01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/12/2010
Date de péremption : 21/01/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Mobilier médical , Mobilier , Équipements médicaux , Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les , lunettes)

2010/S 247-376270 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Akademia Medyczna we WrocÂawiu, Ul. Pasteura 1, ZespóÂ ds. ZamówieÄ
Publicznych AM ul. Mikulicza Radeckiego 5 50-368 WrocÂaw, attn: Monika
Komorowska, POLOGNE-50-367WrocÂaw. Tel. +48 717841174. E-mail:
zzp@adm.am.wroc.pl. Fax +48 717840045.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 14.12.2010, 2010/S
242-369908)
Au lieu de:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa mebli medycznych,
niemedycznych oraz drobnego sprz™tu medycznego do bud. A, FA oraz J,
znajduj…cych si™ na terenie Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we
WrocÂawiu przy ul. Borowskiej 213, 50-556 WrocÂaw.
Zamawiaj…cy dopuszcza moüliwoÛ‡ udzielania zamówieÄ uzupeÂniaj…cych, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7Pzp, stanowi…cych nie wi™cej niü 20 %
wartoÛci niniejszego zamówienia, w okresie 3 lat od dnia jego udzielenia.
Przy obliczaniu wartoÛci szacunkowej zamówienia, podanej w pkt. II.2.1
niniejszego formularza, uwzgl™dniono zgodnie z art. 32 ust. 3 Prawa
zamówieÄ publicznych, wartoÛ‡ zamówieÄ uzupeÂniaj…cych.
II.1.6) Wspólny SÂownik ZamówieÄ (CPV)
SÂownik gÂówny 33192000.
Lire:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa mebli medycznych,
niemedycznych oraz drobnego sprz™tu medycznego, wymienionych asortymentowo
i iloÛciowo w Formularzach Asortymentowo-cenowych (zaÂ. nr 3 do SIWZ) do
bud. A, FA oraz J, znajduj…cych si™ na terenie Centrum Klinicznego
Akademii Medycznej we WrocÂawiu przy ul. Borowskiej 213, 50-556 WrocÂaw.
Zamawiaj…cy dopuszcza moüliwoÛ‡ udzielania zamówieÄ uzupeÂniaj…cych, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 Pzp, stanowi…cych nie wi™cej niü 20 %
wartoÛci niniejszego zamówienia, w okresie 3 lat od dnia jego udzielenia,
przy obliczaniu wartoÛci szacunkowej zamówienia, podanej w pkt. II.2.1
niniejszego formularza, uwzgl™dniono, zgodnie z art. 32 ust. 3 Prawa
zamówieÄ publicznych, wartoÛ‡ zamówieÄ uzupeÂniaj…cych.
II.1.6) Wspólny SÂownik ZamówieÄ (CPV)
SÂownik gÂówny 33192000.
SÂownik uzupeÂniaj…cy.
33192200.
39100000.
33100000.
38000000.
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33192000 - Mobilier médical 
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 
39100000 - Mobilier 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR