Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/04/2011
Date de péremption : 20/05/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules.

2011/S 71-116390 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Fournitures
 
 
SECTION I: ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1)NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT Miejskie ZakÂady Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. InowrocÂawska 11 Attn: Katarzyna Szczechowska 85-153 Bydgoszcz POLOGNE Téléphone +48 523249496 Courrier électronique (e-mail): przetargi@mzk.bydgoszcz.pl Fax +48 523249438 Adresse(s) internet Adresse générale de l'entité adjudicatrice www.mzk.bydgoszcz.pl Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: Point(s) de contact susmentionné(s) Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Point(s) de contact susmentionné(s) Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Point(s) de contact susmentionné(s)
 
 
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1)DESCRIPTION
II.1.6)Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics) 34300000 Description Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules. INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT n° 1 INTITULÉ Dostawy fabrycznie nowych cz™Ûci nadwozia do autobusów marki Volvo
 1)DESCRIPTION SUCCINCTE Dostarczane cz™Ûci zamienne musz… by‡ fabrycznie nowe, dobrej jakoÛci, nieuszkodzone, nie mog… posiada‡ wad ukrytych oraz musz… by‡ dopuszczone do obrotu handlowego. Nie dopuszcza si™ cz™Ûci regenerowanych lub skÂadanych z udziaÂem cz™Ûci regenerowanych. Dostarczane przedmioty wyposaüenia i cz™Ûci pojazdów zwi…zane z bezpieczeÄstwem ich uüytkowania i ochrony Ûrodowiska wyszczególnione w zaÂ…czniku nr 3 do rozporz…dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. (Dz. U. nr 32, poz. 262) musz… speÂnia‡ jeden z warunków okreÛlonych w § 10 ww. rozporz…dzenia. PozostaÂe cz™Ûci nie b™d…ce wyszczególnione w zaÂ…czniku nr 3 do w.w. rozporz…dzenia musz… by‡ zgodne z Ustaw… z dnia 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodnoÛci (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). Dostarczone cz™Ûci i podzespoÂy, które wymagaj… homologacji, musz… by‡ oznaczone znakami homologacji: Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych - 'E' lub Unii Europejskiej ' 'e'. Wykonawca udzieli 12 miesi™cznej gwarancji na przedmiot umowy licz…c od dnia dostarczenia cz™Ûci do magazynu Zamawiaj…cego. Termin realizacji umowy sukcesywnie przez 12 miesi™cy od daty podpisania umowy.
 2)CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 34300000
 3)QUANTITÉ OU ÉTENDUE Zakres okreÛlowy w SIWZ.
 4)INDICATION QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU À UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D'ACHÈVEMENT Durée en mois: 12 (à compter de la date d'attribution du marché) LOT n° 2 INTITULÉ Dostawy fabrycznie nowych cz™Ûci podwozia do autobusów marki Man
 1)DESCRIPTION SUCCINCTE Dostarczane cz™Ûci zamienne musz… by‡ fabrycznie nowe, dobrej jakoÛci, nieuszkodzone, nie mog… posiada‡ wad ukrytych oraz musz… by‡ dopuszczone do obrotu handlowego. Nie dopuszcza si™ cz™Ûci regenerowanych lub skÂadanych z udziaÂem cz™Ûci regenerowanych. Dostarczane przedmioty wyposaüenia i cz™Ûci pojazdów zwi…zane z bezpieczeÄstwem ich uüytkowania i ochrony Ûrodowiska wyszczególnione w zaÂ…czniku nr 3 do rozporz…dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. (Dz. U. nr 32, poz. 262) musz… speÂnia‡ jeden z warunków okreÛlonych w § 10 ww. rozporz…dzenia. PozostaÂe cz™Ûci nie b™d…ce wyszczególnione w zaÂ…czniku nr 3 do w.w. rozporz…dzenia musz… by‡ zgodne z Ustaw… z dnia 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodnoÛci (t.j. Dz. U. z 2004 r nr 204, poz. 2087). Dostarczone cz™Ûci i podzespoÂy, które wymagaj… homologacji, musz… by‡ oznaczone znakami homologacji: Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych - 'E' lub Unii Europejskiej ' 'e'. Wykonawca udzieli 12 miesi™cznej gwarancji na przedmiot umowy licz…c od dnia dostarczenia cz™Ûci do magazynu Zamawiaj…cego. Termin realizacji umowy sukcesywnie przez 12 miesi™cy od daty podpisania umowy.
 2)CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 34300000
 3)QUANTITÉ OU ÉTENDUE Zakres okreÛlony w SIWZ.
 4)INDICATION QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU À UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D'ACHÈVEMENT Durée en mois: 12 (à compter de la date d'attribution du marché) LOT n° 3 INTITULÉ Dostawy fabrycznie nowych cz™Ûci do autobusów Mercedes Citaro
 1)DESCRIPTION SUCCINCTE Dostarczane cz™Ûci zamienne musz… by‡ fabrycznie nowe, dobrej jakoÛci, nieuszkodzone, nie mog… posiada‡ wad ukrytych oraz musz… by‡ dopuszczone do obrotu handlowego. Nie dopuszcza si™ cz™Ûci regenerowanych lub skÂadanych z udziaÂem cz™Ûci regenerowanych. Dostarczane przedmioty wyposaüenia i cz™Ûci pojazdów zwi…zane z bezpieczeÄstwem ich uüytkowania i ochrony Ûrodowiska wyszczególnione w zaÂ…czniku nr 3 do rozporz…dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. (Dz. U. nr 32, poz. 262) musz… speÂnia‡ jeden z warunków okreÛlonych w § 10 ww. rozporz…dzenia. PozostaÂe cz™Ûci nie b™d…ce wyszczególnione w zaÂ…czniku nr 3 do w.w. rozporz…dzenia musz… by‡ zgodne z Ustaw… z dnia 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodnoÛci (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). Dostarczone cz™Ûci i podzespoÂy, które wymagaj… homologacji, musz… by‡ oznaczone znakami homologacji: Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych - 'E' lub Unii Europejskiej ' 'e'. Wykonawca udzieli 12 miesi™cznej gwarancji na przedmiot umowy licz…c od dnia dostarczenia cz™Ûci do magazynu Zamawiaj…cego. Termin realizacji umowy sukcesywnie przez 12 miesi™cy od daty podpisania umowy.
 2)CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 34300000
 3)QUANTITÉ OU ÉTENDUE Zakres okreÛlony w SIWZ.
 4)INDICATION QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU À UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D'ACHÈVEMENT Durée en mois: 12 (à compter de la date d'attribution du marché) LOT n° 4 INTITULÉ Dostawy fabrycznie nowych cz™Ûci podwozia do autobusów marki Mercedes
 1)DESCRIPTION SUCCINCTE Dostarczane cz™Ûci zamienne musz… by‡ fabrycznie nowe, dobrej jakoÛci, nieuszkodzone, nie mog… posiada‡ wad ukrytych oraz musz… by‡ dopuszczone do obrotu handlowego. Nie dopuszcza si™ cz™Ûci regenerowanych lub skÂadanych z udziaÂem cz™Ûci regenerowanych. Dostarczane przedmioty wyposaüenia i cz™Ûci pojazdów zwi…zane z bezpieczeÄstwem ich uüytkowania i ochrony Ûrodowiska wyszczególnione w zaÂ…czniku nr 3 do rozporz…dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. (Dz. U. nr 32, poz. 262) musz… speÂnia‡ jeden z warunków okreÛlonych w § 10 ww. rozporz…dzenia. PozostaÂe cz™Ûci nie b™d…ce wyszczególnione w zaÂ…czniku nr 3 do w.w. rozporz…dzenia musz… by‡ zgodne z Ustaw… z dnia 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodnoÛci (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). Dostarczone cz™Ûci i podzespoÂy, które wymagaj… homologacji, musz… by‡ oznaczone znakami homologacji: Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych - 'E' lub Unii Europejskiej ' 'e'. Wykonawca udzieli 12 miesi™cznej gwarancji na przedmiot umowy licz…c od dnia dostarczenia cz™Ûci do magazynu Zamawiaj…cego. Termin realizacji umowy sukcesywnie przez 12 miesi™cy od daty podpisania umowy.
 2)CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 34300000
 3)QUANTITÉ OU ÉTENDUE Zakres okreÛlony w SIWZ.
 4)INDICATION QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU À UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D'ACHÈVEMENT Durée en mois: 12 (à compter de la date d'attribution du marché)
 
 
SECTION IV: PROCÉDURE
IV.3)RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents 19.5.2011 - 14:00
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 20.5.2011 - 10:30
IV.3.5)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation polonais.
 
 
C L A S S E    C P V
34300000 - Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR