01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2016
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Radboud Universitair Medisch Centrum (221778972) : Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

2016/S 242-441320 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/12/2016 S242  - - Fournitures - Avis en cas de transparence ex ante volontaire - Procédure négociée sans mise en concurrence Pays-Bas-Nimègue: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 2016/S 242-441320 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Radboud Universitair Medisch Centrum 221778972 Geert Grooteplein-Zuid 10 Nijmegen 6525 GA Pays-Bas Point(s) de contact: Marian Potuijt Téléphone: +31 243611111 Courriel: inkoop@umcn.nl Fax: +31 243613343 Code NUTS: NL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.radboudumc.nl http://www.radboudumc.nl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Levering van een Library Prep pipetteer instrument ten behoeve van NIPT (niet invasieve prenatale test). Numéro de référence: 1215/MP
II.1.2) Code CPV principal 38000000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Opdracht omvat de levering van een Library Prep pipetteer instrument (inclusief onderhoud daarvan, verbruiksartikelen/engineering) ten behoeve van capaciteit uitbreiding van de diagnostische productielijn voor NIPT (niet invasieve prenatale test).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 196 455.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Code NUTS: NL226 Lieu principal d'exécution:
Nijmegen.
II.2.4) Description des prestations:
Opdracht omvat de levering van een Library Prep pipetteer instrument (inclusief onderhoud daarvan, verbruiksartikelen/engineering) ten behoeve van capaciteit uitbreiding van de diagnostische productielijn voor NIPT (niet invasieve prenatale test).
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kwaliteit / Pondération: 100 Prix - Pondération: 0
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Op dit moment staan op de afdeling Genoomdiagnostiek meerdere (>15) pipetteer- instrumenten van de firma Hamilton Robotics. Deze instrumenten zijn identiek aan elkaar wat betreft configuratie (hardware) en de software applicaties die er op ontwikkeld zijn. Hier zijn applicatie specialisten van ons eigen team en van Hamilton Robotics de afgelopen jaren intensief allerlei applicaties op ontwikkeld. Er is een productie unit opgebouwd waar zeer specialistische geautomatiseerde testen gedraaid worden voor de genetisch diagnostiek. De kennis die hiervoor binnen het team is opgebouwd is derhalve ook zeer specialistisch. Het nieuw aan te schaffen Hamilton-systeem wordt binnen de bestaande Hamilton infrastructuur geplaatst en zal ook aan ons laboratorium informatie management systeem gekoppeld worden. Koppelingen en interfaces (in de afgelopen jaren ontwikkeld en gevalideerd) zijn in gebruik en dit zal zorgen voor een snelle implementatie van het nieuwe systeem. Belangrijk is dat de nieuw aan te schaffen robot een kopie wordt van een al in gebruik zijnde en gevalideerde robot waar Radboudumc nu de libraries voor de NIPT (niet invasieve prenatale test) op maken. Hardware technisch gaat de voorkeur uit naar een Hamilton robot omdat deze op basis van "Air displacement" werkt. Omdat Hamilton werkt met deze "Air displacement" technologie zijn er geen vloeistofpompen en kleppen nodig die extra kosten met zich meebrengen voor onderhoudscontracten en extra hardware die de nodige technische problemen kunnen geven. Ook de CORE-technologie waarmee de tips op de pipetteerkanalen worden opgenomen is van belang voor de precisie van pipetteren en de zekerheid van het opnemen van pipetteertips. Het systeem bevat 8 kanalen die een asymmetrische spreiding toestaan waardoor het systeem uitermate geschikt is voor "cherry picken". Verder is het van belang dat we op meerdere manieren vloeistof kunnen detecteren, op dit moment gebruiken we het systeem en detecteren we de vloeistof in eerste instantie met de capaciteit geleiding detectie (cLLD) en vervolgens nogmaals met een druksensor (pLLD) die op het pipetteerkanaal zit. Door de druk wijziging in het kanaal kunnen we ook onderscheidt maken tijdens het pipetteren van een sample. Zodra we een hogere of lagere druk krijgen weet het instrument dat een fout optreedt tijdens het proces. Dit maakt onze processen stabieler. Om het proces te bewaken is het systeem ook uitgerust met een barcode reader die alle samples controleert e...
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1 Intitulé:
Levering Library Prep pipetteer instrument ten behoeve van NIPT (Niet invasieve prenatale test)
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
12/12/2016
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Hamilton Robotics Fraunhoferstrasse 17 Martinsried 82152 Allemagne Code NUTS: 00
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 196 455.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zie contact gegevens.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Rechtbank Gelderland Walburgstraat 2-4 Arnhem 6800 EM Pays-Bas Courriel: kanton.arnhem@rechtspraak.nl Adresse internet:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Rechtbank Gelderland Walburgstraat 2-4 Arnhem 6800 EM Pays-Bas Courriel: kanton.arnhem@rechtspraak.nl Adresse internet:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
14/12/2016
 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR