formatu A4
8 Normatywny cykl pracy (miesi™cznie, format A4) 75000 stron
9 Gramatura noŰników (wg Űcieüki podawania papieru) od 60 do 160 g/m˛
10 Druk dwustronny automatyczny
11 Iloۇ podajników papieru 2
12 Pojemnoۇ gÂównego podajnika papieru 350 arkuszy
13 Pojemnoۇ uniwersalngo podajnika papieru 100 arkuszy
14 Porty USB
   2. 0
15 Czas wydruku pierwszej strony w czerni w trybie gotowoŰci nie dÂuüszy
niü 11 sekund
16 Pami™‡ 256 MB
17 Sprz™towy modu druku dwustronnego Tak
18 J™zyki drukowania PCL 6, PCL 5c, Postscript 3 lub ich emulacje
19 Format wydruku A4
20 ObsÂugiwane systemy operacyjne Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP
Professional, XP Professional x64, Server 2003, Windows Vista®, x64
21 Wyposaüenie kabel USB zgodny ze specyfikacj… USB
   2. 0 dÂugoۇ 3 m, kabel
zasilaj…cy, zestaw startowych tonerów doÂ…czany przez producenta do nowej
drukarki.
22 Dodatkowe wyposaüenie na materiaÂy eksploatacyjne Zestaw oryginalnych
tonerów* do drukarek laserowych kolorowych zapewniajacy wydruk co najmniej
40 000 stron formatu A4 z 5 % pokryciem czerni…, oraz co najmniej 40 000
stron formatu A4 z 5 % pokryciem kolorem (dotyczy poszczególnych wkÂadów
kolorowych).

   6.  Urz…dzenie kserograficzne - 1 szt.
Lp. Parametr Minimalne wymagania.
1 Technologia druku Laser
2 Pr™dkoۇ kopiowania A4/min 20 str./min.
3 Pr™dkoۇ kopiowania A3/min 15 str./min
4 Max. format oryginaÂu A3
5 Format kopii Kasety: A5 - A3;
6 Podajnik boczny: A5 - A3, koperty tak
7 ZOOM 50 do 200 %
8 Pami™‡ 128 MB
9 Czas uzyskania 1 kopii 9 s.
10 Rozdzielczoۇ drukowania 600 dpi x 600 dpi
11 Rozdzielczoۇ kopiowania 600 x 600 dpi
12 Skala szaroۇi 256 odcieni
13 Jednorazowa iloۇ kopii od 1 do 99
14 Kody dost™pu 100
15 Pojemnoۇ papieru 2 kasety po 250 arkuszy
16 Gramatura 70 do 120 g/m2
17 Podajnik boczny 80 arkuszy dla formatu A5 do A4 lub 50 arkuszy dla A3
przy 80g/m2; Gramatura 70 do 160 g/m2
18 Interfejsy Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB
   2. 0
19 Systemy operacyjne PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Serwer/Vista, Mac
OSX 10.2.8 lub póúniejszy
20 J™zyk opisu strony UFRII LT, PCL 5e, PCL 6
21 Zasilanie 220 V do 240 V AC +/- 10 %; 50/60 Hz
22 ProtokoÂy TCP/IP
23 Wyposaüenie Kabel sieciowy kat. 6 o dÂugoŰci 5 m., kabel zasilaj…cy,
startowy toner doÂ…czany przez producenta do nowej drukarki.
24 Dodatkowe wyposaüenie w materiaÂy eksploatacyjne Zestaw oryginalnych
tonerów* do urz…dzenia kserograficznego zapewniajacy wydruk co najmniej 80
000 stron formatu A4 z 5 % pokryciem czerni….
*pod poj™ciem 'oryginalna taŰma' rozumie si™ taŰm™ wyprodukowan… przez
producenta urz…dzenia, pod poj™ciem 'oryginalny toner' rozumie si™ toner
wyprodukowany przez producenta urz…dzenia.
Zamawiajacy dopuszcza dostaw™ zamienników pod warunkiem, üe ich uüycie nie
spowodujwe utraty gwarancji producenta urz…dzenia, nie spowoduje obniüenia
jakoŰci wydruku i nie spowoduje uszkodzenia urz…dzenia.
Przy szacowaniu w/w iloŰci wydruków nie naleüy bra‡ pod uwag™ tonerów
startowych, doÂ…czanych przez producentów do nowych urz…dzeÄ.
Zadanie nr 3 - Dostawa, instalacja i konfiguracja drukarek
termotransferowych oraz dostawa materiaÂów eksploatacyjnych.

   1.  Drukarka termotransferowa do wydruku kodów typ 1 - 7 szt.
Lp. Parametr Minimalne wymagania.
1 Metoda druku termotransferowa i termiczna
2 Pr™dkoۇ druku 100mm/sek.
3 Rozdzielczoۇ 300dpi
4 Maksymalna szerokoۇ druku 104 mm
5 Maksymalna szerokoۇ etykiety szer. etykiety 110 mm
6 Max. dÂugoۇ druku 270mm
7 Orientacja druku 0°, 90°, 180°, 270°
8 Nawój taŰmy ttr. 70m, zewn™trzny
9 Pami™‡ wbudowana 8MB SRAM i 4MB FLASH
10 Komunikacja RS-232, Centronics, USB x1.1
11 Fonty wbudowane 5 rodzajów
Temperatura pracy 5°C - 40°C.
12 Wydruk polskich znaków diakrytycznych tak
13 Sterowniki Win 9x /Me/, XP, Vista, w zestawie
14 J™zyk programowania ZPL, EPL
15 Oprogramowanie do projektowania etykiet tak
16 Kody kreskowe wszystkie typy: EAN / UPC, CODE 128, Interleaved, 2-D
17 Zasilanie 100V-230V
18 GÂowica drukuj…ca Gwarancja producenta: 30km druku
19 Typy etykiet termiczne lub termotransferowe
20 Szerokoۇ etykiet 26 mm (max 110 mm)
21 DÂugoۇ etykiet 13 mm (max 150 mm)
22 Gruboۇ etykiet
   0. 06 mm (max
   0. 25 mm)
23 Szerokoۇ taŰmy barwi…cej 26 mm (max 110 mm)
24 Opcje Funkcja wst™pnego odklejania etykiety, moüliwoۇ rozbudowana
pami™ci do 8MB FLASH
25 Wyposaüenie Kabel zasilaj…cy z zasilaczem*.
26 Dodatkowe wyposaüenie materiaÂy eksploatacyjne TaŰmy barwi…ce
zapewniaj…ce maksymaln… jakoۇ wydruku oferowanej drukarki; umoüliwiaj…ce
wydruk etykiety o szerokoŰci do 110 mm oraz wydruk w sumie 14 000 m
etykiet. Termin przydatnoŰci do uüycia taŰmy barwi…cej ma wynosi‡ minimum
12 miesi™cy licz…c od daty dostawy
* jeŰli dotyczy.

   2.  Drukarka termotransferowa do wydruku kodów typ 2 - 53 szt.
Lp. Parametr Minimalne wymagania.
1 Metoda druku termotransferowa i termiczna
2 Pr™dkoۇ druku 38 , 50 , 76mm/sekund™
3 Rozdzielczoۇ 8 punktów/mm (203punkty/cal)
4 Maksymalna szerokoۇ druku 104 mm
5 Maksymalna szerokoۇ etykiety 110 mm
6 Max. dÂugoۇ druku 270mm
7 Orientacja druku 0°, 90°, 180°, 270°
8 Úrednica rolki etykiet 100mm
9 Nawój taŰmy ttr. Űrednica 26-76
10 Pami™‡ wbudowana 2MB Flash i 2Mb DRAM
11 Temperatura pracy 5 do 40 °C
12 Temp. przechowywania -10 do +50 °C
13 Praca w wilgotnoŰci 30 % do 80 %
14 Czujnik etykiet Reaguje na przerw™ mi™dzy etykietami i czarny znacznik
15 Komunikacja RS-232, Centronics
16 Fonty wbudowane 5 wbudowanych, wysokoۇ od
   1. 5 mm do 6 mm, skalowalne
pionowo i poziomo do 8x. Moüliwoۇ Âadowania wÂasnych czcionek
17 Grafika Moüliwoۇ wstawiania grafiki mono PCX format
18 Wydruk polskich znaków diakrytycznych tak
19 Oprogramowanie do projektowania etykiet tak
20 Kody kreskowe - jednowymiarowe (Code39, Code93, Code128UCC,
Code128(Subsets A,B,C), Codabar,Interleaved 2 of 5,EAN-8, EAN-13, UPC-A,
UPC-E, EAN and UPC with 2 or 5 digit add-on, Postnet, Chinese Post Code),
- dwuwymiarowe (Maxicode, PDF-417)
21 Zasilanie 230V, 50-60 Hz
22 Typy etykiet termiczne lub termotransferowe
23 Szerokoۇ etykiet 25 mm (max 114 mm)
24 DÂugoۇ etykiet 13 mm (max 150 mm)
25 Gruboۇ etykiet
   0. 06 mm (max
   0. 25 mm)
26 Szerokoۇ taŰmy barwi…cej 25 mm (max 114 mm)
27 Wyposaüenie Wyposaüenie drukarki: kable transmisyjne i automatyczny
przeÂ…cznik umoüliwiaj…cy wydruk z dwóch drukarek dwóch rodzajów etykiet
(etykiety gÂównej i pilotek) z jednego stanowiska komputerowego. Kabel
zasilaj…cy z zasilaczem*.
28 Inne Dostawca zaprogramuje drukarki do wspóÂpracy z systemem
komputerowym 'Bank Krwi' firmy ABG Spin ( wydruk etykiet wedÂug standardu
ISBT 128 )
29 Dodatkowe wyposaüenie w materiaÂy eksploatacyjne TaŰmy barwi…ce
zapewniaj…ce maksymaln… jakoۇ wydruku oferowanej drukarki; umoüliwiaj…ce
wydruk etykiety o szerokoŰci do 110 mm oraz wydruk w sumie 14 000 m
etykiet. Termin przydatnoŰci do uüycia taŰmy barwi…cej ma wynosi‡ minimum
12 miesi™cy licz…c od daty dostawy
*jeŰli dotyczy.

   3.  Drukarka termotransferowa do wydruku etykiet typ 1- 17 szt.
Lp. Parametr Minimalne wymagania.
1 Metoda druku termotransferowa i termiczna
2 Pr™dkoۇ druku 150 mm/sek.
3 Rozdzielczoۇ 200dpi (opcjonalnie 300dpi)
4 Szerokoۇ druku do 104 mm
5 Maksymalna szerokoۇ etykiety 110 mm
6 Maksymalna dÂugoۇ druku 1000 mm +/- 10 %(automatyczna kalibracja
wielkoŰci etykiet)
7 Automatyczna kalibracja wielkoŰci etykiet tak
8 Orientacja druku 0°, 90°, 180°, 270°
9 Nawój taŰmy ttr. 400 m, zewn™trzny
10 Pami™‡ wbudowana 8MB DRAM i 4MB FLASH
11 Komunikacja USB
   1. 1, RS232, Centronics
12 Wydruk polskich znaków diakrytycznych tak
13 Fonty wbudowane 6 rodzajów
14 Sterowniki Win 3xx / 9x / 2000/ NT, XP, Vista
15 J™zyk programowania ZPL, EPL
16 Oprogramowanie do projektowania etykiet tak
17 Kody kreskowe wszystkie typy: EAN / UPC, CODE 128, Interleaved, 2-D
18 Zasilanie 230V
19 Temperatura pracy 5°C - 40°C
20 Obudowa Metalowa
21 typy etykiet termiczne lub termotransferowe
22 szerokoۇ etykiet 25,4 mm (max 114 mm)
23 dÂugoۇ etykiet 12.7 mm (max 152 mm)
24 gruboۇ etykiet
   0. 06 mm (max
   0. 25 mm)
25 szerokoۇ taŰmy barwi…cej 25,4 mm (max 114 mm)
26 GÂowica drukuj…ca Gwarancja producenta na 50km druku.
27 Dost™pne opcje Funkcja wst™pnego odklejania etykiety, moüliwoۇ
rozbudowana pami™ci do 64MB
28 Wyposaüenie Kabel zasilaj…cy z zasilaczem*.
29 Dodatkowe wyposaüenie materiaÂy eksploatacyjne TaŰmy barwi…ce
zapewniaj…ce maksymaln… jakoۇ wydruku oferowanej drukarki; umoüliwiaj…ce
wydruk etykiety o szerokoŰci do 110 mm oraz wydruk w sumie 6 000 m
etykiet. Termin przydatnoŰci do uüycia taŰmy barwi…cej ma wynosi‡ minimum
12 miesi™cy licz…c od daty dostawy
* jeŰli dotyczy.

   4.  Drukarka termotransferowa do wydruku etykiet typ 2- 40 szt.
Lp. Parametr Minimalne wymagania.
1 Metoda druku termotransferowa i termiczna
2 Pr™dkoۇ druku 102 mm/sekund™
3 Rozdzielczoۇ 8 punktów/mm (203punkty/cal)
4 Maksymalna szerokoۇ druku 104 mm
5 Maksymalna szerokoۇ etykiety 114 mm
6 Automatyczna kalibracja wielkoŰci etykiet tak
7 Orientacja druku 0°, 90°, 180°, 270°
8 Úrednica rolki etykiet 170 mm
9 Nawój taŰmy ttr. Űrednica 25,4-76,2
10 Pami™‡ wbudowana 2MB Flash i 2Mb DRAM
11 Temperatura pracy 5 do 40 °C
12 Temp. przechowywania -10 do +50 °C
13 Praca w wilgotnoŰci 30 % do 80 %
14 Czujnik etykiet Reaguje na przerw™ mi™dzy etykietami i czarny znacznik
15 Komunikacja RS-232, Centronics
16 Fonty wbudowane 5 wbudowanych, wysokoۇ od
   1. 5 mm do 6 mm, skalowalne
pionowo i poziomo do 8x. Moüliwoۇ Âadowania wÂasnych czcionek
17 Grafika Moüliwoۇ wstawiania grafiki mono PCX format
18 Wydruk polskich znaków diakrytycznych tak
19 Oprogramowanie do projektowania etykiet tak
20 Kody kreskowe - jednowymiarowe (Code39, Code93, Code128UCC,
Code128(Subsets A,B,C), Codabar,Interleaved 2 of 5,EAN-8, EAN-13, UPC-A,
UPC-E, EAN and UPC with 2 or 5 digit add-on, Postnet, Chinese Post Code),
- dwuwymiarowe (Maxicode, PDF-417)
21 Zasilanie 230V, 50-60 Hz
22 Typy etykiet termiczne lub termotransferowe
23 Szerokoۇ etykiet 25 mm (max 114 mm)
24 DÂugoۇ etykiet 13 mm (max 150 mm)
25 Gruboۇ etykiet
   0. 06 mm (max
   0. 25 mm)
26 Szerokoۇ taŰmy barwi…cej 25 mm (max 114 mm)
27 Wyposaüenie Wyposaüenie drukarki: kable transmisyjne i automatyczny
przeÂ…cznik umoüliwiaj…cy wydruk z dwóch drukarek dwóch rodzajów etykiet
(etykiety gÂównej i pilotek) z jednego stanowiska komputerowego. Kabel
zasilaj…cy z zasilaczem.*
28 Inne Dostawca zaprogramuje drukarki do wspóÂpracy z systemem
komputerowym 'Bank Krwi' firmy ABG Spin ( wydruk etykiet wedÂug standardu
ISBT 128 )
29 Dodatkowe wyposaüenie w materiaÂy eksploatacyjne TaŰmy barwi…ce
zapewniaj…ce maksymaln… jakoۇ wydruku oferowanej drukarki; umoüliwiaj…ce
wydruk etykiety o szerokoŰci do 110 mm oraz wydruk w sumie 6 000 m
etykiet. Termin przydatnoŰci do uüycia taŰmy barwi…cej ma wynosi‡ minimum
12 miesi™cy licz…c od daty dostawy
* jeŰli dotyczy pod poj™ciem 'oryginalna taŰma' rozumie si™ taŰm™
wyprodukowan… przez producenta urz…dzenia.
Zamawiajacy dopuszcza dostaw™ zamienników pod warunkiem, üe ich uüycie nie
spowodujwe utraty gwarancji producenta urz…dzenia, nie spowoduje obniüenia
jakoŰci wydruku i nie spowoduje uszkodzenia urz…dzenia.
Przy szacowaniu wspomnianej iloŰci wydruków nie naleüy bra‡ pod uwag™ taŰm
startowych, doÂ…czanych przez producentów do nowych urz…dzeÄ.
Zadanie nr 4 - Dostawa i instalacja serwera dla RCKiK w BiaÂymstoku.
Serwer 1 ' serwer dla RCKiK w BiaÂymstoku - 1 szt.
Lp. Parametr/Warunek Charakterystyka (wymagania minimalne).

   1.  Obudowa maksymalnie 4U do instalacji w standardowej szafie RACK 19'

   2.  PÂyta gÂówna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta
oferowanego urz…dzenia, umoüliwiaj…ca instalacj™ 4 procesorów dwu-,
cztero- lub szeŰciordzeniowy

   3.  Typ procesora czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach
wieloprocesorowych

   4.  Cz™stotliwoۇ procesora 2,10 GHz

   5.  Iloۇ zainstalowanych procesorów min 2

   6.  Zainstalowana pami™‡ RAM Min 32 GB (w peÂni buforowalne moduÂy pami™ci
DIMM DDR2-667MHz) z moüliwoŰci… rozbudowy do 256GB, wolne min.8 slotów.

   7.  Interfejsy sieciowe 2 karty z portami 1 GBit

   8.  Gniazda PCI 4 PCI-E x8, 4 PCI-E x4

   9.  Nap™dy optyczne DVD
10. Dyski twarde (wewn™trzne) min 8x140 GB SAS (RAID 10) 15 krpm
11. Kontroler dysku twardego min RAID10, 512 MB pami™ci wewn™trznej cache,
podtrzymanie bateryjne, kontroler wspiera RAID 0/1/5/10/50/60
12. Zasilacze/zasilanie 2 redundantne zasilacze mocy 1200 W kaüdy
13. Elementy redundantne w serwerze zasilacze, wentylatory, dyski.
14. Oprogramowanie z licencjami, wymagane dodatkowe komponenty, inne
System operacyjny z aplikacj… do obsÂugi bazy danych:Gupta SQLBase Server
11 unlimited user dla Linux'a,SUSE Linux Enterprise Server 10 lub
równowaüne, oprogramowanie do wirtualizacji (np. Vmware lub równowaüne)
15. Dodatkowe wymagania serwer musi znajdowa‡ si™ na listach
kompatybilnoŰci publikowanych przez Vmware lub Microsoft
Zadanie nr 5 - Dostawa, instalacja i konfiguracja serwera dla RCKiK w
Kaliszu.
Serwer 2 ' serwer dla RCKiK w Kaliszu - 1 szt.
Lp. Parametr/Warunek Charakterystyka (wymagania minimalne).

   1.  Obudowa Tower

   2.  PÂyta gÂówna Z moüliwoŰci… zainstalowania 2 procesorów, posiadaj…ca 4
gniazda na pami™‡ operacyjn…

   3.  Typ procesora RISC

   4.  Iloۇ zainstalowanych procesorów 1

   5.  Cz™stotliwoۇ procesora 4,2 GHz

   6.  Pami™‡ podr™czna 8 MB

   7.  Zainstalowana pami™‡ RAM 8 GB (2x4GB DRAM 667 GHz)

   8.  Interfejsy sieciowe Karta sieciowa Ethernet 1 GBit ' 4 porty;modem WAN
- 2 porty;

   9.  Inne interfejsy Sterownik do konsoli typu Ethernet
10. Nap™dy optyczne DVD RAM SATA
11. Nap™d taŰmowy (wewn™trzny) / taŰmy Ultrium 4 o pojemnoŰci 800/1600 GB
/ 5 sztuk taŰm Ultrium 4; 2 sztuki taŰm czyszcz…cych.
12. Dyski twarde 8 sztuk 69 GB 15krpm SAS
13. Kontroler dysku twardego z obsÂug… RAID-5 i pami™ci… podr™czn… 100 MB
14. Zasilacze 2 zasilacze 950 Watów Hot Swap
15. Monitor Typ ekranu: ciekÂokrystaliczny z aktywn… matryc… TFT 19',
format 4:3;Rozmiar plamki: max 0,294 mm;Jasnoۇ: 300 cd/m2;Kontrast:
1000:1;K…ty widzenia (pion/poziom): 170/170 stopni;Czas reakcji matrycy:
max 5ms;Rozdzielczoۇ maksymalna: 1280 x 1024 przy 75Hz;Cz™stotliwoۇ
odŰwieüania poziomego/pionowego: 30 ' 80 kHz / 56 ' 75 Hz;ZÂ…cze:
umoüliwiaj…ce podÂ…czenie do oferowanego serwera;Certyfikaty: TCO 03;
16. Zasilacz awaryjny (UPS) Rodzaj: Wolnostoj…cy;Moc skuteczna: 1000 W;Moc
pozorna : 1400 VA;Napi™cie wejŰciowe/ wyjŰciowe: 230 V/ 230 VMoüliwoۇ
bezpoŰredniego podÂ…czenia urz…dzeÄ (iloۇ gniazd wyjŰciowych): 2;
Interfejs oraz kabel sygnaÂowy umoüliwiaj…cy podÂ…czenie do oferowanego
serwera;
17. Oprogramowanie z licencjami ( system operacyjny, wymagane dodatkowe
komponenty) System operacyjny i5/OS w wersji
   6. 1 dla 30-ciu uüytkowników;
IBM Web Query for system i; System i Access Family z licencj… na 1
procesor; DB2 Query manager and SQL; lub równowaüne oprogramowanie
wspóÂpracuj…ce z posiadan… przez Zamawiaj…cego aplikacj… 'Bank Krwi'.
3-letnia subskrypcja na powyüsze oprogramowanie
Zadanie nr 6 - Dostawa, instalacja i konfiguracja serwera dla RCKiK w
Krakowie.
Serwer 3 ' serwer dla RCKiK w Krakowie - 1 szt.
Lp. Parametr/Warunek Charakterystyka (wymagania minimalne).

   1.  Obudowa Rack ' wysokoŰci maksymalnie 4 U, zainstalowana w dostarczonej
standardowej szafie RACK 19' o wysokoŰci 25 U

   2.  PÂyta gÂówna Z moüliwoŰci… zainstalowania 2 procesorów, posiadaj…ca 4
gniazda na pami™‡ operacyjn…

   3.  Typ procesora RISC

   4.  Iloۇ zainstalowanych procesorów 2

   5.  Cz™stotliwoۇ procesora 4,2 GHz

   6.  Pami™‡ podr™czna 8 MB

   7.  Zainstalowana pami™‡ RAM 8 GB (2x4GB DRAM 667 GHz)

   8.  Interfejsy sieciowe Karta sieciowa Ethernet 1 GBit ' 4 porty;modem WAN
- 2 porty;

   9.  Inne interfejsy Twinax; konsola HMC lub równowaüna
10. Nap™dy optyczne DVD RAM SATA
11. Nap™d taŰmowy / taŰmy Ultrium 4 o pojemnoŰci 800/1600 GB / 7 sztuk
taŰm Ultrium 4; 2 sztuki taŰm czyszcz…cych.
12. Dyski twarde 8 sztuk 130 GB 15krpm SAS
13. Kontroler dysku twardego Z obsÂuga Raid 5/6 i pami™ci… podr™czn… 1,5
GB
14. Zasilacze 2 zasilacze 950 Watów Hot Swap
15. Monitor montowany w racku o wysokoŰci maksymalnie 1U podÂ…czony do
konsoli typu HMC lub równowaünej, posiadaj…cy Certyfikat TCO 03;
16. Zasilacz awaryjny (UPS) 2700 Watów (3kVA) montowany w racku z listw…
zasilaj…c… 1U;Interfejs oraz kabel sygnaÂowy umoüliwiaj…cy podÂ…czenie do
oferowanego serwera;
17. Klawiatura/Mysz PodÂ…czane przez USB
18. Oprogramowanie z licencjami ( system operacyjny, wymagane dodatkowe
komponenty) System operacyjny i5/OS w wersji
   6. 1 dla 70-ciu uüytkownikÂów;
IBM Web Query for system i; System i Access Family z licencj… na 1
procesor; DB2 Query manager and SQL; IBM Data Mirror iCluster; lub
równowaüne oprogramowanie wspóÂpracuj…ce z posiadan… przez Zamawiaj…cego
aplikacj… 'Bank Krwi'
3-letnia subskrypcja na powyüsze oprogramowanie
Zadanie nr 7 - Dostawa i instalacja urzadzeÄ sieciowych (tj. router,
firewall, switch).

   1.  Firewall 1 ' urz…dzenie typu firewall dla RCKiK Opole - 2 szt.
Lp. Parametr/Warunek Charakterystyka (wymagania minimalne).

   1.  Obudowa Rack

   2.  Porty 6 konfigurowalnych przez uüytkownika portów gigabitowych

   3.  PrzepustowoۇFirewall-a 320 Mb/s

   4.  Wydajnoۇ VPN: 120 Mb/s

   5.  Liczba równoczesnych sesji: 400 000

   6.  ObsÂuga: PPPoE, NAT/PAT, H.323 NAT Traversal

   7.  Enkrypcja VPN: DES/3DES/AES/Twofish/Blowfish/CAST-128

   8.  Liczba tuneli VPN: 1200

   9.  Zarz…dzanie: RS-232, Web, SSH
10. Uwierzytelnianie: wbudowana baza danych, RADIUS, LDAP*, Microsoft IAS
11. Zarz…dzanie pasmem: pasmo gwarantowane, maksymalne, priorytetyzacja
12. System IDS: automatyczne pobieranie sygnatur, ochrona przed atakami
DoS i DDoS, alertowanie e-mailem
13. Inne wymagania Wsparcie dla technologii Zone-DefenseSerwer
L2TP/PPTPTryb wysokiej dost™pnoŰci (HA - High Availability)Filtrowanie
treŰciBlokowanie komunikatorów internetowych i aplikacji p2pDynamiczny
ruting przez OSPF

   2.  Firewall 2 ' urz…dzenie typu firewall dla RCKiK Warszawa -1 szt.
Lp. Parametr/Warunek Charakterystyka (wymagania minimalne).

   1.  Obudowa Rack 19'

   2.  Porty 3 porty 10/100 Mb/s,1 port 10/100 Mb/s OOB

   3.  PrzepustowoۇFirewall-a 300 Mb/s

   4.  Á…czna przepustowoۇ systemu zabezpieczeÄ (zapory i obronyAnti-X) 150
Mb/s z AIP-SSM-10

   5.  Przepustowoۇ sieci VPN w standardzie 3DES/AES 170

   6.  Liczba partnerów sieci VPN IPSec 50

   7.  Liczba partnerów sieci WebVPN 50

   8.  Liczba poÂ…czeÄ 32000

   9.  Liczba poÂ…czeÄ na sekund™ 6000
10. Pami™‡ RAM 256 MB
11. Systemowa pami™‡ flash 64 MB
12. Inne wymagania - Zarz…dzanie, monitorowanie i konfiguracja: przez
przegl…dark™ WWW, CLI- Szyfrowanie: DES, 3DES, AES- ObsÂugiwane protokoÂy
VPN: IPSec, SSL Web VPN- ObsÂugiwane protokoÂy i standardy: IEEE 802.3u,
IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, DHCP Client, DHCP Server, DynDNS, PPPoE, IPv4,
IPv6, IEEE 802.1Q - ObsÂugiwane protokoÂy routingu: OSPF, RIP v1, RIP v2-
2 porty USB
   2. 0, 1 port konsoli (do 115.2kbps), 1 port asynchroniczny (do
115.2kbps), 1 port na karty CompactFlash, 1 slot na karty rozszerzeÄ

   3.  Router 1 ' urz…dzenie typu router dla RCKiK Kielce - 6 szt.
Lp. Parametr/Warunek Charakterystyka (wymagania minimalne).

   1.  Porty - WAN - 1x10/100BaseTX (RJ45)- LAN - 4x10/100BaseTX (RJ45)

   2.  Zarz…dzanie, monitorowanie i konfiguracja zarz…dzanie przez
przegl…dark™ WWW

   3.  ObsÂugiwane protokoÂy routingu - RIP v1 - Routing Information Protocol
ver. 1- RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2

   4.  ObsÂugiwane protokoÂy i standardy - IEEE 802.3 - 10BaseT- IEEE 802.3u -
100BaseTX- PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet- PPP - Point to
Point Protocol- IEEE 802.3x - Flow Control- NAT - Network Address
Translation- DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol- DDNS - Dynamic
Domain Name System- UPnP - Universal plug-and-play- HTTP - Hypertext
Transfer Protocol

   5.  ProtokoÂy uwierzytelniania i kontroli dost™pu - ACL bazuj…cy na
adresach MAC- ACL bazuj…cy na adresach IP i typie protokoÂu- ACL bazyj…cy
na numerach portów TCP/UDP

   6.  ObsÂugiwane protokoÂy VPN - PPTP- IPSec- L2TP

   7.  Dodatkowe funkcje - SPI Firewall - Stateful Packet Inspection- QoS -
gwarancja wysokiej jakoŰci usÂug

   4.  Router 2 ' urz…dzenie typu router dla RCKiK w Lublinie - 1 szt.
Lp. Parametr/Warunek Charakterystyka (wymagania minimalne).

   1.  Obudowa 19' Rack

   2.  Porty 2 x WAN 10/100BASE-T 5 x LAN 10/100BASE-T 2 x PICs1 x
Asynchronous console / Modem port

   3.  Pami™‡ 64MB Ram16MB Flash

   4.  DMZ Strefa DMZ konfigurowalna na dowolnym porcie WAN/LAN

   5.  Standardy Ethernet IEEE 802.1d, 802.1g, 802.1v/Q, 802.3ad, 802.3ac,
802.3u, 802.3x

   6.  Firewall Stateful Inspection Firewall, IP filtering

   7.  Autentyfikacja RADIUS, TACACS, MD5, PAP, CHAP

   8.  Vpn AES, DES, 3DES, SHA-I, HMAC, RSA, ESP

   9.  VPN - tunele PPP, GRE, L2TP, IPSec
10. VPN - sesje IPsec - 5000 tuneli (250 aktywnych), 40Mbps @ 72byte (AES
256bit)
11. QoS Filtrowanie w L2-L5, MAC, IP, TOS, DiffServ, VoIP RTP
12. ObsÂugiwane protokoÂy IP, IPX, AppleTalk, DECNet, IPv6
13. ProtokoÂy routingu RIPv1/2, OSPFv1/2, IS-IS, BGP-4
14. Multicast IGMPv2, IGMP Snooping, PIM-SM/DM, DVMRP, IPv6 Multicast
15. Zarz…dzanie WEB, CLI, SNMPv3, SSH
16. SNMP SNMPv2/3, Bridge MIB, MIB-II, Host MIB, Bridge MIB, RMON(group
1,2,3 i 9)
17. Informacje dodatkowe modem ADSL pracuj…cy w Annex B

   5.  Router 3 ' urz…dzenie typu router dla RCKiK w Lublinie - 1 szt.
Lp. Parametr/Warunek Charakterystyka (wymagania minimalne).

   1.  Obudowa 19' Rack

   2.  Porty 1 x WAN 10/100BASE-T 4 x LAN 10/100BASE-T 1 x PIC slot1 x
Asynchronous

   3.  DMZ Strefa DMZ konfigurowalna na dowolnym porcie WAN/LAN

   4.  Standardy Ethernet 802.1x

   5.  Firewall Stateful Inspection Firewall - odpiera ataki DOS, takie jak
Ping odf Death, Smurf Attacks, port scans, IP Spoofing - nadzoruje
transmisje mi™dzy VLAN'ami - pracuje z pr™dkoŰci… 100Mbps

   6.  Autentyfikacja RADIUS, TACACS, MD5, PAP, CHAP

   7.  Vpn AES, DES, 3DES; wspomagany akceleratorem sprz™towym max 95Mbps z
3DES- obsÂuga AES,VPN IPsec,do 50 tuneli VPN

   8.  QoS 4 pÂaszczyzny kontroli : Mixed Scheduling, Virtual Bandwidth,
Bandwidth Metering, RED Curves

   9.  ProtokoÂy routingu OSPF, BGP-4 (opcja ), RIP, RIPv2
10. Zarz…dzanie WEB, CLI, RS232
11. Informacje dodatkowe L2 ObsÂuga klientów VPN systemów Windows XP, 2000
za pomoc… pre-shared key i certyfikatu X509PoppeL2TPVirtual ServerobsÂuga
MD5 / SHANATSSH / SSL

   6.  Router 4 ' urz…dzenie typu router dla RCKiK Opole - 2 szt.
Lp. Parametr/Warunek Charakterystyka (wymagania minimalne).

   1.  Obudowa 19' Rack

   2.  Porty 2x WAN FastEthernet 10/100: mog…ce pracowa‡ w konfiguracjach:
Smart Link Backup i Load Balance 8 x LAN FastEthernet 10/100: obsÂuga VLAN
(port based),indywidualna konfiguracja kaüdego portu - szybkoۇ 10/100,
duplex, auto negocjacja, wyÂ…czenie / wÂ…czenie portu, priorytetyzacja
ruchu na kaüdym porcie (normalny / wysoki),

   3.  konfiguracja IP portów WAN: statyczne IP, dynamiczne IP (klient DHCP),
PPPoE ,PPTP

   4.  Pami™‡ DRAM 32MB,flash 16MB,

   5.  DMZ Strefa DMZ konfigurowalna na jednym z portów WAN

   6.  Firewall Stateful Packet Inspection, wykrywa ataki typu DoS (Denial of
Service), moüliwoۇ definiowania polityk dost™pu (Access rules) dla
róünych portów TCP/IP w zaleünoŰci od interfejsu , úródÂowego oraz adresów
IP úródÂa i celu wraz z moüliwoŰci… okreŰlenia czasu dziaÂania danej
reguÂy, blokada dost™pu do zabronionych domen w okreŰlonym czasie.

   7.  Vpn 100 kanaÂów VPN IPSec DES/3DES,

   8.  Zarz…dzanie Przegl…darka www, SNMP v.1/2c

   9.  Informacje dodatkowe - routing statyczny i dynamiczny (RIP-1/2); -
przepuszczanie ruchu szyfrowanego : IPSec, PPTP, L2TP, serwer PPTP; -
przekierowywanie portów : port range forwarding ,port triggering , UPnP
forwarding, One-to-One NAT; - serwer DHCP z moüliwoŰci… przypisywania
adresów IP do numerów MAC,- MAC address cloning - moüliwoۇ zdefiniowania
dowolnych adresów MAC dla interfejsów WAN,- pobieranie aktualnego czasu z
serwerów NTP,- dynamiczny DNS dla interfejsów WAN,- statystyki on-line dla
kaüdego portu.

   7.  Router 5 ' urz…dzenie typu router dla RCKiK Opole - 2 szt.
Lp. Parametr/Warunek Charakterystyka (wymagania minimalne).

   1.  Porty - WAN - 1x10/100BaseTX (RJ45) Cable/xDSL (RJ45)- LAN - 4x
10/100/1000BaseTX (RJ45)

   2.  Zarz…dzanie, monitorowanie i konfiguracja
- zarz…dzanie przez przegl…dark™ WWW,
- SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1,
- SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2,
- Syslog - Security Issues in Network Event Logging.

   3.  ObsÂugiwane protokoÂy routingu - ruting statyczny
- ruting dynamiczny,
- RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1,
- RIP v2 - Routing Information Protocol ver.
   2. 

   4.  ObsÂugiwane protokoÂy i standardy
- IEEE 802.3 - 10BaseT,
- IEEE 802.3u - 100BaseTX,
- PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet,
- TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol
- NAT - Network Address Translation,
- UDP - datagramowy protokóÂ uüytkownika,
- DNS - Domain Name System,
- DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client,
- DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server,
- UPnP - Universal plug-and-play,
- DynDNS - Dynamic Domain Name System,
- NTP - Network Time Protocol
- Auto MDI/MDI-X,
- Wi-Fi - bezprzewodowa jakoۇ
- PPTP - Point to Point Tunneling Protocol,
- IEEE 802.1p - Priority,
- MIMO - Multiple Input Multiple Output,
- FTP - protokóÂ transmisji plików
- IEEE 802.3ab - 1000BaseT
- IEEE 802.3x - Flow Control
- IEEE 802.1Q - Virtual LANs
- IEEE 802.11e Quality of Service (Voice over WiFi IP, Streaming
Multimedia),
- IEEE 802.11i,
- IPv4,
- IPv6.

   5.  ProtokoÂy uwierzytelniania i kontroli dost™pu
- ACL bazuj…cy na adresach IP i typie protokoÂu,
- ACL bazuj…cy na adresach MAC,
- ACL bazyj…cy na numerach portów TCP/UDP,
- PAP - Password Authentication Protocol,
- CHAP - Challenge Handshake Authentication Protocol,
- IEEE 802.1x - Network Login,
- MD5,
- SHA-1.

   6.  ObsÂugiwane protokoÂy VPN
- IPSec pass-trough,
- PPTP pass-trough,
- L2TP pass-trough.

   7.  Liczba kanaÂów IPSec VPN 5

   8.  Ochrona przed atakami Denial of Service (DoS)
- Ping of Death,
- Syn Flood,
- LAND Attack,
- IP Spoofing,
- ICMP Flood.

   9.  ObsÂugiwane sieci WirelessLAN
- IEEE 802.11n - Wireless LAN 300Mbps,
   2. 4GHz,
- IEEE 802.11g - Wireless LAN 108Mbps,
   2. 4GHz,
- IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps,
   2. 4GHz.
10. Szyfrowanie
- 64 bit WEP
- 128 bit WEP,
- WPA (PSK) - WiFi Protected Access (Pre-Shared Keys),
- WPA2 (PSK) - WiFi Protected Access 2 (Pre-Shared Keys),
- WPA2 (AES) - Advanced Encryption Standard (CCMP protocol),
- WPA (TKIP) - WiFi Protected Access (Temporal Key Integrity Protocol),
- WPA2 Enterprise mode (802.1x),
- 256 bit WEP
11. Moc wbudowanej anteny 2 dBi
12. Dodatkowe funkcje
- firewall oparty na NAT,
- 4-portowy Switch
- filtrowanie IP
- filtrowanie MAC
- filtrowanie URL
- port forwarding (Virtual Server) - przekierowanie usÂug TCP/IP komputery
w sieci
- blokowanie Domen
- SPI Firewall - Stateful Packet Inspection
- filtrowanie TCP/UDP
- dzieli dost™p do internetu dostarczanego poprzez modem DSLowy z wyjŰciem
RJ45
- dzieli dost™p do internetu dostarczanego poprzez modem TV kablowej
- port triggering - przyporz…dkowywanie zakresów portów wychodz…cych do
przycho
- QoS - gwarancja wysokiej jakoŰci usÂug
- NAS Network attached storage
- IPS - Intrusion Prevention System
- funkcja DMZ

   8.  Router 6 ' urz…dzenie typu router dla RCKiK Warszawa - 17 szt.
Lp. Parametr/Warunek Charakterystyka (wymagania minimalne).

   1.  Porty WAN - 1x10/100BaseTX (RJ45)LAN - 4x10/100BaseTX (RJ45)

   2.  Pami™‡ Wbudowana pami™‡ Flash 24 MB z moüliwoŰci… rozbudowy do min. 52
MB Wbudowana pami™‡ SDRAM 128 MB z moüliwoŰci… rozbudowy do min. 256 MB

   3.  Zarz…dzanie, monitorowanie i konfiguracja Telnet, SNMP, CLI,
zarz…dzanie przez przegl…dark™ WWW

   4.  ObsÂugiwane protokoÂy routingu RIP v1, RIP v2, OSPF, BGP4

   5.  ObsÂugiwane protokoÂy i standardy PAT, PPPoE, PPPoA, IEEE 802.3, IEEE
802.3u, IEEE 802.1D, DHCP Client, DHCP Server, ACL, IPv4, IPv6, ICMPv6,
NAT, QoS , IEEE 802.1Q

   6.  ProtokoÂy uwierzytelniania i kontroli dost™pu RADIUS, TACACS+

   7.  ObsÂugiwane protokoÂy VPN IPSec, L2TP pass-trough, IPSec pass-trough,
PPTP pass-trough

   8.  Liczba kanaÂów IPSec VPN 10

   9.  Liczba uüytkowników (LAN) 20
10. Dodatkowe funkcje SPI Firewall - Stateful Packet Inspection, Switch
11. Szyfrowanie DES, 3DES
12. Dodatkowe wymagania - Ochrona przed atakami Denial of Service
(DoS)-wszystkie obecnie znane,- wbudowany sprz™towy akcelerator dla
szyfrowania VPNów (DES, 3DES, AES),- 1 port konsoli (do 115.2kbps), 2
porty USB
   2. 0
10. Router 7 ' urz…dzenie typu router dla RCKiK w Warszawie - 1 szt.
Lp. Parametr/Warunek Charakterystyka (wymagania minimalne).
1 Obudowa 19' rack,
2 Porty LAN 2x10/100 BaseTX (RJ45)
3 Pomi™‡ Wbudowana pami™‡ Flach 64 MB z moüliwoŰci… rozbudowy do
256MBWbudowana pami™‡ SDRAM 256MB z moüliwoŰci… rozbudowy do 768 MB
4 Zarz…dzanie, monitorowanie i konfiguracja CLI , zarz…dzanie przez
przegl…dark™ WWW
5 ObsÂugiwane protokoÂy routingu RIP v1, RIP v2, OSPF
6 ObsÂugiwane protokoÂy i standardy IEEE 802.3u ' 100BaseTX, IEEE 802.3-
10BaseTX, Qos- (Quolity of Service)
7 ObsÂugiwane protokoÂy VPN IPSec, SSL WEB VPN
8 Liczba kanaÂów IPSec VPN 200
9 Szyfrowanie DES, 3DES, AES
10 Inne wymagania Wbudowany sprz™towy akcelerator dla szyfrowania VPNów(
DES, 3DES, AES,) 2 porty USB
   1. 1, 1 port konsoli, 1 port asynchroniczny, 4
sloty dla moduÂów HWIC, WIC, VIC, lub VWIC lub równowaünych, 2 sloty
wewn™trzne dla moduÂów AIM, 1 slot dla moduÂów NM i NME lub równowaünych,
2 sloty dla moduÂów PVDM lub równowaünych;- Wyposaüony w moduÂ
AIM-VPN/SSL-2;- IEEE 802.3af - Power over Ethernet- moüliwoۇ montaüu kart
wspomagaj…cych telefoni™ IP- moüliwoۇ montaüu kart dla sieci WiFi A/B/G
10. Switch 1 ' urz…dzenie typu switch dla RCKiK Kielce - 6 szt.
Lp. Parametr/Warunek Charakterystyka (wymagania minimalne).

   1.  Obudowa Desktop

   2.  Architektura sieci LAN
- FastEthernet
- Ethernet

   3.  Porty 8 x 10/100BaseTX (RJ45)

   4.  ObsÂugiwane protokoÂy i standardy
- IEEE 802.3 - 10BaseT
- IEEE 802.3u - 100BaseTX
- IEEE 802.3x - Flow Control
- Auto MDI/MDI-X
- half/full duplex

   5.  Rozmiar tablicy adresów MAC 4096

   6.  Algorytm przeÂ…czania store-and-forward

   7.  Warstwa przeÂ…czania 2

   8.  Dodatkowe informacje 1x10/100BaseTX - port Uplink
11. Switch 2 ' urz…dzenie typu switch dla RCKiK Opole - 2 szt.
Lp. Parametr/Warunek Charakterystyka (wymagania minimalne).

   1.  Obudowa Rack 19"

   2.  Architektura sieci LAN Fast Ethernet

   3.  Porty 24 x 10/100BaseTX (RJ45)2 x 1000BaseT (RJ45)

   4.  Zarz…dzanie, monitorowanie i konfiguracja CLI - Command Line Interface,
zarz…dzanie przez przegl…dark™ WWW, SNMPv1 - Simple Network Management
Protocol ver. 1, SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2,
SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3, TFTP - Trivial File
Transfer Protocol, RMON - Remote Monitoring, RMON II - Remote Monitoring
ver. 2

   5.  ProtokoÂy uwierzytelniania i kontroli dost™pu EEE 802.1x - Network
Login (Port-based Access Control), IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based
Access Control), SSH v.2 - Secure Shall ver. 2, TACACS+ - Terminal Access
Controller Access Control System, ACL bazuj…cy na adresach MAC, ACL
bazuj…cy na adresach IP i typie protokoÂu

   6.  ObsÂugiwane protokoÂy i standardy Jumbo frame support, IEEE 802.3 -
10BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, CDP - Cisco
Discovery Protocol, NTP - Network Time Protocol, IGMP - Internet Group
Management Protocol, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, QoS - Quality of Service
(kontrola jakoۇ usÂug i przepustowoŰci), IEEE 802.1p - Priority, IEEE
802.1D - Spanning Tree, IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree, IEEE 802.1w
- Rapid Convergence Spanning Tree, IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control
Protocol, IEEE 802.3x - Flow Control

   7.  Rozmiar tablicy adresów MAC 8000

   8.  Algorytm przeÂ…czania store-and-forward

   9.  Warstwa przeÂ…czania 2
10. Pr™dkoۇ magistrali wew 16 Gb/s
11. Przepustowoۇ 6,5 mpps
12. Pami™‡ 64MB DRAM, 32MB flash
13. Dodatkowe informacje Moüliwoۇ Â…czenia w stosDoÂ…czone
oprogramowanie: Cisco Network Assistant lub równowaüne
12. Switch 3 ' urz…dzenie typu switch dla RCKiK Opole - 10 szt.
Lp. Parametr/Warunek Charakterystyka (wymagania minimalne).

   1.  Obudowa Desktop

   2.  Porty 5 x 10/100BaseTX (RJ45)

   3.  ObsÂugiwane protokoÂy i standardy Auto MDI/MDI-X ,half/full duplex,
IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3x - Flow Control

   4.  Rozmiar tablicy adresów MAC 1024

   5.  Algorytm przeÂ…czania store-and-forward

   6.  Warstwa przeÂ…czania 2

   7.  Dodatkowe informacje Moüliwoۇ mocowania do podÂoüaBufor danych: 256
kBsamokrosuj…ce si™ porty
13. Switch 4' urz…dzenie typu switch dla RCKiK Rzeszów - 2 szt.
Lp. Parametr/Warunek Charakterystyka (wymagania minimalne).

   1.  Obudowa rack 19" max 1U

   2.  Porty 1000BaseT : 44

   3.  Porty SFP/GBIC : 4

   4.  Porty SFP/GBIC typu Combo : Tak

   5.  Porty 10G XFP/XENPAK : 2

   6.  PrzeÂ…cznik warstwy : 2+

   7.  Magistrala : 136 Gbps

   8.  Wielkoۇ tablicy adresów MAC : 8000

   9.  Maksymalna liczba sieci VLAN (802.1Q) statycznych/dynamicznych : 256
10. ObsÂuga sieci VLAN : 802.1Q VLAN tagging GVRP
11. FunkcjonalnoŰci warstwy 2 : 802.1d (STP) 802.1s (Multiple STP) 802.1w
(Rapid STP) 802.3ad (Link Aggregation) IGMP Snooping Port Mirroring
12. FunkcjonalnoŰci warstwy 3 : IGMP
13. Routing statyczny IP (Liczba wpisów) : 128
14. Wilekoۇ tablicy Multicast : 2000
15. ObsÂugiwane kolejki QoS (802.1p) : 8
16. Kontrola dost™pu : 802.1x bazuj…ce na adesie MAC 802.1x bazuj…ce na
porcie Bazuj…ca na adresie MAC
17. Moüliwoۇ uziemienia : Tak
18. Szybkoۇ przekazywania pakietów : 101.2 Mpps
19. Zarz…dzanie i monitoring : DHCP klient SNMPv1 SNMPv2 SNMPv3 SSH SSHv2
TFTP klient przez http przez https telnet z konsoli (CLI)
20. Zaawansowane funkcje zarz…dzania i monitorowania : BootP klient DHCP
relay option 82 RMON (4 grupy) Telnet klient Uwierzytelnianie RADIUS przy
dost™pie do konta administratora
21. Zasilacz : wbudowany 240 V AC
14. Switch 5' urz…dzenie typu switch dla RCKiK Rzeszów - 14 szt.
Lp. Parametr/Warunek Charakterystyka (wymagania minimalne).

   1.  Porty 1000BaseT : 8

   2.  PrzeÂ…cznik warstwy : 2

   3.  Wielkoۇ tablicy adresów MAC : 4000

   4.  Wielkoۇ pami™ci bufora pakietów : 1024 B

   5.  Zarz…dzanie i monitoring: przez http

   6.  Zasilacz : zewn™trzny 220 V AC

   7.  Obudowa : Desktop
 
 
C L A S S E    C P V
30121200 - Matériel de photocopie 
30125110 - Encre pour imprimantes laser/télécopieurs 
30125120 - Encre pour photocopieurs 
30192320 - Rubans pour imprimantes 
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
48620000 - Systčmes d'exploitation 
48821000 - Serveurs de réseau 
48824000 - Serveurs d'imprimantes 
50312000 - Maintenance et réparation de matériel informatique 
30232120 - Imprimantes matricielles 
32413100 - Routeurs 
32420000 - Matériel de réseau 
32425000 - Systčme d'exploitation de réseau 
48310000 - Logiciels de création de documents 
48318000 - Logiciels de scanner 
30213000 - Ordinateurs personnels 
30213100 - Ordinateurs portables 
30216110 - Scanners informatiques 
30216130 - Lecteurs de codes-barres 
30231300 - Écrans de visualisation 
30232110 - Imprimantes laser 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR