01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/04/2011
Date de péremption : 10/05/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

2011/S 78-127163 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZakÂad Opieki Zdrowotnej, ul.
W™grzynowicza 13, attn: Anetta PoÂoÄska, Leszek Kaiser,
POLOGNE-84-300L™bork. Tel. +48 598635249. E-mail:
zampub@szpital-lebork.com.pl. Fax +48 598635249.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 18.3.2011, 2011/S
54-088438)
Au lieu de:
II.2.1) CaÂkowita wielkoÛ‡ lub zakres:
9 zadaÄ
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

   1.  Przyst™puj…c do udziaÂu w post™powaniu Wykonawca zobowi…zany jest
wnieÛ‡ wadium w wysokoÛci 14 106,62 PLN, w tym:
- 662,36 PLN dla zadania nr 1,
- 282,54 PLN dla zadania nr 2,
- 456,00 PLN dla zadania nr 3,
- 513,00 PLN dla zadania nr 4,
- 5 325,60 PLN dla zadania nr 5,
- 2 070,66 PLN dla zadania nr 6,
- 1 771,74 PLN dla zadania nr 7,
- 1 146,72 PLN dla zadania nr 8,
- 1 878,00 PLN dla zadania nr
   9. 

   2.  Wadium moüne by‡ wnoszone w jednej lub kilku nast™puj…cych formach:
a) pieni…dzu;
b) por™czeniach bankowych lub por™czeniach spóÂdzielczej kasy
oszcz™dnoÛciowo ' kredytowej, z tym üe por™czenie kasy jest zawsze
por™czeniem pieni™ünym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) por™czeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt. 2 ustawy z dnia
   9. 11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi™biorczoÛci (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z póún. zm.).

   3.  Wadium wnoszone w pieni…dzu wpÂaca si™ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiaj…cego: 50 1240 3800 1111 0000 4468 5254 z dopiskiem 'SPS ZOZ w
L™borku ' wadium, sprz™t medyczny jednorazowego i wielorazowego uüytku' do
dnia 26.4.2011 r. do godziny 12:00. Do oferty naleüy doÂ…czy‡ kopi™ dowodu
wpÂaty wadium.

   4.  Wadium wnoszone w formie innej niü pieni™üna naleüy wnieÛ‡ w oryginale
do Zamawiaj…cego do dnia 26.4.2011 r. do godz. 12:00 skÂadaj…c dokumenty w
Sekretariacie w zamkni™tej kopercie opatrzonej opisem 'SPS ZOZ w L™borku '
wadium, sprz™t medyczny jednorazowego i wielorazowego uüytku - nie
otwiera‡ przed 26.4.2011 r. godz. 12:30'. Do oferty naleüy doÂ…czy‡ kopi™
dokumentu wniesienia wadium w formie innej niü pieni™üna.

   5.  Zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium opisane s… w art. 46 ustawy Pzp.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 26.4.2011 - 12:00.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 26.4.2011 - 12:00.
Miejsce (jeüeli dotyczy): Sekretariat Samodzielnego Publicznego
Specjalistycznego ZakÂadu Opieki Zdrowotnej (pok. 16), ul. W™grzynowicza
13, 84-300 L™bork, POLSKA.
Lire:
II.2.1) CaÂkowita wielkoÛ‡ lub zakres:
15 zadaÄ.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

   1.  Przyst™puj…c do udziaÂu w post™powaniu Wykonawca zobowi…zany jest
wnieÛ‡ wadium w wysokoÛci 14 199,02 PLN, w tym:
- 650,63 PLN dla zadania nr 1,
- 11,73 PLN dla zadania nr 1A,
- 282,54 PLN dla zadania nr 2,
- 456,00 PLN dla zadania nr 3,
- 513,00 PLN dla zadania nr 4,
- 5 195,10 PLN dla zadania nr 5,
- 130,50 PLN dla zadania nr 5A,
- 495,66 PLN dla zadania nr 6,
- 1 575,00 PLN dla zadania nr 6A,
- 1 546,74 PLN dla zadania nr 7,
- 225,00 PLN dla zadania nr 7A,
- 1 074,72 PLN dla zadania nr 8,
- 72,00 PLN dla zadania nr 8A,
- 1 878,00 PLN dla zadania nr 9,
- 92,40 PLN dla zadania nr 10.

   2.  Wadium moüne by‡ wnoszone w jednej lub kilku nast™puj…cych formach:
a) pieni…dzu;
b) por™czeniach bankowych lub por™czeniach spóÂdzielczej kasy
oszcz™dnoÛciowo ' kredytowej, z tym üe por™czenie kasy jest zawsze
por™czeniem pieni™ünym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) por™czeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt. 2 ustawy z dnia
   9. 11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi™biorczoÛci (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z póún. zm.).

   3.  Wadium wnoszone w pieni…dzu wpÂaca si™ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiaj…cego: 50 1240 3800 1111 0000 4468 5254 z dopiskiem 'SPS ZOZ w
L™borku ' wadium, sprz™t medyczny jednorazowego i wielorazowego uüytku' do
dnia 10.5.2011 r. r. do godziny 12:00. Do oferty naleüy doÂ…czy‡ kopi™
dowodu wpÂaty wadium.

   4.  Wadium wnoszone w formie innej niü pieni™üna naleüy wnieÛ‡ w oryginale
do Zamawiaj…cego do dnia 10.5.2011 r. do godz. 12:00 skÂadaj…c dokumenty w
Sekretariacie w zamkni™tej kopercie opatrzonej opisem 'SPS ZOZ w L™borku '
wadium, sprz™t medyczny jednorazowego i wielorazowego uüytku - nie
otwiera‡ przed 10.5.2011 r. godz. 12:30'. Do oferty naleüy doÂ…czy‡ kopi™
dokumentu wniesienia wadium w formie innej niü pieni™üna.

   5.  Zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium opisane s… w art. 46 ustawy Pzp.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 10.5.2011 - 12:00.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 10.5.2011 - 12:00.
Miejsce: Sekretariat Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZakÂadu
Opieki Zdrowotnej (pok. 16), ul. W™grzynowicza 13, 84-300 L™bork, POLSKA.
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Zamawiaj…cy informuje, üe na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonana
zostaÂa zmiana treÛci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
zaÂ…cznika nr 5 do SIWZ.
Zamawiaj…cy informuje, üe:
- wyÂ…czy z zadania nr 1 poz. 18 i utworzone zostaÂo dodatkowe zadanie 1
a 'Dren do ssaków do aparatu do znieczuleÄ (Fabius Drager)',
- wyÂ…czy z zadania nr 5 poz. 2 i utworzone zostaÂo dodatkowe zadanie 5 a
'R™kawice diagnostyczne, lateksowe wzmocnione niesterylne, bezpudrowe dla
ratownictwa medycznego i do procedur wysokiego ryzyka, kolor
ciemnoniebieski lub inny równie intensywny, gruboÛ‡ 0,36 mm +/- 0,02 mm-
Ûrodkowy palec, odporne na rozdarcia i przekÂucia, pakowane po 100 szt.',
- wyÂ…czy z zadania nr 6 poz. 1 i utworzone zostaÂo dodatkowe zadanie 6 a
'R™kawice, niejaÂowe, diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, lekko
teksturowane, pakowane po 100 szt., roz. S, M, L',
- üe wyÂ…czy z zadania nr 7 pozycj™ 3 i utworzone zostaÂo dodatkowe
zadanie 7 a 'OsÂona na rami™ C sterylna póÂr™kaw rozmiar 230x60; 2
pokrowce typu BERET Ûci…gane gumk… o Ûr. 80 cm, 1 cz™Û‡ foliowa z
przylepcami - moüliwoÛci… zabezpieczenia ramienia 220 x 50cm +/- 30',
- wyÂ…czy z zadania nr 8 poz. 8 i utworzone zostaÂo dodatkowe zadanie 8 a
'Myjki-r™kawice jednorazowe do mycia ciaÂa dla pacjentów'.
Ponadto Zamawiaj…cy informuje, üe:
- doda zadanie nr 10 'Pojemnik do moczu 30 ml sterylny, pakowany
indywidualnie'.
Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostaÂa zamieszczona
na stronie Zamawiaj…cego.
Zamawiaj…cy informuje, üe w zwi…zku ze zmian… treÛci Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia przedÂuüa termin skÂadania ofert do
10.5.2011 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nast…pi 10.5.2011 r. o godz.
12:30 w siedzibie Zamawiaj…cego.

   1.  Przyst™puj…c do udziaÂu w post™powaniu Wykonawca zobowi…zany jest
wnieÛ‡ wadium w wysokoÛci 14 199,02 PLN, w tym:
- 650,63 PLN dla zadania nr 1,
- 11,73 PLN dla zadania nr 1A,
- 282,54 PLN dla zadania nr 2,
- 456,00 PLN dla zadania nr 3,
- 513,00 PLN dla zadania nr 4,
- 5 195,10 PLN dla zadania nr 5,
- 130,50 PLN dla zadania nr 5A,
- 495,66 PLN dla zadania nr 6,
- 1 575,00 PLN dla zadania nr 6A,
- 1 546,74 PLN dla zadania nr 7,
- 225,00 PLN dla zadania nr 7A,
- 1 074,72 PLN dla zadania nr 8,
- 72,00 PLN dla zadania nr 8A,
- 1 878,00 PLN dla zadania nr 9,
- 92,40 PLN dla zadania nr 10.

   2.  Wadium moüne by‡ wnoszone w jednej lub kilku nast™puj…cych formach:
a) pieni…dzu;
b) por™czeniach bankowych lub por™czeniach spóÂdzielczej kasy
oszcz™dnoÛciowo'kredytowej, z tym üe por™czenie kasy jest zawsze
por™czeniem pieni™ünym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) por™czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia
   9. 11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi™biorczoÛci (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z póún. zm.).

   3.  Wadium wnoszone w pieni…dzu wpÂaca si™ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiaj…cego: 50 1240 3800 1111 0000 4468 5254 z dopiskiem 'SPS ZOZ w
L™borku ' wadium, sprz™t medyczny jednorazowego i wielorazowego uüytku' do
dnia 10.5.2011 r. r. do godziny 12:00. Do oferty naleüy doÂ…czy‡ kopi™
dowodu wpÂaty wadium.

   4.  Wadium wnoszone w formie innej niü pieni™üna naleüy wnieÛ‡ w oryginale
do Zamawiaj…cego do dnia 10.5.2011 r. do godz. 12:00 skÂadaj…c dokumenty w
Sekretariacie w zamkni™tej kopercie opatrzonej opisem 'SPS ZOZ w L™borku '
wadium, sprz™t medyczny jednorazowego i wielorazowego uüytku - nie
otwiera‡ przed 10.5.2011 r. godz. 12:30'. Do oferty naleüy doÂ…czy‡ kopi™
dokumentu wniesienia wadium w formie innej niü pieni™üna.

   5.  Zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium opisane s… w art. 46 ustawy Pzp.
 
 
C L A S S E    C P V
33000000 - Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR