Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/10/2010
Date de péremption : 01/12/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Ouvrages d'art et de génie civil

2010/S 211-321914 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Miasto StoÂeczne Warszawa - Zarz…d Miejskich Inwestycji Drogowych, ul.
Chmielna 120, attn: Manuella Szymaniak;, POLOGNE-00-801Warszawa. Tel. +48
225589827. E-mail: dzp@zmid.waw.pl. Fax +48 225589801.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 26.10.2010, 2010/S
208-317455)
Au lieu de:
VI.2) Zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze Ûrodków
wspólnotowych tak x nie
Jeüeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:
Projekt: Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy
AK ' zadanie A odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana
ChroÛcickiego jest zgÂoszony do wspóÂfinansowania przez Uni™ Europejsk… z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Lire:
VI.2) Zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze Ûrodków
wspólnotowych tak x nie
Jeüeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:
Projekt: Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do
Trasy AK ' Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana
ChroÛcickiego jest zgÂoszony do wspóÂfinansowania przez Uni™ Europejsk… z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
 
 
C L A S S E    C P V
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR