01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2016
Date de péremption : 22/12/2016
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Photocopieurs et matériel d'impression offset, Pièces et accessoires de photocopieurs, Papier pour photocopie, Maintenance et réparation de matériel de reprographie

2016/S 242-441295 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

15/12/2016
S242
- - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pays-Bas-Voorburg: Photocopieurs et matériel d'impression offset

2016/S 242-441295

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2016/S 214-389489)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Stichting Scholengroep Spinoza
4659059
Van Tuyll van Serooskerkenstraat 77
Voorburg
2273 CD
Pays-Bas
Point(s) de contact: Arjen Spolet
Téléphone: +31 704199400
Courriel: info@scholengroepspinoza.nl
Code NUTS: NL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.scholengroepspinoza.nl

http://www.scholengroepspinoza.nl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Afdrukvoorziening.

Numéro de référence: SPI-AFD

II.1.2)
Code CPV principal
30120000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
De aan te besteden overeenkomst kent 2 delen, deel 1 beschrijft een vast opdrachtdeel. Deel 2 betreft het variabele deel van de opdracht. Het vaste opdrachtdeel betreft voor deze aanbesteding een opdracht die bij gunning aan de winnende inschrijver zal worden verstrekt en gedurende de looptijd van de overeenkomst van kracht blijft. In het kader van deze aanbesteding kan bij een opdracht in het variabel deel verstaan worden: - levering en bedrijfsvaardige oplevering van afdruk- / reproapparatuur, - preventief onderhoud van de te leveren apparaten, - correctief onderhoud/storingsservices op locatie, - levering van toner, supplies en papier, - verzorgen van (aanvullende) adviezen en/of diensten zoals adviezen over beheer van de voorziening of inrichting van document-flows. Voor alle onderdelen die niet onder deel 1 zijn ondergebracht geldt de variabele vergoeding omdat bij een toename van de opdrachten de kosten voor de inkoop of vervaardiging van een gereed product of het aantal in te zetten manuren tevens een toename van de opbrengst geldt.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
13/12/2016

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2016/S 214-389489

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Aanvullende CPV-code(s)

Au lieu de:

30197643

50313000

30125000

Lire:

50313000

30197643

30125000

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

Au lieu de:

Date: 19/12/2016

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 22/12/2016

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

Au lieu de:

Datum: 19/12/2016 Plaatselijke tijd: 15:00

Lire:

Datum: 22.12.2016 Plaatselijke tijd: 12:00.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Er is melding gedaan van een veronderstelde onjuistheid in een formule in het prijsinvulformulier. We hebben de melding in onderzoek, indien inderdaad alsnog een afwijkende formule wordt geconstateerd zal deze uiteraard hersteld moeten worden. Morgen in de loop van de ochtend zullen we uitsluitsel geven of er al dan niet een nieuwe versie van het prijsinvulformulier geüpload zal worden. We achten onduidelijkheid over het prijsinvulformulier zo kort voor het uiterste moment van indien niet gewenst. Vandaar dat vooruitlopend op een besluit of een nieuw formulier dient te worden opgesteld al is besloten de deadline uit te stellen. De bijgewerkte planning is voor gegadigden via TenderNed bereikbaar.

 
 
C L A S S E    C P V
30120000 - Photocopieurs et matériel d'impression offset 
30125000 - Pièces et accessoires de photocopieurs 
30197643 - Papier pour photocopie 
50313000 - Maintenance et réparation de matériel de reprographie 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR